Zró*nicowanie demograficzne spo*ecze*stw

advertisement
Cel zajęć:
Poznanie zróżnicowania
społeczeństwa pod względem
wieku, płci i zatrudnienia
Na Co Będziemy Zwracać Uwagę:
• analizuje piramidy wieku (społeczeństwo rozwojowe,
zastojowe, regresywne)
• charakteryzuje zróżnicowanie społeczeństwa (wiek, płeć,
zatrudnienie)
• wyjaśnia przyczyny wzrostu średniej długości trwania
życia w Europie
• wyjaśnia przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa na
wybranych przykładach
• definiuje bezrobocie, wyjaśnia przyczyny i skutki
bezrobocia, zna rodzaje bezrobocia
STRUKTURA WIEKU
Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w
ogólnej liczbie mieszkańców danego państwa lub
obszaru.
Podział ze względu na wiek:
 dzieci ( 0 – 14 lat)
 młodzież i dorośli (15 – 64 lat)
 osoby w wieku starszym (powyżej 64 roku życia)
Na strukturę wieku decydujący wpływ ma średnia
długość trwania życia. Zależy ona od:
 poziomu higieny
 usług medycznych
 sposobu odżywiania
 sytuacji politycznej danego obszaru (państwa)
STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Jest to wzrost udziału osób w średnim i podeszłym
wieku w ogólnej liczbie ludności danego kraju
Przyczyny:
 zmniejszenie liczby urodzeń
 spadek liczby zgonów
malejący udział dzieci
wydłużenie średniej
długości trwania życia
Skutki: niekorzystny wpływ na gospodarkę poprzez:
 wzrost wydatków na emerytury i renty
 wzrost wydatków na ochronę zdrowia
 spadek dochodów państwa ze względu na
zmniejszenie się udziału osób pracujących
STRUKTURA PŁCI
Jest to procentowy udział kobiet i mężczyzn w
danym społeczeństwie
Współczynnik feminizacji – liczba kobiet
przypadająca na 100 mężczyzn
Współczynnik maskulinizacji – liczba
mężczyzn przypadająca na 100 kobiet
Kraje słabo rozwinięte – przewaga mężczyzn nad kobietami
(wysoka umieralność podczas porodów oraz praca w trudnych
warunkach
Kraje wysoko rozwinięte – przewaga kobiet na mężczyznami
(kobiety wykształcone, mają dostęp do usług medycznych,
mężczyźni bardziej narażenia na choroby cywilizacyjne)
PIRAMIDA PŁCI I WIEKU
STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Ludność aktywna zawodowo – to osoby w wieku
produkcyjnym. Ze względu na źródło utrzymania wyróżnia się:
CZYNNA
(osoby pracujące, bezrobotni)
BIERNA
Osoby niepracujące
np. uczący się, renciści
Struktura zatrudnienia określa w jakich działach gospodarki
zatrudniona jest ludność czynna zawodowo
Podział gospodarki:
 sektor I – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 sektor II – przemysł i budownictwo
 sektor III – usługi (handel, transport, usługi bankowe i
finansowe, administracja, edukacja, służba zdrowia itp.
Społeczeństwo ze względu na zdolność do aktywności
zawodowej wyróżnia się ludność w wieku:
 przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat
 produkcyjnym – osoby od 18 lat do wieku emerytalnego
 poprodukcyjnym – osoby, które osiągnęły wiek emerytalny
Wielkość zatrudnienia:
Kraje słabo rozwinięte – dominuje zatrudnienie
w sektorze I
Kraje wysoko rozwinięte – dominuje sektor III
Kraje rozwijające się – spadek zatrudnienia w
sektorze II wzrost zatrudnienia w sektorze III
BEZROBOCIE
Bezrobotny – osoba zdolna do pracy,
poszukująca jej ale nie może znaleźć
zatrudnienia.
Współczynnik (stopy) bezrobocia – procentowy udział
bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych
zawodowo
SEZONOWE
TECHNOLOGICZNE
PRZEJŚCIOWE
Podział ze względu
na przyczyny
STRUKTURALNE
KONIUNKTURALNE
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards