Karta projektu

advertisement
Karta projektu

Temat projektu: Układ
Słoneczny

Realizatorzy projektu: Kocemba Sebastian,
Janiszewski Patryk,
Szapowal Sebastian,
Tkaczyk Jakub

Opiekun projektu: Anna Nowakowska

Czas trwania projektu: październik – maj 2012

Cele projektu:
Wiedza:
a) Poznanie wiadomości o budowie Układu Słonecznego
( planety, księżyce, słońce, układ planet),
Umiejętności:
a) kształtowanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,
b) kształcenie umiejętności organizacji pracy w grupie.
Postawy:
a) kształtowanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie US,
b) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osiągnięcia i rezultaty grupy.

Opis efektów projektu:
Uczniowie opracowując ten temat pragnęli dowiedzieć się jak najwięcej o naszym Układzie
Słonecznym. W trakcie realizacji działania przeprowadzili wśród gimnazjalistów ankietę
badającą znajomość US, przyglądali się budowie wszystkich planet, szukali ciekawostek o
naszym układzie. Mierzyli siłę ciążenia działającą na różne ciała.Wyjaśniali przyczynę
występowania różnicy w ciężarze ciała dla różnych odległości od środka Ziemi (od jej
powierzchni), wyjaśniali przyczynę występowania różnicy w ciężarze ciała na różnych planetach.
Dokonali rozróżnienia między gwiazdą (źródło energii) a planetą (światło odbite), wyjaśniali
różnicę między planetami typu ziemskiego, a planetami gazowymi.
Zajęcia były prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Realizacja poszczególnych zadań wymagała sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetu.
Wykorzystane metody i formy w realizacji projektu: metoda projektu, praca z materiałem
źródłowym, rozmowa, pogadanka, wykład, obserwacja, doświadczenia, pomiar, analiza danych
statystycznych, wykresów, tekstu źródłowego.
Istotną cechą realizacji projektu była duża samodzielność uczniów, zarówno na etapie
planowania, jak i realizacji i prezentowania efektów. Wszystkie działania zaplanowane w
harmonogramie zostały zrealizowane. Uczniowie poszukiwali informacji o Układzie Słonecznym
w różnych źródłach, wypisywali ciekawostki.

Bibliografia:
- plansza pt. „Układ Słoneczny”
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_Słoneczny.
- http://uklads.w.interia.pl/
- http://ukladsloneczny7.republika.pl/
- podręcznik Fizyka dla gimnazjum - 2, wyd. Nowa Era
Download