Program profilaktyki

advertisement
Plan został zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2013 r.
Warszawa 2013 r.
Podstawa prawna:
Art. 54 ust.2 pkt I lit. b Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572)
Założenia programu:
Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom
nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i
innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu
determinuje stan zdrowia dziecka oraz wpływa na doskonalenie funkcji niezbędnych do
opanowania umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia nauki w szkole.
Opracowanie i realizacja programu profilaktyki w Przedszkolu nr 103 w Warszawie jest
dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w
zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych
postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Cele ogólne programu:
Tworzenie warunków sprzyjających:





Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w
przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania
Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się
na drodze
Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie
Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się
Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
Zagadnienia w programie profilaktyki






Aktywny styl życia
Bezpieczna zabawa w przedszkolu
Bezpieczne zachowania w domu
Bezpieczeństwo na drodze
Higiena osobista, otoczenia oraz zapobieganie chorobom
Zdrowe odżywianie
Metody pracy
W realizacji programu wykorzystywane będą różnorodne metody, przede wszystkim aktywne,
aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć.
W trakcie rozmaitych zabaw inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób
pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję, np. techniki twórczego myślenia oraz
konkursy i różne techniki plastyczne.
Pozostałe metody to:


Metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania oraz
instruktażu, za pomocą której nauczyciel oddziałuje na świadomość dziecka. Jest ona
istotna zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy dzieciom brak odpowiedniej wiedzy i
doświadczeń. Najważniejsze jest wyjaśnienie dziecku (stosownie do jego wiedzy i
wieku) konieczności i sensu określonych form zachowań. Bardzo przydatne będzie
stworzenie swoistego kodeksu postępowania w określonych sytuacjach.
Metoda utrwalania pożądanych zachowań – polega na przetwarzaniu pewnych
czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych, a przede
wszystkim w sytuacjach naturalnych, również spontanicznie prowokowanych przez
dzieci.
Formy współpracy ze środowiskami w zakresie realizacji programu:
Prezentowanie celów programu oraz zamierzeń
umożliwiających realizację nastąpi poprzez :






dydaktyczno
–
wychowawczych
Przekaz rodzicom przez nauczycieli na zebraniach grupowych
Informacja na tablicach klasowych w rozbieralni
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Umieszczanie osiągnięć dzieci na stronie internetowej
Udział w konkursach
Nawiązanie współpracy:
o z instruktorami: gimnastyki korekcyjnej
Ewaluacja
Skuteczność oddziaływania na świadomość, umiejętności dzieci w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia wymaga poddawania jej działaniom
ewaluacyjnym. Odpowiedzi na temat efektywności założeń programu będzie można
uzyskać poprzez:
 Obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach, ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji naturalnych, dotyczących np. realizacji zabaw i ćwiczeń
ruchowych oraz aktywnego stylu życia
 Rozmowy z dziećmi i rodzicami
 Dowody współpracy z różnymi instytucjami promującymi zdrowy styl życia
ZAGADNIENIE PROGRAMU: I AKTYWNY STYL ŻYCIA
Aktywność ruchowa dziecka, pomimo iż jest to naturalna potrzeba rozwojowa, wymaga szczególnego zrozumienia i podejścia w organizacji
środowiska przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby na tę formę aktywności została przeznaczona
większa część pobytu dziecka w przedszkolu.
Cele do realizacji
zagadnienia
 Podtrzymywanie
naturalnej potrzeby
aktywności
ruchowej dziecka
 Wdrażanie do
realizacji
aktywnych form
wypoczynku
Zadania do realizacji
1. Doskonalenie sprawności ruchowej
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
(wskazówki dla rodziców)
3. Zachęcanie do udziału w sportowej rywalizacji
4. Niwelowanie fizycznych nieprawidłowości rozwojowych
5. Ukazywanie rekreacyjno – zdrowotnych form nabywania
sprawności fizycznej:
- spartakiada przedszkolaków
- gimnastyka korekcyjna
- taniec
Osiągnięcia dziecka
 Chętnie podejmuje działania o
charakterze ruchowym
 Hartuje organizm, wie, jak
zapobiegać zmarznięciu i
przegrzaniu
 Rozumie wartość aktywnych form
wypoczynku
 Zna szkodliwe skutki spędzania
wolnego czasu przed telewizorem
 Uczy się samodyscypliny
 Koryguje wady postawy
 Poznaje zasady zdrowej
rywalizacji
ZADANIE PROGRAMU: II BEZPIECZNA ZABAWA W PRZEDSZKOLU
Dziecko ma za zadanie nauczyć się przestrzegania nakazów i nakazów zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym. Nabywa umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez właściwą ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa, jakie może zaistnieć podczas wspólnej
zabawy i wspólnego funkcjonowania z innymi dziećmi w przedszkolu.





Cele do realizacji
zagadnienia
Poznawanie zasad
warunkujących bezpieczeństwo
własne i innych podczas zabaw
w przedszkolu
Przestrzeganie zakazu
prowokowania sytuacji
zagrażających bezpieczeństwu
Rozwijanie umiejętności
zgodnego współżycia i
współdziałania z rówieśnikami
Nabywanie umiejętności
rozwiązywania spraw
konfliktowych i dochodzenia do
kompromisu
Sprzeciwianie się przemocy
fizycznej wobec siebie i innych
dzieci ze strony rówieśników
Osiągnięcia dziecka
Zadania do realizacji
1. Wypracowanie w grupach zasad
bezpiecznej wspólnej zabawy - zestawu
zabaw w ogrodzie
2. Wdrożenie podstawowych zasad
moralnych: życzliwości, tolerancji,
rozumienia potrzeb innych,
sprawiedliwości, odpowiedzialności
3. Wyrabianie dbałości o własne zmysły i
higienę układu nerwowego










Dziecko zna zasady bezpiecznej,
wspólnej zabawy
Rozumie, że zachowania typu:
wyrywanie zabawek, popychanie,
sypanie piaskiem mogą zagrażać
bezpieczeństwu własnemu i innych
Nauczy się korzystania z zabawek,
sprzętu, narzędzi zgodnie z zasadami
ich użytkowania
Reaguje na sygnały, polecenia N.,
których celem jest przeciwdziałanie
ewentualnym zagrożeniom
Rozumie konieczność ograniczenia
niekontrolowanej aktywności
ruchowej w Sali ze względu na
bezpieczeństwo innych
Sygnalizuje poczucie zagrożenia
Rozumie uczucia i potrzeby innych
Zna różne sposoby pokonywania
złości
Umie reagować na przejawy agresji
Rozumie potrzebę odpoczynku i
relaksu
ZAGADNIENIE PROGRAMU: III BEZPIECZNE ZACHOWANIA W DOMU

Cele do realizacji
zagadnienia
Poznawanie zasad
warunkujących
bezpieczeństwo własne i
innych
Osiągnięcia dziecka
Zadania do realizacji
1. Poznanie zasad bezpieczeństwa w
kontakcie z różnorodnymi zagrożeniami
w codziennym życiu

Dziecko pozna zagrożenia wynikające
z zabaw zapałkami, środkami
chemicznymi

Rozumie zagrożenia wynikające z
samodzielnego używania leków

Przestrzega zakazu samodzielnego
użytkowania urządzeń
mechanicznych, elektrycznych, zna
możliwe konsekwencje jego łamania
ZAGADNIENIE PROGRAMU: IV BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE





Cele do realizacji
Wdrażanie do
właściwego zachowania
się w ruchu drogowym
Zapoznanie z nazwami i
znaczeniem znaków
drogowych
Kształtowanie
umiejętności zwracania
się do policjanta w
trudnych sytuacjach
Wdrażanie do
zachowania szczególnej
ostrożności w środkach
lokomocji i na
przystankach
Doskonalenie
umiejętności
zapamiętywania
numerów alarmowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zadania do realizacji
Znajomość:
Zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
poruszania się po chodniku i poboczu
Wpływu warunków atmosferycznych, pór roku i
doby na bezpieczeństwo na drodze
Znaczenia sygnalizacji i symboliki wybranych
znaków drogowych
Roli policjanta w ruchu drogowym
Zasad bezpiecznej jazdy środkami lokomocji,
bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w
środkach lokomocji i na przystankach
Numerów alarmowych







Osiągnięcia dziecka
Dziecko potrafi bezpiecznie poruszać się
po drodze, stosuje zasady przechodzenia
przez jezdnię, stosuje się do sygnalizacji
świetlnej
Rozumie znaczenie i konieczność
stosowania elementów odblaskowych
Zna wybrane znaki drogowe, rozumie ich
symbolikę i funkcję (ostrzeganie,
zakazywanie, informowanie)
Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w
trudnych sytuacjach (policjant)
Umie bezpiecznie i kulturalnie zachować
się w środkach komunikacji publicznej,
ustępuje miejsca osobom starszym i
niepełnosprawnym, rozumie konieczność
bezpiecznego zachowania się na
przystankach
Zna numery alarmowe
Umie wykorzystać zdobyte wiadomości i
umiejętności
ZAGADNIENIE PROGRAMU: V HIGIENA OSOBISTA I OTOCZENIA ORAZ ZAPOBIEGANIE CHOROBOM
Cele do realizacji
 Wdrażanie do
przestrzegania i
utrwalania
nawyków
higienicznych
 Wdrażanie do
przestrzegania
zasad dbałości o
ład i czystość w
najbliższym
otoczeniu
Zadania do realizacji
1. Dbałość o higienę osobistą i
higienę otoczenia.
2. Poznanie sposobów
przeciwdziałania zagrożeniom dla
zdrowia.














Osiągnięcia dziecka
Dziecko dba o własny wygląd
Potrafi odpowiednio umyć ręce i zęby
Samodzielnie posługuje się chustką do nosa, grzebieniem
Dba o czystość ciała i ubrania
Rozumie zagrożenia dla zdrowia płynące z braku dbałości o
higienę
Zna sposoby przeciwdziałania zarażaniu się chorobami: zasłania
usta podczas kaszlu
Myje ręce po skorzystaniu z toalety oraz przed posiłkami, po
powrocie z podwórka
Myje owoce i warzywa przed spożyciem
Zna ewentualne zagrożenia wynikające z picia wody
bezpośrednio z kranu
Rozumie potrzebę kontrolowania i leczenia zębów
Rozumie potrzebę stosowania szczepień, poddawania się
zaleceniom lekarzy
Zgłasza dorosłym dolegliwości odczuwane przez siebie lub
zauważone u innych
Dba o wygląd otoczenia
Dba o estetykę stołu podczas spożywania posiłków
ZAGADNIENIE PROGRAMU: VI ZDROWE ODŻYWIANIE
Cele do realizacji
 Poznawanie
zaleceń
prozdrowotnych
w zakresie
racjonalnego
odżywiania
 Poznawanie
czynników
zagrażających
zdrowiu,
związanych z
żywieniem
 Aktywne
uczestniczenie w
„zdrowym
odżywianiu”
Zadania do realizacji
1. Poznanie produktów
wpływających na
utrzymanie zdrowia,
określone w
„piramidzie zdrowia”
2. Uświadomienie
szkodliwości
niektórych produktów
spożywczych
3. Pogadanka z dziećmi
rzemieślnika kuchni
nt. zrównoważonego
żywienia








Osiągnięcia dziecka
Dziecko zna produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w
stanie zdrowia
Zna wpływ wartości odżywczych niektórych produktów na funkcjonowanie
wybranych tkanek, organów np. wit.A na wzrok, wit. D na kościec
Zna zalecenia dotyczące rodzajów i składu posiłków spożywanych w ciągu
dnia
Potrafi pokonać uprzedzenia do potraw istotnych dla zdrowia
Potrafi komponować zdrowe posiłki i aktywnie uczestniczyć w ich
przygotowaniu
Rozumie konieczność ograniczania niektórych produktów np. słodyczy,
chipsów, coca coli z powodu narażenia się na choroby
Rozumie, że pewne produkty mogą wywoływać alergie u niektórych osób,
pomimo, że powszechnie uznawane są za korzystne dla zdrowia
Potrafi rozpoznać wiarygodność reklam, np. słodyczy na podstawie wiedzy
posiadanej na temat ich wpływu na zdrowie
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards