Uploaded by User6773

WCZORAJ I DZIŚ KLASA 6 NOWE 2019

advertisement
Książka
Nauczyciela
SZKOŁA PODSTAWOWA
Materiały dydaktyczne do historii
6
Materiały pomocne
w przygotowaniu ciekawych
i wartościowych lekcji:
•
rozkład materiału
z wymaganiami na oceny,
•
scenariusze lekcji
z kartami pracy.
Materiały dydaktyczne są dostępne
w wersji elektronicznej w portalu
Portal dlanauczyciela.pl
Źródło wartościowych i rzetelnie opracowanych pomocy dydaktycznych,
ułatwiających przygotowanie i prowadzenie lekcji. Materiały czytelnie
podzielono na kategorie, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny
na przygotowanie zajęć.
dlanauczyciela.pl
ponad
200 000
użytkowników
Aplikacje
Filmy
edukacyjne
GettyImages
Moja Nowa Era
Konto Moja Nowa Era umożliwia logowanie za pomocą
tego samego loginu i hasła do naszych serwisów:
• dlanauczyciela.pl
• generator.dlanauczyciela.pl
• sklep.nowaera.pl
Login
Hasło
BRAND na I stronę podręcznika
Bogumiła Olszewska
Wiesława Surdyk-Fertsch
Książka
Nauczyciela
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO HISTORII
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Książka Nauczyciela została przygotowana do podręcznika Wczoraj i dziś 6 o numerze
ewidencyjnym w wykazie MEN: 877/3/2019, rok dopuszczenia 2019.
Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2019
ISBN 978-83-267-3629-2
Redakcja merytoryczna: Anna Hebel. Redakcja językowa: Aleksandra Bednarska, Magdalena Brozis.
Nadzór koncepcyjno-redakcyjny: Anna Pietrzak. Nadzór artystyczny: Kaia Juszczak. Opieka graficzna: Ewa Kaletyn.
Projekt okładki: Maciej Galiński, Wojtek Urbanek.
Projekt layoutu: Małgorzata Gregorczyk, Wojtek Urbanek. Opracowanie graficzne: Sławomir Włodarczyk,
Klaudia Jarocka. Ilustracje: Elżbieta Buczkowska, Wioleta Herczyńska, Ewelina Baran,
Marta Długołęcka, Marcin Oleksak, Natalia Helman.
Mapy: Zespół kartograficzny NE.
Realizacja projektu graficznego: Mateusz Wysiecki.
Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
www.nowaera.pl, e-mail: [email protected]
Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
Druk i oprawa: Color Graf Sp. z o.o., Gdańsk
Wprowadzenie
Szanowni Państwo!
Dodatkowe materiały,
m.in. odpowiedzi do zeszytu
ćwiczeń oraz listy zasobów
znajdujących się
w Multibooku i na stronie
docwiczenia.pl,
są dostępne w portalu
Książka Nauczyciela do podręcznika Wczoraj i dziś 6 wraz
z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej www.
dlanauczyciela.pl wydawnictwa Nowa Era to przewodnik metodyczny przygotowany zgodnie z założeniami nowej podstawy
programowej. Zawiera on materiały ułatwiające pracę dydaktyczną: rozkład materiału, scenariusze lekcji z kartami pracy i testy podsumowujące z odpowiedziami. Na stronie internetowej
www.dlanauczyciela.pl znajdą Państwo dodatkowe materiały,
m.in. program nauczania i odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń.
Spis
treści
1
Rozkład materiału
4
W prezentowanym planie – zintegrowanym z programem nauczania
i w pełni dostosowanym do podręcznika – szczegółowo rozpisano
wyma­gania na poszczególne oceny.
2
Scenariusze lekcji i karty pracy
15
Rozdział zawiera propozycje realizacji wybranych zagadnień i tematów
z podręcznika Wczoraj i dziś dla klasy szóstej z wykorzystaniem różnych metod i technik aktywizujących, których zadaniem jest pobudzenie
możliwości intelektualnych oraz aktywności ucznia. Dołączono do nich
karty pracy oraz dodatkowe materiały dla nauczyciela do wykorzystania
podczas zajęć.
Rozdział I – Narodziny nowożytnego świata
Karta pracy „Wielkie odkrycia geograficzne” ..............................................
Scenariusz „Wielkie odkrycia geograficzne” ................................................
Karta pracy „Skutki odkryć geograficznych” . .............................................
Scenariusz „Skutki odkryć geograficznych” ................................................
Scenariusz „Reformacja – czas wielkich zmian” . ........................................
Karta pracy „Reformacja – czas wielkich zmian” ........................................
Rozdział II – W Rzeczypospolitej szlacheckiej
Scenariusz „Demokracja szlachecka” ...........................................................
Karta pracy „Demokracja szlachecka” .........................................................
Scenariusz „Rzeczpospolita Obojga Narodów” ............................................
Kara pracy „Rzeczpospolita Obojga Narodów” ............................................
Scenariusz „Państwo bez stosów” ................................................................
Karta pracy „Państwo bez stosów” ...............................................................
15
16
19
20
22
24
25
29
30
32
33
35
Rozdział III – W obronie granic Rzeczypospolitej
Scenariusz „Powstanie Chmielnickiego” . ....................................................
Karta pracy „Powstanie Chmielnickiego” ....................................................
Scenariusz „Kryzys Rzeczypospolitej” .........................................................
Karta pracy „Kryzys Rzeczypospolitej” . ......................................................
Scenariusz „W obronie granic Rzeczypospolitej – podsumowanie” ............
Karta pracy „W obronie granic Rzeczypospolitej – podsumowanie” ..........
Rozdział IV – Od absolutyzmu do republiki
Scenariusz „Oświecenie w Europie” . ...........................................................
Karta pracy „Oświecenie w Europie” ...........................................................
Scenariusz „Nowe potęgi europejskie” .........................................................
Karta pracy „Nowe potęgi europejskie .........................................................
Scenariusz „Stany Zjednoczone Ameryki” ...................................................
Karta pracy „Stany Zjednoczone Ameryki” .................................................
Rozdział V – Upadek Rzeczypospolitej
Scenariusz „Pierwszy rozbiór Polski” ..........................................................
Karta pracy „Pierwszy rozbiór Polski” . .......................................................
Scenariusz „Kultura polskiego oświecenia” .................................................
Scenariusz „Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski” ...............
Karta pracy „Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski” . ............
Rozdział VI – Rewolucja francuska i okres napoleoński
46
48
49
51
52
54
55
57
58
60
62
Karta pracy „Księstwo Warszawskie” ..........................................................
63
65
66
69
72
Materiały prezentacyjne Multibook
73
Scenariusz „Rewolucja francuska” ...............................................................
Karta pracy „Rewolucja francuska” .............................................................
Scenariusz „Upadek Napoleona” .................................................................
Scenariusz „Księstwo Warszawskie” ............................................................
3
36
38
39
42
43
45
Zagadnienia
– średniowieczne wyobrażenia o Ziemi
– przyczyny wypraw żeglarskich na przełomie XV
i XVI w.
– najważniejsze wyprawy
przełomu XV i XVI w. oraz
ich dowódcy
– cywilizacje prekolumbijskie
i ich dokonania
– podbój Ameryki przez
Hiszpanów i Portugalczyków
oraz jego następstwa
– zmiany w życiu ludzi w wyniku odkryć geograficznych
– renesans – cechy charakterystyczne epoki
– humaniści i ich poglądy
– ideał człowieka w dobie
renesansu
– wynalezienie druku i jego
znaczenie
1. Wielkie odkrycia
geograficzne
2. Skutki odkryć
geograficznych
3. Renesans –
narodziny nowej
epoki
Ocena dobra
Uczeń:
– poprawnie posługuje się terminem: renesans,
– podaje czas trwania epoki
renesansu
– przedstawia ideał człowieka
w epoce odrodzenia i wyjaśnia
termin: człowiek renesansu
– opisuje dokonania Leonarda
da Vinci i uzasadnia słuszność twierdzenia, że był on
człowiekiem renesansu
– poprawnie posługuje się
terminami: antyk, humanizm
– charakteryzuje epokę
renesansu
– wyjaśnia nazwę nowej epoki
– wyjaśnia wpływ wynalezienia druku na rozprzestrzenianie się idei renesansu
– przedstawia poglądy humanistów
– wskazuje Erazma z Rotterdamu jako wybitnego
humanistę i przedstawia
jego poglądy
– porównuje pracę kopisty
z pracą w średniowiecznej
drukarni
– przedstawia zmiany w życiu
ludzi w wyniku odkryć
geograficznych
– wymienia na podstawie
mapy nazwy współczesnych
państw położonych na
obszarach dawniej zamieszkiwanych przez cywilizacje
prekolumbijskie
–p
rzedstawia pozytywne
i negatywne skutki wielkich
odkryć geograficznych
–p
oprawnie posługuje się
terminem: konkwistador
–o
pisuje działalność konkwistadorów i wymienia
najbardziej znanych konkwistadorów (Hernán Cortez,
Francisco Pizarro)
–w
skazuje na mapie tereny
skolonizowane przez Hiszpanów i Portugalczyków
– poprawnie posługuje się
terminami: kolonia, niewolnik, plantacja
– przedstawia politykę Hiszpanów i Portugalczyków
w Nowym Świecie
– tłumaczy przyczyny przewagi Europejczyków nad
tubylczą ludnością Ameryki
– opowiada o sytuacji
niewolników na plantacjach
w Ameryce
– wyjaśnia, w jaki sposób
w Ameryce pojawiła się
ludność afrykańska
– poprawnie posługuje się terminem: cywilizacje prekolumbijskie
– wskazuje na mapie tereny
zamieszkane przez Majów,
Azteków i Inków
– wymienia dokonania rdzennych
ludów Ameryki
– przedstawia po jednym pozytywnym i negatywnym skutku
wielkich odkryć geograficznych
– wskazuje odkrycie Ameryki jako
początek epoki nowożytnej
– wymienia nazwy rdzennych
ludów Ameryki (Majowie,
Aztekowie i Inkowie)
– przy pomocy nauczyciela
posługuje się terminami: Stary
Świat, Nowy Świat
– podaje przykłady towarów,
które przewożono między
Ameryką a Europą
– zaznacza na osi czasu epokę
renesansu
– wymienia Jana Gutenberga
jako wynalazcę druku
– wskazuje Leonarda da Vinci
jako człowieka renesansu
i określa dwie–trzy dziedziny
jego zainteresowań
– tłumaczy pochodzenie
nazwy Ameryka
– wskazuje związek między
wynalazkami z dziedziny
żeglugi a podejmowaniem
dalekich wypraw morskich
–w
yjaśnia przyczyny poszukiwania morskiej drogi
do Indii
–p
odaje i zaznacza na osi czasu daty wypraw Bartłomieja
Diaza i Vasco da Gamy
–p
oprawnie posługuje się
terminem: astrolabium
–w
yjaśnia, dlaczego Krzysztof
Kolumb i Ferdynand
Magellan skierowali swoje
wyprawy drogą na zachód
– podaje przyczyny wielkich
odkryć geograficznych
– wskazuje na mapie trasy
najważniejszych wypraw
przełomu XV i XVI w. oraz
wymienia ich dowódców
(Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Vasco da
Gama, Bartłomiej Diaz)
– poprawnie posługuje się
terminem: tubylec
– wyjaśnia, dlaczego ludność
tubylczą Ameryki nazwano
Indianami
– wymienia nowości w technice
żeglarskiej, które umożliwiły
dalekomorskie wyprawy
– poprawnie posługuje się terminami: karawela, kompas
– podaje lata pierwszej wyprawy
dookoła Ziemi (1519–1522)
i określa, w którym wieku
doszło do tego wydarzenia
– wskazuje Ferdynanda Magellana jako dowódcę wyprawy
dookoła świata i przedstawia jej
znaczenie
Ocena celująca
Uczeń:
– wskazuje na mapie Indie,
Amerykę
– podaje przykłady towarów
sprowadzanych z Indii (przyprawy, jedwab)
– wymienia Krzysztofa Kolumba
jako odkrywcę Ameryki
– podaje rok odkrycia Ameryki
(1492 r.) i określa, w którym wieku doszło do tego
wydarzenia
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
Rozdział I. Narodziny nowożytnego świata
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Temat lekcji
1
4
Rozkład materiału
– renesansowa radość życia
– architektura renesansu
– wybitni twórcy odrodzenia
i ich dzieła
– kryzys Kościoła katolickiego
– Marcin Luter i jego poglądy
– reformacja i jej następstwa
– postanowienia soboru
trydenckiego
– działalność jezuitów
– wojna trzydziestoletnia i jej
następstwa
– szlachta i jej zajęcia
– prawa i obowiązki szlachty
– sejm walny i sejmiki
ziemskie
5. Reformacja –
czas wielkich
zmian
6. Kontrreformacja
1. Demokracja
szlachecka
Zagadnienia
4. K
ultura
renesansu
w Europie
Temat lekcji
– przedstawia postanowienia
soboru trydenckiego
– poprawnie posługuje się
terminami: heretyk, inkwizycja, indeks ksiąg zakazanych
– wyjaśnia cel utworzenia
inkwizycji i indeksu ksiąg
zakazanych
– poprawnie posługuje się terminami: szlachta, herb, szabla
– przedstawia prawa szlachty
odziedziczone po rycerskich
przodkach
– wymienia zajęcia szlachty
– wskazuje na ilustracji postać
szlachcica
– poprawnie posługuje się terminami: demokracja szlachecka,
przywilej, magnateria, szlachta
średnia, szlachta zagrodowa,
gołota
– wymienia izby sejmu walnego
– przedstawia zróżnicowanie
stanu szlacheckiego
– wyjaśnia funkcjonowanie zasady
liberum veto
– przedstawia prawa i obowiązki szlachty,
– poprawnie posługuje się
terminem: pospolite ruszenie
– wskazuje wpływ przywilejów szlacheckich na pozycję
tego stanu
– podaje i zaznacza na osi
czasu datę uchwalenia
konstytucji Nihil novi (1505
r.), określa wiek, w którym
doszło do tego wydarzenia
– przedstawia prawa otrzymane przez szlachtę na
mocy konstytucji Nihil novi
–p
oprawnie posługuje się
terminami: sejm walny,
sejmiki ziemskie
–p
rzedstawia decyzje podejmowane na sejmie walnym
– c harakteryzuje rolę sejmików ziemskich i zakres ich
uprawnień
–p
rzedstawia skład izb sejmu
walnego
– charakteryzuje działalność
zakonu jezuitów
– przedstawia zasady obowiązujące jezuitów
– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do ukształtowania się
demokracji szlacheckiej
– porównuje parlamentaryzm
Rzeczypospolitej
XVI–XVII w. z parlamentaryzmem współczesnej Polski
– wyjaśnia, kto sprawował
władzę w Rzeczypospolitej
– przedstawia przyczyny
wybuchu wojny trzydziestoletniej
– podaje datę podpisania
pokoju westfalskiego (1648
r.) i jego najważniejsze
postanowienia
– charakteryzuje poglądy głoszone przez Jana Kalwina
– wskazuje zmiany wprowadzone w liturgii protestanckiej
– charakteryzuje poglądy
Marcina Lutra
– opisuje postanowienia pokoju w Augsburgu (1555 r.)
i wyjaśnia zasadę czyj kraj,
tego religia
– przedstawia na mapie
podział religijny Europy
– poprawnie posługuje się
terminami: pastor, celibat,
zbór
– wskazuje objawy kryzysu
w Kościele katolickim jako
przyczynę reformacji
– opisuje okoliczności powstania anglikanizmu
– przedstawia skutki reformacji
– poprawnie posługuje się terminami: reformacja, protestanci
– określa początek reformacji
(1517 r.) i zaznacza tę datę na
osi czasu
– wskazuje sprzedaż odpustów
jako jedną z przyczyn reformacji
– charakteryzuje wyznania
protestanckie i wymienia ich
założycieli
– poprawnie posługuje się
terminami: kontrreformacja,
seminarium duchowne
– przedstawia zadania seminariów
duchownych w dobie kontrreformacji
– wyjaśnia cel założenia zakonu
jezuitów
– wymienia Ignacego Loyolę jako
założyciela zakonu jezuitów
– poprawnie posługuje się
terminem: perspektywa
– podaje przykłady dzieł,
w których zastosowano
perspektywę
–p
oprawnie posługuje się
terminami: attyka, arkada,
kopuła do opisu budowli
renesansowych
Ocena celująca
Uczeń:
– charakteryzuje sztukę renesansową, wskazując główne
motywy podejmowane
przez twórców,
– poprawnie posługuje się
terminem: fresk, podaje
przykład dzieła wykonanego
tą techniką
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– wyjaśnia, w czym przejawiała się
renesansowa radość życia
– poprawnie posługuje się terminem: mecenat
– wymienia wybitnych twórców
epoki odrodzenia i podaje przykłady ich dzieł
Ocena dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
Rozdział II. W Rzeczypospolitej szlacheckiej
– poprawnie posługuje się
terminem: sobór
– przy pomocy nauczyciela
przedstawia przyczyny zwołania soboru w Trydencie
– wskazuje zakon jezuitów jako
instytucję powołaną do walki
z reformacją
– oblicza, jak długo obradował
sobór trydencki i zaznacza to
na osi czasu (daty powinny
być podane przez nauczyciela)
– wskazuje wystąpienie Marcina
Lutra jako początek reformacji
– poprawnie posługuje się
terminem: odpust
– wymienia wyznania protestanckie
– wskazuje Włochy jako kolebkę renesansu,
– wymienia Leonarda da Vinci
i Michała Anioła jako wybitnych twórców włoskiego
odrodzenia
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału
5
– folwark szlachecki
– gospodarcza działalność
szlachty
– spław wiślany
– statuty piotrkowskie
– ostatni Jagiellonowie
na tronie Polski
– wojna z zakonem krzyżackim 1519–1521
– hołd pruski i jego postanowienia
– polityka wschodnia ostatnich
Jagiellonów
– idee renesansowe w Polsce
– literatura polskiego renesansu i jej twórcy
– renesansowy Wawel Jagiellonów
– odkrycie Mikołaja Kopernika
– geneza unii lubelskiej
– postanowienia unii lubelskiej
– struktura narodowa i wyznaniowa I Rzeczypospolitej
3. W czasach
ostatnich
Jagiellonów
4. Odrodzenie
na ziemiach
polskich
5. Rzeczpospolita
Obojga Narodów
Zagadnienia
2. W
folwarku
szlacheckim
Temat lekcji
– wskazuje na mapie Lublin
i Rzeczpospolitą Obojga
Narodów
– wskazuje na obrazie Jana
Matejki Unia lubelska postać
Zygmunta II Augusta jako
autora i pomysłodawcę unii
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę podpisania unii lubelskiej
(1569 r.), określa wiek,
w którym doszło do tego
wydarzenia
– poprawnie posługuje się
terminami: unia personalna, unia
realna
– wyjaśnia nazwę: Rzeczpospolita
Obojga Narodów
– wskazuje na mapie Królestwo
Polskie i Wielkie Księstwo
Litewskie
– wymienia Mikołaja Reja i Jana
Kochanowskiego jako twórców literatury renesansowej
w Polsce
– wyjaśnia przyczyny twórczości
literackiej w języku polskim
– charakteryzuje odkrycie
Mikołaja Kopernika i pokazuje
różnice między teorią polskiego
astronoma a dotychczas obowiązującą koncepcją budowy
wszechświata
– przedstawia postanowienia
unii lubelskiej
– charakteryzuje strukturę
narodową i wyznaniową
I Rzeczypospolitej
– analizuje wygląd herbu
I Rzeczypospolitej i porównuje go z herbem Królestwa
Polskiego
– poprawnie posługuje się
terminami: arras, krużganki,
mecenat
– charakteryzuje krótko
twórczość Mikołaja Reja
i Jana Kochanowskiego
– opisuje Wawel jako przykład architektury renesansu
w Polsce
– uzasadnia tezę, że Mikołaj
Kopernik był człowiekiem
renesansu
– przywołuje Galileusza jako
zwolennika teorii Kopernika
– opisuje skutki utworzenia
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów
– wyjaśnia korzyści płynące
z wielokulturowości
– wskazuje na mapie Wołyń,
Podole i Ukrainę
– poprawnie posługuje się
terminami: teoria geocentryczna, teoria heliocentryczna
– wyjaśnia przyczyny rozwoju
kultury renesansowej w Polsce
– przedstawia zasługi
ostatnich Jagiellonów dla
rozwoju renesansu
– przedstawia poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako pisarza politycznego
doby renesansu
– wymienia korzyści i zagrożenia wynikające z utworzenia Rzeczypospolitej Obojga
Narodów
– wyjaśnia, dlaczego XVI
stulecie nazwano złotym
wiekiem w historii Polski
– opisuje wybraną budowlę
renesansową w swoim
regionie
–o
pisuje korzyści i zagrożenia
wynikające z postanowień
hołdu pruskiego
– c harakteryzuje politykę
wschodnią ostatnich Jagiellonów i jej następstwa
– poprawnie posługuje się
terminem: hołd lenny
– przedstawia postanowienia
hołdu pruskiego (1525 r.)
i jego skutki
– przedstawia przyczyny
wojny Polski z zakonem
krzyżackim (1519–1521)
– wymienia państwa walczące
o Inflanty i wskazuje sporne
terytorium na mapie
– wyjaśnia skutki rywalizacji
Polski, Szwecji, Moskwy
i Danii o Inflanty
– wskazuje na mapie Prusy Książęce, Prusy Królewskie, Inflanty
– opisuje zależność Prus Książęcych od Polski
– wyjaśnia przyczyny najazdu
Iwana Groźnego na Inflanty
– wymienia ostatnich władców
z dynastii Jagiellonów: Zygmunta I Starego i Zygmunta
Augusta
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę hołdu pruskiego (1525
r.), określa wiek, w którym
doszło do tego wydarzenia
– wskazuje na obrazie Jana
Matejki Hołd pruski postaci
Zygmunta Starego i Albrechta
Hohenzollerna
– wymienia Mikołaja Kopernika
jako twórcę teorii heliocentrycznej
– wskazuje Wawel jako przykład
budowli renesansowej
w Polsce
– poprawnie posługuje się
terminem: włoszczyzna i wskazuje jego pochodzenie
– wyjaśnia wpływ ustaw
antychłopskich i antymieszczańskich na położenie tych
grup społecznych i rozwój
polskiej gospodarki
–w
yjaśnia znaczenie odzyskania przez Polskę Pomorza
Gdańskiego dla rozwoju
gospodarki
–w
ymienia najważniejsze
ustawy wymierzone przeciw chłopom i mieszczanom
–w
yjaśnia następstwa ożywienia gospodarczego
Ocena celująca
Uczeń:
– wymienia najważniejsze
zabudowania folwarku
i wskazuje ich funkcje
– wyjaśnia przyczyny
i sposoby powiększania się
majątków szlacheckich
– tłumaczy, dlaczego szlachta
uchwaliła ustawy antychłopskie i antymieszczańskie
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
– poprawnie posługuje się terminami: spław wiślany, szkuta,
spichlerz, pańszczyzna
– przedstawia gospodarczą działalność szlachty
– wskazuje na mapie Pomorze
Gdańskie i najważniejsze porty
położone nad Wisłą
– wymienia towary wywożone
z Polski i sprowadzane do kraju
Ocena dostateczna
Uczeń:
– poprawnie posługuje się
terminami: folwark, dwór
– na podstawie ilustracji z podręcznika wymienia elementy
wchodzące w skład folwarku
szlacheckiego
– opisuje zajęcia chłopów
i mieszczan
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
6
Rozkład materiału
– Rzeczpospolita państwem
wielowyznaniowym
– Akt konfederacji warszawskiej
– reformacja w Polsce
– przyczyny elekcyjności tronu
polskiego
– przebieg pierwszej wolnej
elekcji
– Artykuły henrykowskie i pacta
conventa
– następstwa wolnych elekcji
– wojny Stefana Batorego
o Inflanty
– dymitriada i polska interwencja w Rosji
– pokój w Polanowie
7. Pierwsza wolna
elekcja
1. Wojny z Rosją
Zagadnienia
6. „ Państwo bez
stosów”
Temat lekcji
– wskazuje na mapie Inflanty
i Carstwo Rosyjskie
– wymienia Stefana Batorego
jako kolejnego po Henryku
Walezym władcę Polski
– poprawnie posługuje się
terminem: hetman
– opisuje, w jakim celu została
utworzona piechota wybraniecka
– przedstawia, jak zakończyły się
wojny o Inflanty prowadzone
przez Stefana Batorego
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę bitwy pod Kłuszynem
(1610 r.), określa wiek, w którym doszło do tego wydarzenia
– opowiada o znaczeniu bitwy pod
Kłuszynem
– przywołuje Stanisława Żółkiewskiego jako dowódcę bitwy pod
Kłuszynem
– wskazuje na mapie Moskwę
i Kłuszyn
– przedstawia przyczyny
najazdu Iwana Groźnego na
Inflanty
– poprawnie posługuje się
terminami: piechota wybraniecka, dymitriada, Kreml,
bojar
– opisuje następstwa dymitriady
– wskazuje na mapie tereny
przyłączone przez Polskę
w wyniku interwencji w Rosji (po pokoju w Polanowie
i Jamie Zapolskim)
–o
pisuje przyczyny poparcia
Dymitra Samozwańca przez
magnatów i duchowieństwo
–w
skazuje przyczyny obalenia Dymitra Samozwańca
–w
yjaśnia cel polskiej interwencji w Rosji
–p
odaje datę podpisania pokoju w Polanowie (1634 r.)
– ocenia politykę Zygmunta III
wobec Rosji
– przedstawia postanowienia
pokoju w Polanowie
–w
yjaśnia wpływ Artykułów
henrykowskich i pacta conventa na pozycję monarchy
w Rzeczypospolitej
– wymienia warunki, które
musieli spełnić królowie
elekcyjni
– poprawnie posługuje się
terminami: Artykuły henrykowskie, pacta conventa
– przedstawia zasady wyboru
monarchy
– na podstawie obrazu
Canaletta opisuje miejsce
i przebieg wolnej elekcji
– wyjaśnia skutki wolnych
elekcji
– poprawnie posługuje się terminami: wolna elekcja, bezkrólewie
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę pierwszej wolnej elekcji
– opisuje przebieg pierwszego
bezkrólewia i wyjaśnia, kim był
interrex
– poprawnie posługuje się
terminem: elekcja
– krótko opisuje, dlaczego
polskich władców zaczęto
wybierać drogą wolnej elekcji
– wskazuje Henryka Walezego jako pierwszego króla
elekcyjnego
Rozdział III. W obronie granic Rzeczypospolitej
– nazywa i wskazuje na mapie
ziemie zamieszkane przez
przedstawicieli poszczególnych wyznań
– wyjaśnia związek między
narodowością a wyznawaną
religią wśród mieszkańców
I Rzeczypospolitej
–p
oprawnie posługuje się
terminami: katolicyzm, judaizm, luteranizm, prawosławie
– c harakteryzuje strukturę
wyznaniową I Rzeczypospolitej
–w
yjaśnia, kim byli arianie
i przedstawia zasady ich
religii
– t łumaczy przyczyny niechęci
szlachty polskiej wobec
arian
– przedstawia postanowienia
konfederacji warszawskiej
– poprawnie posługuje się
terminem: innowierca
– nazywa świątynie różnych
wyznań
– wskazuje na mapie Raków
i Pińczów jako ważne
ośrodki reformacji w Polsce
– omawia wkład innych wyznań w rozwój szkolnictwa
I Rzeczypospolitej
– wymienia wyznania zamieszkujące Rzeczpospolitą Obojga
Narodów
– wskazuje cel podpisania konfederacji warszawskiej
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę podpisania konfederacji
warszawskiej (1573 r.), określa
wiek, w którym doszło do tego
wydarzenia
– wyjaśnia, co oznacza, że Polska
była nazywana „państwem bez
stosów”
Ocena celująca
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wskazuje wielowyznaniowość
I Rzeczypospolitej
– poprawnie posługuje się
terminem: tolerancja
– zauważa potrzebę poszanowania odmienności religijnej
i kulturowej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału
7
Zagadnienia
– Wazowie na tronie Polski
– przyczyny wojen ze Szwecją
– wojna o Inflanty
– walka o ujście Wisły
– skutki wojen polsko-szwedzkich w I poł. XVII w.
– Warszawa stolicą Polski
– sytuacja Kozaków zaporoskich
– powstanie Kozaków na
Ukrainie
– ugoda w Perejasławiu
– przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją
– najazd Szwedów na Polskę
w latach 1655–1660
– postawa społeczeństwa
polskiego wobec najeźdźcy
– skutki potopu
Temat lekcji
2. P
oczątek wojen
ze Szwecją
3. Powstanie
Chmielnickiego
4. Potop szwedzki
– poprawnie posługuje się
terminem: potop szwedzki
– wskazuje Stefana Czarnieckiego jako bohatera walk ze
Szwedami
– wymienia obronę Jasnej Góry
jako przełomowy moment
potopu szwedzkiego
– wskazuje na mapie Częstochowę i Inflanty
– wyjaśnia, dlaczego najazd
Szwedów nazwano potopem
– przedstawia na ilustracji
uzbrojenie piechoty szwedzkiej
– wskazuje Bohdana Chmielnickiego jako przywódcę powstania Kozaków na Ukrainie
– wymienia elementy uzbrojenia
Kozaków i pokazuje je na
ilustracji
– rozpoznaje na ilustracji
Kozaka wśród przedstawicieli
innych grup społecznych
– wymienia elementy uzbrojenia
husarza i pokazuje je na
ilustracji
– wskazuje na mapie Szwecję,
Inflanty i Wisłę
– wymienia stolice Polski (Gniezno, Kraków, Warszawa)
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– poprawnie posługuje się
terminem: wojna podjazdowa
– wyjaśnia przyczyny prowadzenia wojny podjazdowej
przez Polskę
– wskazuje na mapie Lwów
i Prusy Książęce
– przedstawia zobowiązania
Jana Kazimierza złożone
podczas ślubów lwowskich
– wymienia przyczyny wojen
polsko-szwedzkich
– wyjaśnia przyczyny początkowych niepowodzeń
Rzeczypospolitej w czasie
potopu szwedzkiego
– wymienia postanowienia
pokoju w Oliwie
– przedstawia skutki potopu
szwedzkiego
– wskazuje zagrożenie
płynące dla Rzeczypospolitej z powodu utraty lenna
pruskiego
–p
rzedstawia skutki powstania Chmielnickiego
–w
skazuje rozejm w Andruszowie jako moment
zakończenia powstania
i wojny polsko-rosyjskiej
(1667 r.)
–o
cenia politykę szlachty
wobec Kozaków
– przedstawia przyczyny
wybuchu powstania na
Ukrainie
– omawia główne etapy
powstania
– wyjaśnia, dlaczego powstanie Chmielnickiego
przerodziło się w wojnę
polsko-rosyjską
– wskazuje na mapie Perejasław
– podaje i zaznacza na osi
czasu datę ugody w Perejasławiu (1654 r.)
– wyjaśnia, kim byli Kozacy
rejestrowi
– przedstawia zajęcia i sytuację Kozaków
– wskazuje na mapie najważniejsze bitwy powstania
(Żółte Wody, Korsuń,
Beresteczko)
– uzasadnia tezę, że powstanie Chmielnickiego było
wojną domową
– wyjaśnia, kim byli Kozacy
– poprawnie posługuje się terminem: Zaporoże
– wskazuje na mapie Ukrainę,
Zaporoże i Dzikie Pola
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę wybuchu powstania kozackiego (1648 r.)
– charakteryzuje postaci Stefana
Czarnieckiego i Augustyna
Kordeckiego
– uzasadnia znaczenie bohaterskiej obrony Częstochowy
dla prowadzenia dalszej walki
z najeźdźcą
– podaje i zaznacza na osi czasu
daty potopu szwedzkiego
(1655–1660) oraz pokoju
w Oliwie (1660 r.)
– charakteryzuje postępowanie
Szwedów wobec ludności
polskiej
– przedstawia postanowienia
i podaje daty podpisania
rozejmu w Starym Targu
(1629 r.) i Sztumskiej Wsi
(1635 r.)
–w
yjaśnia, dlaczego Zygmunt
III Waza utracił tron Szwecji
–p
rzedstawia przyczyny
zablokowania ujścia Wisły
przez Szwedów
– t łumaczy, dlaczego Polska
często nie wykorzystywała swoich sukcesów
militarnych
Ocena celująca
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
– charakteryzuje przyczyny
wojen polsko-szwedzkich
w XVII w.
– poprawnie posługuje się
terminem: cło
– opowiada przebieg wojny
o Inflanty
– wskazuje na mapie Oliwę
– podaje datę bitwy pod
Oliwą (1627 r.) i wyjaśnia
znaczenie tego starcia
Ocena dobra
Uczeń:
– wskazuje na mapie Kircholm
i Pomorze Gdańskie
– podaje datę bitwy pod Kircholmem (1605 r.) i nazwisko
dowódcy polskich wojsk (Jan
Karol Chodkiewicz)
– wyjaśnia, dlaczego przeniesiono
stolicę z Krakowa do Warszawy
Ocena dostateczna
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
8
Rozkład materiału
Zagadnienia
– imperium osmańskie
– przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Turcją w XVII w.
– wojna o Mołdawię
– najazd Turków na Polskę w II
poł. XVIII w. i jego skutki
– odsiecz wiedeńska Jana III
Sobieskiego
– skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą
w XVII w.
– sytuacja polityczno-gospodarcza kraju na przełomie
XVII i XVIII w.
– barok – epoka kontrastów
– cechy charakterystyczne
stylu barokowego
– architektura i sztuka barokowa
– Sarmaci i ich obyczaje
– Edykt nantejski i jego skutki
– umacnianie władzy monarchy we Francji
– rządy absolutne Ludwika
XIV
– Francja potęgą militarną
i gospodarczą
Temat lekcji
5. Wojny z Turcją
6. Kryzys
Rzeczypospolitej
7. Barok i sarmatyzm
1. Monarchia
absolutna
we Francji
– charakteryzuje malarstwo
i rzeźbę epoki baroku
– charakteryzuje ideologię
sarmatyzmu
– wyjaśnia pochodzenie
terminu sarmatyzm
– wyjaśnia znaczenie
określenia „złota wolność
szlachecka”
– opisuje strój sarmacki na
podstawie ilustracji
– krótko opisuje zakres władzy
króla w monarchii absolutnej
– przywołuje postać Ludwika
XIV jako władcy absolutnego
– wskazuje na mapie Francję
– poprawnie posługuje się terminem: monarchia absolutna
– wymienia uprawnienia monarchy absolutnego
– wyjaśnia, dlaczego Ludwika XIV
określano mianem Króla Słońce
– wskazuje czas panowania
Ludwika XIV (XVII w.)
– opisuje życie w Wersalu w czasach Ludwika XIV
– poprawnie posługuje się
terminami: manufaktura, cło,
import, eksport
– wyjaśnia, dlaczego Francja
była europejską potęgą
– przedstawia, w jaki sposób
doszło do wzmocnienia
władzy królewskiej we
Francji
Rozdział IV. Od absolutyzmu do republiki
– poprawnie posługuje się terminem: barok
– zaznacza na osi czasu epokę
baroku
– wymienia dwie–trzy cechy
charakterystyczne architektury
barokowej
– z ilustracji przedstawiających
zabytki wybiera te, które zostały
zbudowane w stylu barokowym
– wyjaśnia, czym były kalwarie
–p
oprawnie posługuje się
terminem: hugenoci
–o
pisuje, jak zakończyły się
wojny religijne we Francji
(przywołuje Edykt nantejski)
–o
mawia politykę gospodarczą ministra Colberta
–o
powiada o twórczości
Moliera
– poprawnie posługuje się
terminami: putto, ornament
– wyjaśnia genezę epoki
baroku
– wskazuje wpływ rosnącej
pobożności na architekturę
i sztukę epoki
– wskazuje następstwa
bezkrytycznego stosunku
szlachty do ustroju państwa
– przedstawia działania kardynała Richelieu zmierzające
do wzmocnienia pozycji
monarchy
– wskazuje pozytywne i negatywne strony panowania
Ludwika XIV
– wyjaśnia, na czym polega
związek kultury barokowej
z ruchem kontrreformacyjnym
– charakteryzuje barok jako
epokę kontrastów
–p
rzedstawia przyczyny
rokoszu Lubomirskiego
–w
yjaśnia, dlaczego w Rzeczypospolitej coraz większą
rolę zaczynali odgrywać
magnaci
–w
skazuje postać Władysława Sicińskiego, który
w 1652 r. doprowadził
do pierwszego w historii
zerwania sejmu
– charakteryzuje funkcjonowanie aparatu władzy
na przełomie XVII i XVIII
w., zwracając uwagę na
słabość władzy królewskiej,
zrywanie sejmów i wzrost
znaczenia magnaterii
– wskazuje objawy kryzysu
państwa
– podaje przyczyny i objawy
kryzysu gospodarczego
– poprawnie posługuje się
terminem: liberum veto
– wskazuje na mapie tereny
utracone przez Rzeczpospolitą (Inflanty, Podole,
Prusy Książęce, część
Ukrainy)
– wymienia przyczyny uzależnienia Polski od obcych
państw
– wymienia skutki wojen toczonych przez Rzeczpospolitą
w XVII w., w tym m.in. wyniszczenie kraju i straty terytorialne
– charakteryzuje XVII stulecie
jako czas wielu konfliktów
wojennych prowadzonych
przez Rzeczpospolitą
– wskazuje na mapie państwa,
z którymi Rzeczpospolita
prowadziła wojny w XVII w.
– opowiada o sposobach spędzania czasu wolnego przez
szlachtę na przełomie XVII
i XVIII w.
– wskazuje pozytywne i negatywne cechy szlachty polskiej
tego okresu
– wymienia najwybitniejsze
dzieła sztuki barokowej w Polsce i Europie (np. Wersal,
pałac w Wilanowie)
– opisuje postanowienia
traktatu w Buczaczu
– przedstawia następstwa
wojen polsko-tureckich
w XVII w.
– omawia przyczyny wojen
polsko-tureckich w XVII w.
– przedstawia walkę Rzeczypospolitej o Mołdawię
–w
ymienia hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Jana
Karola Chodkiewicza oraz
bitwy z Turcją, w których
dowodzili (Cecora 1620 r.,
obrona Chocimia 1621 r.)
– poprawnie posługuje się
terminami: haracz, ekspansja
– podaje i zaznacza na osi
czasu daty najazdu tureckiego i oblężenia Kamieńca
Podolskiego (1672 r.)
– wskazuje na mapie tereny,
na których toczyła się
wojna (Podole) oraz miejsca
najważniejszych wydarzeń
(Cecora, Kamieniec Podolski, Chocim)
– wymienia przyczyny początkowych niepowodzeń
wojsk polskich w walce
z Turkami w II poł. XVII w.
– poprawnie posługuje się terminami: islam, wezyr
– charakteryzuje postaci Jana III
Sobieskiego i Kara Mustafy
– podaje i zaznacza na osi czasu
daty bitwy pod Chocimiem
(1673 r.) oraz odsieczy wiedeńskiej (1683 r.)
– wymienia skutki wojen z Turcją
– wskazuje na mapie Podole,
Chocim i Kamieniec Podolski
Ocena celująca
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
– poprawnie posługuje się terminami: sułtan, husarz, janczar
– podaje przyczyny wyprawy
Jana III Sobieskiego pod
Wiedeń
– wskazuje na mapie Wiedeń
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału
9
– absolutyzm angielski
– konflikt Karola I z parlamentem
– dyktatura Olivera Cromwella
– ukształtowanie się monarchii
parlamentarnej
– ideologia oświecenia
– wybitni myśliciele doby
oświecenia
– trójpodział władzy według
Monteskiusza
– najważniejsze dokonania
naukowe oświecenia
– architektura oświeceniowa
– absolutyzm oświecony
– narodziny potęgi Prus
– monarchia austriackich
Habsburgów
– Cesarstwo Rosyjskie
w XVIII w.
3. Oświecenie
w Europie
4. Nowe potęgi
europejskie
Zagadnienia
2. M
onarchia
parlamentarna
w Anglii
Temat lekcji
– poprawnie posługuje się terminami: absolutyzm, absolutyzm
oświecony
– podaje przykłady reform
w monarchiach absolutyzmu
oświeconego
– wskazuje wpływ ideologii oświecenia na reformy w krajach
absolutyzmu oświeconego
– wskazuje na mapie Petersburg
jako nową stolicę Rosji
– wymienia reformy przeprowadzone w Rosji, Austrii
i Prusach
– wyjaśnia, dlaczego monarchowie absolutyzmu
oświeconego nazywali
siebie „sługami ludu”
– wyjaśnia związki między
pojawieniem się nowych
potęg w Europie Środkowej
a sytuacją w Rzeczypospolitej
– charakteryzuje reformy
przeprowadzone w Rosji,
Austrii i Prusach
– wyjaśnia wpływ reform
na wzrost znaczenia tych
państw
– opisuje skutki uzyskania
przez Rosję dostępu do
Bałtyku
– porównuje monarchię
absolutną z monarchią absolutyzmu oświeconego
– podaje daty powstania
Królestwa Pruskiego (1701
r.) i Cesarstwa Rosyjskiego
(1721 r.)
–w
skazuje wpływ dokonań
naukowych i technicznych
na zmiany w życiu ludzi
–p
rzedstawia zasługi Denisa
Diderota dla powstania
Wielkiej encyklopedii
francuskiej
– przedstawia postaci Woltera
i Jana Jakuba Rousseau
– poprawnie posługuje się
terminem: ateizm
– omawia koncepcję umowy
społecznej zaproponowaną
przez Jana Jakuba Rousseau
– wyjaśnia przyczyny krytyki
absolutyzmu i Kościoła
przez filozofów doby
oświecenia
– charakteryzuje ideologię
oświecenia
– przedstawia postać Monteskiusza i wyjaśnia, na czym
polegała opracowana przez
niego koncepcja trójpodziału władzy
– poprawnie posługuje się terminem: klasycyzm
– wymienia przykłady budowli
klasycystycznych w Polsce
i Europie
– charakteryzuje styl klasycystyczny
– z ilustracji przedstawiających
zabytki wybiera te, które zostały
zbudowane w stylu klasycystycznym
– wymienia najważniejsze dokonania naukowe i techniczne epoki
oświecenia
– tłumaczy, dlaczego nowa epoka
w kulturze europejskiej została
nazwana oświeceniem
– poprawnie posługuje się
terminem: oświecenie
– zaznacza na osi czasu epokę
oświecenia
– podaje przykład dokonania
naukowego lub technicznego epoki oświecenia (np.
termometr lekarski, maszyna
parowa)
– wskazuje na mapie Rosję,
Austrię i Prusy w XVIII w.
– wymienia Marię Teresę, Józefa
II, Piotra I i Fryderyka Wielkiego jako władców Austrii,
Rosji i Prus
– wskazuje Rosję, Austrię
i Prusy jako potęgi europejskie
XVIII stulecia
– wymienia główne etapy
kształtowania się monarchii
parlamentarnej w Anglii
– porównuje ustrój monarchii
parlamentarnej i monarchii
absolutnej
–p
oprawnie posługuje się
terminami: purytanie, nowa
szlachta, rojaliści
–p
rzedstawia postać Olivera
Cromwella i jego dokonania
–w
skazuje 1689 r. jako czas
ukształtowania się monarchii parlamentarnej w Anglii
Ocena celująca
Uczeń:
– wyjaśnia przyczyny konfliktu
Karola I z parlamentem
– przedstawia Deklarację
praw narodu angielskiego
– charakteryzuje ustrój monarchii parlamentarnej
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
– poprawnie posługuje się terminem: monarchia parlamentarna
– wskazuje Anglię jako kraj
o ustroju monarchii parlamentarnej
– wymienia i krótko charakteryzuje postaci Karola I Stuarta,
Olivera Cromwella i Wilhelma
Orańskiego
– przedstawia zakres władzy
dyktatora
Ocena dostateczna
Uczeń:
– wskazuje na mapie Anglię
i Londyn
– przy pomocy nauczyciela
posługuje się terminem:
parlament
– wskazuje organy władzy
w monarchii parlamentarnej
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
10
Rozkład materiału
– kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej
– konflikt kolonistów z rządem brytyjskim
– wojna o niepodległość
Stanów Zjednoczonych
– ustrój polityczny USA
– unia personalna z Saksonią
– początek ingerencji Rosji
w sprawy Polski
– podwójna elekcja w 1733 r.
– rządy Augusta III
– projekty reform Rzeczypospolitej
– Stanisław August Poniatowski królem Polski
– pierwsze reformy nowego
władcy
– konfederacja barska
– I rozbiór Polski
1. R
zeczpospolita
pod rządami
Wettinów
2. Pierwszy rozbiór
Polski
Zagadnienia
5. S tany
Zjednoczone
Ameryki
Temat lekcji
Ocena celująca
Uczeń:
– poprawnie posługuje się
terminami: Kongres, Izba
Reprezentantów – charakteryzuje ustrój polityczny USA
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
–p
rzedstawia najważniejsze
etapy walki o niepodległość
USA
–w
skazuje na mapie Boston,
Filadelfię i Yorktown
–o
mawia zasługi Jerzego
Waszyngtona dla powstania
USA
–o
pisuje idee oświeceniowe
zapisane w konstytucji USA
–w
ymienia miejsca związane
z udziałem Polaków w wojnie o niepodległość USA
Ocena dobra
Uczeń:
– przedstawia przyczyny
wybuchu wojny między
kolonistami a rządem
brytyjskim
– opisuje wydarzenie zwane
bostońskim piciem herbaty
– poprawnie posługuje się
terminem: bojkot
– podaje i zaznacza na osi
czasu datę powstania
Stanów Zjednoczonych
(4 lipca 1776 r.)
– charakteryzuje znaczenie
Deklaracji niepodległości
– przedstawia udział Polaków
w walce o niepodległość
USA
– poprawnie posługuje się terminami: kolonia, konstytucja
– wskazuje na mapie kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej
– wymienia strony konfliktu
w wojnie o niepodległość
Stanów
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę uchwalenia konstytucji USA
– pierwszej takiej ustawy na
świecie (1787 r.)
– wyjaśnia, dlaczego Amerykanie
mówią w języku angielskim
– porównuje pierwszą flagę USA
z flagą współczesną, wskazując zauważone podobieństwa
i różnice
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
– poprawnie posługuje się
terminem: rozbiory Polski
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę pierwszego rozbioru
Polski (1772 r.)
– wymienia państwa, które
dokonały pierwszego rozbioru
Polski i wskazuje je na mapie
– przywołuje postać Stanisława
Augusta Poniatowskiego jako
ostatniego króla Polski
– wymienia Augusta II Mocnego
i Augusta III Sasa jako monarchów sprawujących władzę
w Polsce na początku XVIII w.
– opisuje konsekwencje wyboru
dwóch władców jednocześnie
– charakteryzuje okres rządów Augusta II Mocnego
– wskazuje reformy niezbędne dla wzmocnienia
Rzeczypospolitej
–p
rzedstawia przyczyny
zawiązania konfederacji
barskiej
–p
rzedstawia genezę i postanowienia sejmu niemego
–p
odaje i zaznacza na osi
czasu datę obrad sejmu
niemego (1717 r.)
–w
yjaśnia przyczynę ingerencji Rosji w sprawy Polski
–o
pisuje pozytywne i negatywne skutki rządów
Augusta III
– poprawnie posługuje się
terminem: prawa kardynalne
– podaje datę zawiązania konfederacji barskiej (1768 r.)
– przedstawia cel walki konfederatów barskich
– opowiada o przebiegu
i decyzjach sejmu rozbiorowego
– poprawnie posługuje się
terminami: konfederacja,
liberum veto, wolna elekcja,
przywileje, złota wolność
szlachecka
– wyjaśnia sens powiedzeń:
Od Sasa do Lasa i Za króla
Sasa jedz, pij i popuszczaj
pasa
– przedstawia postać Stanisława Leszczyńskiego
– charakteryzuje projekty
reform w I poł. XVIII w.
– opisuje okoliczności wyboru
Stanisława Augusta na króla
Polski
– wymienia reformy Stanisława Augusta w celu naprawy
oświaty i gospodarki w II
poł. XVIII w.
– wskazuje następstwa konfederacji barskiej
– porównuje postawy
rodaków wobec rozbioru
państwa na podstawie
analizy obrazu Jana Matejki
Rejtan – Upadek Polski
– poprawnie posługuje się terminami: unia personalna, anarchia
– wskazuje na mapie Saksonię
– wymienia przyczyny anarchii
w Polsce
– przedstawia Stanisława Konarskiego jako reformatora Rzeczypospolitej i krótko opisuje
propozycje jego reform
– charakteryzuje postać Stanisława
Augusta Poniatowskiego
– wskazuje na mapie ziemie
utracone przez Polskę podczas
pierwszego rozbioru
– przedstawia przyczyny pierwszego rozbioru Polski
– ocenia postawę Tadeusza
Rejtana
– poprawnie posługuje się terminami: ambasador, emigracja
Rozdział V. Upadek Rzeczypospolitej
– wskazuje na mapie Stany
Zjednoczone
– określa czas powstania Stanów Zjednoczonych
– wymienia Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego
jako polskich bohaterów walki
o niepodległość USA
– przywołuje postać Jerzego
Waszyngtona jako pierwszego
prezydenta USA
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału
11
– literatura okresu oświecenia
– Teatr Narodowy i jego
zadania
– mecenat Stanisława Augusta
Poniatowskiego
– architektura i sztuka klasycystyczna w Polsce
– reforma szkolnictwa
w Polsce
– reformy Sejmu Wielkiego
– Konstytucja 3 maja
– wojna polsko-rosyjska
w 1792 r.
– drugi rozbiór Polski
– wybuch powstania kościuszkowskiego
– Uniwersał połaniecki
– przebieg powstania
– trzeci rozbiór Polski
4. Sejm Wielki
i Konstytucja
3 maja
5. Powstanie
kościuszkowskie
i trzeci rozbiór
Polski
Zagadnienia
3. K
ultura
polskiego
oświecenia
Temat lekcji
– poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, kosynierzy,
zaborcy
– wskazuje Tadeusza Kościuszkę
jako naczelnika powstania
– wymienia państwa, które
dokonały trzeciego rozbioru
Polski
– poprawnie posługuje się
terminem: konstytucja
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę uchwalenia Konstytucji 3
maja (1791 r.)
– wymienia państwa, które
dokonały drugiego rozbioru
Polski
– na obrazie Jana Matejki
Konstytucja 3 maja 1791 roku
wskazuje współtwórców konstytucji: Stanisława Augusta
Poniatowskiego i Stanisława
Małachowskiego
– wskazuje Stanisława Augusta
jako oświeceniowego mecenasa sztuki
– podaje przykład zasług
ostatniego króla dla rozwoju
kultury polskiej
– poprawnie posługuje się terminem: szkoła parafialna
– podaje przykłady przedmiotów nauczanych w szkołach
parafialnych
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– charakteryzuje postać Tadeusza
Kościuszki
– poprawnie posługuje się terminem: insurekcja
– podaje i zaznacza na osi czasu
daty insurekcji kościuszkowskiej
(1794 r.) oraz trzeciego rozbioru
Polski (1795 r.)
– wymienia przyczyny wybuchu
i upadku powstania kościuszkowskiego
– wskazuje na mapie Kraków
i tereny utracone przez Polskę
podczas trzeciego rozbioru
– charakteryzuje postać
Wojciecha Bartosa
– opowiada o bitwie pod
Racławicami i przedstawia
jej znaczenie
– wskazuje na mapie Racławice i Połaniec
– wyjaśnia, dlaczego Kościuszko zdecydował się wydać
Uniwersał połaniecki
– wskazuje następstwa upadku powstania kościuszkowskiego
– poprawnie posługuje się
terminem: uniwersał
– przedstawia zapisy Uniwersału połanieckiego
– opisuje przebieg powstania
kościuszkowskiego i podaje
jego najważniejsze wydarzenia w kolejności chronologicznej
– wskazuje na mapie
Maciejowice i przedstawia
znaczenie tej bitwy dla
losów powstania
–w
ymienia najważniejsze
przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w.
– c harakteryzuje zmiany
wprowadzone przez Konstytucję 3 maja i wskazuje
ich skutki
– opisuje najważniejsze reformy Sejmu Czteroletniego
– charakteryzuje ustrój polityczny wprowadzony przez
Konstytucję 3 maja
– przedstawia genezę ustanowienia Orderu Virtuti
Militari
– opisuje przebieg wojny
polsko-rosyjskiej (1792 r.),
– przedstawia postanowienia
sejmu w Grodnie
– charakteryzuje postać Stanisława Małachowskiego
– opisuje sytuację w Polsce po
pierwszym rozbiorze
– podaje cel obrad Sejmu
Wielkiego
– przedstawia okoliczności
zawiązania konfederacji
targowickiej i podaje jej
datę (1792 r.)
– wskazuje na mapie Targowicę, Dubienkę i Zieleńce
– podaje i zaznacza na osi czasu
daty obrad Sejmu Wielkiego
(1788–1792) i drugiego rozbioru
(1793 r.)
– wymienia najważniejsze reformy
Sejmu Czteroletniego
– wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja
(zniesienie liberum veto i wolnej
elekcji)
– wskazuje na mapie ziemie
utracone przez Polskę podczas
drugiego rozbioru
– charakteryzuje twórczość
Juliana Ursyna Niemcewicza
i Wojciecha Bogusławskiego
– podaje przykłady budowli
klasycystycznych w swoim
regionie
–w
ymienia pisarzy politycznych II poł. XVIII w. (Hugo
Kołłątaj, Stanisław Staszic)
oraz ich propozycje reform
–p
rzedstawia zasługi Stanisława Augusta dla rozwoju
kultury i sztuki oświecenia
–w
ymienia malarzy tworzących w Polsce (Canaletto,
Marcello Bacciarelli)
–w
yjaśnia, dlaczego obrazy
Canaletta są ważnym źródłem wiedzy historycznej
– charakteryzuje architekturę
i sztukę klasycystyczną
– podaje przykłady budowli
klasycystycznych
– charakteryzuje twórczość
Ignacego Krasickiego
– przedstawia zadania Teatru
Narodowego i czasopisma
„Monitor”
– omawia zmiany wprowadzone w polskim szkolnictwie przez KEN
– poprawnie posługuje się terminem: obiady czwartkowe
– przedstawia przyczyny powołania Komisji Edukacji Narodowej
– wskazuje cel wychowania i edukacji młodzieży w XVIII w.
Ocena celująca
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
Ocena dostateczna
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
12
Rozkład materiału
– sytuacja we Francji przed
wybuchem rewolucji burżuazyjnej
– stany społeczne we Francji
– wybuch rewolucji francuskiej
– uchwalenie Deklaracji praw
człowieka i obywatela
– Francja monarchią konstytucyjną
– Francja republiką
– terror jakobinów
– upadek rządów jakobinów
– obalenie rządów dyrektoriatu
– Napoleon Bonaparte cesarzem Francuzów
– Kodeks Napoleona
– Napoleon u szczytu potęgi
2. Republika
Francuska
3. Epoka
Napoleona
Bonapartego
Zagadnienia
1. R
ewolucja
francuska
Temat lekcji
Ocena dobra
Uczeń:
– charakteryzuje krótko postać
Napoleona Bonapartego jako
cesarza Francuzów i wybitnego dowódcę
– określa I poł. XIX w. jako
epokę napoleońską
– przedstawia na infografice
uzbrojenie żołnierzy epoki
napoleońskiej
– poprawnie posługuje się
terminami: gilotyna, terror
– przedstawia okoliczności
stracenia Ludwika XVI
– wskazuje na mapie Francję
i Paryż
– poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, rewolucja,
Bastylia
– podaje wydarzenie, które rozpoczęło rewolucję francuską
– wyjaśnia, dlaczego Francuzi
obchodzą swoje święto narodowe 14 lipca
– przedstawia położenie
Francji w Europie podczas
rządów dyrektoriatu
– poprawnie posługuje się
terminem: blokada kontynentalna
– wyjaśnia przyczyny wprowadzenia blokady kontynentalnej przeciw Anglii
– charakteryzuje Kodeks Napoleona i podaje datę jego
uchwalenia (1804 r.)
– wymienia reformy wprowadzone przez Napoleona
– wyjaśnia przyczyny niezadowolenia społecznego podczas rządów dyrektoriatu
– przedstawia etapy kariery
Napoleona
– podaje datę koronacji cesarskiej Napoleona (1804 r.)
– wyjaśnia, dlaczego Napoleon koronował się na cesarza
Francuzów
– podaje datę pokoju w Tylży
(1807 r.) i przedstawia jego
postanowienia
– opisuje okoliczności powstania i charakter Związku
Reńskiego
–w
yjaśnia, dlaczego jakobini
przejęli rządy we Francji
–o
cenia terror jako narzędzie
walki politycznej
– poprawnie posługuje się
terminem: radykalizm
– wyjaśnia na przykładzie
postaci Maksymiliana Robespierre’a sens powiedzenia:
Rewolucja pożera własne
dzieci
– przedstawia skutki rządów
jakobinów
– wyjaśnia przyczyny upadku
rządów jakobinów
– poprawnie posługuje
się terminami: jakobini,
dyrektoriat
– opisuje rządy jakobinów
– wyjaśnia, dlaczego rządy jakobinów nazwano Wielkim
Terrorem
– przedstawia, w jaki sposób
jakobinów odsunięto od
władzy
– charakteryzuje rządy
dyrektoriatu
– przedstawia przyczyny obalenia
władzy Ludwika XVI
– poprawnie posługuje się terminem: republika
– charakteryzuje postać Maksymiliana Robespierre’a
– wskazuje na mapie państwa,
z którymi walczyła rewolucyjna
Francja
– wskazuje na mapie państwa,
z którymi toczyła wojny napoleońska Francja
– podaje datę decydującej bitwy
pod Austerlitz i wskazuje tę
miejscowość na mapie
– poprawnie posługuje się terminem: zamach stanu
– przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Napoleona
– wskazuje na mapie tereny zależne od Francji
– przedstawia okoliczności
i cel powstania Zgromadzenia Narodowego
– wyjaśnia ponadczasowe
znaczenie Deklaracji praw
człowieka i obywatela
–p
rzedstawia sytuację we
Francji przez wybuchem
rewolucji
–o
pisuje decyzje Konstytuanty podjęte po wybuchu
rewolucji i wskazuje ich
przyczyny
–p
odaje datę uchwalenia
konstytucji francuskiej
(1791 r.)
– c harakteryzuje ustrój
Francji po wprowadzeniu
konstytucji
– przedstawia przyczyny
wybuchu rewolucji burżuazyjnej
– opisuje położenie stanów
społecznych we Francji
– wyjaśnia zadania Konstytuanty
– przedstawia najważniejsze
zapisy Deklaracji praw
człowieka i obywatela
– poprawnie posługuje się
terminem: monarchia konstytucyjna
Ocena celująca
Uczeń:
– poprawnie posługuje się terminami: burżuazja, Stany Generalne
– wymienia i charakteryzuje stany
społeczne we Francji
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę wybuchu rewolucji burżuazyjnej we Francji (14 lipca
1789 r.)
– charakteryzuje postać Ludwika
XVI
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
Ocena dostateczna
Uczeń:
Rozdział VI. Rewolucja francuska i okres napoleoński
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
Rozkład materiału
13
– wyprawa na Rosję
– odwrót Wielkiej Armii
– bitwa pod Lipskiem i klęska
cesarza
– Polacy po utracie niepodległości
– utworzenie Legionów
Polskich we Włoszech
– organizacja i zasady życia
legionowego
– udział legionistów w wojnach napoleońskich
– utworzenie Księstwa
Warszawskiego
– konstytucja Księstwa
Warszawskiego
– Polacy pod rozkazami
Napoleona
– upadek Księstwa
Warszawskiego
5. Legiony Polskie
we Włoszech
6. Księstwo
Warszawskie
Zagadnienia
4. U
padek
Napoleona
Temat lekcji
– przedstawia okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego,
– wskazuje na mapie Tylżę
– podaje i zaznacza na osi czasu
daty utworzenia i likwidacji
Księstwa Warszawskiego (1807
r., 1815 r.)
– poprawnie posługuje się terminami: legiony, emigracja
– podaje i zaznacza na osi czasu
datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech (1797 r.)
– wskazuje na mapie Włochy,
Francję i San Domingo
– przedstawia cel utworzenia Legionów Polskich i opisuje walki
z ich udziałem
– wymienia państwa zaborcze
– wyjaśnia, kim byli Jan Henryk
Dąbrowski i Józef Wybicki
– podaje nazwę hymnu Polski
i wskazuje jego związek
z Legionami Polskimi we
Włoszech
– wskazuje na mapie Księstwo
Warszawskie
– podaje przyczyny likwidacji
Księstwa Warszawskiego
– przedstawia przyczyny wyprawy
Napoleona na Rosję
– opisuje, w jakich warunkach
atmosferycznych wycofywała się
Wielka Armia
– wyjaśnia, dlaczego bitwa pod
Lipskiem została nazwana
„bitwą narodów”
– wskazuje na mapie państwa
koalicji antyfrancuskiej, Elbę
i Lipsk
Ocena dostateczna
Uczeń:
– poprawnie posługuje się
terminem: Wielka Armia
– wskazuje na mapie Rosję
i Moskwę
– opisuje, jak zakończyła się
wyprawa Napoleona na Rosję
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
– wymienia bitwy stoczone
przez napoleońską Francję
z udziałem Polaków
– podaje datę bitwy pod
Raszynem (1809 r.)
– wskazuje, w jaki sposób
i skąd rekrutowano żołnierzy do polskich oddziałów
wojskowych
– opisuje położenie ludności
polskiej po utracie niepodległości
– charakteryzuje zasady
obowiązujące w Legionach
Polskich
– wyjaśnia, dlaczego Legiony
były szkołą patriotyzmu
i demokracji
– wyjaśnia, dlaczego Polacy
wiązali nadzieję na niepodległość z Napoleonem
– opisuje udział legionistów
w wojnach napoleońskich
– przedstawia powody
wysłania legionistów na San
Domingo
– omawia zapisy konstytucji
Księstwa Warszawskiego
– wskazuje związek między
zapisami konstytucji Księstwa Warszawskiego a ideami rewolucji francuskiej
– wskazuje na mapie
Somosierrę
– opowiada o szarży polskich
szwoleżerów pod Somosierrą i wskazuje jej znaczenie dla toczonych walk
– przedstawia przyczyny
klęski Napoleona
–o
mawia przebieg kampanii
rosyjskiej Napoleona
–p
odaje datę bitwy pod
Borodino (1812 r.)
–w
skazuje na mapie Borodino
–o
mawia, jak przebiegał
odwrót Wielkiej Armii
– poprawnie posługuje się
terminami: taktyka spalonej
ziemi, wojna podjazdowa,
abdykacja
– przedstawia strategię
obronną Rosji
– opisuje skutki wyprawy
Napoleona na Rosję
– podaje datę bitwy pod
Lipskiem (1813 r.)
– przedstawia skutki klęski
Napoleona pod Lipskiem
– charakteryzuje postać księcia Józefa Poniatowskiego
– przedstawia okoliczności
powiększenia terytorium
Księstwa Warszawskiego
– wskazuje na mapie Raszyn
– wyjaśnia znaczenie mitu
napoleońskiego dla podtrzymania pamięci o Legionach
Ocena celująca
Uczeń:
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
Wymagania na poszczególne oceny
14
Rozkład materiału
Karta pracy
Wielkie odkrycia geograficzne
imię i nazwisko
1 W
yobraź sobie, że należysz do załogi Krzysztofa Kolumba.
klasa
W krótkim liście do rodziny opisz przyrządy żeglarskie, których używasz podczas wyprawy.
2 P odkreśl właściwe dokończenie każdego zdania
W XV wieku z Indii sprowadzano
A. ziemniaki.
C. kawę.
B. przyprawy korzenne.
D. pomidory.
Lądowy szlak handlowy do Indii został opanowany przez
A. Tatarów.
C. Turków.
B. Indian.
D. Hiszpanów.
Wyprawa Kolumba wyruszyła z Hiszpanii w kierunku
A. wschodnim.
C. zachodnim.
B. południowym.
D. północnym.
Załoga Krzysztofa Kolumba pokonała Ocean
A. Atlantycki.
C. Indyjski.
B. Spokojny.
D. Arktyczny.
Jako pierwszy drogą morską do Indii dotarł
A. Krzysztof Kolumb.
C. Vasco da Gama.
B. Amerigo Vespucci.
D. Bartłomiej Diaz.
Przylądek Dobrej Nadziei to najdalej wysunięty kraniec
A. Europy.
C. Azji.
B. Afryki.
D. Ameryki.
Kompas wynaleziony został przez
A. Chińczyków.
C. Hiszpanów.
B. Portugalczyków.
D. Arabów.
data
15
16
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
burzy mózgów i mapy myśli
Wielkie odkrycia geograficzne
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: karawela,
kompas, astrolabium,
− określa czas wydarzeń: 1492 r. – dotarcie Kolumba
do Ameryki, 1498 r. – odkrycie drogi morskiej do
Indii przez Vasco da Gamę, 1519–1522 – wyprawa
Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi,
− przedstawia średniowieczne wyobrażenia o świecie,
− wyjaśnia przyczyny wielkich odkryć geograficznych,
− wymienia wielkich żeglarzy przełomu XV i XVI
wieku oraz odkryte przez nich szlaki,
− wskazuje na mapie kierunki wypraw Krzysztofa
Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy,
Bartłomieja Diaza,
− zaznacza na osi czasu daty największych wypraw
XV i XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem
odkrycia Ameryki,
− wymienia przyrządy nawigacyjne i tłumaczy
związek między wynalazkami w dziedzinie żeglugi
a podejmowaniem dalekich wypraw na przełomie XV
i XVI stulecia,
− nazywa i wskazuje na mapie nowe lądy odkryte w XV
i XVI wieku.
Metody pracy:
−
−
−
−
metody aktywizujące – burza mózgów, mapa myśli,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 8–13),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 4–6),
− karta pracy „Wielkie odkrycia geograficzne”.
Przebieg lekcji
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy zdanie LUBIĘ PODRÓŻOWAĆ, PONIEWAŻ… i prosi uczniów o jego dokończenie. W ten sposób cała klasa pracuje metodą burzy mózgów. Prowadzący zajęcia notuje zgłaszane propozycje,
zwraca przy tym szczególną uwagę na chęć przeżycia
przygody, ciekawość świata czy możliwość poznania nowych miejsc. Pod koniec tego etapu pracy zadaje pytanie
o powody podejmowania dalekich podróży przez ludzi
żyjących na przełomie XV i XVI wieku. Uczniowie mają
zauważyć podobieństwo między własnymi pobudkami
a tym, czym kierowali się wielcy odkrywcy.
2. Prowadzący zajęcia zapisuje na tablicy hasło WIELKIE
ODKRYCIA GEOGRAFICZNE, dzieli klasę na cztery
grupy, a następnie przypomina zasady pracy metodą
mapy myśli (krótki opis tej metody aktywizującej znajduje się w Materiałach dla nauczyciela). Każdy zespół
otrzymuje do opracowania jedno zagadnienie związane z wielkimi odkryciami geograficznymi – instrukcje
z poleceniami zawarto w Materiałach dla ucznia. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie informacji, którymi zostanie uzupełniona mapa myśli (schemat mapy
myśli oraz przykładowy sposób jej wypełnienia znajdują
się w Materiałach dla nauczyciela).
3. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele zespołów uzupełniają schemat na tablicy i odpowiadają na
pytania dotyczące opracowanego zagadnienia. I grupa:
„Jak średniowieczne wyobrażenie Ziemi wpłynęło na
podróże morskie? Co powstrzymywało żeglarzy przed
dalekimi wyprawami?”. II grupa: „Dlaczego w Europie
doszło do wzrostu cen? W jaki sposób czynnik gospodarczy przyczynił się do poszukiwania drogi morskiej
do Indii?”. III grupa: „Dlaczego karawele były statkami
bezpieczniejszymi od dotychczasowych? Jak przyrządy
nawigacyjne wpływają na bezpieczeństwo podróży?”.
IV grupa: „Jakimi cechami charakteru powinien się odznaczać podróżnik-odkrywca?”.
4. U
czniowie zapoznają się z mapą zamieszczoną w podręczniku na s. 12. Nauczyciel zwraca uwagę na trasę
wyprawy Krzysztofa Kolumba. Wyznaczona osoba wyjaśnia, dlaczego podróżnik chciał dopłynąć do Indii drogą prowadzącą na zachód – wskazuje przy tym na teorię
kulistości Ziemi jako jedną z przyczyn dalekich wypraw.
Faza wprowadzająca
Faza podsumowująca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: omówienie
przyczyn dalekich wypraw morskich podejmowanych
przez Europejczyków na przełomie XV i XVI wieku.
3. Uczniowie zapoznają się z tekstem podręcznika – zwracają przy tym uwagę na główne zagadnienia, wskazane
im przez prowadzącego zajęcia.
Uczniowie wypełniają kartę pracy „Wielkie odkrycia geograficzne”, a następnie prezentują rozwiązania zamieszczonych w niej zadań.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 7. ze s. 6 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 4. ze s. 13 podręcznika.
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Waszym zadaniem będzie uzyskanie informacji dotyczących wyobrażeń mieszkańców średniowiecznej Europy o Ziemi.
W tym celu zapoznajcie się z tekstem „Poszukiwania morskiej drogi do Indii” zamieszczonym na s. 8 podręcznika. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru, a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom
w klasie.
Zadanie dla grupy II
Waszym zadaniem będzie uzyskanie informacji dotyczących przyczyn poszukiwania morskiego szlaku do Indii na przełomie XV i XVI wieku. W tym celu zapoznajcie się z tekstem „Poszukiwania morskiej drogi do Indii” zamieszczonym na
s. 8 podręcznika. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru, a następnie przedstawcie je
koleżankom i kolegom w klasie.
Zadanie dla grupy III
Waszym zadaniem będzie uzyskanie informacji dotyczących postępu w technice żeglarskiej na przełomie XV i XVI wieku.
W tym celu zapoznajcie się z tekstem „Na statku Kolumba” zamieszczonym na s. 10 i 11 podręcznika. Wypiszcie hasła
związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru, a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Zadanie dla grupy IV
Waszym zadaniem będzie uzyskanie informacji dotyczących najważniejszych wypraw z przełomu XV i XVI stulecia oraz
ich dowódcach. W tym celu zapoznajcie się z tekstami „Wyprawa Krzysztofa Kolumba” i „Kolejne wyprawy wielkich odkrywców” zamieszczonymi na s. 9 i 11 podręcznika. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru, a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – mapa myśli
Mapa myśli (mapa mentalna) to metoda polegająca na graficznym przedstawieniu omawianego zagadnienia. W jej
ramach uczniowie łączą ze sobą pojęcia i symbole na zasadzie wolnych skojarzeń. Powstaje w ten sposób schemat
prezentujący omawiany temat i związki zachodzące mię-
dzy jego poszczególnymi elementami. Podczas tworzenia
mapy każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swoich
pomysłów i skojarzeń. Uzyskany schemat może posłużyć
później jako notatka z lekcji, bardzo przydatna przy powtarzaniu wiadomości, na przykład przed sprawdzianem.
Wyjściowy schemat mapy myśli do uzupełnienia, dotyczący zagadnienia „Wielkie odkrycia geograficzne”
Wielcy odkrywcy
i ich wyprawy
Wyobrażenia ludzi
średniowiecza o Ziemi
WIELKIE ODKRYCIA
GEOGRAFICZNE
Postęp w technice
żeglarskiej
Poszukiwanie morskiej
drogi do Indii
17
18
Scenariusz lekcji
Przykładowo uzupełniona mapa myśli dotycząca zagadnienia „Wielkie odkrycia geograficzne”
Przylądek Dobrej
Nadziei
Ameryka
Indie
opłynięcie kuli
ziemskiej
1488 rok
1492 rok
1498 rok
1519–1522
Bartłomiej Diaz
Krzysztof Kolumb
Vasco da Gama
wyprawa
Ferdynanda Magellana
opanowanie
drogi lądowej
przez Turków
Wielcy odkrywcy
i ich wyprawy
płaski dysk
koniec świata
(otchłań)
Wyobrażenia ludzi
średniowiecza
o Ziemi
groźne
potwory
WIELKIE
ODKRYCIA
GEOGRAFICZNE
zapotrzebowanie
na przyprawy
korzenne
Poszukiwanie
morskiej drogi
do Indii
brak cennych
towarów
w Europie
Postęp w technice
żeglarskiej
astrolabium
karawela
kompas
mapy
położenie statku
na morzu
żagle napędzające
statek
kierunki świata
wyznaczanie
drogi
Karta pracy
Skutki odkryć geograficznych
1 R
ozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
imię i nazwisko
klasa
data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Z
wierzęta wzbudzające przerażenie wśród ludności indiańskiej.
2. N
azwisko żeglarza, który jako pierwszy dotarł do Ameryki.
3. D
uży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny.
4. H
ernan…, jeden z najsłynniejszych konkwistadorów XVI wieku.
5. W
spółcześnie bardzo popularne warzywo, poznane dzięki odkryciu Ameryki.
6. P
aństwo europejskie, które podbiło dużą część Nowego Świata.
7. J
ego wyprawa potwierdziła teorię o kulistości Ziemi.
Hasło:
2
–
Przeczytaj tekst źródłowy. Następnie wykonaj polecenia.
Wszystkie te ziemie [...] są tak pełne ludności, jak rojne ule. [...] Bóg stworzył te rozmaite ludy pełne
prostoty, nieznające złości ani obłudy, bardzo posłuszne, wierne swoim panom i chrześcijanom.
Między te łagodne owce weszli Hiszpanie, a skoro tylko je poznali [...] zabijają, niepokoją, gnębią,
męczą i niszczą mnóstwem dziwnych, nowych, różnorodnych, nigdy niewidzianych i niesłyszanych
sposobów i okrucieństw [...] – na cześć i chwałę naszego Zbawiciela i dwunastu apostołów [...].
Źródło: B. de Las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, [w:] T. Mosiek, Historia. Od wielkich odkryć
geograficznych do I wojny światowej. Ćwiczenia ze źródłami, Poznań 2004, str. 13–14.
A. Wymień dwie cechy Indian, na które zwrócił uwagę autor relacji.
B. W
yjaśnij, jak Hiszpanie uzasadniali swoje postępowanie wobec tubylców.
19
20
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
mapy myśli
Skutki odkryć geograficznych
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: cywilizacje
prekolumbijskie, konkwistador, kolonia, plantacja,
niewolnictwo,
− wskazuje na mapie tereny zamieszkane przez Majów,
Azteków i Inków,
− opisuje osiągnięcia ludów prekolumbijskich,
− przedstawia stosunek Europejczyków do rdzennej
ludności Ameryki,
− wymienia kraje, które dokonały podboju Ameryki
Południowej i Środkowej, przywołuje najbardziej
znanych konkwistadorów i ocenia ich postępowanie
wobec Indian,
− wyjaśnia, z czego wynikała przewaga Europejczyków
nad ludami indiańskimi,
− przedstawia skutki wielkich odkryć geograficznych,
− opisuje zmiany w życiu mieszkańców Europy
i Nowego Świata wskutek odkryć geograficznych,
w tym nowe produkty będące przedmiotem wymiany
handlowej,
− wskazuje pozytywne i negatywne następstwa
wielkich wypraw.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – mapa myśli,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna,
− grupowa,
− zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 14–21),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 7–9),
− karta pracy „Skutki wielkich odkryć geograficznych”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: omówienie następstw wielkich odkryć geograficznych.
3. Wybrani uczniowie przypominają, jakie były przyczyny
wielkich odkryć, wymieniają najważniejsze wyprawy
oraz ich dowódców.
4. N
auczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z tekstem
podręcznika i wskazuje główne zagadnienia, na które
powinni zwrócić uwagę.
Faza realizacyjna
1. Prowadzący zajęcia zapisuje na tablicy wyrażenie
LUDY PREKOLUMBIJSKIE, po czym metodą rozmowy nauczającej (pogadanki) wyjaśnia ten termin i podaje jego etymologię. Następnie, korzystając z mapy ściennej „Wielkie odkrycia geograficzne”, przedstawia tereny
zamieszkane przez cywilizacje prekolumbijskie.
2. Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie informacji
z podręcznika wymienili dokonania ludów prekolumbijskich. Zgłaszane propozycje zapisuje na tablicy w formie
mapy myśli (krótki opis tej metody aktywizującej znajduje się w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie opowiadają, jak ich zdaniem mogło wyglądać spotkanie Europejczyków i rdzennych mieszkańców Ameryki. W celu
podsumowania tych wypowiedzi prowadzący zajęcia
wprowadza terminy „Stary Świat” i „Nowy Świat”.
3. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy i przedstawia im zadanie (instrukcja wraz z materiałem pomocniczym znajduje się w Materiałach dla ucznia). Po
jego wykonaniu przedstawiciele poszczególnych zespołów prezentują swoje ustalenia na forum klasy. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi sprawozdawców, odsyłając
uczniów do mapy i materiału ilustracyjnego ze s. 15
podręcznika. Zwraca uwagę między innymi na tereny
opanowane przez Hiszpanów i Portugalczyków, powrót
niewolnictwa oraz nowe produkty poznane przez Europejczyków.
Faza podsumowująca
Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami zawartymi
w „Na co będę zwracać uwagę” ze s. 14 podręcznika. Następnie wskazane osoby wypowiadają się na temat tych
zagadnień. Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów
o samodzielne wykonanie zadań 1., 2., 3. ze s. 7 zeszytu
ćwiczeń.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 4. ze s. 8 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 9. ze s. 9 zeszytu ćwiczeń.
Scenariusz lekcji
21
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – mapa myśli
Mapa myśli (mapa mentalna) to metoda polegająca na graficznym przedstawieniu omawianego zagadnienia. W jej
ramach uczniowie łączą ze sobą pojęcia i symbole na zasadzie wolnych skojarzeń. Powstaje w ten sposób schemat
prezentujący omawiany temat i związki zachodzące mię-
dzy jego poszczególnymi elementami. Podczas tworzenia
mapy każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swoich
pomysłów i skojarzeń. Uzyskany schemat może posłużyć
później jako notatka z lekcji, bardzo przydatna przy powtarzaniu wiadomości, na przykład przed sprawdzianem.
Materiały dla ucznia
Instrukcja dla grupy
1. Wybierzcie lidera, który będzie kierował pracą Waszej grupy. Pamiętajcie, że każdy w zespole ma równe prawa i obowiązki.
2. Zapoznajcie się ze skutkami wielkich odkryć geograficznych wymienionymi w materiale pomocniczym. Wybierzcie sześć
następstw, które Waszym zdaniem najbardziej zmieniły życie ludzi, a następnie wytnijcie je i naklejcie na kartkę A4.
3. Przygotujcie się do zaprezentowania Waszej pracy na forum klasy – znajdźcie argumenty na uzasadnienie Waszego wyboru oraz wskażcie pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych.
Czas pracy: 20–25 minut.
Powodzenia!
Materiał pomocniczy – skutki odkryć geograficznych
ODKRYCIE NOWYCH LĄDÓW
ZNISZCZENIE DOROBKU CYWILIZACJI PREKOLUMBIJSKICH
POSZERZENIE WIEDZY O ŚWIECIE
POWSTANIE NOWYCH SZLAKÓW HANDLOWYCH
ROZWÓJ WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY EUROPĄ A AMERYKĄ
ODRODZENIE SIĘ NIEWOLNICTWA
ŚMIERĆ WIELU RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW AMERYKI
POZNANIE PRZEZ EUROPEJCZYKÓW NOWYCH PRODUKTÓW, TAKICH JAK ZIEMNIAKI, PAPRYKA, POMIDORY
ROZWÓJ GOSPODARKI EUROPEJSKIEJ
BOGACENIE SIĘ PAŃSTW STAREGO ŚWIATA
PODBÓJ AMERYKI PRZEZ HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW ORAZ ZAKŁADANIE TAM KOLONII
22
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem burzy
mózgów i analizy SWOT
Reformacja – czas wielkich zmian
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: reformacja,
protestantyzm, odpust, pastor, celibat,
− określa czas wydarzenia: 1517 r. – początek
reformacji,
− omawia przyczyny i następstwa reformacji,
− przedstawia okoliczności rozpoczęcia reformacji
i poglądy Marcina Lutra,
− charakteryzuje wyznania protestanckie (luteranizm,
kalwinizm i anglikanizm) oraz ich założycieli,
− przedstawia cel podpisania pokoju w Augsburgu
i wyjaśnia, na czym polegała zasada czyj kraj, tego
religia,
− analizuje tekst źródłowy,
− omawia i wskazuje na mapie podział religijny Europy
w XVI wieku.
Metody pracy:
−
−
−
−
metody aktywizujące – burza mózgów, analiza SWOT,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą, tekstem źródłowym i ilustracją.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 31–35),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 16–17),
− karta pracy „Reformacja – czas wielkich zmian”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło REFORMACJA.
Następnie pyta uczniów, czy wiedzą, od jakiego słowa
pochodzi to określenie. Uczniowie przy pomocy nauczyciela podają znaczenie wyrazu „reforma”.
3. Prowadzący wyjaśnia, jakiej reformy będą dotyczyły
dzisiejsze zajęcia. Następnie przedstawia cel główny
lekcji: omówienie przyczyn wystąpienia Marcina Lutra
i następstw ruchu reformacyjnego.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel omawia sytuację w Kościele katolickim na
przełomie XV i XVI wieku. Tłumaczy termin „odpust”
i pyta uczniów o warunki jego uzyskania. Opisuje też
niewłaściwą postawę duchownych i sprzeciw społeczeństwa wobec takiego zachowania.
2. Prowadzący zajęcia prosi uczniów o wskazanie możliwości rozwiązania kryzysu w Kościele katolickim. W tym
celu cała klasa pracuje metodą burzy mózgów.
3. Aby podsumować wypowiedzi, nauczyciel opowiada
o Marcinie Lutrze i okolicznościach jego wystąpienia.
Uczniowie połączeni w pary zapoznają się z tekstem
źródłowym zamieszczonym w podręczniku na s. 32. Następnie prowadzący metodą rozmowy nauczającej analizuje postulaty niemieckiego zakonnika.
4. N
auczyciel rysuje na tablicy tabelę do analizy SWOT
dotyczącej hasła „Wystąpienie Marcina Lutra w 1517
roku”, a także wyjaśnia zasady pracy tą metodą (opis
metody oraz jej przykładową realizację przedstawiono w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie pracują
w parach – analizują mocne i słabe strony wystąpienia
Marcina Lutra, wskazują również szanse i zagrożenia związane z ogłoszeniem 95 tez (tabela znajduje się
w Materiałach dla ucznia).
5. P
o upływie wyznaczonego czasu (ok. 5–7 minut) uczniowie prezentują swoje wnioski na forum klasy i uzupełniają na tablicy tabelę SWOT. Prowadzący zajęcia
podsumowuje te wypowiedzi i wyjaśnia termin „reformacja”. Następnie przedstawia przyczyny szybkiego
rozprzestrzeniania się poglądów Lutra. Uczniowie na
podstawie informacji z podręcznika wymieniają i charakteryzują wyznania protestanckie, które wówczas
powstały.
6. N
auczyciel ponownie wskazuje zagrożenia płynące z wystąpienia Marcina Lutra i omawia następstwa reformacji. Podkreśla znaczenie pokoju w Augsburgu i wyjaśnia
zasadę czyj kraj, tego religia. Prowadzący zajęcia prosi
uczniów, by na podstawie mapy przeanalizowali podział
religijny Europy, który dokonał się w XVI wieku.
Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami zawartymi w „Na co będę zwracać uwagę” ze s. 31 podręcznika. Następnie wskazane osoby wypowiadają się na temat tych zagadnień.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 6. ze s. 17 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wyjaśnij, dlaczego Marcin Luter po opublikowaniu swoich
tez musiał się ukrywać.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – analiza SWOT
Analiza SWOT to metoda polegająca na zbiorowym rozpatrywaniu określonego zagadnienia. Jej nazwa pochodzi
od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne
strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse)
i threats (zagrożenia). Dokonując analizy SWOT, uczniowie pracują w grupach nad rozwiązaniem problemu
przedstawionego przez nauczyciela. Wymaga to od nich
ustosunkowania się do omawianej kwestii i zgromadzenia
odpowiednich argumentów. W tym celu uzupełniają specjalnie przygotowaną tabelę. Dzięki tej metodzie mogą dokładnie przeanalizować podejmowane decyzje oraz ustalić
ich możliwe skutki – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Poznają również korzyści oraz ewentualne zagrożenia wynikające z dokonanego wyboru. Uczą się dostrzegać różne
aspekty omawianego tematu, weryfikować własne poglądy, a także formułować wnioski.
Właściwa analiza SWOT zagadnienia „Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku”
Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku
Mocne strony
Słabe strony
• niezadowolenie społeczeństwa z sytuacji w Kościele
katolickim, oczekiwanie zmian
• możliwość poparcia postulatów Lutra przez osoby
świeckie
• duży wpływ duchownych na społeczeństwo
• możliwość wykluczenia Marcina Lutra i jego zwolenników z Kościoła katolickiego
Szanse
Zagrożenia
• zmiana postępowania duchownych pod wpływem
wystąpienia Lutra i opinii społecznej
• dostrzeżenie przez kapłanów potrzeby reform
• groźba rozłamu w Kościele katolickim
• ryzyko wojny na tle religijnym
Materiały dla ucznia
Analiza SWOT zagadnienia „Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku”
Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
23
24
Karta pracy
Reformacja – czas wielkich zmian
imię i nazwisko
klasa
1 U
zupełnij tekst.
Reformacja narodziła się w pierwszej połowie
ją wystąpienie
data
wieku w Europie. Zapoczątkowało
. W wyniku reformacji powstały wyznania
protestanckie: luteranizm,
i
Efektem tych przemian był rozłam
.
i wojny na tle religijnym.
2 U
porządkuj podane wydarzenia w kolejności chronologicznej, wstawiając w kratki cyfry od 1 do 4.
krytyka przez Marcina Lutra sprzedaży odpustów i postawy duchownych
zakończenie wojen religijnych i podpisanie pokoju w Augsburgu
ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra
ogłoszenie się Henryka VIII głową Kościoła anglikańskiego
3 P ołącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem. Jedno z nich jest niepotrzebne.
celibat •
odpust •
kalwiniści •
teologia •
• wiedza religijna na temat Boga, wiary i zasad moralnych
• ulepszenia, zmiany wprowadzane przez władze w danej dziedzinie
• zwolennicy nauk Jana Kalwina
• zobowiązanie się duchownych do niezawierania związków małżeńskich
• darowanie grzechów
4 P odkreśl właściwe dokończenie zdań.
Spory między zwolennikami nowych wyznań a katolikami doprowadziły do długotrwałych wojen religijnych, które zakończyły się w 1555 roku podpisaniem pokoju w
A. Augsburgu.
B. Wittenberdze.
C. Pradze.
D. Genewie.
W Genewie duże grono zwolenników zyskały poglądy głoszone przez Jana Kalwina, w którego naukach
ważną rolę odgrywała teoria
A. przeznaczenia.
B. przebaczenia.
C. życia wiecznego.
D. zbawienia.
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
dramy i analizy SWOT
Scenariusz lekcji
Demokracja szlachecka
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: szlachta,
konstytucja Nihil novi, demokracja szlachecka, sejm
walny, sejmiki, senatorowie, posłowie, izba poselska,
herb szlachecki, pospolite ruszenie, liberum veto,
− opisuje poszczególne grupy szlachty: magnaterię,
średnią szlachtę, szlachtę zagrodową i gołotę,
− omawia proces przekształcania się rycerstwa
w szlachtę,
− charakteryzuje prawa oraz obowiązki szlachty,
− przedstawia organizację i zadania sejmu walnego,
− wymienia zadania sejmików ziemskich.
Metody pracy:
− metody aktywizujące – drama (wywiad), analiza
SWOT,
− praca z podręcznikiem,
− praca z infografiką.
Formy pracy:
− indywidualna,
− grupowa,
− zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 42–46),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 22–23),
− karta pracy „Demokracja szlachecka”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Wybrani uczniowie przypominają, kim byli rycerze oraz
czym się zajmowali.
3. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: omówienie zasad funkcjonowania demokracji szlacheckiej w Polsce
w XV wieku.
Faza realizacyjna
1. Uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy – każda
z nich otrzymuje zestaw pytań, na które musi udzielić
odpowiedzi (pytania znajdują się w Materiałach dla
ucznia). Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele zespołów prezentują na forum klasy efekty swojej pracy. Prowadzący zajęcia komentuje wypowiedzi i w razie
potrzeby je uzupełnia.
2. Nauczyciel przydziela uczniom zadania do realizacji metodą dramy (krótki opis tej metody aktywizującej znajduje się w Materiałach dla nauczyciela). W tym celu klasa zostaje podzielona na cztery grupy. Każda z nich ma
przeprowadzić wywiad z przedstawicielami przydzielonej losowo grupy szlacheckiej. Instrukcje z poleceniami
dla poszczególnych drużyn zamieszczono w Materiałach dla ucznia. Po upływie wyznaczonego czasu każda
grupa prezentuje na forum klasy przygotowaną scenkę.
Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę uczniów.
3. W kolejnej części zajęć nauczyciel rysuje na tablicy tabelę do analizy SWOT dotyczącej hasła „Demokracja
szlachecka w Rzeczypospolitej”, a także przypomina zasady pracy tą metodą (opis metody oraz jej przykładową
realizację przedstawiono w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie w parach analizują mocne i słabe strony
demokracji szlacheckiej, wskazują również szanse i zagrożenia, jakie stwarzał ten ustrój dla Rzeczypospolitej. Następnie wyznaczeni uczniowie prezentują swoje
ustalenia na forum klasy i uzupełniają tabelę SWOT na
tablicy.
Faza podsumowująca
Uczniowie wypełniają kartę pracy „Demokracja szlachecka”. Nauczyciel podsumowuje lekcję, ocenia aktywność
uczniów oraz poleca wykonać w domu zadanie z zeszytu
ćwiczeń.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 5. ze s. 23 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 7. ze s. 23 zeszytu ćwiczeń.
25
26
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – drama
Drama umożliwia przede wszystkim kształcenie twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie do
aktywnego działania. Dzięki tej technice uczniowie doskonalą swoje umiejętności werbalne i pozajęzykowe, uczą
się współpracy w grupie, a także ćwiczą opanowanie oraz
koncentrację. Różnorodne techniki dramowe (np. wejście
w rolę, żywy obraz, pantomima, wywiad) pozwalają na wybranie odpowiedniego wariantu metody do danego zagadnienia omawianego na lekcjach historii. Uczeń może m.in.
utożsamić się z odgrywaną postacią, lepiej poznać motywy
jej postępowania oraz dokonać własnej oceny zachowania
bohatera.
Krótki opis metody aktywizującej – analiza SWOT
Analiza SWOT to metoda polegająca na zbiorowym rozpatrywaniu określonego zagadnienia. Jej nazwa pochodzi od
pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony),
weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats
(zagrożenia). Dokonując analizy SWOT, uczniowie pracują
w grupach nad rozwiązaniem problemu przedstawionego
przez nauczyciela. Wymaga to od nich ustosunkowania się
do omawianej kwestii i zgromadzenia odpowiednich argu-
mentów. W tym celu uzupełniają specjalnie przygotowaną
tabelkę. Dzięki tej metodzie mogą dokładnie przeanalizować podejmowane decyzje oraz ustalić ich możliwe skutki
– zarówno pozytywne, jak i negatywne. Poznają również
korzyści oraz ewentualne zagrożenia wynikające z dokonanego wyboru. Uczą się dostrzegać różne aspekty omawianego tematu, weryfikować własne poglądy, a także
formułować wnioski.
Właściwa analiza SWOT zagadnienia „Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej”
Demokracja szlachecka w Rzeczypospolitej
Mocne strony
• jednakowe prawa dla każdego szlachcica bez względu
na stan posiadania
• jednomyślność obowiązująca na sejmie walnym
(do podjęcia decyzji wymagano zgody wszystkich
sejmujących)
• przywileje szlacheckie, w tym konstytucja Nihil novi
Szanse
• możliwość uchwalenia korzystnych dla szlachty praw
i wpływania tej grupy na króla
• wybór odpowiedniego kandydata na tron podczas
elekcji
Słabe strony
• płacenie przez szlachtę niskich podatków
• obciążenie obowiązkami i podatkami innych grup
społecznych
• zależność władcy od szlachty
• zasada liberum veto
• brak wpływu mieszczan i chłopów na sprawowanie
władzy
Zagrożenia
• niechęć do jakichkolwiek zmian
• osłabienie władzy królewskiej
• wrogość chłopów i mieszczan wobec szlachty – ryzyko
buntu
• niskie wpływy do skarbca
• możliwość przekupienia uboższej szlachty
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Zestawy pytań dla grup
Pytania dla grupy I
Waszym zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania. Pomoże Wam w tym tekst „Stan szlachecki” ze
s. 42 podręcznika.
1. Czyimi potomkami była szlachta?
2. Co to jest herb?
3. Jaki procent społeczeństwa polskiego stanowiła szlachta?
4. Jak do szlachty musieli się zwracać chłopi i mieszczanie?
Pytania dla grupy II
Waszym zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania. Pomoże Wam w tym tekst „Szlacheckie prawa
i obowiązki” ze s. 42 podręcznika.
1. Co przyczyniło się do uzyskania przez szlachtę dominującej pozycji w społeczeństwie?
2. Czym była konstytucja Nihil novi?
3. Jakie obowiązki miała szlachta wobec władcy?
4. Co nazywano pospolitym ruszeniem?
Pytania dla grupy III
Waszym zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania. Pomoże Wam w tym tekst „Demokracja szlachecka” ze s. 43 podręcznika.
1. Co określamy demokracją szlachecką?
2. Czym był sejm walny?
3. Jakie zasady obowiązywały na sejmie walnym?
4. Czym były sejmiki ziemskie i jakimi sprawami się zajmowały?
Pytania dla grupy IV
Waszym zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na zamieszczone pytania. Pomoże Wam w tym tekst „Na sejmie walnym”
ze s. 43 podręcznika.
1. W jakich miejscowościach najczęściej obradował sejm walny?
2. Kto i jak często zwoływał obrady sejmu walnego?
3. Kto zasiadał w poszczególnych izbach sejmu walnego?
4. Kogo określano mianem posłów, a kogo – mianem senatorów?
Instrukcje do pracy metodą dramy
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do XV-wiecznej Rzeczypospolitej, aby przeprowadzić wywiad z przedstawicielami magnaterii. Przydzielcie sobie poszczególne role: dziennikarzy
i magnatów. Skorzystajcie z infografiki ze s. 44 podręcznika.
1. Jaką grupę szlachty reprezentujesz?
2. Co wyróżnia Twoją grupę spośród reszty szlachty?
3. Jak wygląda dom, w którym mieszkasz ze swoją rodziną?
4. Co świadczy o tym, że odgrywasz ważną rolę w państwie?
27
28
Scenariusz lekcji
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do XV-wiecznej Rzeczypospolitej, aby przeprowadzić wywiad z przedstawicielami szlachty średniej. Przydzielcie sobie poszczególne role: dziennikarzy
i szlachty średniej. Skorzystajcie z infografiki ze s. 44 podręcznika.
1. Jaką grupę szlachty reprezentujesz?
2. Opisz swój strój.
3. Jak wygląda dom, w którym mieszkasz ze swoją rodziną?
4. Jak spędzasz czas wolny z krewnymi i przyjaciółmi?
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do XV-wiecznej Rzeczypospolitej, aby przeprowadzić wywiad z przedstawicielami szlachty zagrodowej. Przydzielcie sobie poszczególne role: dziennikarzy i szlachty zagrodowej. Skorzystajcie z infografiki ze s. 45 podręcznika.
1. Jaką grupę szlachty reprezentujesz?
2. Czym zajmujesz się na co dzień?
3. Jak wygląda dom, w którym mieszkasz ze swoją rodziną?
4. Co świadczy o Twojej przynależności do stanu szlacheckiego?
Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do XV-wiecznej Rzeczypospolitej, aby przeprowadzić wywiad z przedstawicielami gołoty. Przydzielcie sobie poszczególne role: dziennikarzy i szlachty
gołoty. Skorzystajcie z infografiki ze s. 45 podręcznika.
1. Jaką grupę szlachty reprezentujesz?
2. Czym zajmujesz się na co dzień?
3. Jak wygląda dom, w którym mieszkasz ze swoją rodziną?
4. Co świadczy o rycerskim pochodzeniu Twojej grupy?
Karta pracy
Demokracja szlachecka
imię i nazwisko
1 Z apisz w wyznaczonych miejscach, jak nazywały się poszczególne
klasa
data
grupy szlachty przedstawione na ilustracjach.
2 D
okończ zdania. Otocz kółkiem odpowiedź A albo B i jej dokończenie 1. lub 2.
Uprzywilejowaną pozycję stanu szlacheckiego ugruntowała uchwalona w 1505 roku
A.
konstytucja Nihil novi,
B.
Konstytucja 3 maja,
na mocy której król bez zgody szlachty
nie mógł wydać żadnej
1.
decyzji.
2.
ustawy.
Szlachta to potomkowie średniowiecznego rycerstwa, które pod koniec XV wieku zajęło się zarządzaniem swoimi
A.
majątkami ziemskimi,
B.
rodzinami,
przejmując po przodkach prawo
do noszenia szabli oraz używania
3 W
yjaśnij, czym było pospolite ruszenie.
4 N
apisz, czym była demokracja szlachecka.
1.
nazwiska.
2.
herbu.
29
30
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem debaty
„za” i „przeciw”
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: unia personalna,
unia realna,
− opisuje postać Zygmunta II Augusta,
− określa czas wydarzenia: 1569 r. – zawarcie unii
lubelskiej,
− przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej
pomiędzy Polską a Litwą i wymienia postanowienia
tego związku,
− wskazuje na mapie ziemie należące
do Rzeczypospolitej oraz zmiany terytorialne
po zawarciu unii,
− analizuje skutki zawarcia unii lubelskiej.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – debata „za” i „przeciw”,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą i tekstem źródłowym.
Formy pracy:
− indywidualna,
− grupowa,
− zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
−
−
−
−
podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 66–70),
zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 34–35),
karta pracy „Rzeczpospolita Obojga Narodów”,
obraz Jana Matejki Unia lubelska.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat zajęć i przedstawia cel ogólny lekcji: omówienie przyczyn i okoliczności utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz
następstw tego wydarzenia.
3. Wskazani uczniowie przypominają sytuację w Rzeczypospolitej pod rządami ostatnich Jagiellonów.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel w rozmowie nauczającej przypomina okoliczności zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie
i znaczenie terminu „unia personalna”. Uczniowie poznają sytuację społeczno-polityczną na Litwie i w Koronie przed 1569 r.
2. Prowadzący zajęcia wyjaśnia okoliczności polityczne,
które doprowadziły do zawarcia unii realnej między
Polską a Litwą. Wskazuje na zagrożenie ze wschodu
i kryzys dynastii Jagiellonów, przedstawia skutki bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta, wyjaśnia też,
na czym polega unia realna. Uczniowie wykonują zadanie 1. z karty pracy – określają różnice między unią
personalną a realną. Następnie nauczyciel przybliża
im okoliczności podpisania unii lubelskiej.
3. Po omówieniu funkcjonowania obu państw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów
nauczyciel wskazuje na mapie zmiany terytorialne
związane z zawarciem unii. Prezentuje też obraz Jana
Matejki Unia lubelska.
4. N
auczyciel wyjaśnia uczniom zasady debaty (krótki
opis tej metody aktywizującej znajduje się w Materiałach dla nauczyciela) oraz dzieli klasę na cztery zespoły. Dwa pierwsze mają dokonać oceny postanowień sejmu lubelskiego oraz podać argumenty za połączeniem
Polski i Litwy unią realną (jeden zespół z perspektywy
Litwinów, a drugi – z punktu widzenia Polaków). Dwie
pozostałe grupy mają ocenić postanowienia sejmu lubelskiego i przywołać argumenty przeciwko połączeniu
Polski i Litwy unią realną (podobnie jak wcześniej: jedna drużyna przyjmuje perspektywę Litwinów, a druga
– reprezentuje Polaków).
5. P
o upływie wyznaczonego czasu uczniowie prezentują
efekty swojej pracy. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów.
Faza podsumowująca
Uczniowie omawiają znaczenie unii lubelskiej i wykonują
zadanie 2. z karty pracy.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 4. ze s. 35 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 5. ze s. 35 zeszytu ćwiczeń.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – debata „za” i „przeciw”
Debata „za” i „przeciw” polega na omówieniu danego zagadnienia z dwóch przeciwstawnych punktów widzenia.
Dzięki temu można w klarowny sposób zestawić ze sobą
wady i zalety rozpatrywanej kwestii. Debata pozwala
uczniom na kształcenie umiejętności wyrażania własne-
go zdania na forum klasy. Uczy także poszanowania dla
poglądów innych osób. Przebieg debaty i wnioski mogą
być zapisane w formie tabeli. Po przedstawieniu wszystkich opinii zostaje przeprowadzone głosowanie, w którym
uczniowie opowiadają się za jednym z dwóch stanowisk.
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami litewskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku. Oceńcie postanowienia tego sejmu
i podajcie argumenty za połączeniem Polski i Litwy unią realną. Wykorzystajcie informacje zawarte na s. 66–69 podręcznika.
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami polskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku. Oceńcie postanowienia tego sejmu i podajcie argumenty za połączeniem Polski i Litwy unią realną. Wykorzystajcie informacje zawarte na s. 66–69 podręcznika.
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami litewskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku. Oceńcie postanowienia tego sejmu
i podajcie argumenty przeciwko połączeniu Polski i Litwy unią realną. Wykorzystajcie informacje zawarte na s. 66–69
podręcznika.
Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami polskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku. Oceńcie postanowienia tego sejmu
i podajcie argumenty przeciwko połączeniu Polski i Litwy unią realną. Wykorzystajcie informacje zawarte na s. 66–69
podręcznika.
31
32
Karta pracy
Rzeczpospolita Obojga Narodów
1 P odkreśl nazwy tych elementów, które po zawarciu unii lubelskiej w 1569 roku były wspólne dla Polski i Litwy.
imię i nazwisko
klasa
data
skarb, sejm i senat, władca, armia, polityka zagraniczna, urzędy, moneta, sądownictwo
2 O
ceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
W Akcie unii lubelskiej z 1569 roku opisano zasady połączenia Polski i Litwy.
P
F
Konsekwencją unii lubelskiej było powstanie nowego państwa – Wielkiej Rzeczypospolitej.
P
F
W skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły jako oddzielne prowincje Królestwo Polskie
zwane Koroną i Wielkie Księstwo Litewskie.
P
F
Unia lubelska przyczyniła się do rozwoju kultury, czerpiącej inspiracje z wielonarodowości nowo
utworzonego państwa.
P
F
3 P rzedstaw argumenty, których mógł użyć król Zygmunt II August, by przekonać posłów do wyrażenia
zgody na unię realną Polski i Litwy.
4 P odaj przyczyny zawarcia unii lubelskiej w 1569 roku. Następnie wymień skutki jej zawiązania.
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem puzzli
(jigsaw)
Scenariusz lekcji
„Państwo bez stosów”
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: innowiercy,
tolerancja religijna, „państwo bez stosów”,
konfederacja warszawska,
− zaznacza na osi czasu datę uchwalenia Aktu
konfederacji warszawskiej,
− wskazuje na mapie obszar Rzeczypospolitej Obojga
Narodów,
− wymienia wyznania występujące na terenie
Rzeczypospolitej: katolicyzm, prawosławie,
kalwinizm, luteranizm, islam, judaizm,
− podaje nazwy grup narodowościowych żyjących na
terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
− charakteryzuje społeczeństwo Rzeczypospolitej
Obojga Narodów,
− opisuje, w jaki sposób zapewniono mieszkańcom
Rzeczypospolitej swobodę wyznania,
− wymienia korzyści płynące z uchwalenia Aktu
konfederacji warszawskiej,
− wyjaśnia, dlaczego dawną Rzeczpospolitą nazywa się
„państwem bez stosów”.
Metody pracy:
− metoda aktywizująca – jigsaw (puzzle),
− praca z podręcznikiem,
− praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 71–75),
− karta pracy „Państwo bez stosów”,
− mapa „Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej mieszkańcy w 1573 roku”.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat zajęć i przedstawia cel główny lekcji: przedstawienie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów jako państwa wielonarodowego i wielowyznaniowego.
3. Wskazany przez nauczyciela uczeń odczytuje zagadnienia zawarte w „Na co będę zwracać uwagę” ze s. 71
podręcznika.
4. W
ybrani uczniowie przypominają przyczyny i skutki
unii lubelskiej.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup i tłumaczy zasady
pracy metodą puzzli jigsaw (krótki opis tej metody aktywizującej zamieszczono w Materiałach dla nauczyciela).
2. K ażda grupa otrzymuje do opracowania jedno zagadnienie z listy: państwo wielu wyznań, tolerancja religijna w Rzeczypospolitej, reformacja w Polsce, konfederacja warszawska, świątynie dawnej Rzeczypospolitej
(instrukcje z poleceniami dla poszczególnych zespołów
zamieszczono w Materiałach dla ucznia).
3. Uczniowie w grupach wykonują przydzielone im zadania. Po upływie określonego czasu nauczyciel dokonuje ponownego podziału na grupy, tak aby w każdym
nowym zespole znaleźli się przedstawiciele wszystkich
dotychczasowych drużyn. Uczniowie wymieniają się
informacjami zdobytymi podczas pracy w poprzednich
grupach.
Faza podsumowująca
1. Wskazani uczniowie przedstawiają swoje ustalenia.
Nauczyciel sprawdza prezentowane wypowiedzi.
2. Prowadzący zajęcia podsumowuje lekcję i ocenia aktywność uczniów.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 3. ze s. 37 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Podaj, co współcześnie oznacza słowo „tolerancja”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – jigsaw (puzzle)
Podczas lekcji prowadzonych tą metodą zespół klasowy jest
dzielony na grupy. Każda z nich opracowuje wybrane zagadnienia. Następnie uczniowie zostają podzieleni w taki
sposób, aby we wszystkich nowo powstałych drużynach
znalazł się jeden przedstawiciel każdego z istniejących
wcześniej zespołów. Uczniowie wymieniają się zebranymi
wiadomościami. Metoda jigsaw (puzzle) uczy współpracy
oraz precyzji w przekazywaniu konkretnych informacji.
33
34
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą historyków gromadzących informacje o Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na podstawie wiadomości zamieszczonych na s. 71–72 podręcznika odpowiedzcie na poniższe pytania.
1. Jakie religie i wyznania występowały na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
2. Jakie narodowości zamieszkiwały Rzeczpospolitą Obojga Narodów?
3. Przedstawiciele jakiego narodu byli zazwyczaj wyznawcami luteranizmu?
4. Jaką religię wyznawała ludność żydowska?
5. Jakie wyznanie dominowało wśród Rusinów?
6. Przedstawiciele jakiego narodu byli w większości wyznawcami katolicyzmu?
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą historyków gromadzących informacje o mieszkańcach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na podstawie tekstu „Tolerancja religijna w Rzeczypospolitej” zamieszczonego na s. 71 podręcznika odpowiedzcie
na poniższe pytania.
1. Dlaczego przedstawiciele różnych wyznań chętnie osiedlali się w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej?
2. Co oznacza termin „tolerancja religijna”?
3. Kim byli innowiercy?
4. Przedstawicieli jakich wyznań występujących w Rzeczypospolitej Obojga Narodów zalicza się do innowierców?
5. Jaki dokument gwarantował swobodę wyznania w Polsce?
6. Dlaczego Rzeczpospolitą Obojga Narodów nazywano „państwem bez stosów”?
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą historyków zbierających informacje o konfederacji warszawskiej. Na podstawie tekstu
„Akt konfederacji warszawskiej” zamieszczonego na s. 73 podręcznika odpowiedzcie na poniższe pytania.
1. Kiedy uchwalono Akt konfederacji warszawskiej?
2. Co gwarantował zatwierdzony dokument?
3. W jakim celu wydano Akt konfederacji warszawskiej?
4. Jakich kar zobowiązano się nie stosować na podstawie tego dokumentu?
5. Do czego przyczynił się ten akt w Rzeczypospolitej?
Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą historyków zbierających informacje o reformacji w Polsce. Na podstawie tekstu „Reformacja w Polsce” zamieszczonego na s. 73 podręcznika odpowiedzcie na poniższe pytania.
1. Czym była reformacja?
2. W której grupie ludności rozpowszechnił się luteranizm, a w której – kalwinizm?
3. Z czego są znane miejscowości Raków i Pińczów?
4. Dzięki czemu idee reformacyjne szybko rozpowszechniały się w Polsce?
5. Kim byli arianie?
Zadanie dla grupy V
Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą historyków zbierających informacje o świątyniach w Rzeczypospolitej. Na podstawie
tekstu „Świątynie w dawnej Rzeczypospolitej” zamieszczonego na s. 74 podręcznika odpowiedzcie na poniższe pytania.
1. Jaką funkcję pełniły świątynie dla przedstawicieli różnych wyznań w Rzeczypospolitej?
2. Jak nazywają się wierni, których można spotkać w: synagodze, cerkwi, meczecie, kościele katolickim oraz kościele protestanckim?
3. W świątyniach którego wyznania nie ma mebli, rzeźb i fresków?
4. Dla jakich wyznań typowe są świątynie bogato zdobione malowidłami, rzeźbami czy freskami?
5. Jak nazywa się świątynia, w której występują liczne wieżyczki i charakterystyczne kopuły?
Karta pracy
35
„Państwo bez stosów”
imię i nazwisko
klasa
1 Z apoznaj się z mapą zamieszczoną na s. 72 podręcznika.
data
Następnie wykonaj polecenia.
a) Określ, na jakich obszarach dominowało wyznanie kalwińskie.
b) Podaj nazwy dwóch dowolnych terytoriów, na których przeważali wyznawcy prawosławia.
c) Zapisz nazwy dwóch miejscowości będących skupiskami ludności tatarskiej.
d) Wymień nazwy trzech skupisk ludności ormiańskiej.
2 P rzyporządkuj właściwy opis do każdej grupy wyznaniowej.
Arianie
Żydzi
Luteranie
Katolicy
A. Z
wolennicy nauk Marcina Lutra. W Polsce przedstawicielami tej grupy wyznaniowej byli głównie
mieszkający w miastach Niemcy.
B. Wyznawcy judaizmu, posługujący się językiem jidysz. Zajmowali się przede wszystkim rzemiosłem
i handlem.
C. I naczej: bracia polscy. Radykalny odłam chrześcijaństwa. Odrzucali dogmat o Trójcy Świętej, sprzeciwiali się również stosowaniu przemocy i wojnom.
D. P
rzedstawiciele religii chrześcijańskiej, uznający zwierzchnictwo papieża. Byli dominującym wyznaniem w Rzeczypospolitej.
3 U
zupełnij tekst.
Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowym oraz
.
Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym, innowiercom zapewniono wolność
.
W 1573 roku uchwalono Akt
religijną.
4 W
yjaśnij, kim jest innowierca.
warszawskiej, który gwarantował tolerancję
36
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
skrzyni pytań
Powstanie Chmielnickiego
Cele lekcji:
Uczeń:
− wyjaśnia, kim byli Kozacy i jakie tereny
zamieszkiwali,
− przedstawia przyczyny utworzenia rejestru Kozaków
przez królów Polski,
− przedstawia przyczyny wybuchu powstania
kozackiego na Ukrainie i jego przywódcę,
− na podstawie mapy opisuje przebieg działań
wojennych powstania, wymienia bitwy i podaje ich
wynik,
− posługuje się pojęciami: Kozacy rejestrowi, żołd,
Zaporoże,
− przedstawia okoliczności udzielenia przez Rosję
poparcia wojskom kozackim (układ w Perejasławiu),
− podaje daty wybuchu powstania Chmielnickiego
i pokoju w Andruszowie,
− przedstawia następstwa powstania Chmielnickiego,
− ocenia zyski i straty poniesione przez państwa
uczestniczące w konflikcie kozackim na Ukrainie.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – skrzynka pytań,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 93–97),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 48–49),
− karta pracy „Powstanie Chmielnickiego”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o odczytanie zagadnień zawartych w „Na co będziemy zwracać uwagę”. Następnie prezentuje główny cel lekcji: omówienie
tego, kim byli Kozacy i dlaczego wzniecili powstanie
przeciwko Rzeczypospolitej.
3. Prowadzący zajęcia prosi uczniów o przypomnienie sytuacji Polski w pierwszej połowie XVII wieku.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel, posługując się ilustracją ze s. 94 podręcznika, wyjaśnia, kim byli i czym zajmowali się Kozacy.
Następnie na mapie ściennej i mapie z podręcznika
wskazuje siedziby Kozaków. Wprowadza pojęcia: Dzikie Pola, Zaporoże.
2. Prowadzący zajęcia wyjaśnia przyczyny stworzenia
rejestru Kozaków i prosi uczniów, by na podstawie ilustracji ze s. 94 podręcznika omówili uzbrojenie wojska
kozackiego. Wprowadza pojęcie „żołd”.
3. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z tekstem
źródłowym ze s. 95 podręcznika. Następnie prosi o podanie powodu niezadowolenia Kozaków i na tej podstawie wyjaśnia przyczyny wybuchu powstania w 1648 r.
4. P
rowadzący zajęcia odsyła uczniów do mapy ze s. 96
podręcznika, by na jej podstawie wypisali w porządku
chronologicznym najważniejsze bitwy powstania kozackiego. Po wykonaniu zadania nauczyciel omawia
rezultaty bitew pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Beresteczkiem, wskazując przyczyny podpisania ugody
w Zborowie.
5. N
auczyciel prosi uczniów, by na mapie wskazali państwo, do którego Chmielnicki mógł zwrócić się z prośbą o pomoc po opuszczeniu go przez Tatarów (krótka
burza mózgów). Następnie wyjaśnia przyczyny i postanowienia ugody w Perejasławiu oraz jej następstwa.
Prosi uczniów, by ocenili sytuację Rzeczypospolitej po
przystąpieniu Rosji do wojny polsko-kozackiej.
6. N
auczyciel przedstawia postanowienia rozejmu w Andruszowie. Następnie prosi uczniów o krótkie wypowiedzi na temat korzyści i strat państw biorących
udział w konflikcie.
Faza podsumowująca
Nauczyciel informuje uczniów o zasadach pracy metodą
skrzynki pytań (informacje o metodzie i propozycje pytań do skrzynki znajdują się w Materiałach dla nauczyciela). Następnie dzieli klasy na grupy 4–5-osobowe, których członkowie losują kolejno pytania i udzielają na nie
odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje
1 punkt. Zwycięża drużyna z największą liczbą punktów.
Nagrodą dla zwycięzców może być ocena bardzo dobra
w obszarze aktywności.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane
przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 4. ze s. 97 podręcznika.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody – skrzynka pytań
Metoda ta może być wykorzystywana do podsumowań
i powtórzeń większych partii materiału. Jej konkursowa
forma, oparta na idei zdrowej rywalizacji, sprzyja utrwaleniu wiadomości i zachęca uczniów do sprawdzenia stopnia
opanowania wiedzy z danego zakresu i aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Po zrealizowaniu określonych treści
nauczyciel przygotowuje około 20 kartoników z pytaniami, które następnie umieszcza w pudełku. W zależności od
przyjętej formy uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie
indywidualnie bądź grupowo. Wygrywa ten uczeń lub zespół, który udzieli prawidłowych odpowiedzi na najwięcej
pytań.
Przykładowe pytania do skrzynki pytań
W którym roku wybuchło powstanie kozackie na Ukrainie?
Kto stał na czele wojsk kozackich podczas powstania?
Jak nazywano tereny zamieszkiwane przez Kozaków?
Z kim Kozacy prowadzili bitwy graniczne od południa?
Kim byli Kozacy rejestrowi?
Dlaczego królowie Rzeczypospolitej stworzyli rejestr Kozaków?
Jak nazywa się wynagrodzenie otrzymywane przez żołnierza?
Wymień elementy uzbrojenia piechoty kozackiej.
Co to jest osełedec?
Kim był chan?
Dlaczego Tatarzy pod Zbarażem opuścili wojska kozackie?
Jakie państwo wsparło Kozaków po opuszczeniu ich przez wojska tatarskie?
Jakie było postanowienie ugody w Perejasławiu?
Jakie ziemie Polska utraciła w wyniku powstania Kozaków?
W jakiej miejscowości podpisano rozejm między Rosją i Kozakami a Polską?
W którym roku zakończyło się powstanie Kozaków?
W którym wieku wybuchło powstanie Kozaków?
37
38
Karta pracy
Powstanie Chmielnickiego
1 R
ozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij jej hasło.
imię i nazwisko
klasa
data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. T
wierdza, której zwycięska obrona powstrzymała wojska kozackie.
2. Tytuł władcy tatarskiego.
3. Miejscowość na Ukrainie, w której Chmielnicki podpisał ugodę z Rosją.
4. Imię przywódcy wojsk kozackich.
5. Miejsce zawarcia rozejmu polsko-rosyjskiego kończącego wojnę z lat 1654–1667.
6. Miejsce drugiej bitwy powstania kozackiego, przegranej przez wojska Rzeczypospolitej.
7. Regularna zapłata za pełnienie służby wojskowej.
8. Lista, na którą wpisywano Kozaków pełniących służbę wojskową.
Hasło:
2
–
Przeczytaj uważnie tekst źródłowy. Następnie wykonaj polecenia.
W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem (28–30 czerwca 1651 roku) wojskom polskim, dowodzonym
osobiście przez Jana Kazimierza, udało się odnieść zdecydowane zwycięstwo nad połączonymi siłami tatarsko-kozackimi. Wyższość bojowa oddziałów polskich oraz opuszczenie pola bitwy przez Tatarów, którzy uprowadzili ze sobą Chmielnickiego, spowodowało jego klęskę. [...] dwulicowe i chwiejne
stanowisko tatarskich sojuszników nie pozwalało jednak Chmielnickiemu na uzyskanie decydujących rozstrzygnięć. Wszystko to zmuszało go do rozejrzenia się za innym sprzymierzeńcem.
Źródło: Zarys historii Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1980, s. 262.
A. Napisz, kto dowodził wojskami polskimi w bitwie pod Beresteczkiem.
B. W
yjaśnij, co zdecydowało o zwycięstwie wojsk polskich w tej bitwie.
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
róży diagnostycznej
Scenariusz lekcji
Kryzys Rzeczypospolitej
Cele lekcji:
Uczeń:
− wymienia państwa, z którymi Polska prowadziła
wojny w XVII wieku, i wskazuje je na mapie,
− wyjaśnia wpływ wojen na położenie Rzeczypospolitej,
− przedstawia za pomocą mapy zmiany terytorialne
Rzeczypospolitej, które zaszły w wyniku konfliktów,
− wskazuje następstwa działań wojennych dla ludności
cywilnej,
− wyjaśnia wpływ wojen na kryzys gospodarczy
państwa,
− przedstawia problemy w funkcjonowaniu aparatu
władzy i wskazuje ich źródła,
− posługuje się poprawnie pojęciami liberum veto,
rokosz, pańszczyzna,
− ocenia położenie Rzeczypospolitej w Europie pod
koniec XVII wieku i wskazuje zagrożenia dla jej
suwerenności.
Metody pracy:
− metoda aktywizująca – róża diagnostyczna,
− rozmowa nauczająca (pogadanka),
− praca z podręcznikiem.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 109–111),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 54–55),
− karta pracy „Kryzys Rzeczypospolitej”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie państw, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku.
Następnie wybrany uczeń wskazuje na mapie Rosję,
Turcję i Szwecję.
3. Prowadzący zajęcia przedstawia cel główny lekcji:
wskazanie skutków wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku i przyczyn kryzysu państwa.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel przypomina uczniom zasady pracy metodą
róży diagnostycznej (krótki opis metody znajduje się
w Materiałach dla nauczyciela) i zapisuje na tablicy
hasło CO BYŁO POWODEM KRYZYSU RZECZYPOSPOLITEJ W XVII WIEKU. Następnie prowadzący
zajęcia dzieli klasę na cztery grupy. Ich zadaniem jest
opracowanie zagadnień związanych z sytuacją Rzeczypospolitej w XVII wieku (instrukcje dla poszczególnych grup znajdują się w Materiałach dla ucznia). Grupa I: następstwa działań wojennych; grupa II: zmiany
terytorialne; grupa III: gospodarka; grupa IV: aparat
władzy.
2. Po zakończeniu pracy przedstawiciele poszczególnych
zespołów uzupełniają schemat zapisany na tablicy,
wpisując wypracowane hasła. Następnie udzielają odpowiedzi na zagadnienia związane z opracowywaną
tematyką. Grupa I: „Jakie były następstwa działań
wojennych prowadzonych na terenie państwa?”, „Jakie były skutki drastycznego obniżenia liczby ludności?”; grupa II: „Jakie tereny utraciła Rzeczpospolita w wyniku wojen XVII wieku?”, „Dlaczego utrata
zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi była dla
Rzeczypospolitej najbardziej niebezpieczna?”; grupa
III: „Co było przyczyną kryzysu gospodarki polskiej
w XVII wieku?”, „Dlaczego szlachta zwiększała chłopom wymiar pańszczyzny?”; grupa IV: „Co wpływało
na bezowocność obrad polskiego sejmu?”, „Jakie były
następstwa wysokiej pozycji magnatów?”, „Z czego
wynikała słabość polskiej armii?”.
3. Po zakończeniu prezentacji nauczyciel prosi wybranego ucznia o przeczytanie tekstu źródłowego ze s. 110
podręcznika i o wyjaśnienie poruszonego w nim problemu.
4. N
a zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów o wskazanie problemu, który w sposób zasadniczy uniemożliwia naprawę państwa w sytuacji kryzysowej. Rozpoczyna krótką dyskusję.
Faza podsumowująca
Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami zawartymi
w „Na co będę zwracać uwagę” i krótko na nie odpowiadają. Następnie wypełniają kartę pracy „Kryzys Rzeczypospolitej”.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania wskazane przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Oceń postawę Jerzego Lubomirskiego, który zorganizował
rokosz przeciw królowi.
39
40
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Waszym zadaniem będzie zdobycie informacji o następstwach działań wojennych prowadzonych w XVII wieku. W tym celu
zapoznajcie się z tekstem ze s. 109 podręcznika. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru A4,
a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Zadanie dla grupy II
Waszym zadaniem będzie zebranie informacji o stratach terytorialnych, które Rzeczpospolita poniosła w wyniku wojen
prowadzonych w XVII wieku. W tym celu zapoznajcie się z tekstem ze s. 109 podręcznika (możecie uzupełnić wiadomości,
sięgając do wcześniej omawianych tematów). Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru A4,
a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Zadanie dla grupy III
Waszym zadaniem będzie zdobycie informacji o sytuacji gospodarki polskiej w XVII wieku. W tym celu zapoznajcie się
z tekstem podręcznika ze s. 109. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru A4, a następnie
przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Zadanie dla grupy IV
Waszym zadaniem będzie zdobycie informacji o funkcjonowaniu władzy w Rzeczypospolitej w XVII wieku. W tym celu
zapoznajcie się z tekstem ze s. 110 podręcznika. Wypiszcie hasła związane z Waszym zagadnieniem na arkuszu papieru
A4, a następnie przedstawcie je koleżankom i kolegom w klasie.
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – róża diagnostyczna
Róża diagnostyczna to metoda ułatwiająca wybranie właściwej odpowiedzi na trudne pytanie. Poprzez graficzne
przedstawienie wszystkich możliwości rozwiązania uczeń
uzyskuje jasny ogląd problemu. Dzięki temu prostsze stają
się analiza zagadnienia i podjęcie ostatecznej decyzji. Pracę metodą róży diagnostycznej najlepiej prowadzić w grupach, przydzielając kilkuosobowym zespołom poszczególne warianty odpowiedzi do opracowania.
Wyjściowy schemat róży diagnostycznej dotyczącej zagadnienia:
„Co było powodem kryzysu Rzeczypospolitej w XVII wieku?”
Następstwa działań
wojennych
Zmiany terytorialne
Gospodarka
Aparat władzy
Turcja
Szwecja
Podole (czasowo),
część Ukrainy
Inflanty
Rosja
zrywanie sejmów
słaba obronność
Aparat
władzy
liberum veto
Zmiany
terytorialne
Następstwa działań
wojennych
epidemie
nieliczna armia
głód
śmierć ludzi
zmniejszenie liczby ludności
rokosz
elekcyjność tronu
Gospodarka
zniszczenie kraju
zniszczone
miasta
zwiększenie
pańszczyzny
zniszczenie
folwarków
Przykładowo uzupełniona róża diagnostyczna dotycząca zagadnienia: Co było powodem kryzysu Rzeczypospolitej w XVII wieku?
brak rąk do pracy
mało efektywna
produkcja rolna
zmniejszenie
produkcji zboża
Scenariusz lekcji
41
42
Karta pracy
Kryzys Rzeczypospolitej
imię i nazwisko
1 U
zupełnij zdania.
klasa
data
• W XVII wieku Rzeczpospolita toczyła wojny z Rosją,
.
• W XVII wieku Rzecząpospolitą rządzili monarchowie wybierani w wyniku
.
• Największe zniszczenia i straty w ludziach Rzeczpospolita poniosła w wyniku wojen ze
.
• Zbrojne powstanie szlachty przeciw królowi zawiązane w celach politycznych to
.
2 O
ceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Liberum veto to zasada polegająca na głosowaniu większością głosów.
P
F
W wyniku wojen prowadzonych w XVII wieku znacznie zmniejszyła się liczba ludności
Rzeczypospolitej.
P
F
W wyniku wojen w XVII wieku nastąpiło ograniczenie handlu i zubożenie mieszczaństwa.
P
F
Rokosz to zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi.
P
F
Wiek XVII przeszedł do historii jako stulecie wojen.
P
F
3 P odkreśl prawidłowe dokończenia zdań.
Na czele rokoszu zorganizowanego przeciw Janowi Kazimierzowi w 1665 roku stanął hetman Jerzy
Lubomirski / Stefan Czarniecki.
Po raz pierwszy sejm został zerwany przez Stefana Czarnieckiego / Władysława Sicińskiego.
Przyczyną słabości polskiej armii w końcu XVII wieku był brak funduszy na jej wyposażenie i utrzymanie
/ była nieudolność hetmanów.
4 W
ymień trzy skutki wojen prowadzonych w XVII wieku.
•
•
•
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem plakatu
Scenariusz lekcji
W obronie granic Rzeczypospolitej – podsumowanie
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się pojęciami: liberum
veto, wolna elekcja, rokosz, dymitriada, piechota
wybraniecka, husaria, Zaporoże, Kozacy, chan, wojna
podjazdowa, sułtan, janczar, odsiecz, ekspansja,
− wymienia i wskazuje na mapie sąsiadów, z którymi
Rzeczpospolita toczyła wojny w XVII wieku,
− wyjaśnia przyczyny konfliktu Rzeczypospolitej
z Rosją, ze Szwecją, z Turcją i Kozakami,
− wymienia i wskazuje na mapie najważniejsze
bitwy rozegrane w czasie wojen z Rosją (Kłuszyn),
Szwecją (Kircholm, Oliwa, Warka), Turcją (Cecora,
Chocim, Wiedeń), Kozakami (Korsuń, Żółte Wody,
Beresteczko) i wskazuje ich dowódców,
− porządkuje według chronologii najważniejsze
wydarzenia z czasów wojen Rzeczypospolitej w XVII
wieku,
− przedstawia skutki wojen w XVII wieku dla
Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem
kryzysu państwa,
− wskazuje na mapie tereny utracone przez
Rzeczpospolitą w wyniku wojen w XVII wieku
(Inflanty, Prusy Książęce, Podole, lewobrzeżna
Ukraina).
Metody pracy:
− metoda aktywizująca – plakat,
− rozmowa nauczająca (pogadanka),
− praca z podręcznikiem i mapą.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 82–117),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 60–61),
− karta pracy „Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
Uwaga! Aby zrealizować temat w bardziej atrakcyjnej
formie, tydzień przed planowaną lekcją powtórzeniową
nauczyciel prosi uczniów o zgromadzenie materiału ilustracyjnego dotyczącego wojen Rzeczypospolitej z Rosją, ze
Szwecją, z Turcją i Kozakami.
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel prosi wybranego ucznia o wymienienie sąsiadów Rzeczypospolitej w XVII wieku i o omówienie
stosunków z nimi. Przypomina, że wiek XVII jest nazywany w historii wiekiem wojen.
3. Prowadzący zajęcia przedstawia cel główny lekcji:
przypomnienie przyczyn, skutków i najważniejszych
wydarzeń z czasów wojen toczonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel przypomina uczniom zasady pracy metodą
plakatu (krótki opis metody jest zawarty w Materiałach
dla nauczyciela), dzieli klasę na 4 zespoły i przydziela
w drodze losowania zadania dla każdej grupy. Grupa I:
na podstawie materiału zamieszczonego w podręczniku (s. 82–86) i zgromadzonego materiału ilustracyjnego przygotowuje najważniejsze wiadomości dotyczące
wojen polsko-rosyjskich w pierwszej połowie XVII wieku. Grupa II: na podstawie materiału zamieszczonego w podręczniku (s. 87–92, 98–103) i zgromadzonego
materiału ilustracyjnego przygotowuje najważniejsze wiadomości dotyczące wojen polsko-szwedzkich
w XVII wieku. Grupa III: na podstawie materiału zamieszczonego w podręczniku (s. 93–97) i zgromadzonego materiału ilustracyjnego przygotowuje najważniejsze wiadomości dotyczące powstania Kozaków na
Ukrainie. Grupa IV: na podstawie materiału zamieszczonego w podręczniku (s. 104–108) i zgromadzonego
materiału ilustracyjnego przygotowuje najważniejsze
wiadomości dotyczące wojen Polski z Turcją w XVII
wieku (szczegółowe instrukcje dla poszczególnych
grup znajdują się w Materiałach dla ucznia).
2. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie przymocowują wykonane plakaty do tablicy, a wyznaczona przez
nauczyciela osoba prezentuje pracę grupy. Podczas
prezentacji nauczyciel prosi o wskazywanie na mapie
bitew i terenów, o których mowa w prezentacji.
3. Po zaprezentowaniu wszystkich plakatów prowadzący zajęcia prosi o przedstawienie skutków działań wojennych prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII
wieku, wskazanie na mapie utraconych terenów oraz
wyjaśnienie przyczyn kryzysu władzy w XVII wieku.
4. N
auczyciel podsumowuje pracę zespołów i prosi
uczniów o wypełnienie karty pracy „W obronie granic
Rzeczypospolitej – podsumowanie”.
Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi wybranego ucznia o odczytanie celu
głównego lekcji i wskazuje najważniejsze zagadnienia dotyczące omawianej problematyki, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowań do sprawdzianu.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane
przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa „Jam nie z soli ani z roli,
ale z tego co mnie boli wyrosłem”, wypowiedziane przez
hetmana Stefana Czarnieckiego.
43
44
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – plakat
Podczas lekcji prowadzonych tą metodą zespół klasowy
jest dzielony na grupy. Każda z nich opracowuje wybrane
zagadnienie, które zostanie przedstawione w formie pla-
katu. Następnie liderzy poszczególnych grup prezentują
prace na forum całej klasy.
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami gazety „Kurier Polski”, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do
XVII wieku. Zaprojektujcie pierwszą stronę Waszej gazety, w której zamieścicie artykuły na temat wojen polsko-rosyjskich
z przełomu XVI i XVII wieku. W wykonaniu zadania pomogą Wam wiadomości zamieszczone w podręczniku na s. 82–86
i zgromadzony materiał ilustracyjny. W swojej pracy zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:
1. Jakie działania podjął Stefan Batory w celu odzyskania Inflant zagarniętych przez Iwana Groźnego?
2. Jakie były cele dymitriad?
3. Kiedy odbyła się bitwa pod Kłuszynem i jakie były jej następstwa?
4. Dlaczego Polakom nie udało się osadzić na rosyjskim tronie swojego kandydata?
5. Jakie były postanowienia pokoju w Polanowie?
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami gazety „Kurier Polski”, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do
XVII wieku. Zaprojektujcie pierwszą stronę Waszej gazety, w której zamieścicie artykuły na temat wojen polsko-szwedzkich toczonych w XVII wieku. W wykonaniu zadania pomogą Wam wiadomości zamieszczone w podręczniku na s. 87–92,
98–103 i zgromadzony materiał ilustracyjny. W swojej pracy zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:
1. Jakie były przyczyny konfliktu polsko-szwedzkiego?
2. Gdzie doszło do decydujących starć ze Szwedami?
3. Jak Szwedzi traktowali ludność Rzeczypospolitej podczas potopu szwedzkiego?
4. Dlaczego Stefan Czarniecki prowadził ze Szwedami wojnę podjazdową?
5. Jakie były następstwa wojen polsko-szwedzkich?
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami gazety „Kurier Polski”, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do
XVII wieku. Zaprojektujcie pierwszą stronę Waszej gazety, w której zamieścicie artykuły na temat powstania Kozaków
pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. W wykonaniu zadania pomogą Wam wiadomości zamieszczone w podręczniku na
s. 93–97 i zgromadzony materiał ilustracyjny. W swojej pracy zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:
1. Kim byli i czym zajmowali się Kozacy?
2. Dlaczego w 1648 roku doszło do buntu Kozaków?
3. Gdzie doszło do decydujących bitew i jaki był ich rezultat?
4. Kto i dlaczego wspomagał wojska Chmielnickiego w walce z Rzecząpospolitą?
5. W jaki sposób ostatecznie zakończyło się powstanie Kozaków?
Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami gazety „Kurier Polski”, którzy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się do
XVII wieku. Zaprojektujcie pierwszą stronę Waszej gazety, w której zamieścicie artykuły na temat wojen polsko-tureckich
toczonych w XVII wieku. W wykonaniu zadania pomogą Wam wiadomości zamieszczone w podręczniku na s. 104–108
i zgromadzony materiał ilustracyjny. W swojej pracy zwróćcie uwagę na następujące zagadnienia:
1. Co było przyczyną wojen polsko-tureckich?
2. Gdzie doszło do decydujących bitew, kto nimi dowodził i jaki był ich rezultat?
3. Dlaczego traktat w Buczaczu był dla Polski upokarzający?
4. Co skłoniło Jana III Sobieskiego do wyprawy pod Wiedeń?
Karta pracy
W obronie granic Rzeczypospolitej –
podsumowanie
1 P ołącz bitwy rozegrane podczas wojen w XVII wieku z ich dowód-
imię i nazwisko
klasa
data
cami. Jedno nazwisko jest niepotrzebne.
bitwa pod Kircholmem •
bitwa pod Chocimiem •
bitwa pod Kłuszynem •
bitwa pod Warką •
• Stefan Czarniecki
• Bohdan Chmielnicki
• Stanisław Żółkiewski
• Jan Karol Chodkiewicz
• Jan Sobieski
2 O
ceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Dymitriada to zbrojna wyprawa polskich magnatów w celu osadzenia na rosyjskim tronie polskiego
królewicza Władysława.
P
F
W wyniku powstania Chmielnickiego Polska utraciła na rzecz Rosji lewobrzeżną Ukrainę.
P
F
Liberum veto to zasada jednomyślności, która wymagała zgody wszystkich szlachciców biorących
udział w sejmie dla głosowanej ustawy.
P
F
Na mocy traktatu w Buczaczu Polska utraciła na rzecz Turcji Podole i część Ukrainy.
P
F
3 N
apisz, w jakiej formacji wojskowej walczyli żołnierze przedstawieni na ilustracjach.
45
46
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
dramy i mapy myśli
Oświecenie w Europie
Cele lekcji:
Uczeń:
− przedstawia najważniejsze założenia ideologii
oświecenia,
− wskazuje czas trwania epoki i zaznacza go na osi
czasu,
− wskazuje wpływ ideologii oświecenia na rozwój nauki
w XVIII wieku,
− wymienia najwybitniejszych myślicieli epoki (Wolter,
Monteskiusz, Rousseau) oraz charakteryzuje ich
poglądy i dokonania,
− wyjaśnia, na czym polega zasada trójpodziału władzy
zaproponowana przez Monteskiusza,
− wymienia najważniejsze dokonania naukowe
i techniczne epoki (maszyna parowa, termometr
lekarski, szczepionka przeciw ospie, prawa fizyki
Newtona, dokonania encyklopedystów francuskich
itd.),
− wskazuje wpływ dokonań naukowych i technicznych
na zmiany w życiu ludzi,
− wyjaśnia pojęcia „ateizm”, „klasycyzm” i posługuje
się nimi,
− wymienia najważniejsze cechy architektury i sztuki
klasycystycznej.
Metody pracy:
− metody aktywizujące – praca w grupach metodą
dramy i mapa myśli,
− rozmowa nauczająca (pogadanka),
− praca z tekstem podręcznika,
− praca z zeszytem ćwiczeń.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 132–137),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 66–68),
− karta pracy „Pochwała nauki i rozumu”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i przedstawia jej cel główny: „Idee głoszone w oświeceniu i czas
trwania tej epoki”.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel informuje uczniów o narodzinach nowej epoki. Następnie zapisuje na tablicy wyrażenie
OŚWIECENIE i pyta uczniów, od jakiego wyrazu ich
zdaniem pochodzi nazwa tej epoki.
2. Prowadzący zajęcia prosi uczniów, by na podstawie
materiału zamieszczonego na s. 132 i 133 podręcznika
wyszukali informacje na temat poglądów głoszonych
w dobie oświecenia. Po zapoznaniu się z materiałem
uczniowie przedstawiają idee oświeceniowe i podają
hasła. Tworzą tym samym mapę myśli, która jest zapisywana na tablicy.
3. Nauczyciel podsumowuje dotychczasową pracę i prosi
uczniów, by wskazali wpływ nowej epoki na rozwój nauki. Następnie poleca, by pracując w parach, na podstawie tekstu ze s. 134 podręcznika, wskazali najważniejsze ich zdaniem dokonania naukowe w oświeceniu.
Wymienione przez uczniów dokonania nauczyciel zapisuje na tablicy i prosi o wskazanie najważniejszego.
Podkreśla postęp, jaki dokonał się dzięki maszynie
parowej.
4. Prowadzący zajęcia przedstawia uczniom postaci, które wywarły duży wpływ na idee epoki. Dzieli klasę na
4 zespoły, które metodą dramy mają omówić poglądy
najwybitniejszych myślicieli epoki (instrukcja do pracy w grupach znajduje się w Materiałach dla ucznia).
Uczniowie wcielają się w dziennikarzy telewizyjnych,
którzy za pomocą wehikułu czasu przenoszą się do
XVIII wieku i zapraszają do swojego studia Woltera,
Monteskiusza, Rousseau i Diderota.
5. P
o upływie wyznaczonego czasu klasa lekcyjna zamienia się w studio telewizyjne. Poszczególne grupy przedstawiają bohaterów swojego programu. Nauczyciel
podsumowuje wystąpienie każdej z grup, podkreślając
najważniejsze zagadnienia.
6. P
rowadzący lekcję ocenia pracę uczniów i krótko omawia założenia klasycyzmu.
Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z „Na co będę
zwracać uwagę” ze s. 132 i podsumowuje lekcję. Następnie uczniowie wykonują zadania z Karty pracy.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane
przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Wyjaśnij, z jakiego powodu Wolter został osadzony w Bastylii.
Scenariusz lekcji
47
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują program „Polubić przeszłość”. Dzięki
wehikułowi czasu przenosicie się do czasów oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Wolterem – francuskim filozofem, pisarzem, historykiem, aby zaprezentować jego poglądy
i przekonania. W celu właściwego wykonania zadania przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program,
dziennikarzy przeprowadzających wywiad i Woltera – postaci historycznej. Efekty swojej pracy zaprezentujcie na forum
klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje ze s. 132 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Wolter?
2. Dlaczego myśliciele doby oświecenia, aby poznać świat, opierali się na rozumie i doświadczeniu, a nie na wierze?
3. Jakie było stanowisko Woltera wobec Kościoła katolickiego?
4. W jakim celu odbywały się spotkania w salonach literackich?
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują program „Polubić przeszłość”. Dzięki wehikułowi czasu przenosicie do czasów oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Monteskiuszem – francuskim filozofem i prawnikiem, aby zaprezentować jego przemyślenia.
W celu właściwego wykonania zadania przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Monteskiusza – postaci historycznej. Efekty swojej pracy zaprezentujcie na forum klasy.
W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje ze s. 133 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Monteskiusz?
2. Dlaczego krytykował rządy absolutne?
3. Jaki sposób sprawowania władzy uważał za właściwy i dobry dla obywateli?
4. Jaką zasadę sprawowania władzy zaproponował Monteskiusz i na czym ona polegała?
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują program „Polubić przeszłość”. Dzięki
wehikułowi czasu przenosicie się do czasów oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Janem Jakubem Rousseau – francuskim filozofem, aby zaprezentować jego przekonania.
W celu właściwego wykonania zadania przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Jana Jakuba Rousseau – postaci historycznej. Efekty swojej pracy zaprezentujcie na forum
klasy. W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje ze s. 133 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Skąd pochodził i czym zajmował się Jan Jakub Rousseau?
2. Co zdaniem Rousseau znaczy, że wszyscy ludzie są wolni i równi?
3. Na czym polega zaproponowana przez Rousseau zasada umowy społecznej?
4. W jakiej sytuacji obywatele mogą odwołać rządzących?
Zadanie dla grupy IV
Wyobraźcie sobie, że jesteście dziennikarzami telewizyjnymi, którzy przygotowują program „Polubić przeszłość”. Za pomocą wehikułu czasu przenosicie się do czasów oświecenia, by przybliżyć współczesnym idee epoki. Waszym zadaniem jest
przeprowadzenie wywiadu z Denisem Diderotem – francuskim filozofem i pisarzem, aby zaprezentować jego osiągnięcia.
W celu właściwego wykonania zadania przydzielcie sobie poszczególne role: osoby prowadzącej program, dziennikarzy
przeprowadzających wywiad i Denisa Diderota – postaci historycznej. Efekty swojej pracy zaprezentujcie na forum klasy.
W wykonaniu zadania pomogą Wam informacje ze s. 134 podręcznika oraz pytania pomocnicze.
1. Czym zajmował się Denis Diderot?
2. Jaka była rola Diderota w tworzeniu Wielkiej encyklopedii francuskiej?
3. Jakim dziedzinom nauki była poświęcona Wielka encyklopedia francuska?
4. Jakie było znaczenie tego dzieła?
48
Karta pracy
Oświecenie w Europie
imię i nazwisko
1 R
ozwiąż krzyżówkę. Następnie przedstaw dokonania osoby
ukrytej pod jej hasłem.
klasa
data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. F
rancuski filozof i prawnik, twórca zasady trójpodziału władzy.
2. Francuski pisarz i dramaturg, który krytykował nietolerancję Kościoła.
3. … społeczna, zasada zaproponowana przez Jana Jakuba Rousseau.
4. Pogląd głoszący, że Bóg nie istnieje.
5. Ustrój Francji w XVII i XVIII wieku, krytykowany przez filozofów oświecenia.
6. Książka złożona z haseł i ich wyjaśnień; pierwsza została opracowana w XVIII wieku.
Hasło:
–
2 Z aznacz krzyżykiem punkt, w którym wymieniono tylko odkrycia i wynalazki oświecenia.
A. Maszyna parowa, termometr lekarski, proch strzelniczy.
B. Maszyna parowa, termometr lekarski, szczepionka przeciw ospie.
C. Szczepionka przeciw ospie, bomba atomowa, planeta Uran.
D. Druk, maszyna parowa, termometr lekarski.
3 O
ceń, które wyrażenia są prawdziwe. Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Oświecenie to okres w historii przypadający na XVIII wiek.
P
F
Architektura klasycyzmu nawiązywała do architektury gotyckiej.
P
F
Wiele obserwacji naukowych prowadzonych w XVIII wieku było możliwych dzięki wynalezieniu
mikroskopu.
P
F
Według Jana Jakuba Rousseau obywatele mogą odwołać rządzących, gdy są niezadowoleni z ich
działań.
P
F
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
plakatu i jigsaw (puzzle)
Scenariusz lekcji
Nowe potęgi europejskie
Cele lekcji:
Uczeń:
− wyjaśnia pojęcie „absolutyzm oświecony”,
− wymienia Rosję, Austrię i Prusy jako państwa
absolutyzmu oświeconego,
− wskazuje na mapie Rosję, Austrię i Prusy,
− przedstawia reformy przeprowadzone przez Piotra I,
Fryderyka Wielkiego, Marię Teresę i Józefa II,
− wskazuje rozwój przemysłu i system podatkowy jako
warunki sprzyjające rozwojowi państwa,
− ocenia wpływ reform przeprowadzonych przez
oświeconych władców absolutnych na pozycję ich
państw w Europie,
− porównuje rządy absolutne z rządami absolutyzmu
oświeconego,
− wskazuje zagrożenie dla Rzeczypospolitej płynące
z rosnącej potęgi Rosji, Austrii i Prus.
Metody pracy:
− metody aktywizujące – praca w grupach metodą
plakatu i jigsaw (puzzli),
− rozmowa nauczająca (pogadanka),
− praca z tekstem podręcznika,
− praca z zeszytem ćwiczeń.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 138–142),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 69–70),
− karta pracy „Nowe potęgi europejskie”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i prosi
uczniów o jego wyjaśnienie.
3. Prowadzący zajęcia wymienia Rosję, Austrię i Prusy jako potęgi XVIII-wiecznej Europy i formułuje cel
główny lekcji: omówienie działań władców Rosji, Austrii i Prus, które doprowadziły do wzrostu znaczenia
tych państw.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel zapisuje na tablicy określenie ABSOLUTYZM OŚWIECONY i prosi uczniów o wyjaśnienie
jego etymologii. Prowadzący zajęcia porządkuje wypowiedzi, wprowadza pojęcie i wyjaśnia zasady funkcjonowania państw absolutyzmu oświeconego.
2. Prowadzący zajęcia dzieli klasę na 3 grupy. Zadaniem
zespołów będzie wykonanie plakatu informującego
o działaniach podejmowanych przez władców Rosji,
Austrii i Prus, które doprowadziły te państwa do potęgi (polecenia do pracy w grupach znajdują się w Materiałach dla ucznia).
3. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel przypomina zasady pracy metodą jigsaw (puzzle) i prosi wyznaczonych uczniów, by przenieśli się do innych grup
i zebrali informacje o opracowanym przez nich zagadnieniu. Przedstawiciele wracają do swoich grup i relacjonują zdobytą wiedzę (uczniowie mogą sporządzać
notatki, zadawać pytania).
4. N
auczyciel prosi grupy, by zawiesiły wykonane przez
siebie plakaty. Następnie prosi wyznaczonego ucznia
o krótką prezentację pracy grupowej.
5. P
rowadzący zajęcia podsumowuje omawianą lekcję.
Następnie prosi uczniów o wskazanie cech wspólnych
polityki władców absolutyzmu oświeconego. W podsumowaniu mogą pomóc następujące pytania: „Co
było źródłem potęgi Rosji, Austrii i Prus?”, „Dlaczego
oświeceni władcy absolutni nałożyli podatki na szlachtę i duchowieństwo?”, „Na co przeznaczano fundusze
państwowe?”, „W jaki sposób władcy dbali o rozwój
gospodarczy kraju?”, „Jak wzrost potęgi Rosji, Austrii
i Prus wpłynie na położenie Rzeczypospolitej?”. Można
też krótko poruszyć kwestię braku reform społecznych
w Rosji na zasadzie porównania z Austrią i Prusami.
6. N
a zakończenie nauczyciel prosi o wskazanie różnic
i podobieństw między absolutyzmem a absolutyzmem
oświeconym.
Faza podsumowująca
Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami podręcznika
„Na co będziemy zwracać uwagę” i odpowiadają ustnie
na zamieszczone tam zagadnienia. Następnie nauczyciel
prosi o wypełnienie karty pracy „Nowe potęgi europejskie”.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane
przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Dowiedz się, w jaki sposób król Prus Fryderyk II starał się
osłabić gospodarkę Rzeczypospolitej.
49
50
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – jigsaw (puzzle)
Podczas lekcji prowadzonych tą metodą zespół klasowy
jest podzielony na grupy. Każda z nich opracowuje wybrane zagadnienia. Następnie uczniowie zostają podzieleni w taki sposób, aby we wszystkich nowo powstałych
drużynach znalazł się jeden przedstawiciel każdego z ist-
niejących wcześniej zespołów. Uczniowie wymieniają się
zebranymi wiadomościami. Metoda jigsaw (puzzle) uczy
współpracy oraz precyzji w przekazywaniu konkretnych
informacji.
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Wyobraźcie sobie, że jesteście przedstawicielami tajnej organizacji, którzy wehikułem czasu przenoszą się do XVIII wieku,
by sporządzić raport o stanie Królestwa Pruskiego pod rządami Fryderyka II Wielkiego. Na podstawie wiadomości
zamieszczonych na s. 139 podręcznika wykonajcie plakat, w którym przedstawicie najważniejsze informacje na ten temat.
Efekty swojej pracy zaprezentujcie przedstawicielom innych grup metodą jigsaw (puzzle). Do wykonania zadania możecie
wykorzystać pytania pomocnicze.
1. Jaki ustrój panował w Prusach za czasów Fryderyka II?
2. Jakie reformy przeprowadził w swoim królestwie Fryderyk II?
3. Jaki był wpływ reform przeprowadzonych przez Fryderyka II na pozycję Prus w Europie?
4. Jakie wolności i prawa przyznał społeczeństwu Fryderyk II?
Zadanie dla grupy II
Wyobraźcie sobie, że jesteście przedstawicielami tajnej organizacji, którzy dzięki wehikułowi czasu przenoszą się do XVIII
wieku, by sporządzić raport o stanie Austrii pod rządami cesarzowej Marii Teresy i jej syna Józefa II. Na podstawie
wiadomości zamieszczonych na s. 140 podręcznika wykonajcie plakat, w którym zamieścicie najważniejsze informacje na
ten temat. Efekty swojej pracy zaprezentujcie pozostałym grupom metodą jigsaw (puzzle). Do wykonania zadania możecie
wykorzystać pytania pomocnicze.
1. Jaki ustrój panował w Austrii w czasach panowania Marii Teresy i Józefa II?
2. Jakie reformy przeprowadzili w swoim państwie Maria Teresa i Józef II?
3. Jaki był wpływ reform przeprowadzonych przez Marię Teresę i Józefa II na pozycję Austrii w Europie?
4. Jakie wolności i prawa przyznali społeczeństwu Maria Teresa i Józef II?
Zadanie dla grupy III
Wyobraźcie sobie, że jesteście przedstawicielami tajnej organizacji, którzy dzięki wehikułowi czasu przenoszą się do XVIII
wieku, by sporządzić raport o stanie Rosji pod rządami Piotra I. Na podstawie wiadomości zamieszczonych na s. 141
podręcznika wykonajcie plakat, w którym zamieścicie najważniejsze informacje na ten temat. Efekty swojej pracy zaprezentujcie pozostałym grupom metodą jigsaw (puzzle). Do wykonania zadania możecie wykorzystać pytania pomocnicze.
1. Jaki ustrój panował w Rosji za czasów Piotra I?
2. Jakie reformy przeprowadził w swoim cesarstwie Piotr I?
3. Jaki był wpływ reform przeprowadzonych przez Piotra I na pozycję Rosji w Europie?
4. Dlaczego Piotr I zakazał bojarom noszenia bród?
Karta pracy
51
Nowe potęgi europejskie
imię i nazwisko
klasa
1 N
apisz, w jakich krajach panowali wymienieni władcy.
a) Maria Teresa
data
.
b) Piotr I Wielki
.
c) Józef II
.
d) Fryderyk II Wielki
.
2 Z decyduj, czy zdania są prawdziwe. Wstaw literę P przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Absolutyzm oświecony to ustrój, w którym monarcha posiada pełnię władzy, ale przyznaje pewne
swobody obywatelom.
P
F
Fryderyk II wprowadził powszechny obowiązek nauczania dla wszystkich dzieci, by podnieść poziom wykształcenia społeczeństwa.
P
F
Cesarz Józef II zniósł poddaństwo chłopów, co oznaczało, że nie można było ich usuwać z zajmowanej ziemi.
P
F
3 U
zupełnij tekst odpowiednio odmienionymi wyrażeniami z ramki. Jedno z nich jest niepotrzebne.
swobody, absolutyzm, dobro, królowa, władca, władza
Absolutyzm oświecony jest odmianą
przyznaje pewne
że
, w którym
poddanym, jednak ma pełnię władzy. Głosi przy tym,
pochodzi od ludu i jest sprawowana dla jego
4 O
pisz reformy, które przeprowadził Piotr I Wielki.
.
52
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
drzewa decyzyjnego
Stany Zjednoczone Ameryki
Cele lekcji:
Uczeń:
− określa położenie i wskazuje na mapie tereny
13 kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej,
− wyjaśnia zależności między Wielką Brytanią
a koloniami w Ameryce Północnej,
− przedstawia przyczyny konfliktu między koloniami
amerykańskimi a rządem Wielkiej Brytanii,
− przedstawia najważniejsze wydarzenia z wojny
o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
− omawia zasługi Jerzego Waszyngtona dla
wywalczenia niepodległości przez Stany Zjednoczone,
− wymienia nazwiska Polaków (T. Kościuszko,
K. Pułaski) i przedstawia ich zasługi w walce
o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
− podaje daty uchwalenia Deklaracji niepodległości
i konstytucji Stanów Zjednoczonych,
− nazywa ustrój Stanów Zjednoczonych i wymienia
najważniejsze organy władzy państwowej,
− wyjaśnia, w jaki sposób idee oświeceniowe wpłynęły
na zapisy konstytucji Stanów Zjednoczonych,
− posługuje się pojęciami „bojkot” i „konstytucja”.
Metody pracy:
−
−
−
−
metody aktywizujące – drzewo decyzyjne,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z zeszytem ćwiczeń.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 143–147),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 72–73),
− karta pracy „Stany Zjednoczone Ameryki”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i prosi
uczniów o zapoznanie się z zagadnieniami zawartymi
w „Na co będziemy zwracać uwagę” ze s. 143 podręcznika.
3. Prowadzący lekcję formułuje cel główny lekcji: omówienie okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych
i ustroju tego państwa.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel, wykorzystując mapę ścienną „Stany Zjednoczone w XVIII wieku”, przedstawia uczniom rozwój osadnictwa na terenie Ameryki Północnej. Prosi
uczniów, by określili geograficzne położenie kolonii
i stopień ich zależności od Wielkiej Brytanii.
2. Prowadzący zajęcia przedstawia politykę rządu Wielkiej Brytanii wobec kolonii amerykańskich i reakcję
kolonistów.
3. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy. Następnie przypomina zasady pracy metodą drzewa decyzyjnego, rysuje jego schemat i formułuje problem.
Zadaniem grup będzie omówienie różnych sposobów
rozwiązania problemu wzajemnych relacji między kolonistami a rządem brytyjskim (polecenie do pracy
w grupach oraz przykładowy schemat drzewa decyzyjnego znajduje się w Materiałach dla ucznia i w Materiałach dla nauczyciela).
4. P
o upływie wyznaczonego czasu członkowie poszczególnych grup prezentują wyniki swoich prac. Nauczyciel, podsumowując wypowiedzi uczniów, przedstawia
rozwiązanie, które wybrali koloniści, oraz informuje
o wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i roli, jaką odegrali w niej Tadeusz Kościuszko
i Kazimierz Pułaski.
5. N
auczyciel prosi uczniów, by pracując w parach, sporządzili kalendarium wydarzeń z walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podkreśla rolę Jerzego
Waszyngtona w wywalczeniu niepodległości przez
Amerykanów.
6. N
auczyciel informuje, że konstytucja Stanów Zjednoczonych została uchwalona jako pierwsza na świecie.
Wprowadza pojęcie „konstytucja” i prosi uczniów, by
wyszukali informacje na s. 146 podręcznika o ustroju
i najwyższych organach władzy nowego państwa. Pyta
uczniów, jaką zasadę funkcjonowania państwa wprowadziła w życie konstytucja amerykańska.
Faza podsumowująca
Nauczyciel pyta uczniów, jak z perspektywy czasu oceniają słuszność podjęcia przez kolonistów walki o niepodległość i prosi o wyjaśnienie stanowiska.
Zadanie domowe
Uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń wskazane
przez nauczyciela.
Zadanie domowe dla chętnych
Napisz, jaki los spotkał rdzenną ludność Ameryki Północnej w wyniku zasiedlania jej przez białych kolonizatorów.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – drzewko decyzyjne
Drzewko decyzyjne jest graficznym przedstawieniem procesu podejmowania decyzji. Metoda ta wymaga dokładnego sprecyzowania problemu, który uczniowie analizują,
aby znaleźć jak najwięcej nowych rozwiązań. Tworzenie
schematu zaczyna się od „korzenia”, w który należy wpi-
sać kwestie do rozstrzygnięcia. Następnie w „koronie”
drzewa umieszcza się cele i wartości. Po uzupełnieniu tej
części schematu wypełnia się „pień”, podając możliwe rozwiązania problemu oraz ich przewidywane skutki.
Przykładowy schemat drzewka decyzyjnego
3. Cele i wartości
• Wywalczenie niepodległości.
• Uzyskanie niezależności gospodarczej
i politycznej.
4. Pozytywne skutki rozwiązań
5. Negatywne skutki rozwiązań
dla rozwiązania a)
• Uzyskamy niepodległość.
• Będziemy niezależni politycznie i gospodarczo.
• Będziemy sami o sobie decydować.
dla rozwiązania b)
• Nie narazimy na śmierć naszych obywateli.
• Nasz kraj nie zostanie zniszczony w wyniku
działań wojennych.
• Możemy uzyskać złagodzenie niekorzystnej
dla nas polityki.
dla rozwiązania a)
• Możemy przegrać walkę i być jeszcze bardziej
zależni.
• Wiele osób może zginąć.
• W wyniku wojny poniesiemy straty materialne.
dla rozwiązania b)
• Będziemy zależni od Brytyjczyków.
• Będziemy musieli się godzić z ich polityką
i decyzjami.
• Rokowania mogą zakończyć się niepowodzeniem.
2. Możliwe rozwiązania
a) Podejmujemy walkę zbrojną z Wielką
Brytanią.
b) Godzimy się na status kolonistów,
ale podejmujemy pokojowe rokowania
w celu uzyskania częściowej niezależności.
1. Problem
Mieszkańcy kolonii angielskich w Ameryce są
uzależnieni i wykorzystywani przez rząd brytyjski. Chcą zdobyć samodzielność polityczną i niezależność gospodarczą. Jak powinni postąpić?
Materiały dla ucznia
Zadanie dla wszystkich grup
Mieszkańcy kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej nie zgadzają się z polityką rządu Wielkiej Brytanii, który narzuca
im niekorzystne prawa, wykorzystuje gospodarczo i ogranicza ich samodzielność. Chcą uzyskać niezależność polityczną
i gospodarczą. Jak powinni postąpić, by zrealizować swój cel?
Za pomocą schematu drzewa decyzyjnego rozważcie wszystkie sposoby rozwiązania problemu, wskazując ich pozytywne
i negatywne skutki. Swoje propozycje zaprezentujcie pozostałym grupom.
Pamiętajcie o zasadach pracy zespołowej.
53
54
Karta pracy
Stany Zjednoczone Ameryki
1 R
ozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij jej hasło.
imię i nazwisko
klasa
data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. …niepodległości uchwalona 4 lipca 1776 roku.
2. Zamorski teren danego państwa, z którego czerpie się korzyści.
3. Nazwa parlamentu Stanów Zjednoczonych.
4. Miasto związane z protestem kolonistów, którzy wrzucili do morza ładunek herbaty.
5. Sprawuje władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych.
6. Naczelny dowódca amerykańskich sił zbrojnych w wojnie o niepodległość.
7. Miejsce decydującego starcia i kapitulacji Brytyjczyków w wojnie o niepodległość.
8. Polski generał, który utworzył legion specjalizujący się w zadaniach zwiadowczych.
9. Polski inżynier wojskowy odpowiedzialny za budowę fortyfikacji.
10. P
rotest mający na celu unikanie czegoś lub kogoś, w tym akcja polegająca na niekupowaniu przez
amerykańskich kolonistów angielskich towarów.
11. Było ich 13 na fladze Stanów Zjednoczonych, obecnie jest ich 50.
Hasło:
–
2 Z decyduj, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy
fałszywych.
Angielscy osadnicy osiedlali się na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej.
P
F
W konstytucji Stanów Zjednoczonych została zastosowana zasada trójpodziału władzy Monteskiusza.
P
F
Kolonie w Ameryce Północnej były dla Brytyjczyków źródłem surowców i rynkiem zbytu.
P
F
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
analizy SWOT
Scenariusz lekcji
Pierwszy rozbiór Polski
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: prawa
kardynalne, Szkoła Rycerska, konfederacja barska,
sejm rozbiorowy, emigracja, Rada Nieustająca,
ambasador,
− określa rok wydarzeń: 1764 rok – koronacja
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1768 rok –
konfederacja barska, 1772 rok – I rozbiór Polski,
− przedstawia okoliczności wyboru Stanisława
Poniatowskiego na władcę Rzeczypospolitej,
− wymienia reformy przeprowadzone przez króla
w początkowym okresie jego rządów,
− wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji
barskiej i przedstawia jej skutki,
− omawia okoliczności i przyczyny pierwszego rozbioru
Rzeczypospolitej,
− wskazuje na mapie ziemie utracone przez Polskę
na skutek pierwszego rozbioru,
− przedstawia reformy sejmu rozbiorowego,
− identyfikuje postać Tadeusza Rejtana
z wydarzeniami sejmu rozbiorowego.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – analiza SWOT,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna,
− grupowa,
− zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 158–162),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 81–82),
− karta pracy „Pierwszy rozbiór Polski”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel prezentuje podstawowy cel lekcji: przedstawienie przyczyn i okoliczności pierwszego rozbioru
Polski oraz następstw tego wydarzenia.
3. Wskazani uczniowie przypominają sytuację Rzeczypospolitej pod rządami Wettinów.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel przedstawia okoliczności elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Omawia także reformy przeprowadzone przez króla w początkowym okresie jego rządów.
2. Prowadzący zajęcia rysuje na tablicy tabelę do analizy
SWOT dotyczącej hasła „Początek rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego”, a także przypomina
zasady pracy tą metodą (opis metody oraz jej realizację
zamieszczono w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie w parach analizują mocne i słabe strony wyboru
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zastanawiają się także nad szansami i zagrożeniami wynikającymi z wyboru tego władcy (instrukcja dla par znajduje się w Materiałach dla ucznia).
3. Następnie chętni uczniowie przedstawiają wyniki dokonanej analizy, a nauczyciel zapisuje je na tablicy.
4. W
dalszej części lekcji nauczyciel tłumaczy, z jakich
przyczyn doszło do zawiązania konfederacji barskiej,
wskazuje na mapie miejscowość Bar i tereny Rzeczypospolitej objęte zasięgiem działań konfederatów.
Omawia także przyczyny klęski konfederatów i konsekwencje, jakie ponieśli jej uczestnicy. Wyjaśnia znaczenie pojęcia „emigracja” – uczniowie odczytują jego
definicję ze s. 159 podręcznika.
5. U
czniowie zapoznają się z tekstem „Tragedia pierwszego rozbioru” ze s. 160 podręcznika. Następnie wskazują na mapie państwa, które dokonały pierwszego rozbioru Polski, oraz tereny przez nie zajęte.
6. P
rowadzący zajęcia zwraca uwagę uczniów na wykres
ze s. 160 podręcznika, a następnie wspólnie z nimi powtórnie analizuje przyczyny i skutki tego wydarzenia.
7. Nauczyciel na podstawie ilustracji ze s. 161 podręcznika – „Upadek Polski”, opowiada o sejmie rozbiorowym
i przedstawia jego postanowienia.
Faza podsumowująca
Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami zawartymi
w „Na co będę zwracać uwagę” ze s. 158 podręcznika.
Następnie uczniowie wskazani przez nauczyciela odpowiadają na zadane pytania.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 4. ze s. 82 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 5. ze s. 82 zeszytu ćwiczeń.
55
56
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – analiza SWOT
Analiza SWOT to metoda polegająca na zbiorowym rozpatrywaniu określonego zagadnienia. Jej nazwa pochodzi
od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne
strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse)
i threats (zagrożenia). Dokonując analizy SWOT, uczniowie pracują w grupach nad rozwiązaniem problemu
przedstawionego przez nauczyciela. Wymaga to od nich
ustosunkowania się do omawianej kwestii i zgromadzenia
odpowiednich argumentów. W tym celu uzupełniają specjalnie przygotowaną tabelę. Dzięki tej metodzie mogą dokładnie przeanalizować podejmowane decyzje oraz ustalić
ich możliwe skutki – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Poznają również korzyści oraz ewentualne zagrożenia wynikające z dokonanego wyboru. Uczą się dostrzegać różne
aspekty omawianego tematu, weryfikować własne poglądy, a także formułować wnioski.
Właściwa analiza SWOT zagadnienia „Początek rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego”
Początek rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Mocne strony
• oświeceniowe projekty reform ustrojowych
• silna pozycja szlachty w państwie
• rozwój manufaktur
• oczekiwania części społeczeństwa na zmiany w duchu
oświecenia
Szanse
• przywrócenie znaczenia Polski w Europie
• możliwość zażegnania konfliktów wewnętrznych
w państwie
• wzmocnienie władzy królewskiej
Słabe strony
• słabość militarna państwa
• nierównomierny rozwój gospodarczy państwa
• osłabienie gospodarcze spowodowane wojnami
• samowola magnatów
Zagrożenia
• ingerencja państw ościennych w sprawy Polski
• utrata terytorium na rzecz państw ościennych
Materiały dla ucznia
Zadanie dla wszystkich grup
Wyobraźcie sobie, że jesteście doradcami, którzy służą
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Dokonajcie
analizy sytuacji u progu rządów władcy. Wskażcie mocne
i słabe strony sytuacji panującej w Rzeczypospolitej. Spróbujcie też dostrzec szanse i zagrożenia, przed którymi stanął król na początku swojego panowania.
Karta pracy
Pierwszy rozbiór Polski
imię i nazwisko
klasa
data
1 O
ceń początek panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zapisz w wyznaczonych miejscach
mocne i słabe strony tego okresu jego rządów. Następnie wymień szanse oraz zagrożenia, przed
którymi stanął król na początku swojego panowania.
• przywrócenie znaczenia Polski w Europie
• słabość militarna państwa
• ingerencja państw ościennych w sprawy Polski
• możliwość zażegnania konfliktów wewnętrznych w państwie
• wzmocnienie władzy królewskiej
• samowola magnatów
• silna pozycja szlachty w państwie
• nierównomierny rozwój gospodarczy państwa
• osłabienie gospodarcze spowodowane wojnami
• oświeceniowe projekty reform ustrojowych
• utrata terytorium na rzecz państw ościennych
• rozwój manufaktur
• oczekiwania części społeczeństwa na zmiany w duchu oświecenia
Początek rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Mocne strony
Słabe strony
Szanse
Zagrożenia
57
58
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
portfolio i plakatu
Kultura polskiego oświecenia
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: styl
klasycystyczny, klasycyzm, obiady czwartkowe,
mecenat królewski, okres stanisławowski, Komisja
Edukacji Narodowej,
− charakteryzuje postaci historyczne: Stanisław
August Poniatowski, Wojciech Bogusławski, Ignacy
Krasicki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Julian
Ursyn Niemcewicz,
− wyjaśnia, jakie były główne zadania literatury
w okresie oświecenia, wymienia jej przedstawicieli
i ich dzieła,
− wyjaśnia, na czym polegał mecenat króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego,
− omawia rolę Teatru Narodowego w Warszawie
i znaczenie jego utworzenia,
− przedstawia główne cechy stylu klasycystycznego
w architekturze,
− rozpoznaje klasycystyczne zabytki architektoniczne,
w tym zabytki swojego regionu,
− wymienia zadania publicystyki okresu oświecenia,
− omawia dokonania kultury polskiego oświecenia
i wymienia jej przedstawicieli,
− wyjaśnia, na czym polegała reforma szkolnictwa
w Polsce w okresie oświecenia, omawia rolę KEN
i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – portfolio oraz plakat,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z materiałami ilustracyjnymi.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 5” (s. 163–168),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 5” (s. 83–84).
Przygotowanie do lekcji
Tydzień przed zaplanowaną lekcją nauczyciel poleca
uczniom, aby zgromadzili materiały (zdjęcia, ilustracje
i krótkie opisy) dotyczące kultury i sztuki oświecenia
w Polsce oraz architektury w stylu klasycystycznym,
w tym zabytków z własnego regionu. Zebrane materiały,
m.in. ilustracje, uczniowie umieszczają w teczkach (opis
metody portfolio znajduje się w Materiałach dla nauczyciela).
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel przedstawia cel ogólny lekcji: poznanie kultury polskiego oświecenia i jej wybitnych reprezentantów.
3. Uczniowie wybrani przez nauczyciela przypominają,
jakie reformy próbowano przeprowadzić na początku
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
4. P
rowadzący zajęcia omawia ocenione teczki portfolio
oraz informuje, że będzie można je wykorzystać podczas lekcji. Osoby, które najlepiej przygotowały materiały, zostaną liderami grup.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel w rozmowie nauczającej przypomina idee
oświecenia i podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze oraz sztuce europejskiej. Wskazuje jej wpływ na sztukę i naukę w Polsce
oraz wymienia czołowych przedstawicieli literatury
polskiego oświecenia i ich dzieła.
2. Przedstawia i omawia reformę szkolnictwa w Polsce
oraz wskazuje na jej znaczenie.
3. Prowadzący zajęcia przydziela uczniom zadania do
realizacji metodą plakatu (opis metody został zamieszczony w Materiałach dla nauczyciela). W tym
celu klasa zostaje podzielona na cztery grupy. Każda
z nich otrzymuje inne polecenie (zadania zamieszczono w Materiałach dla ucznia), arkusz szarego papieru
i flamastry. Grupa I zaprezentuje mecenat królewski
Stanisława Augusta Poniatowskiego, grupa II zabytki architektury i sztuki klasycystycznej w Polsce oraz
cechy charakterystyczne tej architektury, grupa III
przedstawi kulturę polskiego oświecenia z uwzględnieniem roli Teatru Narodowego. Z kolei zadaniem grupy
IV jest prezentacja wybranych zabytków architektury
klasycystycznej w regionie.
4. P
odczas wykonywania zadań uczniowie przygotowują
plakaty, na których zaprezentują najważniejsze informacje dotyczące przydzielonego zagadnienia. Do jego
opracowania wykorzystują również materiały zebrane
w portfolio, teksty i ilustracje ze s. 163–168 podręcznika, a także infografikę ze s. 165–166 podręcznika.
5. P
o upływie 20 minut liderzy grup prezentują wykonane plakaty i zawieszają je na tablicy lub w wyznaczonym miejscu, tworząc wystawę. Nauczyciel uzupełnia
wiadomości, tak aby prace uczniów zawierały pełną
informację o kulturze polskiego oświecenia.
Faza podsumowująca
Uczniowie zapoznają się z wybranymi przez nauczyciela
zagadnieniami zawartymi w „Na co będę zwracać uwagę” ze s. 163 podręcznika. Następnie wskazane osoby wypowiadają się na temat tych zagadnień.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – portfolio
Portfolio jest metodą aktywizującą, która polega na zebraniu i umieszczeniu w tematycznej teczce informacji
oraz materiału ilustracyjnego dotyczących danego zagadnienia. Przy wyszukiwaniu materiałów uczniowie korzystają z różnych źródeł, np. ze słowników, z encyklopedii,
albumów, prasy i internetu. Metoda portfolio uczy samodzielnego wyszukiwania potrzebnych wiadomości oraz ich
segregowania i wartościowania, a dzięki wymienianiu się
materiałami zachęca i motywuje do współpracy.
Krótki opis metody aktywizującej – plakatu
Podczas lekcji prowadzonych tą metodą zespół klasowy
jest dzielony na grupy. Każda z nich opracowuje wybrane
zagadnienia, które zostaną przedstawione w formie plakatu. Może on przybrać postać pierwszej strony gazety, na
której znajdują się najważniejsze informacje wraz z odpo-
wiednimi ilustracjami. Następnie liderzy poszczególnych
grup prezentują prace na forum całej klasy. Metoda plakatu uczy współpracy oraz właściwego przedstawienia zdobytej wiedzy.
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Przygotujcie w formie plakatu najważniejsze informacje na temat: „Mecenat królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego”. W swojej wypowiedzi wyjaśnijcie, czym były obiady czwartkowe. Ze zgromadzonych przez Was materiałów wybierzcie
odpowiednie ilustracje. Następnie zaprezentujcie efekty swojej pracy na forum klasy.
Zadanie dla grupy II
Przygotujcie w formie plakatu najważniejsze informacje o wybranych zabytkach architektury i sztuki klasycystycznej
w Polsce oraz jej cechach charakterystycznych. Ze zgromadzonych przez Was materiałów wybierzcie odpowiednie ilustracje. Następnie zaprezentujcie efekty swojej pracy na forum klasy.
Zadanie dla grupy III
Przygotujcie w formie plakatu najważniejsze informacje o kulturze polskiego oświecenia. Uwzględnijcie przedstawicieli
literatury i publicystyki oświeceniowej oraz ich dzieła. Przedstawcie także ważne wydarzenie, jakim było utworzenie Teatru Narodowego w Warszawie. Ze zgromadzonych przez Was materiałów wybierzcie odpowiednie ilustracje. Następnie
zaprezentujcie efekty swojej pracy na forum klasy.
Zadanie dla grupy IV
Przygotujcie w formie plakatu najważniejsze informacje o wybranych zabytkach architektury w stylu klasycystycznym
z Waszego regionu. Przedstawcie także funkcję, jaką obecnie pełnią te zabytki. Ze zgromadzonych przez Was materiałów
wybierzcie odpowiednie ilustracje. Następnie zaprezentujcie efekty swojej pracy na forum klasy.
59
60
Scenariusz lekcji
Scenariusz z wykorzystaniem linii czasu
i burzy mózgów
Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: uniwersał,
insurekcja, naczelnik powstania, kosynierzy,
− przedstawia przyczyny i skutki powstania
kościuszkowskiego,
− przedstawia kolejne etapy przebiegu powstania
kościuszkowskiego i wskazuje przyczyny jego klęski,
− omawia znaczenie Uniwersału połanieckiego,
− podaje daty wydarzeń: przysięga Tadeusza
Kościuszki − 24 marca 1794 roku, bitwa pod
Racławicami − 4 kwietnia 1794 roku, ogłoszenie
Uniwersału połanieckiego – 1794 rok, bitwa pod
Maciejowicami −10 października 1794 roku, zdobycie
Pragi − 4 listopada 1794 roku,
− identyfikuje postacie: Tadeusz Kościuszko, Jan
Henryk Dąbrowski, Stanisław August Poniatowski,
− wskazuje na mapie zasięg powstania,
− sytuuje w czasie trzy rozbiory Rzeczypospolitej
i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po każdym
rozbiorze,
− rozróżnia przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne
upadku Rzeczypospolitej.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – linia czasu, burza mózgów,
praca z podręcznikiem,
praca z mapą,
praca z ilustracją.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 174–179),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 88−89),
− karta pracy „Powstanie kościuszkowskie i trzeci
rozbiór Polski”,
− dwie linie czasu do uzupełnienia – z powstania
kościuszkowskiego i rozbiorów Polski.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
2. Uczniowie przypominają, jakie były okoliczności
uchwalenia Konstytucji 3 maja i jak przebiegała wojna
w jej obronie. Przypominają również okoliczności drugiego rozbioru Polski. W tym celu mogą wykorzystać
informacje ze s. 171–172 podręcznika.
3. Uczniowie zapoznają się z „Na co będę zwracać uwagę”
ze s. 174 podręcznika.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel opowiada o przyczynach wybuchu powstania kościuszkowskiego, wyjaśnia pojęcia „insurekcja”
i „naczelnik” oraz przedstawia postać Tadeusza Kościuszki.
2. Prowadzący zajęcia dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem zespołów jest przygotowanie informacji, które
będą uzupełniane na liniach czasu. Pierwszy ma prezentować przebieg powstania kościuszkowskiego w trzech
etapach (grupy I–III), a drugi – rozbiory Polski.
3. Uczniowie przystępują do wykonania zadań zgodnie
z poleceniami otrzymanymi od nauczyciela (zadania
zamieszczono w Materiałach dla ucznia). Nauczyciel
zawiesza na tablicy dwie linie czasu z miejscami na
wpisanie dat oraz wydarzeń (przykładowe linie czasu
znajdują się w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie
mają 10 minut na uzupełnienie schematów i przygotowanie wystąpień.
4. P
o upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele grup
uzupełniają odpowiednie odcinki linii czasu oraz opowiadają o prezentowanych wydarzeniach. Nauczyciel
kontroluje, aby kolejne fragmenty były wypełniane
w sposób umożliwiający następnemu zespołowi dopisanie właściwych treści.
5. U
czniowie wykonują zadania z karty pracy „Powstanie
kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski”. Osoba chętna
odczytuje prawidłowe rozwiązanie.
6. N
auczyciel podkreśla fakt, że upadek powstania kościuszkowskiego przypieczętował los Rzeczypospolitej
w XVIII wieku. Następnie proponuje uczniom, by za
pomocą burzy mózgów wymienili wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku naszego państwa. Uczniowie na karteczkach o dwóch różnych kolorach wpisują
po jednej przyczynie zewnętrznej i jednej wewnętrznej.
Kartki zostają zawieszone na tablicy i odczytane przez
nauczyciela.
Faza podsumowująca
Nauczyciel prosi wskazanych uczniów o podsumowanie
tematu.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 3. ze s. 173 podręcznika.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 4. ze s. 173 podręcznika.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody – linia czasu
Celem tej metody jest chronologiczne uporządkowanie wydarzeń składających się na określony proces historyczny.
Graficzne przedstawienie następujących po sobie faktów
pozwala na usystematyzowanie zdobytych wiadomości.
Na linii, którą nauczyciel umieszcza na tablicy, wskazane są kluczowe daty. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie
schematu informacjami o wydarzeniach, które rozegrały
się we wskazanych okresach, oraz zapisanie ostatecznego
rezultatu na końcu linii. Uczestnicy zajęć mogą pracować
nad poszczególnymi odcinkami w grupach. Po upływie
wyznaczonego czasu przedstawiciele zespołów zapisują we
właściwych miejscach opracowane rozwiązania.
Przykładowe linie czasu do zawieszenia na tablicy
Powstanie kościuszkowskie
24 marca
10 października
4 kwietnia
4 listopada
Rozbiory Polski
1772 rok
1793 rok
1795 rok
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Zapoznajcie się z fragmentem tekstu „Wybuch powstania kościuszkowskiego” ze s. 174−175 podręcznika. Następnie przedstawcie główne cele powstania wymienione w przysiędze Tadeusza Kościuszki. Wybierzcie spośród siebie sekretarza, który
uzupełni linię czasu zawieszoną na tablicy, oraz sprawozdawcę, który wyjaśni okoliczności wskazanego wydarzenia.
Zadanie dla grupy II
Zapoznajcie się z tekstem „Początek powstania” ze s. 175 podręcznika. Następnie wymieńcie wydarzenia z początku powstania kościuszkowskiego, w tym bitwę pod Racławicami oraz wydanie Uniwersału połanieckiego. Wybierzcie spośród
siebie sekretarza, który uzupełni linię czasu zawieszoną na tablicy, oraz sprawozdawcę, który wyjaśni okoliczności wskazanych wydarzeń.
Zadanie dla grupy III
Zapoznajcie się z tekstem „Przebieg i upadek powstania” ze s. 177 podręcznika. Przedstawcie najważniejsze wydarzenia
tego powstania i wymieńcie przyczyny, które doprowadziły do jego powstania. Scharakteryzujcie również postać gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego. Wybierzcie spośród siebie sekretarza, który uzupełni linię czasu zawieszoną na tablicy, oraz sprawozdawcę, który wyjaśni okoliczności wskazanych wydarzeń.
Zadanie dla grupy IV
Zapoznajcie się z tekstem „Utrata niepodległości przez Polskę” ze s. 178 podręcznika. Następnie wymieńcie okoliczności
trzeciego rozbioru Polski oraz przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Wybierzcie
spośród siebie sekretarza, który uzupełni linię czasu „Rozbiory Polski”, oraz sprawozdawcę, który wyjaśni okoliczności
wskazanych wydarzeń.
61
Karta pracy
Powstanie kościuszkowskie
i trzeci rozbiór Polski
imię i nazwisko
klasa
data
1 Z decyduj, czy zdania są prawdziwe. Wstaw literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
Powstanie kościuszkowskie jest także nazywane insurekcją kościuszkowską.
P
F
Uniwersał połaniecki zmniejszył o połowę pańszczyznę na czas walk powstania kościuszkowskiego,
a chłopi powołani do wojska byli zwolnieni z obowiązku jej odrabiania.
P
F
Bitwa pod Racławicami miała ogromne znaczenie militarne i przyczyniła się do zwycięstwa powstania.
P
F
W 1794 roku Austria, Prusy i Rosja dokonały trzeciego rozbioru Polski.
P
F
2 P rzyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.
granice Rzeczypospolitej
przed 1795 rokiem
Granice państw zaborczych
po III rozbiorze Polski:
Prus
Austrii
Rosji
ośrodki przygotowujące wybuch
powstania kościuszkowskiego
0
Dź
w ina
R
Mitawa
Libawa
Szawle
O
Królewiec
Gdańsk
isła
Mińsk
Y
S
Grodno
N ie
Toruń
n
Białystok
Poznań
Ś
Pi l i c a
l
Prypeć
Chełm
Szczekociny
Połaniec
Racławice
Kraków
S
T
R
I
A
Łuck
A
k
U
Pińsk
Lublin
Od
ra
s
A
Brześć
Litewski
Maciejowice
Wrocław
ą
Bug
Warszawa Praga
J
Warta
Kalisz
a) U
zupełnij zdanie.
me
ew
Na
r
R
P
U
Wilno
S
Noteć
150 km
Piltyń
k i e
B a ł t y c
r z e
M o
W
62
Lwów
Dn
ies
tr
Po trzecim rozbiorze Polski Warszawa znalazła się w granicach zaboru
b) Wymień trzy ośrodki, w których przygotowywano się do wybuchu powstania kościuszkowskiego.
•
•
•
c) Podkreśl na mapie miejscowość, w której pobliżu w 1794 roku wydano uniwersał.
.
Scenariusz z wykorzystaniem metody
sześciu myślowych kapeluszy
Scenariusz lekcji
Rewolucja francuska
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: Stany
Generalne, stan trzeci, Bastylia, konstytucja,
Deklaracja praw człowieka i obywatela,
Zgromadzenie Narodowe, Konstytuanta,
− określa czas wydarzeń: 14 lipca 1789 roku – wybuch
rewolucji we Francji (zdobycie Bastylii), wrzesień
1791 roku – uchwalenie konstytucji,
− przedstawia sytuację we Francji pod rządami
Ludwika XVI,
− omawia podział społeczeństwa francuskiego na stany,
− charakteryzuje każdy z trzech stanów, przedstawia
jego prawa i obowiązki,
− przedstawia okoliczności wybuchu rewolucji
i wymienia jej skutki,
− omawia znaczenie Deklaracji praw człowieka
i obywatela dla społeczeństwa francuskiego,
− wymienia prawa, jakie gwarantowała Deklaracja
praw człowieka i obywatela,
− przedstawia okoliczności powstania monarchii
konstytucyjnej we Francji.
Metody pracy:
−
−
−
−
−
metoda aktywizująca: sześć myślowych kapeluszy,
praca z podręcznikiem,
praca z mapą,
praca z materiałem ilustracyjnym,
praca z tekstem źródłowym.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 184–189),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” 6 (s. 94−95),
− karta pracy „Rewolucja francuska”.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. W ramach wprowadzenia prowadzący zajęcia wskazuje ucznia, którego zadaniem będzie umiejscowienie
Francji na mapie. Następnie nauczyciel przypomina
o czasach Ludwika XIV. Uczniowie wymieniają cechy
charakteryzujące monarchię absolutną.
3. Uczniowie zapoznają się z „Na co będę zwracać uwagę”
ze s. 184 podręcznika.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel przedstawia sytuację we Francji w czasach
rządów Ludwika XVI, a potem wymienia przyczyny polityczne i ekonomiczne wybuchu rewolucji we Francji.
2. Następnie uczniowie analizują w parach podział społeczeństwa francuskiego, określają zakres praw i obowiązków każdego stanu. Pomoże im w tym infografika
„Społeczeństwo francuskie” ze s. 185 podręcznika. Po
upływie wskazanego czasu chętni uczniowie przedstawiają sytuację każdego stanu.
3. Prowadzący zajęcia przybliża okoliczności wybuchu rewolucji i wraz z uczniami analizuje ilustrację „Szturm
na Bastylię” ze s. 186 podręcznika.
4. N
astępnie nauczyciel przedstawia okoliczności uchwalenia Deklaracji praw człowieka i obywatela i wraz
z uczniami dokonuje analizy tekstu ze s. 187 podręcznika. Uczniowie wymieniają prawa, jakie gwarantowała ta deklaracja.
5. U
czniowie zapoznają się z tekstem „Francja monarchią konstytucyjną” ze s. 188 podręcznika. Następnie wyjaśniają, jakie zmiany nastąpiły we Francji po
uchwaleniu konstytucji, jaki był zakres poszczególnych organów władzy i na czym polegał trójpodział
władzy we Francji. Utrwalają sobie pojęcie „monarchia
konstytucyjna”.
6. K
olejnym zadaniem uczniów będzie omówienie skutków rewolucji francuskiej metodą sześciu myślących
kapeluszy. Podział na sześć grup następuje w wyniku
losowania kartek przygotowanych przez nauczyciela.
Każda drużyna pracuje nad przydzielonym zadaniem
(instrukcje dla grup zamieszczono w Materiałach dla
ucznia).
7. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele zespołów prezentują swoje stanowiska na forum klasy. Na
końcowym etapie ćwiczenia grupa niebieskich kapeluszy podsumowuje wypowiedzi poprzednich drużyn
i przedstawia wnioski. Nauczyciel odnosi się do nich
i je dopełnia.
Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę uczniów. Na
zakończenie lekcji uczniowie wykonują zadania z karty
prac.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 5. ze s. 95 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 4. ze s. 189 podręcznika.
63
64
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody – sześć myślowych kapeluszy
Metoda sześciu myślowych kapeluszy polega na twórczym
rozwiązywaniu problemów w grupach. Jest rodzajem dyskusji, która pozwala na dokładną analizę różnych aspektów rozpatrywanej kwestii. Uczniowie w wyniku losowania kartek z rysunkami kapeluszy w różnych kolorach
zostają podzieleni na sześć grup i opracowują zagadnienie
zgodnie ze sposobem, który symbolizuje dany kolor kapelusza.
− Grupa białych kapeluszy przedstawia fakty, używa rzeczowych argumentów.
− Grupa czerwonych kapeluszy kieruje się emocjami i intuicją, ocenia problem z subiektywnego punktu widzenia.
− Grupa czarnych kapeluszy krytykuje, podkreśla niebezpieczeństwa oraz negatywne strony proponowanych
rozwiązań.
− Grupa żółtych kapeluszy wskazuje zalety i zyski określonej sytuacji, podkreśla pozytywne strony proponowanych rozwiązań.
− Grupa zielonych kapeluszy zgłasza nowe pomysły i sugestie, popiera kreatywne myślenie.
− Grupa niebieskich kapeluszy podsumowuje przemówienia wszystkich zespołów, uwzględnia wszystkie punkty
widzenia i formułuje wnioski końcowe.
Materiały dla ucznia
Instrukcje z zadaniami dla poszczególnych grup
Kapelusz biały
Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji oraz informacji ze s. 186–188 podręcznika przedstawcie skutki wybuchu
rewolucji we Francji. Możecie przytoczyć fragmenty tekstu źródłowego „Deklaracja praw człowieka i obywatela” ze s. 187
podręcznika.
Kapelusz czarny
Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji oraz informacji ze s. 186−188 podręcznika przedstawcie skutki wybuchu
rewolucji we Francji. Pokażcie swoje spostrzeżenia z pesymistycznego punktu widzenia. Podkreślcie niebezpieczeństwa
i negatywne strony proponowanych rozwiązań.
Kapelusz czerwony
Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji oraz informacji ze s. 186−188 podręcznika określcie, jakie uczucia mogła
budzić rewolucja w ludziach z różnych stanów we Francji. Przy formułowaniu odpowiedzi kierujcie się emocjami i intuicją.
Kapelusz żółty
Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji oraz informacji ze s. 186−189 podręcznika wymieńcie pozytywne skutki
rewolucji. Przedstawcie swoje spostrzeżenia z optymistycznego punktu widzenia. Wskażcie zalety określonej sytuacji i wynikające z niej zyski.
Kapelusz zielony
Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji oraz informacji ze s. 186−189 podręcznika przedstawcie swoją opinię na
temat tego, jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby w 1789 roku nie doszło do wybuchu rewolucji we Francji. Weźcie pod
uwagę Deklarację praw człowieka i obywatela.
Kapelusz niebieski
Zapoznajcie się z informacjami ze s. 186−189 podręcznika i słuchajcie uważnie prezentacji pozostałych grup, ponieważ
Waszym zadaniem jest ich podsumowanie. Przedstawcie je w formie wniosków, które zaprezentujecie jako ostatnia grupa.
Karta pracy
Rewolucja francuska
imię i nazwisko
klasa
1 P odkreśl właściwe dokończenie zdania.
data
Do stanu trzeciego we Francji należeli
A. duchowni.
C. mieszczanie.
B. szlachta.
D. mieszczanie i chłopi.
2 P ołącz terminy z prawidłowymi wyjaśnieniami. Jedno wyjaśnienie dodane jest niepotrzebnie.
• grupa zamożnych i wykształconych mieszczan francuskich
Bastylia •
Stany Generalne •
• paryska twierdza służąca za więzienie, na którą atak zapoczątkował
rewolucję we Francji
burżuazja •
• zgromadzenie złożone z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego
• stan zwolniony z podatków
3 W
ymień dwie przyczyny rewolucji we Francji.
•
•
4 Z decyduj, czy zdania dotyczące Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku są prawdziwe.
Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. W tym celu wykorzystaj
tekst źródłowy ze s. 187 podręcznika.
Ludzie rodzą się i pozostają wolni oraz równi z punktu widzenia prawa.
P
F
Dostęp do wszystkich godności, stanowisk i funkcji publicznych, niezależnie od ich zdolności,
mają tylko obywatele stanu pierwszego i drugiego.
P
F
Prawami naturalnymi są wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciw uciskowi.
P
F
Wolność polega na czynieniu wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu.
P
F
Nikt nie może wykonywać władzy, która nie pochodziłaby wyraźnie od króla.
P
F
Ustawa może zabraniać tylko takiego postępowania, które jest szkodliwe dla króla.
P
F
5 W
yjaśnij, co należało do zadań Stanów Generalnych.
65
66
Scenariusz lekcji
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
rankingu trójkątnego
Upadek Napoleona
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: Wielka Armia,
abdykacja, koalicja, taktyka spalonej ziemi,
− określa czas wydarzeń: 1812 rok – wyprawa
Napoleona na Rosję, oraz 1813 rok – bitwa pod
Lipskiem,
− przedstawia przyczyny wyprawy Napoleona na Rosję,
− opisuje przebieg wyprawy Napoleona na Rosję,
− wyjaśnia, dlaczego Wielka Armia poniosła w Rosji
klęskę,
− wymienia państwa biorące udział w koalicji
antynapoleońskiej,
− przedstawia skutki klęski Napoleona.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – ranking trójkątny,
praca z podręcznikiem,
praca z mapą,
praca z infografiką.
Formy pracy:
− indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 199–202),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 101–102).
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Uczniowie przypominają, jak doszło do przejęcia władzy przez Napoleona, wskazują na mapie obszar Francji w 1812 roku i państwa od niej zależne.
3. Nauczyciel podaje cele lekcji, mającej wyjaśnić przyczyny klęski Napoleona.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel umieszcza napis UPADEK NAPOLEONA
na dużym arkuszu papieru i wyjaśnia, że po zakończeniu pracy zespołowej zostaną na nim umieszczone
kartki przygotowane przez każdą grupę.
2. K lasa zostaje podzielona na cztery grupy. Zadaniem
każdej z nich jest przeczytanie odpowiedniego fragmentu z podręcznika i udzielenie na jego podstawie
odpowiedzi na pytania (instrukcje z poleceniami dla
poszczególnych zespołów zamieszczono w Materiałach
dla ucznia).
3. Po zakończeniu pracy w grupach przedstawiciele poszczególnych zespołów prezentują wyniki swojej pracy.
Uczniowie przyklejają do arkusza papieru hasła związane z przyczynami upadku Napoleona.
4. N
astępnie nauczyciel poleca uczniom uszeregowanie
zgromadzonych przyczyn za pomocą metody rankingu
trójkątnego, czyli zgodnie z hierarchią ważności (opis
metody znajduje się w Materiałach dla nauczyciela).
Numeruje propozycje umieszczone podczas prezentacji na arkuszu papieru i zawiesza na tablicy arkusz
ze schematem do uzupełnienia. Podczas dyskusji na
forum klasy uczniowie rozstrzygają, które z przedstawionych wydarzeń są najważniejsze, a które mniej
istotne. W tym celu spośród umieszczonych wcześniej
na arkuszu kartek uczniowie wybierają 12 przyczyn
upadku Napoleona. Następnie umieszczają ich numery w odpowiednich polach schematu i tworzą ranking
przyczyn upadku Napoleona (przykładowy ranking zamieszczono w Materiałach dla nauczyciela).
Faza podsumowująca
1. Na polecenie nauczyciela uczniowie przepisują ranking
do zeszytu.
2. Uczniowie zapisują w zeszycie swoje propozycje dokończenia zdań zanotowanych przez nauczyciela na tablicy:
• Z dzisiejszej lekcji zapamiętam…
• Najbardziej zaciekawiło mnie…
Ochotnicy odczytują swoje propozycje na forum klasy.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 3 ze s. 102 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj zadanie 4 ze s. 102 zeszytu ćwiczeń.
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody – ranking trójkątny
Ranking trójkątny to metoda polegająca na ułożeniu
wybranych argumentów zgodnie z hierarchią ważności.
Uczniowie w czasie dyskusji wspólnie decydują, w którym
miejscu na schemacie przypominającym kształt trójkąta
należy umieścić zgromadzone propozycje. Dzięki tej metodzie możliwe jest kształcenie umiejętności logicznego
myślenia, dokonywania analizy i selekcji informacji oraz
uporządkowania ich pod kątem przydatności i ważności.
Ponadto osoby biorące udział w rankingu uczą się wyrażania własnych opinii, a także sztuki kompromisu i negocjacji.
Schemat rankingu trójkątnego
Przykładowe przyczyny klęski Napoleona zebrane przez
uczniów podczas pracy w grupach:
Grupa I – utworzenie koalicji przeciwko Napoleonowi, nieudana blokada kontynentalna Wielkiej Brytanii, wyprawa
na Rosję, brak sukcesu w bitwie pod Borodino, duże straty
w armii napoleońskiej.
Grupa II – taktyka spalonej ziemi stosowana przez Rosjan,
pozorny sukces polegający na zdobyciu Moskwy, wywiezienie przez Rosjan zapasów żywności z Moskwy, spalenie
Moskwy przez Rosjan, brak zapasów jedzenia w armii na-
poleońskiej, głód, wojna podjazdowa, duże straty w armii
Napoleona.
Grupa III – klęska w wojnie z Rosją, utrata siły bojowej
przez Wielką Armię, duże straty w armii napoleońskiej,
brak wiary w zwycięstwo, warunki atmosferyczne, palenie
sztandarów.
Grupa IV – utworzenie nowej koalicji przeciwko Napoleonowi, brak silnej armii, klęska Napoleona w bitwie pod
Lipskiem, zesłanie Napoleona na Elbę.
Przykładowy schemat rankingu trójkątnego do zagadnienia „Upadek Napoleona”
1.
Wyprawa
na Rosję
2.
Brak zapasów
jedzenia w armii
napoleońskiej
3.
Utworzenie koalicji
przeciw Napoleonowi
2.
Warunki
atmosferyczne
3.
Klęska Napoleona
w bitwie pod Lipskiem
3.
Brak sukcesu w bitwie
pod Borodino
67
68
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Zadanie dla grupy I
Przeczytajcie tekst „Wyprawa na Rosję” ze s. 199 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
1. Dlaczego armia Napoleona nazywana była Wielką Armią?
2. Jaka była przyczyna wyprawy Napoleona na Rosję?
3. Jaką taktykę stosowali początkowo Rosjanie?
4. Z jakimi wydarzeniami związane są miejscowości Smoleńsk i Borodino?
Na kartce samoprzylepnej napiszcie hasło – wydarzenie, które przyczyniło się do upadku Napoleona.
Kartkę naklejcie na arkusz przyczepiony do tablicy.
Możecie wykorzystać cztery kartki.
Zadanie dla grupy II
Przeczytajcie tekst „Odwrót Wielkiej Armii” ze s. 200 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
1. Kiedy wojska Napoleona wkroczyły do Moskwy?
2. Dlaczego zdobycie Moskwy było pozornym sukcesem Napoleona?
3. Na czym polegała taktyka spalonej ziemi i kto ją zastosował?
4. Dlaczego Napoleon zadecydował o odwrocie Wielkiej Armii?
Na kartce samoprzylepnej napiszcie hasło – wydarzenie, które przyczyniło się do upadku Napoleona.
Kartkę naklejcie na arkusz przyczepiony do tablicy.
Możecie wykorzystać cztery kartki.
Zadanie dla grupy III
Przeanalizujcie wykres „Wyprawa Napoleona na Rosję w 1812 roku” oraz ilustrację ze s. 200 i mapę ze s. 201 podręcznika.
Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
1. Jakie wydarzenie zostało przedstawione na obrazie Berezyna autorstwa Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata?
2. Odszukaj Berezynę na mapie zamieszczonej na s. 201 podręcznika. Co określa ta nazwa?
3. Kto i dlaczego wydał rozkaz zniszczenia sztandarów?
4. O czym świadczy wydany przez Napoleona rozkaz?
5. Jaki był skutek wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 roku?
Na kartce samoprzylepnej napiszcie hasło – wydarzenie, które przyczyniło się do upadku Napoleona.
Kartkę naklejcie na arkusz przyczepiony do tablicy.
Możecie wykorzystać cztery kartki.
Zadanie dla grupy IV
Przeczytajcie tekst „Klęska Napoleona” ze s. 201 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na podane pytania.
1. Co przyczyniło się do utworzenia przez państwa europejskie kolejnej koalicji przeciwko Napoleonowi?
2. Z jakich państw składała się ta koalicja?
3. Kiedy doszło do bitwy pod Lipskiem i jaki był jej rezultat?
4. Dlaczego bitwa pod Lipskiem została nazwana bitwą narodów?
5. Jakie działania podjęto wobec Napoleona po jego klęsce?
Na kartce samoprzylepnej napiszcie hasło – wydarzenie, które przyczyniło się do upadku Napoleona.
Kartkę naklejcie na arkusz przyczepiony do tablicy.
Możecie wykorzystać cztery kartki.
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem
gry w bingo
Scenariusz lekcji
Księstwo Warszawskie
Cele lekcji:
Uczeń:
− poprawnie posługuje się terminami: szwoleżerowie,
konstytucja, mit napoleoński,
− określa rok wydarzeń: 1807 rok – utworzenie
Księstwa Warszawskiego, 1807 rok – bitwa pod
Raszynem, 1812 rok – wyprawa Napoleona na Rosję,
1813 rok – bitwa pod Lipskiem, 1815 rok – likwidacja
Księstwa Warszawskiego,
− przedstawia okoliczności utworzenia Księstwa
Warszawskiego i omawia jego ustrój,
− wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie,
− przedstawia chronologicznie dzieje Księstwa
Warszawskiego,
− analizuje udział Polaków w walkach pod wodzą
Napoleona,
− wyjaśnia okoliczności klęski Napoleona w 1812
i w 1815 roku,
− omawia dokonania postaci historycznych: księcia
Józefa Poniatowskiego, Napoleona Bonapartego, Jana
Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego.
Metody pracy:
−
−
−
−
metoda aktywizująca – gra w bingo,
rozmowa nauczająca (pogadanka),
praca z podręcznikiem,
praca z mapą.
Formy pracy:
− indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
− podręcznik „Wczoraj i dziś 6” (s. 207–211),
− zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś 6” (s. 105–107),
− karty i plansze do gry w bingo.
Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel prezentuje podstawowy cel lekcji: przedstawienie okoliczności utworzenia Księstwa Warszawskiego, omówienie dziejów tego państwa i przyczyn
jego likwidacji.
3. Wybrani uczniowie przypominają okoliczności utworzenia Legionów Polskich we Włoszech i nadziei, jakie
Polacy wiązali z Napoleonem.
Faza realizacyjna
1. Uczniowie zapoznają się z tekstem „Utworzenie Księstwa Warszawskiego” ze s. 207 podręcznika, a następnie udzielają odpowiedzi na pytania: „Kto i kiedy
utworzył Księstwo Warszawskie?”, „Jakie tereny ono
obejmowało i dlaczego część Polaków nie była zadowolona z utworzenia księstwa w tych granicach?”.
2. Nauczyciel charakteryzuje ustrój Księstwa Warszawskiego, wyjaśnia, na czym polegał trójpodział władzy
w księstwie i przedstawia główne zapisy konstytucji
tego państwa. Odwołuje się do herbu Księstwa Warszawskiego zamieszczonego na s. 208 podręcznika.
3. Następnie, na podstawie mapy ze s. 209 podręcznika,
nauczyciel przedstawia okoliczności powiększenia terytorium Księstwa Warszawskiego, opowiada o wojnie
z Austrią i bitwie pod Raszynem. Omawia także zaangażowanie Polaków w walkach na terenie Hiszpanii.
4. U
czniowie zapoznają się z tekstem „Polacy w wyprawie
na Rosję” ze s. 210 podręcznika, a następnie udzielają
odpowiedzi na pytania: „Dlaczego Polacy entuzjastycznie zareagowali na wieść o wyprawie Napoleona na Rosję?”, „Jak liczną armię wystawiło Księstwo Warszawskie na tę wyprawę?”, „W których bitwach brali udział
Polacy podczas wyprawy na Rosję?”. Wybrany przez
nauczyciela uczeń wskazuje na mapie szlak wyprawy
na Rosję oraz wymienione bitwy stoczone podczas tej
wyprawy.
5. N
auczyciel przypomina przyczyny klęski Napoleona
w wojnie z Rosją i przedstawia okoliczności upadku
Księstwa Warszawskiego. Wyjaśnia również, czym był
dla Polaków tzw. mit napoleoński.
Faza podsumowująca
W końcowym etapie zajęć nauczyciel rozpoczyna grę
w bingo. Rozdaje uczniom karty z hasłami oraz plansze
do gry (karta oraz wzór planszy znajdują się w Materiałach dla ucznia). Następnie wyjaśnia reguły gry i losuje
pierwszą definicję (opis zasad gry w bingo oraz przykładowe hasła do wylosowania zamieszczono w Materiałach
dla nauczyciela). Podczas zabawy uczestnicy mogą korzystać z informacji zawartych w podręczniku.
Zadanie domowe
Wykonaj zadanie 2. ze s. 105 zeszytu ćwiczeń.
Zadanie domowe dla chętnych
Wykonaj pisemnie zadanie 5. ze s. 211 podręcznika.
69
70
Scenariusz lekcji
Materiały dla nauczyciela
Krótki opis metody aktywizującej – gra w bingo
Grę w bingo wykorzystuje się na lekcjach jako metodę
rozwijającą spostrzegawczość i refleks. Celem zabawy jest
utrwalenie wiadomości i podsumowanie efektów pracy
w atrakcyjny dla uczniów sposób. Uczestnicy otrzymują
karty z 25 hasłami oraz plansze podzielone na 25 pól (w 5
rzędach pionowych i poziomych). W kwadratach na planszy gracze wpisują w dowolnej kolejności liczby od 1 do 25.
Następnie nauczyciel losuje kartki z definicjami terminów
i odczytuje na forum klasy wyjaśnienia, bez podawania
ich numeracji. Zadaniem uczniów jest odnalezienie na
karcie z hasłami właściwych odpowiedzi do odczytywa-
nych kolejno przez nauczyciela definicji oraz skreślenie
odpowiadających im liczb na wypełnionej planszy. Po zaznaczeniu liczb przez wszystkich uczniów osoba chętna
podaje głośno właściwą odpowiedź, a pozostali uczniowie
sprawdzają, czy wybrali właściwe hasło z karty. W razie
pomyłki mają możliwość poprawy odpowiedzi. Uczeń, który pierwszy skreśli 5 liczb w rzędzie pionowym, poziomym
lub ukośnym, informuje o wygranej, wykrzykując „bingo”.
Nauczyciel musi potwierdzić zwycięstwo ucznia poprzez
sprawdzenie skreślonych liczb. Grę można kontynuować,
tak aby dać szansę wygranej także innym osobom z klasy.
Przykładowe definicje do gry w bingo
1. Twórca
Legionów Polskich
we Włoszech.
6. Miasto nad
Bałtykiem, które
w 1807 roku zostało
wolnym miastem,
czyli małym
i niezależnym
państwem.
11. Nazwa państwa,
z którego pochodził
władca Księstwa
Warszawskiego.
16. Nazwa wąwozu
w Hiszpanii, gdzie
szarża polskich
szwoleżerów
otworzyła
Napoleonowi drogę
do Madrytu.
21. Miejscowość,
pod którą odbyła
się w 1813 roku tzw.
bitwa narodów.
4. Miasto, do którego
w listopadzie 1806
roku wjechał gen. Jan
Henryk Dąbrowski,
wywołując wśród
mieszkańców wielki
entuzjazm.
5. Miejscowość,
w której w 1807
roku car Aleksander
podpisał traktat
z Napoleonem.
2. Dowódca
armii Księstwa
Warszawskiego.
3. Dokument
nadany Księstwu
Warszawskiemu
w 1807 roku,
wprowadzający m.in.
trójpodział władzy.
7. Imię Wybickiego,
autora słów Pieśni
Legionów Polskich
we Włoszech.
8. Nazwa rzeki
przepływającej przez
Tylżę, na której
odbyło się spotkanie
Napoleona z carem
Aleksandrem.
9. Imię władcy
Księstwa
Warszawskiego.
10. Nazwa
dynastii, której
przedstawiciele,
zgodnie z konstytucją
sprawowali władzę
w Księstwie
Warszawskim.
12. Symbol Polski
w herbie Księstwa
Warszawskiego.
13. Imię
Małachowskiego,
prezesa Rady
Ministrów
w Księstwie
Warszawskim.
14. Funkcja
pełniona przez
Małachowskiego
podczas obrad Sejmu
Wielkiego.
15. Żołnierz
lekkozbrojnej
kawalerii.
17. Stolicą tego
państwa jest Madryt.
18. Miejscowość, pod
którą w 1809 roku
wojska polskie pod
wodzą księcia Józefa
Poniatowskiego
stawiły skuteczny
opór armii
austriackiej.
19. Państwo, na
które w 1812 roku
wyruszyła Wielka
Armia Napoleona.
20. Rzeka w Rosji,
przez którą
przeprawiać musiała
się Wielka Armia.
23. Rzeka, której
w nurtach zginął
książę Józef
Poniatowski.
24. Miasto
z Krakowskim
Przedmieściem
i Pałacem
Prezydenckim, przed
którym znajduje
się pomnik Józefa
Poniatowskiego.
25. Stolica Rosji,
do której w 1812
roku wkroczyła
armia Księstwa
Warszawskiego.
22. Imię i nazwisko
jedynego cudzoziemca
w armii Napoleona
w randze marszałka.
Scenariusz lekcji
Materiały dla ucznia
Przykładowa karta z hasłami i plansza do gry w bingo
1. Jan Henryk Dąbrowski
2. książę Józef Poniatowski
3. konstytucja
4. Poznań
5. Tylża
6. Gdańsk
7. Józef
8. Niemen
9. Fryderyk August
10. Wettinowie
11. Saksonia
12. orzeł
13. Stanisław
14. marszałek sejmu
15. szwoleżer
16. Somosierra
17. Hiszpania
18. Raszyn
19. Rosja
20. Berezyna
21. Lipsk
22. książę Józef Poniatowski
23. Elstera
24. Warszawa
25. Moskwa
71
Karta pracy
Księstwo Warszawskie
imię i nazwisko
klasa
1 O
ceń, czy poniższe zadania są prawdziwe. Zaznacz literę „P”
data
przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.
2
W 1806 roku wybuchło w Wielkopolsce pierwsze zwycięskie powstanie skierowane przeciwko
wojskom pruskim.
P
F
Na mocy zawartego z Rosją pokoju w Tylży w 1807 roku zostało utworzone Księstwo Warszawskie.
P
F
W 1807 roku król Saksonii nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, która opierała się
na ustawie obowiązującej w Cesarstwie Francuskim.
P
F
Zgodnie z konstytucją Księstwa Warszawskiego wszyscy obywatele byli równi wobec prawa.
P
F
Konstytucja wprowadzała w księstwie trójpodział władzy. Księciem warszawskim został
Napoleon Bonaparte.
P
F
Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.
0
e
r z
M o
100 km
a
B
y
ł t
c
Kłajpeda
e
i
k
Niemen
Królewiec
Wolne Miasto
Gdańsk
Słupsk
Gdańsk
E
S K I
P R U
Noteć
Grodno
Białystok
Toruń
w
Gniezno
Brześć
Litewski
Warszawa
W a r s z a w s k i e
Raszyn
(w unii personalnej z Królestwem Saksonii)
Bug
Chociebuż
Suwałki
Olsztyn
K s i ę s t w o
Poznań
Kalisz
Królestwo
Saksonii
Lublin
Wrocław
War
ta
Kielce
Częstochowa
Sandomierz
Wisł
C E
S A R
S T W O
Zamość
a
Kraków
n
Sa
Praga
Kowno
R O S Y J S K I E
W O
S T
E
Ó L
isła
W
K R
Szczecin
Odra
Tylża
S T W O
C E S A R
KRÓL.
SZWECJI
Nar
e
72
Tarnów
A U S T R I A C K I E
granice Królestwa Pruskiego do 1807 roku
granice Cesarstwa Austriackiego do 1809 roku
Lwów
Przemyśl
ziemie przyłączone do Cesarstwa
Rosyjskiego w 1807 roku
a) P
okoloruj dowolnym kolorem obszar Księstwa Warszawskiego w 1807 roku.
b) Podaj nazwy państw sąsiadujących z Księstwem Warszawskim.
Materiały prezentacyjne Multibook
4
Materiały prezentacyjne Multibook
Multibook to aplikacja dostępna do pobrania w portalu dlanauczyciela.pl.
Zawiera cyfrowe materiały prezentacyjne, stanowiące doskonałą pomoc na każdej
lekcji historii. Atrakcyjne filmy, animacje, nagrania i pokazy slajdów umożliwiają
nauczycielom wizualizację omawianych treści i pomagają w zainteresowaniu
historią większej liczby uczniów.
Lista materiałów dostępnych w Multibooku. Wczoraj i dziś dla klasy 6
Temat w podręczniku
Tytuł
Typ
Rozdział I: Narodziny nowożytnego świata
1. Wielkie odkrycia geograficzne
2. Skutki odkryć geograficznych
3. Renesans – narodziny nowej
epoki
4. Kultura renesansu w Europie
5. Reformacja – czas wielkich zmian
6. Kontrreformacja
Świat przed wielkimi odkryciami geograficznymi
slajd
Podróże wielkich odkrywców
film
Na statku Kolumba
film
Na statku Kolumba
ciekawostki
Wielkie odkrycia geograficzne
mapa interaktywna
Potwory morskie
pokaz slajdów
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Kamień Słońca
slajd
Cywilizacje Indian
pokaz slajdów
Machu Picchu
film
Wirtualny spacer po Machu Picchu
strona internetowa
Niewolnicy z Afryki
slajd
Skarby piratów
slajd
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Panorama Florencji 360°
strona internetowa
Projekty maszyn latających Leonarda da Vinci
pokaz slajdów
W drukarni
animacja interaktywna
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Rafael Santi, Madonna Sykstyńska
slajd
Leonardo da Vinci, Mona Lisa
slajd
Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza
slajd
Michał Anioł, Stworzenie Adama
slajd
Michał Anioł, Pieta
slajd
Wirtualny spacer po kaplicy Sykstyńskiej
strona internetowa
Architektura renesansu
film
Wirtualny spacer po katedrze florenckiej
strona internetowa
Kaplica Medyceuszy
film
Architektura renesansu
ciekawostki
Reformacja
film
Biblia Gutenberga
film
Biblia Lutra
film
Jan Kalwin
film
Henryk VIII
slajd
Tomasz Műnzer i powstanie chłopskie
narracja
Kościół Il Gesù
slajd
Zbór protestancki i kościół katolicki
animacja interaktywna
Reforma kalendarza
narracja
73
74
Materiały prezentacyjne Multibook
Temat w podręczniku
Tytuł
Typ
Rozdział II: W Rzeczypospolitej szlacheckiej
1. Demokracja szlachecka
2. W folwarku szlacheckim
3. W czasach ostatnich Jagiellonów
4. Odrodzenie na ziemiach polskich
5. Rzeczpospolita Obojga Narodów
6. „Państwo bez stosów”
7. Pierwsza wolna elekcja
Laska marszałkowska jako symbol demokracji szlacheckiej
slajd
Zróżnicowanie stanu szlacheckiego
film
Siedziby magnackie
pokaz slajdów
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Praca na XVI-wiecznym folwarku
pokaz slajdów
Dawne statki wiślane
pokaz slajdów
Spichlerz
slajd
Spacer po Gdańsku
pokaz slajdów
Folwark szlachecki
film
Folwark szlachecki
ciekawostki
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Zygmunt I Stary
slajd
Jan Matejko, Hołd pruski
animacja interaktywna
Zygmunt II August i Barbara Radziwiłłówna
film
Polska i Litwa na początku XVI wieku
mapa interaktywna
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Pieśń XIV Jana Kochanowskiego
narracja
Dzwon Zygmunt
film
Dzwon Zygmunt
narracja
Arras
slajd
Wawel
slajd
Wirtualny spacer po wzgórzu wawelskim
strona internetowa
Na wawelskim zamku
ciekawostki
Zbiory muzeum zamkowego 3D
strona internetowa
Układ geocentryczny
slajd
Układ heliocentryczny
slajd
Jan Matejko, Unia lubelska
animacja interaktywna
Tatarzy
slajd
Rzeczpospolita Obojga Narodów
mapa interaktywna
Reformacja w Polsce
pokaz slajdów
Wyznania w Rzeczypospolitej
mapa interaktywna
Kościół Pokoju w Jaworze
slajd
Wirtualny spacer po Kościele Pokoju w Jaworze
strona internetowa
Panorama kościoła Pokoju w Świdnicy 360°
strona internetowa
Wolna elekcja
animacja interaktywna
Henryk Walezy
slajd
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Rozdział III: W obronie granic Rzeczypospolitej
1. Wojny z Rosją
2. Początek wojen ze Szwecją
Buława
slajd
Piechota wybraniecka
animacja interaktywna
Wielka smuta
narracja
Jan Matejko, Carowie Szujscy przed Zygmuntem III
animacja interaktywna
Wojny Rzeczypospolitej z Rosją w XVI i XVII wieku
mapa interaktywna
Powiązania dynastyczne Jagiellonów i Wazów
slajd
Wojny polsko-szwedzkie w pierwszej połowie XVII wieku
mapa interaktywna
Husaria
ciekawostki
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Materiały prezentacyjne Multibook
Temat w podręczniku
3. Powstanie Chmielnickiego
4. Potop szwedzki
5. Wojny z Turcją
6. Kryzys
Rzeczypospolitej
7. Barok i sarmatyzm
Tytuł
Typ
Duma ukrainna
utwór muzyczny
Wojska kozackie
animacja interaktywna
Powstanie Chmielnickiego
mapa interaktywna
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Jan Kazimierz
slajd
Szwedzka piechota
animacja interaktywna
Wojny polsko-szwedzkie w latach 1655–1660
mapa interaktywna
Obrona Jasnej Góry
slajd
Wirtualny spacer po Jasnej Górze
strona internetowa
Jan Matejko, Śluby Jana Kazimierza
slajd
Stefan Czarniecki
slajd
Wojny polsko-tureckie w XVII wieku
mapa interaktywna
Zamek w Kamieńcu Podolskim
slajd
Duma kamieniecka
utwór muzyczny
Plan bitwy pod Wiedniem
slajd
Wojsko Rzeczypospolitej w XVII wieku
film
Kobieta w lustrze: Jan III Sobieski i Marysieńka
film
Ogród króla: druga twarz Jana III Sobieskiego
film
Szwedzkie kradzieże
slajd
Plany dynastyczne Jana III Sobieskiego
slajd
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Barokowy pałac
pokaz slajdów
Moda w XVII–XVIII wieku
pokaz slajdów
Architektura baroku w Polsce
ciekawostki
Sztuka epoki baroku
pokaz slajdów
Sarmatyzm
film
Tradycyjny strój szlachecki
film
Wirtualny spacer po pałacu Wilanowie
strona internetowa
Tajemnice pałacu króla Jana III w Wilanowie: Gabinet Chiński
Króla
film
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Rozdział IV: Od absolutyzmu do republiki
1. Monarchia absolutna we Francji
2. Monarchia parlamentarna
w Anglii
3. Oświecenie w Europie
Bastylia
slajd
Propaganda władzy w czasach Ludwika XIII i Ludwika XIV
pokaz slajdów
Wirtualny spacer po pałacu w Wersalu
strona internetowa
Gospodarka francuska – zasady merkantylizmu
film
Spisek prochowy
pokaz slajdów
Święto Dziękczynienia
slajd
Brytyjski parlament
slajd
Królewski dąb Brytanii
animacja interaktywna
Wirtualny spacer po Pałacu Westminsterskim
strona internetowa
Jabłoń Newtona
slajd
Rzeczpospolita w Wielkiej encyklopedii francuskiej
narracja
Wynalazki epoki oświecenia
pokaz slajdów
Sztuka klasycystyczna
pokaz slajdów
Architektura klasycystyczna
ciekawostki
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
75
76
Materiały prezentacyjne Multibook
Temat w podręczniku
4. Nowe potęgi europejskie
5. Stany Zjednoczone Ameryki
Tytuł
Typ
Petersburg
film
Rezydencja Piotra I w Peterhofie – panorama 360°
strona internetowa
Terytorium i liczba ludności Prus w XVIII wieku
slajd
Fryderyk II i muzyka
slajd
Wirtualny spacer po pałacu Sanssouci w Poczdamie
strona internetowa
Maria Teresa
slajd
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
mapa interaktywna
Pamięć o Kazimierzu Pułaskim w USA
slajd
Mount Rushmore
slajd
Wirtualny spacer po Białym Domu
strona internetowa
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Rozdział V: Upadek Rzeczypospolitej
1. Rzeczpospolita pod rządami
Wettinów
2. Pierwszy rozbiór Polski
3. Kultura polskiego oświecenia
4. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
5. Powstanie kościuszkowskie
i trzeci rozbiór Polski
August II Mocny
slajd
Wirtualny spacer po pałacu Zwinger w Dreźnie
strona internetowa
Wojska saskie
animacja interaktywna
Porcelana miśnieńska
slajd
Rzeczpospolita i Saksonia w pierwszej połowie XVIII wieku
mapa interaktywna
Katarzyna II
slajd
Jan Matejko, Rejtan. Upadek Polski
animacja interaktywna
Rozbiory Polski
mapa interaktywna
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Moda damska w XVIII wieku w Polsce
pokaz slajdów
Ignacy Krasicki, Hymn do miłości kochanej ojczyzny
narracja
Canaletto, Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego
slajd
Canaletto, Kościół sakramentek
slajd
Canaletto, Krakowskie Przedmieście w stronę placu Zamkowego
slajd
Wirtualna wycieczka po Zamku Królewskim w Warszawie
strona internetowa
Pałac w Śmiełowie
slajd
Sala Rycerska Zamku Królewskiego w Warszawie
slajd
Pałac Na Wodzie w Łazienkach Królewskich
ciekawostki
Łazienki Królewskie w Warszawie
animacja interaktywna
Stronnictwa Sejmu Wielkiego
animacja interaktywna
Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku
animacja interaktywna
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Panorama Racławicka
ciekawostki
Wirtualne oglądanie Panoramy racławickiej
strona internetowa
Porozbiorowe losy Stanisława Augusta Poniatowskiego
narracja
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Rozdział VI: Rewolucja francuska i okres napoleoński
1. Rewolucja francuska
2. Republika francuska
Trzy stany
slajd
Społeczeństwo francuskie w 1788 roku
animacja interaktywna
Walka z Kościołem
slajd
François Léonard Dupont, Zdobycie Bastylii
slajd
Paryscy rewolucjoniści
animacja interaktywna
Rewolucyjne karykatury
pokaz slajdów
Kult Rozumu
slajd
Materiały prezentacyjne Multibook
Temat w podręczniku
3. Epoka Napoleona Bonapartego
4. Upadek Napoleona
5. Legiony Polskie we Włoszech
6. Księstwo Warszawskie
Tytuł
Typ
Marianna
slajd
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Napoleon i Józefina w strojach koronacyjnych
slajd
Jacques-Louis David, Koronacja Napoleona
animacja interaktywna
Styl cesarstwa
pokaz slajdów
Europa w dobie napoleońskiej
mapa interaktywna
Armia Napoleona
ciekawostki
Wyprawa Napoleona na Rosję w 1812 roku
mapa interaktywna
Wojny napoleońskie: rekonstrukcje historyczne
pokaz slajdów
Ćwiczenie interaktywne
ćwiczenie interaktywne
Odezwa legionowa
narracja
Pieśń Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka
pokaz slajdów
Sztandar Legionów Polskich
slajd
January Suchodolski, Bitwa na San Domingo
slajd
Armia Księstwa Warszawskiego
animacja interaktywna
Marcello Bacciarelli, Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu
animacja interaktywna
Księstwo Warszawskie
mapa interaktywna
Barwne życie księcia Józefa Poniatowskiego
pokaz slajdów
77
78
Notatki
Notatki
79
80
Notatki
Generator testów i sprawdzianów
Wygodna i przyjazna aplikacja do tworzenia materiałów
sprawdzających wiedzę uczniów. Zawiera setki zadań,
które ułatwią systematyczną kontrolę postępów w nauce.
Intuicyjny
w obsłudze
47 000
aktywnych
użytkowników
Ekowydruki
z mniejszą
liczbą stron
Pobieranie testów i zapisywanie ich na dysku
lub drukowanie
Edytowanie testów zamieszczonych w bazie
Modyfikowanie zadań dostępnych w bazie
Generowanie własnych testów z zadań dostępnych w bazie,
w wersji dla wielu grup
Tworzenie własnych zadań i dodawanie ich do bazy
generator.dlanauczyciela.pl
Sprawdzone i cenione rozwiązania w jednej serii
Gwarancja skutecznego nauczania historii dzięki bogatej i nowoczesnej obudowie
dydaktycznej skorelowanej z podręcznikiem.
Dla nauczyciela
Wartościowe pomoce
dydaktyczne, m.in.:
•
•
•
•
•
Cyfrowe pomoce
dydaktyczne pomocne
w prowadzeniu lekcji:
•
•
•
•
•
s cenariusze lekcji i testy,
k lucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń,
s łuchowiska,
p
rogram nauczania,
r ozkłady materiału, plany wynikowe,
przedmiotowe systemy oceniania.
nimacje interaktywne,
a
filmy edukacyjne,
galerie zdjęć,
nagrania muzyczne,
ćwiczenia interaktywne.
dlanauczyciela.pl
dlanauczyciela.pl
Generator testów
i sprawdzianów,
który umożliwia:
•
•
•
•
k orzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
t worzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
e
dycję zadań zamieszczonych w bazie,
d
odawanie własnych zadań.
Diagnoza
przedmiotowa
służąca do:
• c
yklicznych i miarodajnych badań
postępów uczniów.
generator.dlanauczyciela.pl
diagnoza.nowaera.pl
Dla ucznia
Zeszyt ćwiczeń
Pomaga w utrwaleniu wiadomości
i ćwiczeniu umiejętności historycznych,
zawiera kody QR odsyłające
do dodatkowych materiałów
na stronie docwiczenia.pl.
www.nowaera.pl
[email protected]
Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
Atlas historyczny
dla klas 5–8
Ułatwia pracę podczas lekcji
i umożliwia kształcenie ważnych
umiejętności przedmiotowych za pomocą
przejrzystych i czytelnych map.
Download