zagadnienie i system finansowy i jego ogniwa

advertisement
I System finansowy i jego ogniwa1.Co to jest system finansowy i krótko omów jego
ogniwa:System finansowy - mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej
między podmiotami nie finansowymi• instrumenty finansowe - zobowiązania
finansowe dotyczący majątku jednego w stosunku do drugiego podmiotu;• rynki
finansowe - procesy w ramach, których kupujący i sprzedający zgłaszają informacje o
rodzaju, wielkości, strukturze i cenie instrumentów finansowych potrzebnych
kupującym i oferowanych przez sprzedających;• instytucje finansowe - twórcy lub
pośrednicy w obrocie instrumentami finansowymi.2. Dokonaj klasyfikacji
instrumentów finansowych według różnych kryteriów.A) Ze względu na charakter
własności:• wierzycielski - depozyty, weksle, obligacje• własnościowym - akcje.B) Ze
względu na sposób generowania dochodu:• przynoszące stały dochód - bony
skarbowe• przynoszące zmienny dochód - akcje, obligacje.C) Ze względu na termin
zapadalności:• do l roku - instrumenty pieniężne,• powyżej l roku - instrumenty
kapitałowe.D) Ze względu na charakter emitenta:• instr. fin. bezpośrednie - bony,
obligacje, akcje• instr. fin. pośrednie.3. Dokonaj klasyfikacji rynków finansowych
według różnych kryteriówA) - rynek pierwotny - gdy transakcja wiąże się z emisją, rynek wtórny - występuje obrót już istniejących instr. finansowych.B) Wg kryterium
czasu:• kapitałowe,• pieniężne.C) Wg kryterium wielości nabywców instr.
finansowych• rynki otwarte,• rynki zindywidualizowaneD) Wg kryterium waluty
wykorzystywanej• rynek denominowany w walucie krajowej,• rynek walutowy
(dewizowy).E) Wg skali dokonywanych transakcji• rynki hurtowe - o dużych
transakcjach,• rynki detaliczne - o małych transakcjach głównie inst. fin. z gosp.
dom.4. Omów różnice pomiędzy rynkiem pieniężnym a rynkiem kapitałowym Na
rynku pieniężnym instrumenty finansowe występują z terminem zapadalności do l
roku i są nabywane w celu zagospodarowania wolnych środków. Na rynku
kapitałowym inst. fin. występują o terminie zapadalności powyżej l roku i występują w
sytuacjach rozwojowych lub odkładania oszczędności.5. Dokonaj klasyfikacji
instytucji finansowych A) Zajmujące się pośrednictwem instrumentów finansowych:•
banki inwestycyjne - rynek pierwotny i wtórny• domy maklerskie, kantory - rynek
wińmy, B) Zajmujące się tworzeniem instrumentów finansowych• tworzące pieniądz BC, BK• instrumenty nie będące pieniądzem- Tow. Ubez., Fun. Emeryt., Fun.
Zbiorowego
Inwestycyjnego_______________________________________________________
__________________
Download