Harmonogram tematów zadań dla zespołów. Działy tematyczne Nr

advertisement
Harmonogram tematów zadań dla zespołów.
Działy tematyczne
Zespół I
Nr
Przewidywane osiągnięcia.
Słuchacz:
Co to są odpady?
Odpady przyjazne i
nieprzyjazne dla
środowiska.
Recykling.
2
Palące się odpady, to zna zagrożenia dla zdrowia spowodowane
trucizna.
spalaniem odpadów w gospodarstwach
domowych, a także przemysłowych śmieci;
potrafi sporządzić ulotki informacyjne dla
mieszkańców dzielnicy o szkodliwości
spalania odpadów; argumentuje za i
przeciw paleniu odpadów w piecu, definiuje
wnioski;
burza mózgów, dyskusja,
projektowanie ulotek i broszur
informacyjnych; wykonanie
prezentacji multimedialnej na
temat odpadów.
3
Przyczyny i skutki
wymienia przyczyny efektu cieplarnianego i
efektu cieplarnianego uzasadnia, jakie będą konsekwencje tego
zjawiska dla naszej planety; podejmuje
działania zmierzające do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych i zachęca do takich
działań inne osoby (np. ograniczenie jazdy
samochodem na rzecz jazdy rowerem);
opracowanie folderu na tema:
przyczyn efektu cieplarnianego;
konsekwencji ciągłego
ocieplania klimatu sposobów
przeciwdziałania globalnemu
ociepleniu klimatu (np. sadzenie
drzew, ograniczenie spalania
paliw);
4
Dziura ozonowa.
wie, że warstwa ozonowa to ochronny ekran
Ziemi; zna źródła emisji gazów
wywołujących to zjawisko (np. aerozole,
styropian, freon, gaśnice); podejmuje
działania w kierunku ograniczenia tego
procesu:
praca z materiałami źródłowymi
- pierwiastki i związki
chemiczne odpowiedzialne za
powstanie dziury ozonowej;
wykonanie folderu obrazującego
ten problem;
5.
Kwaśne deszcze.
analizuje przyczyny i skutki kwaśnych
opadów w przyrodzie i życiu człowieka;
analizuje wyniki doświadczenia i wyciąga
wnioski; przeprowadza diagnozę, jaki
wpływ mają kwaśne deszcze na
przykładowy łańcuch pokarmowy np. lasu;
wie, jaki wpływ na kwaśne opady ma
motoryzacja i przemysł;
skutki zjawiska (np. choroby
płuc, wzrost poziomu ołowiu
wypłukanego z rur
wodociągowych, umieranie
drzew, wypłukiwanie wapnia z
gleb); doświadczenie: pomiar
odczynu wód opadowych;
wykonanie prezentacji
multimedialnej na temat
globalnych problemów Ziemi.
Kluczowe problemy
Ziemi.
ma świadomość zagrożeń dla środowiska
wynikających z wytwarzania ogromnej
ilości odpadów; zna czas rozkładu różnych
odpadów i skutki ich zalegania w
środowisku; wie, jakie substancje
szczególnie niebezpieczne znajdują się w
przedmiotach codziennego użytku (w
bateriach w zegarkach, w akumulatorach, w
świetlówkach, w sprzęcie elektronicznym);
analizuje wyniki pomiarów produkowanych
odpadów (przez swoją rodzinę), na
podstawie wyników pomiarów formułuje
wnioski; w przyszłości będzie świadomie
wykorzystywał zdobytą wiedzę ekologiczną
z korzyścią dla środowiska i własnej
rodziny;
Zadania do realizacji
1
Działalność
człowieka a
zagrożenia dla
środowiska
Zespół II
Tematyka zadań do
realizacji.
doświadczenie: obserwacja
szybkości rozkładu różnych
odpadów;
pomiary ilości produkowanych
odpadów przez rodzinę (ilość
śmieci na członka rodziny) w
określonym czasie; dyskusja nad
sposobami ograniczenia zużycia
wody, energii, gazu, produkcji
odpadów oraz zmniejszenia
opłat; sporządzenie sprawozdań i
folderów z wykonanych zadań.
Zespół III
6
Charakterystyka stref
życia w Bałtyku.
Zagrożenia i ochrona
Bałtyku.
potrafi wymienić strefy w Bałtyku; zna
czynniki wpływające na rozmieszczenie
organizmów (zasolenie, temperatura, prądy,
dostęp światła); charakteryzuje organizmy
zamieszkujące poszczególne strefy;
definiuje pojęcia: zooplankton, fitoplankton,
nekton; zna funkcjonowanie łańcucha
pokarmowego morza i efekty wywołane
brakiem jednego z elementów; ma
świadomość konieczności zachowania
bioróżnorodności M. Bałtyckiego; zna
przyczyny i skutki dla żywych organizmów
zjawiska eutrofizacji wód.
warsztaty ekologiczne w
Oceanarium- karty pracy; akcja:
" Kampania "P- stop" ( stop
detergentom z fosforanami)opracowanie ulotek
informacyjnych
7
Eksploatacja i
wykorzystanie
zasobów Bałtyku.
potrafi wymienić bogactwa wydobywane z
Bałtyku ( ropa naftowa, gaz ziemny, sól
kamienna i potasowo- magnezowa, piaski i
żwiry, bursztyn, złoża minerałów ciężkich:
tytan, wolfram, chrom, złoto, platyna,
żelazo); zna ujemne efekty eksploatacji
zasobów morza; analizuje skutki
przeławiania ryb w ekosystemie morskim
oraz rozumie ideę ustalania limitów
połowowych; zna wartość walorów
środowiska morskiego dla turystyki oraz
skutki nierozważnej eksploatacji (
zanieczyszczenie pasa przybrzeżnego,
niszczenie siedlisk: dna, łąk podwodnych,
wydm)
obserwacja: eksponaty, film;
praca z materiałami źródłowymi;
wykonanie folderu i prezentacji
multimedialnej..
8
Zrównoważony
rozwój gwarancją
harmonii w
przyrodzie.
zna koncepcję zrównoważonego rozwoju;
wie, na czym polega współpraca
międzynarodowa w dziedzinie ochrony
przyrody; jest świadomy ogromnej roli
lasów w zachowaniu równowagi
biologicznej; wie, że przyroda ma
unikatową zdolność do odnawiania swoich
zasobów, ale działania człowieka tę
zdolność niszczą; zna strategie
zrównoważonego rozwoju w Polsce;
analiza materiałów źródłowych
dotyczących "Szczytu Ziemi" w
Rio, Agendy 21; przedstawienie
przykładów skrajnych
przypadków zachwiania
równowagi biologicznej (np.
Wyspa Wielkanocna XVIIw.);
9.
Formy ochrony
wymienia formy ochrony przyrody (parki
przyrody w Polsce i narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
najbliższym regionie. pomniki przyrody, rezerwaty biosfery);
potrafi wskazuje ich lokalizację na mapie
Polski ; wyjaśnia różnice pomiędzy różnymi
formami ochrony przyrody; ocenia
skuteczność różnych form ochrony
przyrody; wie, co to znaczy odpowiedzialne
zachowanie w miejscach chronionych; zna
formy ochrony przyrody w swojej okolicy;
potrafi opisać osobliwości przyrodnicze
najbliższej okolicy
praca ze źródłami informacji na
temat form ochrony przyrody,
wykonanie prezentacji
multimedialnej
Bioróżnorodność
biologiczna.
analiza materiałów źródłowych
na temat gatunków
introdukowanych; folder- o
zagrożeniach dla współcześnie
żyjących gatunków roślin i
zwierząt;
Zagrożenia Bałtyku
Zespół IV
Żyjemy w zgodzie z
naturą
wyjaśnia pojęcie "bioróżnorodność
biologiczna"; zna bezpośrednie i pośrednie
zagrożenia dla organizmów; planuje
działania prowadzące do zwiększenia
różnorodności biologicznej; wyjaśnia
pojęcie "reintrodukcja ;
Download