Podstawy gry akordowej i akompaniamentu na gitarze

advertisement
1. Fakultet: Podstawy gry akordowej i akompaniamentu na gitarze
2. Prowadzący: mgr Ewa Sykulska
3. Zajęcia skierowane do studentów studiów I stopnia
4. Liczba godzin: 15
5. Warsztat, ćwiczenia ( potrzebny własny instrument)
6. Efekty kształcenia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Student zna historię , budowę i funkcjonowanie instrumentu
Zna podstawowe akordy i rytmy gitarowe
Potrafi realizować prosty akompaniament akordowy
Zna zapis nutowy i umie tworzyć proste partytury
Umie wykorzystać instrument jako pomoc dydaktyczną
Potrafi wykorzystać poznaną wiedzę konstruując scenariusze zajęć dla
różnych grup wiekowych
7. Treści programowe
a)
b)
c)
d)
e)
Podstawowe pojęcia: historia, budowa i funkcje instrumentu
Poznanie podstawowych akordów i rytmów gitarowych
Poznanie zapisu i podstawowego repertuaru
Doskonalenie umiejętności gry na instrumencie i akompaniamentu
Wykorzystanie instrumentu jako pomocy dydaktycznej
8. Warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną na podstawie listy obecności,
aktywności własnej studenta oraz prezentacji przygotowanego programu.
9. Zalecana literatura:

Krystyniak T.; Rece pełne muzyki




Smoczyńska-Nachtman U.; Muzyka dla dzieci,
Smoczyńska-Nachtman U.; Kalendarz muzyczny w przedszkolu
Sosiński K.; Studium gry akordowej na gitarze
Powroźniak J.; Gitara od A-Z
Download