b. Ziemia w Układzie Słonecznym – sprawdzian

advertisement
a.
b. Ziemia w Układzie Słonecznym – sprawdzian
wiadomości
1.
Cele lekcji
Cel ogólny: podsumowanie wiadomości o Układzie Słonecznym i miejscu w nim Ziemi.
i. a) Wiadomości
Uczeń:

zna planety Układu Słonecznego,

wie, na czym polega teoria geocentryczna i heliocentryczna,

wie, jaki kształt ma Ziemia,

wie, jakie skały mają budowę jednorodną, a jakie różnorodną,

zna strefy oświetlenia Ziemi,

zna pojęcia: czas miejscowy, urzędowy, słoneczny,

zna wartość linii zmiany daty,

wie, co to jest aphelium i peryhelium,

zna daty pierwszych dni poszczególnych pór roku,

wymienia cechy i konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego.
ii. b) Umiejętności
Uczeń potrafi:

określić współrzędne geograficzne,

wykonać schematyczny rysunek oświetlenia Ziemi w poszczególnych porach roku,

wyjaśnić działanie siły Coriolisa,

scharakteryzować strefy oświetlenia Ziemi,

obliczyć wysokość górowania Słońca,

obliczyć czas miejscowy,

scharakteryzować cechy ruchu obrotowego i obiegowego.
c) Postawy
Uczeń:

potrafi wykorzystać nabyta wiedzę,

umie się skoncentrować
b. 2. Metoda i forma pracy
Praca indywidualna.
c. 3. Środki dydaktyczne
Karta pracy ucznia.
d. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Czynności organizacyjne, powitanie, sprawdzenie listy obecności.
Nauczyciel rozdaje przygotowane testy (załącznik 1).
ii. b) Faza realizacyjna
Nauczyciel po rozdaniu testów podaje czas pracy – około 35-40 minut. Wyjaśnia zasady pisania testu:
każdy pisze sam, nie wolno się odwracać, ściągać, nauczyciel raz ostrzega, a następnie zabiera kartkę,
poprawa sprawdzianu w okresie do 2 tygodni.
iii. c) Faza podsumowująca
Nauczyciel zbiera testy.
e. 5. Bibliografia
P. Wład, Bogactwo przyrodnicze Ziemi. Geografia 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Ortus, Piaseczno 2003.
f. 6. Załączniki
i. a) Karta pracy ucznia
załącznik 1
Sprawdzian do działu
„Ziemia w Układzie Słonecznym”
Powodzenia!
Imię, nazwisko, klasa
Maksymalna
liczba
Punkty
Ocena
punktów
25 p.
1. Wymień planety zewnętrzne Układu Słonecznego.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2 p.
2. Podpisz prawidłowo planety.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2 p.
3. Pogląd, według którego Słońce znajduje się w centrum układu planetarnego, a Ziemia jest jedną
z planet obiegających Słońce, to teoria .............................................. i głosił ją
.........................................................
1 p.
4. Kształt Ziemi określa się jako:
a.
elipsoidę
b.
geoidę
c.
kulę
1 p.
5. Największą planetą jest:
a.
b.
c.
Jowisz
Wenus
Mars
6. Wyjaśnij pojęcia:
1 p.
a. Niewielkie ciała niebieskie zbudowane z lodu, których wielkość nie przekracza 10 km, to
........................................................................................................
b. Kilka tysięcy ciał niebieskich, które krążą w Układzie Słonecznym, to
...................................................................................................................
2 p.
7. Do konsekwencji ruchu obrotowego Ziemi zaliczamy:
a.
b.
c.
spłaszczenie Ziemi przy biegunach, następstwo dnia i nocy
pory roku, następstwo dnia i nocy
spłaszczenie Ziemi na biegunach, pory roku
1 p.
8. Długość geograficzna to kąt zawarty pomiędzy:
a. kierunkiem prostej prostopadłej do powierzchni Ziemi w danym punkcie a płaszczyzną
równika
b. promieniem ziemskim przechodzącym przez dany punkt a osią Ziemi
c. półpłaszczyzną południka początkowego a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez
dany punkt
1 p.
9. Najbliższe położenie Ziemi do Słońca to:
a.
paralaksa
b.
peryhelium
c.
aphelium
1 p.
10. Siła Coriolisa powoduje zmianę kierunku poruszania się ciał:
a.
w prawo na półkuli północnej i południowej
b.
w lewo na półkuli północnej i w prawo na półkuli południowej
c.
w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej
1 p.
11. Narysuj oświetlenie Ziemi w dniu równonocny wiosennej.
2 p.
12. Linia zmiany daty przebiega wzdłuż południka:
a.
0°
b.
180°
c.
360°
1 p.
13. Oblicz kąt padania promieni słonecznych w poszczególnych dniach przesileń dla Tokio (35°N).
2 p.
14. Rozpoznaj strefy oświetlenia Ziemi:
a. Słońce góruje dwa razy w roku ......................................................................
b. zenitalne górowanie Słońca nie występuje, wraz ze wzrostem szerokości zmniejsza się
wysokość Słońca ...........................................................................................
2 p.
15. Oblicz długość geograficzną południków oraz czas słoneczny na podstawie wartości podanych
na schematach.
Czas
słoneczny
Długość
geograficzna
200
.......
300
7°30’W
0°
.........
2 p.
16. Na podstawie rysunków określ współrzędne geograficzne punktów.
3 p.
ii. b) Zadanie domowe
Przedstaw, jak wykorzystuje się podane skały.
g. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
h. 8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz lekcji dla klasy I.
Download