05 Międzynarodowe rynki finansowe

advertisement
WyŜsza Szkoła
Prawa i Administracji
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Prawa i Administracji
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: „ADMINISTRACJA”,
rok akademicki 2008/09
2.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe rynki finansowe
3.
Rok studiów: I
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Semestr: II
Przedmioty wprowadzające: Postawy finansów, Prawo finansowe
Wymagania wstępne: wiedza ogólna z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
20
6.
Warsztaty:
20
7.
Ćwiczenia:
8.
Punkty ECTS:
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
4
Celem przedmiotu jest przedstawienie nadrzędnych zasad, cech i funkcji systemów finansowych w aspekcie
międzynarodowym, szczególnie w kontekście norm, rozwiązań i zaleceń Unii Europejskiej. Istotnym
zagadnieniem będzie przedstawienie funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych i rozwiązań
systemowych przyjętych w świecie.
10.
Metody dydaktyczne
Grupy dyskusyjne, zespołowe rozwiązywanie problemów.
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w formie pisemnej
12.
Lp.
I
II
III
Treści programowe
Tematyka zajęć
Istota i funkcje rynków finansowych. Pojęcia
podstawowe. Rodzaje rynków. Fazy ewolucji
systemu finansowego. Modele rozwoju
rynków
Regulacje rynków finansowych w Unii
Europejskiej i w świecie. Rola państwa w
regulacjach systemowych. Specyfika
gospodarki polskiej na tle rozwiązań
światowych
Klasyfikacja rynków finansowych. Podstawy
prawne funkcjonowania rynku kapitałowego.
Liczba godzin
stacjonarne
warsztaty
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
warsztaty
ćwiczenia
3
2
2
IV
V
VI
VII
VIII
IX
14.
Rynek transakcji natychmiastowych i rynek
terminowy
Pojecie i forma papierów wartościowych.
Rodzaje i wycena walut.
Rola
instrumentów
pochodnych
w
ograniczaniu
i
dywersyfikacji
ryzyka
finansowego
Uczestnicy
międzynarodowych
rynków
finansowych.
Instytucje
regulujące
i
nadzorujące
rynek.
Instytucje
obrotu
instrumentami finansowymi.
Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce
i
Unii
Europejskiej.
Charakterystyka
zachowań inwestora. Aktywa finansowe
gospodarstw
domowych
i
instytucji
finansowych.
Perspektywy
rozwoju
rynków
międzynarodowych w świetle analizy postaw i
zachowań
inwestorów,
uczestników
globalnego rynku finansowego
Modele rynku kapitałowego. Hipoteza
efektywności informacyjnej. Analiza metod i
technik zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Rodzaje kryzysów finansowych na świecie
2
2
2
2
2
3
Zalecana, podstawowa literatura
J.Czekaj, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008
E.Chrabonszczewska, L.Oręziak, Międzynarodowe rynki finansowe, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2000
J.K.Solarz, Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa 2008
A.Sławinski, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006
15.
Literatura uzupełniająca
E.Pietrzak,M.Markiewicz, Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wyd. Uniwersytetu
Gdańskiego ,Gdańsk 2007
L.Pawłowicz,R.Wierzba, Rynki finansowe wobec procesów globalizacji, Uniwersytet
Gdański ,Gdańska Akademia Bankowa ,Gdańsk GAB , Cedetu,2003
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia
- warsztaty: Dr Paulina Filip
Download