WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS 6: 6a, 6b, 6d

advertisement
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLAS 6: 6a, 6b, 6d, 6f (PODRĘCZNIK WYD. LektorKlett)
rok szkolny 2014/2015
DOPUSZCZAJACY
Jak widzimy i słyszymy?
1. wskazuje rodzaje źródeł
dźwięku i światła,
2. podaje przykłady stosowania
elementów odblaskowych
dla bezpieczeństwa
3. wykonuje doświadczenie,
obserwację na podstawie
podanej instrukcji,
DOSTATECZNY
1.
2.
3.
4.
5.
rozpoznaje na rysunkach
zjawiska świetlne
bada zjawisko odbicia światła:
od zwierciadeł, powierzchni
rozpraszających, elementów
odblaskowych,
bada rozchodzenie się
dźwięków w powietrzu i ciałach
stałych
dokonuje obserwacji
doświadczenia,
opisuje skutki doświadczenia i
obserwacji,
Jakie jest miejsce Ziemi we wszechświecie?
1. opisuje kształt Ziemi z
1. porządkuje nazwy planet
wykorzystaniem jej modelu
według odległości od Słońca,
– globusa,
2. wymienia jednostki masy i
2. wymienia nazwy planet
ciężaru,
Układu Słonecznego,
1. podaje następstwa ruchu
3. prezentuje za pomocą
obiegowego i obrotowego
modelu ruch obiegowy i
Ziemi,
obrotowy Ziemi,
2. określa położenie kontynentów i
4. rozpoznaje na ilustracjach
oceanów względem równika i
podstawowe ciała niebieskie,
południka zerowego;
5. wskazuje na globusie i
3.
mapie: bieguny, równik,
południk zerowy i 180°,
półkule, kierunki główne
Lądy i oceany
1. wskazuje na schemacie
3. rozpoznaje na ilustracjach
formy dna oceanów,
wybrane organizmy oceanu,
4. wyjaśnia pojęcia fala, przypływ
i odpływ, prąd morski,
DOBRY
1.
2.
3.
charakteryzuje podstawowe
zjawiska świetlne,
bada doświadczalnie zależność
powstającego dźwięku od np.
naprężenia i długości struny;
dokumentuje prowadzoną
obserwację lub doświadczenie
w różnej formie (pisemnej,
fotograficznej, rysunkowej),
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
CELUJĄCY
BARDZO DOBRY
wyjaśnia założenia teorii
heliocentrycznej Mikołaja
Kopernika,
odnajduje zależność między
ruchem obrotowym Ziemi a
zmianą dnia i nocy,
charakteryzuje ciała
niebieskie,
określa punkty o jednakowej
długości lub szerokości
geograficznej na mapie
1.
charakteryzuje wybrane
organizmy oceanu, opisując
ich przystosowania w budowie
zewnętrznej do życia na różnej
głębokości;
opisuje pochodzenie form
1.
2.
3.
4.
5.
2.
wyjaśnia pojęcia
częstotliwości i długości fali,
porównuje prędkości
rozchodzenia się dźwięku i
światła na podstawie
obserwacji zjawisk
przyrodniczych, doświadczeń
lub pokazów,
bada doświadczalnie
prostoliniowe rozchodzenie się
światła i jego konsekwencje,
np. camera obscura, cień,
wyciąga wnioski z
przeprowadzonej obserwacji,
doświadczenia
1.
wykazuje zależność między
ruchem obiegowym Ziemi a
zmianami pór roku,
wyjaśnia pojęcia masa i ciężar,
opisuje wybrane planety,
opisuje badania kosmosu
podaje wymiary Ziemi,
1.
wyjaśnia, czym spowodowany
jest stan nieważkości
opisuje przebieg największych
wypraw odkrywczych, w
szczególności Krzysztofa
Kolumba i Ferdynanda
Magellana,
wyjaśnia pojęcie morza i
1.
wyznacza współrzędne
geograficzne na mapie lub
globusie,
wyjaśnia znaczenie pojęcia
tsunami,
podaje najważniejsze
2.
3.
2.
3.
wskazuje przyrządy, w
których działaniu
wykorzystano zjawisko
odbicia
i załamania światła
porównuje wnioski z różnych
doświadczeń i obserwacji,
samodzielnie planuje i
przygotowuje obserwację,
doświadczenie
3.
Jakie krajobrazy spotyka odkrywca świata?
1. rozpoznaje na mapie
1. posługuje się legendą na planie i
hipsometrycznej niziny,
mapie, odczytuje informacje z
wyżyny i góry,
mapy,
1. wymienia główne i pośrednie 2. lokalizuje na mapie krajobrazy
kierunki świata na
Europy (śródziemnomorski,
widnokręgu,
alpejski) oraz krajobrazy
2. rozpoznaje na ilustracji
strefowe: lasu równikowego
wybrane krajobrazy Europy
wilgotnego, pustyni gorącej,
(śródziemnomorski,
pustyni lodowej, sawanny,
alpejski),
stepu, tajgi, tundry,
3. charakteryzuje warunki
3. charakteryzuje warunki
klimatyczne w
klimatyczne w następujących
następujących krajobrazach
krajobrazach strefowych:
strefowych: lasu
sawanny, stepu, tajgi, tundry
równikowego wilgotnego,
oraz krajobrazu
pustyni gorącej, pustyni
śródziemnomorskiego i
lodowej,
alpejskiego,
4. rozpoznaje na ilustracji
4. charakteryzuje przystosowania
wybrane krajobrazy strefowe
wybranych organizmów do
życia w różnych strefach
krajobrazowych,
5. dostrzega zależność między
wysokością Słońca, długością
dnia a temperaturą powietrza w
ciągu roku
Jak rozwija się życie w środowisku lądowym?
1. wymienia przykłady
1. wymienia elementy budowy
organizmów bezkręgowych i
zewnętrznej wybranych
kręgowych,
organizmów bezkręgowych i
2. wskazuje na rysunku
kręgowych,
elementy budowy
2. wymienia przykłady kręgowców
zewnętrznej organizmów
objętych ochroną,
bezkręgowych i kręgowych,
3. opisuje znaczenie wybranych
organizmów w przyrodzie i
życiu człowieka,
Człowiek a środowisko
1. przedstawia działania
1. proponuje działania globalne
człowieka, które stanowią
sprzyjające środowisku
1.
2.
3.
4.
1.
1.
ukształtowania dna oceanów,
omawia przyczyny i skutki
ruchu wody morskiej
3.
podaje skróty
międzynarodowe głównych i
pośrednich kierunków
opisuje krajobrazy wybranych
obszarów Europy
(śródziemnomorski, alpejski),
opisuje krajobrazy świata, w
szczególności: lasu
równikowego wilgotnego,
sawanny, pustyni gorącej,
stepu, tajgi, tundry, pustyni
lodowej,
charakteryzuje gospodarkę
człowieka na poznanych
obszarach,
1.
opisuje przystosowania
budowy zewnętrznej i
czynności życiowych
organizmów lądowych do
środowiska życia, na
podanych przykładach,
1.
wyjaśnia postawanie działań
szkodliwych dla środowiska (
1.
2.
3.
4.
charakteryzuje jego typy,
podaje kolejność pojawiania
się na Ziemi organizmówa.
żywych,
wydarzenia e historii
geologicznej Ziemi,
określa wzajemne położenie
obiektów na mapie,
podaje przykłady
współzależności między
składnikami krajobrazu,
zwłaszcza między klimatem
(temperatura powietrza, opady
atmosferyczne) a
rozmieszczeniem roślin i
zwierząt,
omawia charakterystyczne
zjawiska i elementy krajobrazu
typowe dla danego krajobrazu,
rozpoznaje strefę
krajobrazową na podstawie
wykresów klimatycznych,
1.
charakteryzuje i porównuje
sposoby rozmnażania
organizmów bezkręgowych;
1.
2.
2.
zna międzynarodowe
organizacje zajmujące się
1.
omawia sposób tworzenia się
zorzy polarnej,
omawia dokonania polskich
naukowców w badaniu strefy
pustyń lodowych,
wyjaśnia znaczenie pojęć:
owady społeczne, walka
biologiczna,
wyjaśnia znaczenie pojęcia
pasożytnictwo lęgowe oraz
wymienia przykładów
pasożytów lęgowych
planuje i przeprowadza proste
doświadczenia wykazujące
2.
zagrożenie dla środowiska
przyrodniczego
wymienia przykłady działań,
które służą ochronie
przyrody
przyrodniczemu,
np. dziura ozonowa, efekt
cieplarniany itp. );
ochroną środowiska oraz
podejmowane przez nich
działania
zanieczyszczenia najbliższego
otoczenia.
Download