HEGEL I NIETZSCHE WOBEC PROBLEMU POLITYCZNOŚCI

advertisement
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
STANISŁAW ŁOJEK
M
HEGEL I NIETZSCHE
WOBEC PROBLEMU
POLITYCZNOŚCI
A 379620
WROCŁAW 2002
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
Część pierwsza. GRUNTUJĄCE PYTANIE POLITYKI
15
Rozdział I. FILOZOFIA JAKO POLITYKA?
1. Wartość wielości i problematyczność jedności
2. Immanencja ontologicznej podstawy filozofii polityki Hegla
i Nietzschego
3. Podsumowanie: kulturowe zadanie filozofii oraz sposoby jego
realizacji
17
18
29
Rozdział II. GRUNTUJĄCE PYTANIE POLITYKI I „NĘDZA"
OŚWIECENIA
1. Filozof jako polityczny prawodawca: Hegel
2. Nietzsche
3. Problem nowej duchowości — oświecenie jako przełom i zadanie
34
34
38
42
Część druga. HEGEL I NIETZSCHE WOBEC OŚWIECENIA
49
Rozdział I. MORALNOŚĆ JAKO PROBLEMAT
1. Nowe uzasadnienie moralności: mrzonka czy konieczność?
2. Summum bonutn nieszczęśliwej świadomości
3. Kant wobec oświecenia - krytyczna interpretacja Hegla
4. Moralny dylemat oświecenia. Prawda - ideologizacja czy odrzucenie?
5. Kultura jako praca i hodowla
51
52
59
62
69
76
Rozdział II. DIONIZOS PRZECIW UKRZYŻOWANEMU?
1. Cień boga
2. „Stoicki chrześcijanizm" w myśli Hegla
84
84
89
Rozdział III. W STRONĘ AFIRMACJI
1. Immanentna krytyka tradycji
2. Powinność i byt. Alternatywa czy tożsamość?
3. Polityka „realna" nowożytności. Światowość czy alienacja?
274
23
99
99
107
111
Część trzecia. CELE FILOZOFII I POLITYKI.
TOŻSAMOŚĆ CZY NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ?
121
Rozdział I. POLITYKA JAKO ANTROPOLOGIA
1. Polityczny wymiar zasady podmiotowości
2. Nowożytność jako ucieleśniona idea
3. Der Begriff des Politischen
4. Polityka wobec ryzykowności (i historyczności) człowieka
5. Filozoficzny projekt polityki. Hegel i Nietzsche
123
123
129
142
147
157
Rozdział II. KULTUROWA FUNKCJA POLITYKI. HEGEL
1. Kultura i natura. Dialektyka pożądania
2. Koncepcja człowieka jako zasada organizująca myśl polityczną Hegla
3. Idea, kultura, państwo
4. Hegla wizja polityki. Podsumowanie
163
163
171
182
190
Rozdział III. NIETZSCHEGO IDEA „WIELKIEJ POLITYKI"
1. Nietzsche - Hegel. Krytyczna konfrontacja
2. Świat jest wolą mocy... i niczym więcej
3. Nadczłowiek jako „zwierzą polityczne". Chów i hodowla
4. Polityka przyszłości: albo... „dlaczego jestem przeznaczeniem?"
197
197
211
232
238
EPILOG
253
Bibliografia
262
Zusammenfassung
266
Indeks nazwisk
271
Download