ABAKUS nr 18

advertisement
GAZETKA SZKOLNA
Nr 1/2014 (18) Styczeń 2014
WIGILIA W NASZEJ SZKOLE
fialnym w Borszewicach. Występy zyskały uznanie wśród innych członków społeczności szkolnej,
rodziców i zaproszonych gości. Po jasełkach
wszystkie klasy wykonywały kolędy, za co zostały
nagrodzone gromkimi brawami i dyplomami. Na
koniec miła niespodzianka. W szkole pojawił się
św. Mikołaj z upominkami dla wszystkich
uczniów. Nasza szkolna Wigilia dała nam przedsmak zbliżających się, radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
W
igilia w szkole każdego roku jest
okazją do przemyśleń, ale i spędzenia razem radosnych chwil. Na po-
czątek spotkania przy wigilijnych stołach w klasach, często z udziałem rodziców, dzielenie się
opłatkiem, składanie życzeń. Później zaprezentowali się nasi artyści. Dzieci pod kierunkiem Pani
K. Góralczyk zaprezentowały wspaniałe przedstawienie, które później powtórzyły w Kościele Para-
str. 1
GAZETKA SZKOLNA
Nr 1/2014 (18) Styczeń 2014
Wielcy matematycy
TAK SPĘDZALIŚMY FERIE
Blaise Pascal- Młodość i edukacja (cd.)
Pascala szczególnie zainteresowały prace Desarguesa dotyczące krzywych stożkowych. Zainspirowany nimi szesnastoletni Blaise stworzył krótki traktat na temat tak zwanego "Tajemniczego Sześciokąta" i przesłał tenże – jako swe pierwsze poważne
opracowanie z dziedziny matematyki – do Paryża.
Sformułowane tam prawo znane jest do dziś pod
nazwą Twierdzenia Pascala. Praca Pascala była
do tego stopnia dojrzała i skomplikowana, że Kartezjusz, któremu pokazano rękopis, nie chciał
uwierzyć, iż nie jest ona dziełem Étienne'a, a właśnie jego syna. Gdy Mersenne zapewnił go, że autorem jest młody Blaise, Descartes skomentował to
słowami: "Nie wydaje mi się dziwne, że zaproponował lepsze opracowania dotyczące stożka niż
starożytni", po czym dodał: "można jednak poruszyć związane z tym tematem kwestie, które nigdy
nie przyszłyby na myśl szesnastoletniemu dziecku." W ówczesnej Francji urzędy i stanowiska mogły być (i były) przedmiotem handlu. W 1631 Étienne sprzedał swą pozycję drugiego prezydenta
Cour des Aides za sumę 65 665 liwrów. Pieniądze te
zainwestowano w obligacje rządowe, co gwarantowało całkiem przyzwoite dochody oraz pozwoliło rodzinie Pascalów przeprowadzić się do Paryża i
wieść tam komfortowe życie. W roku 1638 jednak
Richelieu, pilnie poszukujący funduszy na prowadzenie wojny trzydziestoletniej, zalegał z wypłatą
odsetek; wartość majątku spadła gwałtownie z
niecałych 66 tysięcy do około 7300 liwrów.
c.d.n.
Źródło: Wikipedia
str. 2
GAZETKA SZKOLNA
Nr 1/2014 (18) Styczeń 2014
Układ Słoneczny (cd.) – Obiekty orbitujące
orbituj
wokół Słońca są podzielone na trzy grupy: planety, planety karłokarł
wate i małe ciała Układu Słonecznego. Astronomowie zwykle mierzą
mierzą odległości
odległoś w Układzie Słonecznym
w jednostkach astronomicznych (skrót: j.a. lub AU).
). Jedna jednostka astronomiczna to średnia odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem, czyli około 149 598 000 km.. Przykładowo Pluton jest odległy średnio o około 39,4
j.a. od Słońca,
ca, podczas gdy Jowisz krąży
krąż po orbicie w średniej odległości
ści około 5,2 j.a. od Słońca.
Sło
Jeden rok
świetlny, jednostka używana
ywana do wyrażania
wyraż
odległości międzygwiazdowych,
dzygwiazdowych, to około 63 240 j.a. Nieformalnie
Układ Słoneczny jest czasami dzielony na oddzielne strefy. Wewnętrzny
Wewn trzny Układ Słoneczny zawiera cztery planety skaliste i główny pas planetoid. Czasami definiuje się
si zewnętrzny
trzny Układ Słoneczny, jako obejmujący
wszystko poza pasem planetoid. Od czasu odkrycia pasa Kuipera, niektórzy używają
używają tego określenia dla obszaru poza orbitą Neptuna, a wtedy gazowe olbrzymy stanowią "strefę środkową".
Planeta- (dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę
lub pozostałości
ci gwiezdne, w którego wnętrzu
wn
nie zachodzą reakcje termojądrowe
ądrowe, wystarczająco duży, aby
uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć
osią
dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od
gwiazd, świecących światłem
wiatłem własnym, planety świecą światłem
wiatłem odbitym. Planety dzielone są
s na dwie kategorie: duże gazowe olbrzymy o małej gęstości
gę
oraz mniejsze planety skaliste.. Według definicji IAU, w Układzie
Słonecznym znanych jest 8 planet: cztery wewnętrzne – Merkury, Wenus, Ziemia,
Ziemia Mars i cztery zewnętrzne –
Jowisz, Saturn, Uran i Neptun.. Z wyjątkiem
wyją
Merkurego i Wenus, wokół każdej
żdej z nich krąży
kr
jeden lub więcej
księżyców.. Dotychczas (stan na 5 grudnia 2013) potwierdzono także
tak e istnienie 1050 planet pozasłonecznych. W
starożytności terminem
erminem „planeta” określano
okreś
siedem jasnych ciał: Merkurego, Wenus,
Wenus Marsa, Jowisza, Saturna,
a także Słońce i Księżyc, poruszających
ących się
si na niebie względem
dem gwiazd. W czasach nowożytnych,
nowo
wraz z rozpowszechnieniem się poglądu
ądu heliocentrycznego,
heliocentrycznego wykluczono z tego grona dwa ostatnie obiekty, natomiast
naturę planety przypisano Ziemi,, co łącznie
ł
dawało sześć planet. W 1781 r. odkryto siódmą
siódm planetę – Urana.
Odkrywane od początku XIX wieku obiekty krążące między orbitami
ami Marsa i Jowisza również
równie zaliczano do
planet. Po 1851 r., kiedy znanych było już
ju piętnaście
cie takich obiektów, zdecydowano się
si na zmianę klasyfikacji.
Ciała takie jak Ceres, Pallas, Juno i Westa,
Westa zaliczono do osobnej kategorii: planetoid,
planetoid bowiem wyraźnie różniły
się one od dotychczas poznanych planet – wszystkie były znacznie mniejsze i wszystkie poruszały się
si po zbliżonych orbitach, współtworząc
ąc większą
większ populację ciał (pas planetoid).
). Przez następnych
nast
kilkadziesiąt lat
uznawano istnienie ośmiu planet (łącznie
ącznie z odkrytym w 1846 r. Neptunem).
c.d.n.
Źródło: Wikipedia
str. 3
GAZETKA SZKOLNA
Krzyżówka nr 17
Nr 1/2014 (18) Styczeń 2014
Książka w cytatach
***
Rodzice
książką.
są
wiecznie
niedoczytaną
Autor: Jan Kurczab
***
Są książki, których grzbiety i okładki
stanowią najlepszą ich część.
Autor: Karol Dickens
***
Tam, gdzie pali się książki, pali się też
w końcu ludzi.
Autor: Heinrich Heine, Almansor
***
Tylko troglodyta uważa, że książki to
przeżytek.
Postać: Anna Kwiatkowska w serialu
Rodzina zastępcza.
***
Umysł potrzebuje książek, podobnie jak
miecz potrzebuje kamienia do ostrzenia.
Autor: George R.R. Martin, Gra o tron
***
Większą mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach.
Autor: Bernard z Clairvaux
***
Źródło: Matematyka wokół nas
str. 4
Źródło: Wikicytaty
Download