I. Miary charakterystyczne dla rynku pracy Podstawowe Definicje

advertisement
I. Miary charakterystyczne dla rynku pracy
Podstawowe Definicje:
 Ludność w wieku produkcyjnym (POP – od population) – ludność zdolna do pracy, ludność w
wieku 15 lat i więcej, ludność w wieku powyżej 15 roku życia i poniżej 60/65 (wiek
emerytalny).
 Nieaktywni zawodowo (N – od inactive) – część ludności w wieku produkcyjnym, która nie
pracuje i pracy nie poszukuje (np. studenci, renciści itd.)
 Ludność aktywna zawodowo (LF – od labor force) – tzw. Siła robocza (ang. labor force)- osoby,
które są w wieku produkcyjnym i chcą oraz mogą pracować (czyli pracujący i poszukujący
pracy).
POP = LF + N
 Pracujący (E – od employed) – wszyscy, którzy wykonują pracę przynoszącą zarobek lub
dochód.
 Bezrobotni (U – od unemployed) – osoba w wieku 15-74 lat, która: 1) w badanym tygodniu nie
pracowała i 2) jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych dwóch tygodni (także osoba,
która czeka na jej rozpoczęcie) i 3) w ciągu ostatnich czterech tygodni poszukiwała aktywnie
pracy.
Definicja zgodna z BAEL oraz EUROSTAT oparta na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 Najważniejsze, że bezrobotni to ci, którzy nie pracują, ale szukają pracy i są gotowi do jej podjęcia.
Osoby, które nie pracują i nie szukają pracy zaliczane są do nieaktywnych zawodowo.
LF = E + U
Miary aktywności ekonomicznej:
 Współczynnik aktywności ekonomicznej - relacja aktywnych zawodowo do ludności w wieku
produkcyjnym
a = LF/POP
 Wskaźnik zatrudnienia - relacja pracujących do ludności w wieku produkcyjnym
e = E/POP
 Stopa bezrobocia - relacja liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo
u = U/LF
Inne ważne pojęcia:
 Bezrobotni długotrwale – Osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania
stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy.
 Pracodawca – Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i
zatrudnia, co najmniej jednego pracownika najemnego.
 Pracujący na własny rachunek – Osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo
prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników
najemnych.
SCHEMAT
Ludność ogółem
Ludność w wieku
po/przedprodukcyjnym
(dzieci, emeryci)
Wskaźnik
zatrudnienia
e = E/POP
Współczynnik
aktywności
zawodowej
a = LF/POP
Ludność w wieku
produkcyjnym 16 – 60/65
(POP)
Nieaktywni (nie
pracują i nie
poszukują pracy)
(N)
Aktywni
zawodowo =
Siła robocza
(LF)
Pracujący
(E)
Bezrobotni –
osoby niepracujące, ale poszukujące
i gotowe do podjęcia pracy
(U)
Stopa
bezrobocia
u = U/LF
Download