Uploaded by User2785

klasy 2 pusta tabela-ocena na pierwszy semestr

advertisement
Karta półrocznej oceny opisowej klasa 2
Klasa
rok szkolny
polonistyczna
matematyczna
Czyta tekst wyuczony płynnie, wyraziście z odpowiednią intonacją, zwraca uwagę na znaki
przestankowe.
Czyta płynnie nowy tekst.
Rozumie przeczytany tekst.
Wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnymi stylistycznie, na temat ilustracji, poznanych
utworów literackich.
Chętnie wypowiada się rozbudowanymi zdaniami na rożne tematy.
Czyta lektury i potrafi opowiadać wybrane fragmenty.
Zna pojęcia głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.
Rozpoznaje w zdaniu wyrazy w wyrazach sylaby.
Rozróżnia samogłoski i spółgłoski.
Rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań.
Zna alfabet, układa wyrazy w odpowiedniej kolejności.
Zna i stosuje poznane zasady pisowni
Dba o estetyczne i staranne pismo.
Dba o estetykę kart pracy i zeszytów.
Zna pojęcie rzeczownika i potrafi wskazać go w zdaniu.
Potrafi słownie zapisywać nazwy liczb
Dodaje liczby w zakresie 0-100.
Odejmuje liczby w zakresie 0-100.
Zna nazwy liczb w dodawaniu o odejmowaniu.
Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
Porównuje liczby.
Zna liczby rzymskie w zakresie 1-20
nie
opanował/a
słabo
dobrze
Podstawowe umiejętności
bardzo
dobrze
Edukacja
Poziom opanowania
(zaznaczony krzyżykiem)
świetnie
Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Przyrodnicza
i społeczna
plastyczno techniczna
muzyczna
Wie ile kilogram ma dekagramów, potrafi zamieniać jednostki.
Rozumie działanie wagi i potrafi dobrać odpowiednie odważniki, żeby sprawdzić masę
przedmiotów.
Wie ile centymetr ma milimetrów, potrafi zamieniać jednostki.
Potrafi rysować i mierzyć odcinki z dokładnością do 1 mm.
Zna kolejne miesiące roku i dni tygodnia.
Zna pojęcie litra i wie do pomiaru czego, służy ta jednostka.
Posługuje się pieniędzmi, zna Polskie monety oraz banknoty.
Potrafi zaznaczać i doczytywać temperaturę na termometrze, powyżej i poniżej 0
Odczytuje godziny na zegarze.
Zna pojęcia geometryczne.
Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Zna numery alarmowe.
Zna rodzaje lasów występujące w Polsce.
Wie jak odżywiają się drzewa i czego potrzebują do życia.
Wie w jaki sposób człowiek może dbać o lasy.
Zna pietra lasu i zwierzęta w nich występujące.
Zna najpopularniejsze grzyby występujące w polskich lasach.
Opowiada o zmianach w przyrodzie w różnych porach roku.
Zna symbole narodowe naszego kraju oraz słowa hymnu.
Zna sylwetki takich Polaków: Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Maria Skłodowska-Curie, Mikołaj
Kopernik.
Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas uroczystości szkolnych.
Tworzy ciekawe prace stosując określone materiały, narzędzia i techniki malarskie.
Dba o estetykę swoich prac.
Prace wykonuje zgodnie z instrukcją nauczyciela.
Dba o odpowiednią kompozycję, dobór kolorów.
Angażuje się w wykonywaną pracę.
Wyklaskuje podane rytmy.
Śpiewa poznane piosenki.
Uczestniczy w zabawach muzyczno ruchowych.
ruchowa
informatyczna
Tworzy plany, konstrukcje.
Tworzy sekwencje poleceń.
Jęz. angielski
DODATKOWE
INFORMACJE
ZACHOWANIE (wybrane zagadnienia dotyczące ucznia podkreślone)
Stosunek do obowiązków szkolnych: przychodzi do szkoły przygotowany, czasami nieprzygotowany, zwykle nieprzygotowany.
Obowiązki i zadania podejmuje: chętnie, niezbyt chętnie, niechętnie, nie podejmuje.
Obowiązki i zadania wykonuje: dokładnie, niedokładnie, samodzielnie, oczekuje pomocy, szybko kończy pracę, pracuje w dobrym tempie, pracuje wolno,
nie kończy rozpoczętej pracy.
Praca na lekcji: jest zawsze aktywny, czasami aktywny, jest bierny, skoncentrowany, ma problemy z koncentracją, nie może się skoncentrować, czasem
rozkojarzony, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, przeszkadza w prowadzeniu zajęć: czasami, często, zawsze (rozmawia, kręci się, chodzi po klasie, porusza
zagadnienia nie związane z tematem zajęć).
Stosunek do kolegów: łatwo nawiązuje kontakty z innymi uczniami, serdeczny, uczynny, zgodnie pracuje w grupie, pomaga innym, koleżeński, jest
wyobcowany ze środowiska szkolnego, lękliwy, nieśmiały, zamknięty w sobie, niekoleżeński, zaczepny, agresywny, złośliwy.
Radzenie sobie z emocjami: nie ma z tym problemu, czasami miewa problemy, często ma z tym problem.
Dodatkowe zadania proponowane przez nauczyciela: chętnie podejmuje, czasem podejmuje, nigdy nie podejmuje
Religia –
ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY:
Łódź, dnia
Wychowawca ..........................................................
Download