PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BOGONIOWICACH
Z FILIĄ W KIPSZNEJ
Bogoniowice
rok szkolny 2016 – 2017
„W wychowaniu chodzi głownie o to
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem,
ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał”
/ Jan Paweł II /
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej w Bogoniowicach z Filią w Kipsznej
został oparty na chrześcijańskim systemie wartości oraz na uniwersalnych zasadach etyki.
Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Tylko pełna współpraca
wszystkich tych podmiotów zapewni osiągnięcie założonych celów wychowawczych.
Cele oddziaływań wychowawczych
Szkoła w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie wysiłek rodziców,
powinna zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:
1. Znajdowali w szkole sprzyjające warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego
( w wymiarze moralnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
estetycznym, duchowym i religijnym ).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności
zdobywanych
w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych realizowanych na wszystkich
etapach kształcenia.
4. Przygotowywali się do właściwej oceny moralnej zachowań człowieka i kształtowali
w sobie potrzebę dążenia do dobra w jego wymiarze osobistym i społecznym,
z poszanowaniem praw innych ludzi.
5. Dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia wyznaczonych sobie, szlachetnych
celów życiowych.
6. Przygotowywali się do godnego życia w rodzinie, w społeczności lokalnej
i w państwie.
7. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego.
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich
poglądów.
9. Umieli współdziałać w grupie i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
i uczniów.
Przewidywane efekty oddziaływań wychowawczych – sylwetka absolwenta
Zakłada się, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania
wychowawczego uczeń :















Dba o własną godność oraz szanuje innych ludzi.
Potrafi we właściwy sposób rozeznać, co dobre, a co złe. Zawsze opowiada się po
stronie dobra.
Jest odpowiedzialny, dotrzymuje słowa i wywiązuje się z przyjętych na siebie
obowiązków.
Lubi się uczyć. Chce stale poszerzać swą wiedzę i nabywać nowe umiejętności.
Stara się być samodzielny, aktywny i przedsiębiorczy.
Umie być tolerancyjny. Wie, że każdy ma prawo być sobą, robić to, co lubi, jednak
pod warunkiem, że nie krzywdzi przy tym siebie lub innych.
Nie kłamie, nie oszukuje, nie dba o własne korzyści cudzym kosztem.
Jest wrażliwy na cudzą niedolę. Stara się pomagać tym, którzy zostali skrzywdzeni
lub potrzebują wsparcia.
Jest wytrwały, nie poddaje się łatwo, jeśli natrafi na trudności. Umie zdobyć się na
duży wysiłek, gdy dąży do celu.
Wie, w jaki sposób może korzystać z powszechnie dostępnych źródeł wiedzy.
Stara się nieustannie pracować nad własnym rozwojem.
Żyje w poczuciu szacunku dla ojczyzny i wypracowanego przez wieki dziedzictwa
kulturowego.
Stara się wnosić swój wkład w rozwój dobra wspólnego.
Ma świadomość odpowiedzialności za zdrowie psychiczne i fizyczne swoje i innych.
Dba o środowisko naturalne, czując potrzebę jego ochrony dla obecnych i przyszłych
pokoleń.
Obszary realizowania programu wychowawczego:






proces dydaktyczny,
działalność wychowawców klas,
zajęcia pozalekcyjne,
obchody uroczystości szkolnych, lokalnych i ogólnonarodowych,
wycieczki oraz inne formy wypoczynku i rekreacji,
zadania podejmowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
ZADANIA WYCHOWAWCZE
CEL OGÓLNY
WYCHOWANIE
MORALNE
CELE SZCZEGÓŁOWE
 Kształtowanie myślenia oraz
codziennego zachowania uczniów tak,
by były zgodne z zasadami dekalogu
i powszechnie uznawanymi normami
moralnymi.
PRZEWIDYWANE EFEKTY
WYCHOWANIA
UCZEŃ:
- w sposób godny traktuje siebie i innych,
- jest prawdomówny,
- jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
- potrafi okazać współczucie, a także wykazać
się postawą altruistyczną,
WYCHOWANIE
PATRIOTYCZNE
 Kształtowanie więzi z krajem ojczystym,
poczucia dumy narodowej i świadomości
obywatelskiej.
 Uświadomienie konieczności
kultywowania tradycji.
 Budzenie szacunku do miejsc pamięci
narodowej i wytworów kultury narodowej.
 Rozwijanie potrzeby ludzkiej solidarności
w dążeniu do życiowej stabilizacji
i zachowania pokoju.
UCZEŃ:








WYCHOWANIE
PROZDROWOTNE
 Propagowanie zdrowego trybu życia
polegającego na prawidłowym
odżywianiu się, uprawianiu sportu
i aktywnych formach wypoczynku.
 Uświadomienie zagrożenia wynikającego
dla człowieka z alkoholizmu,
nikotynizmu, narkomanii oraz stosowania
tzw. dopalaczy.
 Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej
przyczyn, profilaktyki i leczenia różnych
chorób.
 Rozwijanie opiekuńczego stosunku do
kolegów, dbałości o ich zdrowie
i troski o ich bezpieczeństwo.
rozpoznaje symbole narodowe oraz religijne
i szanuje je,
bierze udział w uroczystościach
patriotycznych,
czuje więź z krajem ojczystym,
zna najważniejsze postacie z dziejów
regionu i kraju,
szanuje miejsca pamięci,
rozpoznaje wytwory kultury narodowej,
jest dumny ze swojej szkoły, miejscowości,
regionu i kraju,
w sposób świadomy troszczy się o tworzenie
warunków do godnego i bezpiecznego życia
dla wszystkich.

UCZEŃ:








dba o higienę osobistą,
dba o zdrowie i sprawność fizyczną,
prawidłowo się odżywia,
jest opiekuńczy i odpowiedzialny za siebie
i innych,
ma właściwą postawę wobec osób
niepełnosprawnych,
unika zagrożeń dla zdrowia,
radzi sobie w sytuacjach trudnych, unika
gwałtownych reakcji.
wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
WYCHOWANIE
EKOLOGICZNE
 Kształtowanie właściwych postaw wobec
osób niepełnosprawnych.
 Wychowanie do życia w rodzinie poprzez
zapoznawanie uczniów z problemami
okresu dojrzewania.
 Przygotowanie do udzielania pomocy
przedmedycznej.
 Wdrażanie do właściwego radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 Przygotowanie do odpowiedzialnego
zachowania się w czasie alarmów
szkolnych.
 Przygotowanie do właściwego
postępowania w przypadku kontaktu
z przedmiotami niebezpiecznymi,
toksycznymi, łatwopalnymi,
wybuchowymi, niewybuchami
i niewypałami.

 Zapoznanie uczniów z tematyką
ekologiczną, zasadami ochrony przyrody
i zagrożeniami dla środowiska.
 Wyrabianie w uczniach nawyków
ekonomicznego korzystania z wody
i energii elektrycznej.
 Uświadamianie uczniom korzyści
wynikających z zagospodarowania
surowców wtórnych.
UCZEŃ:




potrafi udzielić pomocy przedmedycznej.
chroni przyrodę,
unika zagrożeń dla środowiska,
rozumie potrzebę zagospodarowania
surowców wtórnych,
oszczędza zasoby naturalne.
WYCHOWANIE
KULTURALNE
WYCHOWANIE
INFORMACYJNE
 Kształtowanie nawyków kulturalnego
zachowania się w szkole, w domu
i miejscach publicznych.
 Uczenie kultury słowa.
 Organizowanie zajęć służących
wyrabianiu umiejętności spostrzegania,
oceniania, przeżywania i rozumienia
piękna w przyrodzie, sztuce i literaturze.
 Rozwijanie zainteresowań uczniów
poprzez udział w zajęciach
pozalekcyjnych.
UCZEŃ:
 Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
 Rozwijanie umiejętności racjonalnego
i bezpiecznego korzystania ze środków
upowszechniania informacji.
UCZEŃ:







WYCHOWANIE
SPOŁECZNE
 Uświadamianie młodzieży znaczenia
odpowiedzialności za siebie, grupę,
rodzinę i społeczeństwo.
 Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej
pomocy i życzliwości oraz zdrowego
współzawodnictwa w czasie nauki
i zabawy.
 Integrowanie zespołu klasowego.
Promowanie szkoły bez przemocy,
wulgaryzmów i wandalizmu.
potrafi zachować się kulturalnie w różnych
miejscach i sytuacjach,
rozwija swoje zainteresowania,
dba o dobre imię klasy i szkoły,
odnajduje piękno i wskazówki do
kształtowania siebie w literaturze i sztuce.
ma potrzebę zdobywania i właściwego
wykorzystywania informacji,
umie korzystać z różnych źródeł
informacji,
ma potrzebę czytania
UCZEŃ:





szanuje starszych i słabszych,
zna swoją pozycję i obowiązki w rodzinie,
czuje się odpowiedzialny za siebie, grupę
i rodzinę,
sumiennie wypełnia powierzone
obowiązki,
jest koleżeński, życzliwy, tolerancyjny,
prawdomówny,
 Wskazanie roli domu rodzinnego
i określenie pozycji dziecka w rodzinie –
jego praw i obowiązków.
 Wdrażanie do integracji szkoły z domem
rodzinnym.
 Uczenie poszanowania własności
społecznej i osobistej.
 Budzenie zainteresowania aktualnymi
problemami najbliższego otoczenia..
 Kształtowanie prawidłowych postaw
dotyczących bezpieczeństwa w szkole
i poza nią.
 Uświadamianie zagrożeń wynikających
z przynależności do różnych sekt i grup
nieformalnych.


dokonuje właściwych wyborów
moralnych,
dba o mienie własne i cudze.
Wychowawcy poszczególnych klas sporządzają plan oddziaływań wychowawczych uwzględniający zadania zawarte w Szkolnym Programie
Wychowawczym.
Szkolny program wychowawczy podlega ewaluacji.
Ewaluacja programu wychowawczego dokonywana jest dwa razy w ciągu roku: w czerwcu
(podsumowanie) i we wrześniu (aktualizacja).
Sposoby ewaluacji:
a) analiza ocen zachowania dokonywana przez wychowawców,
b) ankiety skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
c) raporty wychowawców klas sporządzone w oparciu o obserwację, zeszyty
wychowawców i dzienniczki uwag dołączone do dzienników lekcyjnych,
d) analiza opinii Rady Rodziców i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e) raport sporządzany w oparciu o sprawozdania z zajęć pozalekcyjnych.
W programie zakłada się możliwość dokonywania bieżących korekt i uzupełnień w ciągu
roku szkolnego.
Program Wychowawczy Szkoły został zatwierdzony
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 28 września 2016 r.
przez
Radę
Rodziców
Download