świat w liczbach

advertisement
ŚWIAT W LICZBACH
Ludność świata:
•1800 r. - 1 miliard
•1960 r. - 3 miliardy (30% - ludność miejska)
•2000 r. - 6 miliardów, z czego 1 miliard w Indiach i 1,2 miliarda w Chinach (47% - ludność
miejska)
•2050 r. (?) - 9 miliardów (70% - ludność miejska)
•Co tydzień ludność miejska powiększa się o milion osób.
•47% osób na świecie żyje za mniej niż 2 dolary dziennie.
•33% dzieci poniżej 5. roku życia cierpi z powodu niedożywienia.
•Na świecie żyje 826 milionów ludzi niedożywionych.
•40% ludności świata, czyli ok. 2,5 miliarda osób, nie ma dostępu do elektryczności.
•Jeden dorosły na czterech jest niepiśmienny (nigdy nie umiał pisać ani czytać - analfabeta albo umiał, ale zapomniał).
•Jedna osoba na pięć nie ma dostępu do nowoczesnej opieki medycznej.
•4,9 miliarda, czyli 80% ludzkości, to mieszkańcy krajów rozwijających się.
•95% osób chorych na AIDS żyje w krajach rozwijających się.
Woda
•Ilość dostępnej słodkiej wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmniejszyła się o ponad
30% od 1970 r.
•Obecnie na świecie przyczyną 10 konfliktów jest spór o dostęp do wody, m.in. w Turcji,
Indiach, Egipcie, Izraelu.
•W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób pozbawionych wody pitnej zwiększyła się 4-krotnie,
osiągając miliard w roku 2000.
•Francuz zużywa od 150 do 250 litrów wody dziennie, z czego tylko 2 litry wypija. Toteż
wypija mniej niż 0,1% zużywanej przez siebie wody nadającej się w rzeczywistości do picia.
•Kenijczyk zaś ma do swej dyspozycji 4 litry wody dziennie.
•Mieszkaniec Nowego Jorku zużywa codziennie 680 litrów wody.
•Konsumpcja wody na świecie wzrosła od 1990 r. 7-krotnie, a od 1940 - 5-krotnie, zaś liczba
ludności w tym czasie się podwoiła.
•Światowe zasoby słodkiej wody w 1990 roku: 8000 m3 na jednego mieszkańca. Niezbędne
minimum na jednego mieszkańca: 1000 m3 rocznie.
•Oczyszczalnie ścieków znajdują się w mniej niż 10% miast na świecie.
Środowisko naturalne
•Roczny wyrąb lasów w latach 1990-95 wynosił 101 724 km2, czyli na obszarze równym
20% powierzchni Francji.
•Począwszy od lat 70., bogactwo naturalne naszej planety skurczyło się o jedną trzecią.
Handel, przemysł, energia
•Udział 50 najbiedniejszych krajów w światowym handlu zmniejszył się z 4 do 2% w
ostatnim dziesięcioleciu XX wieku.
•67% (7 bilionów dolarów) obrotów światowego handlu przypada na kraje OECD.
•Majątek 200 najbogatszych ludzi na świecie sięga łącznej kwoty 1,14 bilionów dolarów.
* Wskaźnik bezrobocia jest obecnie najniższy w historii i wynosi około 4%.
•Poziom zużycia paliw kopalnych zwiększył się 4-krotnie w ciągu 50 lat, w tym ropy
naftowej - 7-krotnie (w ciągu 6 tygodni zużywamy obecnie tyle ropy naftowej, ile w latach
50. przez rok).
•Emisja dwutlenku węgla będąca główną przyczyną efektu cieplarnianego w roku 1990
wynosiła 3,3 tony na jednego mieszkańca, a w roku 1996 r. już 4 tony. Lata 90. XX wieku
były najcieplejszym dziesięcioleciem od roku 1861.
•Energia wytworzona przez elektrownie wiatrowe zwiększyła się 10-krotnie od 1990 do 2000
r. i stanowiła 1% całej światowej produkcji energii z roku 1999.
Śmieci
•Przeciętny Francuz produkuje 350 kilogramów odpadków domowych rocznie (około 1
kilograma dziennie).
•Przeciętny Amerykanin produkuje 700 kilogramów odpadków domowych rocznie (około 2
kilogramów dziennie).
Na podstawie: Maximilien Rouer, „Ziemia w liczbach”, w: Yann Arthus-Bertrand, „ZIEMIA Z NIEBA. Portret
planety u progu XXI wieku”, Świat książki, Warszawa 2002.
Download