socjologia-studia_drugiego_st

advertisement
I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
1. Nazwa kierunku studiów: SOCJOLOGIA
2. Poziom kształcenia: II stopnia
3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
4. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
magister
6. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: obszar nauk społecznych i
obszar nauk humanistycznych
7. Wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych i artystycznych), do których
odnoszą się efekty kształcenia
Socjologia jest podstawową dyscypliną nauk społecznych zarówno w sferze
teoretycznej, jak i empirycznej. W sferze teoretycznej ściśle jest związana z innymi
naukami obszaru nauk społecznych i humanistycznych, jak filozofia, historia czy
psychologia. Socjologia nie jest zdominowana przez żadne ramy teoretyczne, istnieje
wiele perspektyw umożliwiających interpretację i dyskusję analizowanych zjawisk. To co
ją wyróżnia to zdolność konfrontacji teorii z rzeczywistością społeczną w tworzeniu
opisów i wyjaśnień życia społecznego. Socjologiczne rozumienie ludzkiego życia
społecznego rozwinęło się w XIX i XX wieku i jest wykorzystywane w studiach
historycznych, kulturowych i politycznych, gdzie służy badaniu zmieniających się form
ludzkiego życia.
Socjologię interesuje społeczny wymiar ludzkich interakcji. Podejście socjologiczne
stawia sobie za cel wyjaśnianie i opisywanie, jak i dlaczego społeczeństwa, instytucje i
społeczne praktyki powstały, jak zmieniły się w czasie i jaką formę mają obecnie.
Socjologia poprzez teorie i badania empiryczne prowokuje debaty na temat rzeczywistości
społecznej i stanowi podstawy oceny polityki społecznej i publicznej.
Celem socjologii jest rozwijanie wiedzy, która jest potrzebna dla rozumienia ludzkiego
życia i interakcji. Socjologia koncentruje się na społecznych relacjach, które łączą
jednostki, grupy, instytucje i narody. Badając cechy, sposoby rozumienia i społeczne
praktyki jednostek i grup, socjologia robi to w odniesieniu do ich połączeń z innymi
jednostkami i grupami.
Socjologia ma charakter refleksyjny, jej celem jest rozwój krytycznego spojrzenia na
świat społeczny. Ponieważ ci, którzy studiują świat społeczny, są w tym samym czasie jego
członkami, socjologia skłania do autorefleksji i rozwijania naszej wiedzy o tym, co
społeczne.
Socjologia akcentuje znaczenie problematyki zmiany społecznej, która jest podstawową
cechą życia społecznego. Podobnie jak społeczeństwo, dyscyplina naukowa socjologii wraz
z jej założeniami koncepcyjnymi oraz praktykami badawczymi także podlega ciągłym
zmianom.
W polu zainteresowania socjologów leżą dynamiczne relacje między jednostkami i
grupami, działania społeczne, struktura społeczna, biografia i historia, porządek
społeczny, nierówności i konflikt, praktyki kulturowe oraz przyczyny i konsekwencje zmian
społecznych. W socjologii rozumienie tych dziedzin jest budowane o pełny zakres form
społecznych interakcji: od poziomu mikro do makro, ich połączeń i dynamiki.
Jako dyscyplina badawcza, socjologia wymaga perspektywy opartej o fakty, które służą
udowadnianiu słuszności rozumienia świata społecznego. Socjologia używa szerokiego
zbioru strategii i metod badawczych. Wiele z nich pochodzi z innych dyscyplin z nauk
społecznych, a także nauk ścisłych (np. statystyka) czy przyrodniczych (np. etologia,
socjobiologia). Z drugiej strony strategie i metody badawcze wypracowane na gruncie
socjologii znajdują zastosowania w innych dyscyplinach obszaru nauk społecznych.
8. Wskazania w związku z misją uczelni i strategią jej rozwoju:
Socjologia jest współczesną nauką o społeczeństwie. Reprezentuje w ten sposób nurt
myślenia o społeczeństwie, który w epoce Odrodzenia znajdował się w obrębie filozofii
politycznej, której wybitnym przedstawicielem był patron uczelni – Andrzej Frycz
Modrzewski. Zespół wykładowców socjologii i nauk pokrewnych kontynuuje misję swego
patrona ucząc studentów rozumienia prawidłowości procesów zachodzących w
społeczeństwie, jego wielowymiarowej struktury oraz nierozdzielnie z nią związanej kultury,
przejawiającej się w systemach wartości i norm społecznych oraz innych produktach kultury.
Wykształcony w ten sposób absolwent staje się obywatelem świadomym mechanizmów
strukturalnych i rozwoju społecznego począwszy od swojego najbliższego otoczenia (rodziny i
przyjaciół), poprzez własny naród zorganizowany w formę państwa aż po globalne procesy
społeczne populacji ludzkiej przybierającej coraz szybciej formę, jak to określa wybitny
socjolog hiszpański – społeczeństwa sieciowego.
9. Ogólne cele kształcenia:
 nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii, poszerzonej
o elementy innych nauk społecznych;
 nabycie umiejętności, które umożliwiają wykonywanie zadań w zawodzie
socjologa;
 nabycie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę w
zespole, komunikowanie się z otoczeniem, samodzielne uczenie się,
planowanie rozwoju zawodowego i radzenie sobie na rynku pracy;
 kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności
oraz postaw prospołecznych;
 przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia (dla absolwentów
studiów I stopnia) lub trzeciego stopnia (dla absolwentów studiów II stopnia).
10. Możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez
absolwentów studiów:
Podstawową kompetencją socjologa jest rozumienie działania ludzi w społeczeństwie i
wpływu społeczeństwa na jednostki ludzkie. Wiedza socjologiczna jest użyteczna praktycznie
wszędzie tam, gdzie działają ludzie, a szczególnie w obszarze aktywności gospodarczej, pracy
zawodowej zespołów ludzkich, przywództwa i władzy, komunikacji społecznej, przekazu
perswazyjnego, w tym public relations, marketingu i reklamy, edukacji, dewiacji i
resocjalizacji, nierówności i wykluczeń społecznych, kultury, religii, badań opinii społecznej i
rynku, konfliktu i mediacji, wojskowości i wielu innych dziedzinach i instytucjach. Typowymi
stanowiskami, na których zatrudnia się socjologów są:
 organizator i wykonawca badań społecznych (od autora koncepcji i analityka po
ankietera)
 nauczyciel akademicki
 mediator
 pracownik socjalny
 kurator sądowy
 analityk zasobów ludzkich, w tym tzw. head hunter (poszukujący odpowiednio
wykwalifikowanych zawodowo, kreatywnych, potrafiących rozwiązywać problemy w
nietypowych sytuacjach)
 analityk komunikacji perswazyjnej (marketing i reklama)
 specjalista w zakresie doboru i wykorzystania kadr (dawniej „kadrowiec”)
 specjalista do spraw wizerunku w zakresie public relations
 wychowawca młodzieży (w różnych instytucjach)
Ponadto, kompetencje socjologiczne są potrzebne (i dobrze widziane) w kontekście
stanowisk kierowniczych, gdzie w grę wchodzi zarządzanie zasobami ludzkimi,
menadżerów, kadry wojskowej, policji, więziennictwa, doradztwa politycznego,
wszelkiego rodzaju mediacji, wszędzie tam, gdzie najważniejszą umiejętnością nie jest
praca z rzeczami, ale z ludźmi.
12. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) dla studiów drugiego
stopnia:
 ukończenie studiów I stopnia dających efekty kształcenia w obszarze kształcenia w
zakresie nauk społecznych, opisane załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w Sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku.
13. Zasady rekrutacji: zgodne z Uchwałami Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2012/2013
14. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni:
 kierunek socjologia ma charakter bazowy dla innych kierunków w obszarze nauk
społecznych. Zajmuje się w większym stopniu podstawowymi problemami teorii i
metodologii wykorzystywanymi przez kierunki takie, jak nauki o rodzinie czy praca
socjalna
Download