Program profilaktyki

advertisement
Plan został zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2013 r.
Warszawa 2013 r.
Podstawa prawna:
Art. 54 ust.2 pkt I lit. b Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572)
Założenia programu:
Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom
nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i
innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu
determinuje stan zdrowia dziecka oraz wpływa na doskonalenie funkcji niezbędnych do
opanowania umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.
Opracowanie i realizacja programu profilaktyki w Przedszkolu nr 103 w Warszawie jest
dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w
zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych
postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Cele ogólne programu:
Tworzenie warunków sprzyjających:





Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w
przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania
Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się
na drodze
Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie
Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się
Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
Zagadnienia w programie profilaktyki






Aktywny styl życia
Bezpieczna zabawa w przedszkolu
Bezpieczne zachowania w domu
Bezpieczeństwo na drodze
Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom
Zdrowe odżywianie
Metody pracy
W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim aktywne,
aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć.
W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób
pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję, np. techniki twórczego myślenia oraz
konkursy i różne techniki plastyczne.
Pozostałe metody to:


Metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz
instruktażu, za pomocą której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona
istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej wiedzy i
doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i
wieku) konieczności i sensu określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie
stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach.
Metoda utrwalania pożądanych zachowań – polega na przetwarzaniu pewnych
czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, a przede
wszystkim w sytuacjach naturalnych, również spontanicznie prowokowanych przez
dzieci.
Formy współpracy ze środowiskami w zakresie realizacji programu:
Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń
umożliwiających realizację nastąpi poprzez :






dydaktyczno
–
wychowawczych
Przekaz rodzicom przez nauczycieli na zebraniach grupowych
Informacja na tablicach klasowych w rozbieralni
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Umieszczanie osiągnięć dzieci na stronie internetowej
Udział w konkursach
Nawiązanie współpracy:
o z instruktorami: gimnastyki korekcyjnej
Ewaluacja
Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddawania jej działaniom
ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można
uzyskać poprzez:
 Obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. realizacji zabaw i ćwiczeń
ruchowych oraz aktywnego stylu życia
 Rozmowy z dziećmi i rodzicami
 Dowody współpracy z różnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia
ZAGADNIENIE PROGRAMU: I AKTYWNY STYL ŻYCIA
Aktywność ruchowa dziecka, pomimo iż jest to naturalna potrzeba rozwojowa, wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji
środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona
większa część pobytu dziecka w przedszkolu.
Cele do realizacji
zagadnienia
 Podtrzymywanie
naturalnej potrzeby
aktywności
ruchowej dziecka
 Wdrażanie do
realizacji
aktywnych form
wypoczynku
Zadania do realizacji
1. Doskonalenie sprawności ruchowej
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
(wskazówki dla rodziców)
3. Zachęcanie do udziału w sportowej rywalizacji
4. Niwelowanie fizycznych nieprawidłowości rozwojowych
5. Ukazywanie rekreacyjno – zdrowotnych form nabywania
sprawności fizycznej:
- spartakiada przedszkolaków
- gimnastyka korekcyjna
- taniec
Osiągnięcia dziecka
 Chętnie podejmuje działania o
charakterze ruchowym
 Hartuje organizm, wie, jak
zapobiegać zmarznięciu i
przegrzaniu
 Rozumie wartość aktywnych form
wypoczynku
 Zna szkodliwe skutki spędzania
wolnego czasu przed telewizorem
 Uczy się samodyscypliny
 Koryguje wady postawy
 Poznaje zasady zdrowej
rywalizacji
ZADANIE PROGRAMU: II BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Dziecko ma za zadanie nauczyć się przestrzegania nakazów i nakazów zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Nabywa umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej
zabawy i wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.





Cele do realizacji
zagadnienia
Poznawanie zasad
warunkujących bezpieczeństwo
własne i innych podczas zabaw
w przedszkolu
Przestrzeganie zakazu
prowokowania sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu
Rozwijanie umiejętności
zgodnego współżycia i
współdziałania z rówieśnikami
Nabywanie umiejętności
rozwiązywania spraw
konfliktowych i dochodzenia do
kompromisu
Sprzeciwianie się przemocy
fizycznej wobec siebie i innych
dzieci ze strony rówieśników
Osiągnięcia dziecka
Zadania do realizacji
1. Wypracowanie w grupach zasad
bezpiecznej wspólnej zabawy - zestawu
zabaw w ogrodzie
2. Wdrożenie podstawowych zasad
moralnych: życzliwości, tolerancji,
rozumienia potrzeb innych,
sprawiedliwości, odpowiedzialności
3. Wyrabianie dbałości o własne zmysły i
higienę układu nerwowego










Dziecko zna zasady bezpiecznej,
wspólnej zabawy
Rozumie, że zachowania typu:
wyrywanie zabawek, popychanie,
sypanie piaskiem mogą zagrażać
bezpieczeństwu własnemu i innych
Nauczy się korzystania z zabawek,
sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami
ich użytkowania
Reaguje na sygnały, polecenia N.,
których celem jest przeciwdziałanie
ewentualnym zagrożeniom
Rozumie konieczność ograniczenia
niekontrolowanej aktywności
ruchowej w Sali ze względu na
bezpieczeństwo innych
Sygnalizuje poczucie zagrożenia
Rozumie uczucia i potrzeby innych
Zna różne sposoby pokonywania
złości
Umie reagować na przejawy agresji
Rozumie potrzebę odpoczynku i
relaksu
ZAGADNIENIE PROGRAMU: III BEZPIECZNE ZACHOWANIA W DOMU

Cele do realizacji
zagadnienia
Poznawanie zasad
warunkujących
bezpieczeństwo własne i
innych
Osiągnięcia dziecka
Zadania do realizacji
1. Poznanie zasad bezpieczeństwa w
kontakcie z różnorodnymi zagrożeniami
w codziennym życiu

Dziecko pozna zagrożenia wynikające
z zabaw zapałkami, środkami
chemicznymi

Rozumie zagrożenia wynikające z
samodzielnego używania leków

Przestrzega zakazu samodzielnego
użytkowania urządzeń
mechanicznych, elektrycznych, zna
możliwe konsekwencje jego łamania
ZAGADNIENIE PROGRAMU: IV BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE





Cele do realizacji
Wdrażanie do
właściwego zachowania
się w ruchu drogowym
Zapoznanie z nazwami i
znaczeniem znaków
drogowych
Kształtowanie
umiejętności zwracania
się do policjanta w
trudnych sytuacjach
Wdrażanie do
zachowania szczególnej
ostrożności w środkach
lokomocji i na
przystankach
Doskonalenie
umiejętności
zapamiętywania
numerów alarmowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zadania do realizacji
Znajomość:
Zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
poruszania się po chodniku i poboczu
Wpływu warunków atmosferycznych, pór roku i
doby na bezpieczeństwo na drodze
Znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych
znaków drogowych
Roli policjanta w ruchu drogowym
Zasad bezpiecznej jazdy środkami lokomocji,
bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w
środkach lokomocji i na przystankach
Numerów alarmowych







Osiągnięcia dziecka
Dziecko potrafi bezpiecznie poruszać się
po drodze, stosuje zasady przechodzenia
przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji
świetlnej
Rozumie znaczenie i konieczność
stosowania elementów odblaskowych
Zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich
symbolikę i funkcję (ostrzeganie,
zakazywanie, informowanie)
Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w
trudnych sytuacjach (policjant)
Umie bezpiecznie i kulturalnie zachować
się w środkach komunikacji publicznej,
ustępuje miejsca osobom starszym i
niepełnosprawnym, rozumie konieczność
bezpiecznego zachowania się na
przystankach
Zna numery alarmowe
Umie wykorzystać zdobyte wiadomości i
umiejętności
ZAGADNIENIE PROGRAMU: V HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Cele do realizacji
 Wdrażanie do
przestrzegania i
utrwalania
nawyków
higienicznych
 Wdrażanie do
przestrzegania
zasad dbałości o
ład i czystość w
najbliższym
otoczeniu
Zadania do realizacji
1. Dbałość o higienę osobistą i
higienę otoczenia.
2. Poznanie sposobów
przeciwdziałania zagrożeniom dla
zdrowia.














Osiągnięcia dziecka
Dziecko dba o własny wygląd
Potrafi odpowiednio umyć ręce i zęby
Samodzielnie posługuje się chustką do nosa, grzebieniem
Dba o czystość ciała i ubrania
Rozumie zagrożenia dla zdrowia płynące z braku dbałości o
higienę
Zna sposoby przeciwdziałania zarażaniu się chorobami: zasłania
usta podczas kaszlu
Myje ręce po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, po
powrocie z podwórka
Myje owoce i warzywa przed spożyciem
Zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody
bezpośrednio z kranu
Rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów
Rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się
zaleceniom lekarzy
Zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub
zauważone u innych
Dba o wygląd otoczenia
Dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłków
ZAGADNIENIE PROGRAMU: VI ZDROWE ODŻYWIANIE
Cele do realizacji
 Poznawanie
zaleceń
prozdrowotnych
w zakresie
racjonalnego
odżywiania
 Poznawanie
czynników
zagrażających
zdrowiu,
związanych z
żywieniem
 Aktywne
uczestniczenie w
„zdrowym
odżywianiu”
Zadania do realizacji
1. Poznanie produktów
wpływających na
utrzymanie zdrowia,
określone w
„piramidzie zdrowia”
2. Uświadomienie
szkodliwości
niektórych produktów
spożywczych
3. Pogadanka z dziećmi
rzemieślnika kuchni
nt. zrównoważonego
żywienia








Osiągnięcia dziecka
Dziecko zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w
stanie zdrowia
Zna wpływ wartości odżywczych niektórych produktów na funkcjonowanie
wybranych tkanek, organów np. wit.A na wzrok, wit. D na kościec
Zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywanych w ciągu
dnia
Potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia
Potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich
przygotowaniu
Rozumie konieczność ograniczania niektórych produktów np. słodyczy,
chipsów, coca coli z powodu narażenia się na choroby
Rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób,
pomimo, że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia
Potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy
posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie
Download