socjologia-giddens

advertisement
Durkheim, Marx, Weber
Rozwój myśli socjologicznej Każdego, kto zaczyna studiować socjologię, intryguje wielość
poznawanych stanowisk. Socjologia nigdy nie była dziedziną, w której istniałby jednolity zrąb
zgodnie przez wszyst- kich uznawanych idei. Socjologowie często spierają się co do tego, jak należy
badać ludzkie zachowania i interpretować wyniki badawcze. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź
tkwi w samej istocie socjologii. Socjologia dotyczy naszego własnego życia i zachowań, a badanie
siebie samych jest najbardziej karkołomnym i trudnym przedsięwzięciem. Pierwsi teoretycy Jako
ludzie zawsze byliśmy ciekawi źródeł naszych zachowań, ale przez tysiąclecia ludzkie rozumienie
siebie było zdeterminowane przez pojęcia przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rozumienie to
przybierało często postać wykładni religijnych lub zawierało się w popularnych mitach, przesądach
czy tradycyjnych poglądach. Obiektywne i systematyczne badania zachowań ludzi i społeczeństw są
stosunkowo nowym przedsięwzięciem, którego początki sięgają końca XVIII wieku. Przełom
stanowiło zastosowanie do poznawania świata nauki. Narodziny metody naukowej wywołały
radykalną zmianę w sposobie patrzenia na świat i jego pojmowaniu. W kolejnych dziedzinach
tradycyjne, oparte na wierzeniach religijnych wyjaśnienia ustępowały miejsca racjonalnemu,
krytycznemu oglądowi rzeczy. Podobnie jak fizyka, chemia, biologia i inne dyscypliny, socjologia
wywodzi się z tego nurtu poważnych zmian intelektualnych. Natomiast bezpośrednimi
okolicznościami jej narodzin była seria potężnych zmian, będących następstwem dwóch wielkich
rewolucji, jakie miały miejsce w XVIII i XIX wieku. Rewolucja francuska z 1789 roku była
zwycięstwem laickich idei i wartości, takich jak wolność i równość, n
Rozwój myśli socjologicznej
Każdego, kto zaczyna studiować socjologię, intryguje wielość poznawanych stanowisk. Socjologia
nigdy nie była dziedziną, w której istniałby jednolity zrąb zgodnie przez wszystkich uznawanych idei. Socjologowie często spierają się co do tego, jak należy badać ludzkie
zachowania i interpretować wyniki badawcze. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź tkwi w samej
istocie socjologii. Socjologia dotyczy naszego własnego życia i zachowań, a badanie siebie samych
jest najbardziej karkołomnym i trudnym przedsięwzięciem.
Pierwsi teoretycy
Jako ludzie zawsze byliśmy ciekawi źródeł naszych zachowań, ale przez tysiąclecia ludzkie
rozumienie siebie było zdeterminowane przez pojęcia przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Rozumienie to przybierało często postać wykładni religijnych lub zawierało się w popularnych
mitach, przesądach czy tradycyjnych poglądach. Obiektywne i systematyczne badania zachowań
ludzi i społeczeństw są stosunkowo nowym przedsięwzięciem, którego początki sięgają końca
XVIII wieku. Przełom stanowiło zastosowanie do poznawania świata nauki. Narodziny metody
naukowej wywołały radykalną zmianę w sposobie patrzenia na świat i jego pojmowaniu. W
kolejnych dziedzinach tradycyjne, oparte na wierzeniach religijnych wyjaśnienia ustępowały
miejsca racjonalnemu, krytycznemu oglądowi rzeczy.
Podobnie jak fizyka, chemia, biologia i inne dyscypliny, socjologia wywodzi się z tego nurtu
poważnych zmian intelektualnych. Natomiast bezpośrednimi okolicznościami jej narodzin była seria
potężnych zmian, będących następstwem dwóch wielkich rewolucji, jakie miały miejsce w XVIII i
XIX wieku. Rewolucja francuska z 1789 roku była zwycięstwem laickich idei i wartości, ta
(…)
… wielu krytyków analiza funkcjonalna przypisuje społeczeństwu właściwości, jakich ono wcale
nie posiada. Funkcjonaliści pisali często tak, jakby społeczeństwa miały „potrzeby" i „cele", chociaż
w istocie pojęcia te mają sens tylko w odniesieniu do jednostek ludzkich.
Teorie konfliktu
Podobnie jak funkcjonaliści, socjologowie posługujący się teoriami konfliktu podkreślają znaczenie
struktur społecznych…
… stanowią japońscy piloci kamikadze czy islamscy zamachowcy-samobójcy. Durkheim uważał je
za typowe dla społeczeństw tradycyjnych, w których przeważa solidarność mechaniczna.
Ostatnim typem samobójstwa jest samobójstwo fatalistyczne. Aczkolwiek, jak uważał Durkheim,
współcześnie praktycznie nie występuje, daje się wyróżnić jako efekt nadmiernej regulacji
społecznej, gdy jednostkę przytłacza poczucie…
… tak osobisty akt, jak samobójstwo, wymaga interpretacji socjologicznej.
społecznej, w której dowodził, że wraz z nastaniem epoki przemysłowej narodził się nowy rodzaj
solidarności. Aby uzasadnić to stanowisko, przeciwstawił sobie dwa rodzaje solidarności,
mechaniczną i organiczną, i odniósł je do podziału pracy i rosnącej specjalizacji zawodowej.
Według Durkheima w społeczeństwach tradycyjnych…
… przede wszystkim z warunków ekonomicznych. Konflikty klasowe motywują rozwój historyczny
- są „motorem historii". Mówiąc słowami Marksa, ..cała dotychczasowa historia ludzkości jest
historią walk klasowych". Chociaż Marks skupiał się przede wszystkim na kapitalizmie i
społeczeństwie nowoczesnym, badał też historyczny rozwój społeczeństw. Jego zdaniem przechodzenie systemów społecznych - czy to stopniowo, czy poprzez…
… socjologiem; jego zainteresowania obejmują cały szereg różnych dziedzin. Weber urodził się i
przez większość życia pracował naukowo w Niemczech. Był człowiekiem nadzwyczaj
wszechstronnym. Oprócz socjologii zajmował się ekonomią, prawem, filozofią i historią
porównawczą. Wiele prac poświęcił też problematyce nowoczesnego kapitalizmu i różnicom
między społeczeństwem nowoczesnym a wcześniejszymi formami…
… tego procesu jest symbol. Symbol to coś, co zastępuje coś innego. Na przykład słowa, których
używamy na określenie danych rzeczy, to w istocie symbole, które reprezentują to, co mamy na
myśli. Słowo „łyżka" jest symbolem, którego używamy do określenia narzędzia, którym jemy zupę.
Symbolami są również gesty i inne formy komunikacji niewerbalnej. Machanie do kogoś lub
niegrzeczny gest też mają wartość…
Socjologia dziś - omówienie
MYŚL SOCJOLOGICZNA - wykład
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjonarne, egzamin wstępny,
SUM, zagadnienia
Powstanie socjologii. Socjologia jako nauka
Początek historii socjologii
Wykład - Socjologia religii
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download