Segmentacja rynku pracy - Instytut Socjologii UW

advertisement
Segmentacja rynku pracy
1
Geneza teorii
Wkład socjologii
1
Wkład socjologii


mechanizm redystrybucji i alokacji na
rynku pracy w „wytwarzaniu” społecznej
struktury
wiedza socjograficzna o grupach
zawodowych
2
Główne tezy teorii segmentacji




rynek pracy nie jest jednolitą instytucją - jest
zbiorem segmentów
reguły rynkowej są specyficzne dla tych
segmentów
ludzie znają lepiej reguły na obszarze
specyficznych segmentów niż na ogólnym rynku
pracy
grupy pracowników na rynku pracy mają
tendencję do samoorganizowania się
instytucjonalizacji ochrony własnych interesów
wobec konkurencji
3
Segmenty








zawodowe rynki pracy
wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy
jądro i peryferie rynku
lokalne rynki pracy
rynek pracy nierejestrowanej
sektor prywatny i sektor publiczny
małe firmy na rynku pracy
segmenty wg form zatrudnienia
4
Zawodowe rynki pracy (Miller i
Form, 1964)


Grupy zawodowe różnią się stopniem
kontroli nad rynkiem swojego zawodu
Typy czyste zawodowych rynków
pracy: rynek pod kontrolą grupy
zawodowej, tradycyjny, formalnie
administrowany, kontestujący i wolny
5
Rynek pozostający pod kontrolą
grupy zawodowej




Dana grupa zawodowa całkowicie
dominuje nad „swoim rynkiem”, określa
warunki zatrudnienia, do dużego stopnia
może ignorować mechanizmy rynku
Przykład: parlamentarzyści, wyższa kadra
kierownicza
Co powstrzymuje grupę przed
nadużywaniem dominacji?
Kontrola warunków pracy innych grup
zawodowych
6
Rynek tradycyjny




grupa zawodowa monopolizuje pewne
praktyczne umiejętności oraz określa zbiór
zasad etycznych, odnoszących się do
kolegów i klienteli
waga tradycyjnych wyobrażeń, ile powinno
się żądać do klientów za usługę
niezależni profesjonaliści, i zawody nieco
niżej kwalifikowane, rzemieślnicy
silne stowarzyszenia zawodowe
7
Rynek formalnie
administrowany




Zawody, których funkcjonowanie jest
określone przede wszystkim przez
przepisy prawne
Dynamiczny rozwój
administrowanych rynków pracy po II
wojnie światowej
Sektor publiczny jako lider regulacji
Zjawiska deregulacji rynków pracy po
roku 1990 w Polsce i na świecie
8
Rynek kontestujący



Zawody zdolne do organizowania
zbiorowego protestu: robotnicze
Warunki pracy i płacy określone
głównie przez przetarg
Ograniczenia dla zawodów z
powołaniem, wyobrażeniem służby
społecznej
9
Rynek wolny





płace kształtowane przez zależność
między popytem i podażą na daną
pracę
brak wyrazistych reguł
indywidualne negocjacje i umowy
ustne
niskie zarobki, dorywcze prace
elastyczność
10
Wewnętrzny i zewnętrzny rynek
pracy (Doeringer, Piore, 1971)










rynki na poziomie firmy
zatrudniony uczestnikiem wewnętrznego rynku pracy swojej firmy
osoby z zewnątrz firmy, starające się o pracę - częścią zewnętrznego
rynku pracy
cechy wewnętrznego rynku pracy: specyficzny sposób rekrutacji do
pracy, systemy motywowania pracowników i ich szkolenia, mechanizmy
kontroli pracowników, ścieżki organizacyjnych karier.
uwarunkowania wewnętrznego rynku pracy: Z drugiej strony kompozycja
zawodów i kwalifikacji, uwarunkowania technologiczne, procedury
organizacyjne
konkurencja miedzy grupami i jednostkami na wewnętrznym rynku pracy
Uprzywilejowanie uczestników wewnętrznego rynku pracy nad
uczestnikami zewnętrznego rynku pracy
Zmiany położenia firmy a sytuacja pracowników
Podział jako ideologia
W Polsce strategia wewnętrznego czy zewnętrznego rynku pracy
11
Jądro rynku pracy i peryferia
(core i periphery)

lub koncepcja dualnego rynku
12
Jądro



sektor centralny (jądro, rdzeń), na obszarze
gospodarki, gdzie firmy osiągają wysoką
wydajność, wysokie zyski, monopolizują
produkcję
w jadrze wysoka przynależnością
pracowników do związków zawodowych
relatywnie wysokie zarobki, korzystniejsze
warunki pracy, duża stabilność
zatrudnienia, ochrona praw pracowniczych
już nabytych
13
Sektor peryferyjny






firmy mniejsze, duża konkurencja, niższa wydajność
pracy, niższe zyski, mniejszy postęp organizacyjny i
techniczny.
miejsca pracy gorzej płatne, niestabilne, wymagające
większego wysiłku lub intensywności, dające
niewielką szanse awansu.
wysoce spersonalizowanymi stosunkami pracy,
również na linii przełożony – podwładny, nepotyzm,
kapryśna dyscypliny pracy, osobiste urazy.
duża fluktuacja pracownicza.
trudności przeniesienia się z peryferii do jądra
przesunięcia się jądra w przebiegu polskiej
transformacji
14
Jądro w Polsce obecnie
Procter&Gamble, Arthur Andersen, Coca - Cola,
Unilever, Pepsico, General Motors, Master Foods
Branże wybierane przez studentów AIESEC: reklama,
bankowość, handel, doradztwo, usługi finansowe,
hotelarstwo i turystyka oraz massmedia
Firmy wybierane przez studentów AIESEC :
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte,
KPMG, Google, ING Bank Śląski, MARS Polska,
Nestle Polska, Procter & Gamble, McKinsey &
Company.
15
Lokalne rynki pracy
Definicja dostosowana do warunków danego
kraju
Lokalność sieci, sitwy, podział na swoich i
obcych, nepotyzm,
Połączenia między lokalnymi rynkami pracy
Klasyfikacje:
 stopień zmonopolizowania
 głębokość rynku pracy
 rodzaj zasobów
16
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards