INSTRUMENTY KASOWE A INSTRUMENTY TERMINOWE

advertisement
INSTRUMENTY KASOWE A INSTRUMENTY TERMINOWE
Jeśli Inwestor chce dokonać udanej inwestycji na GPW, wybór odpowiedniego
instrumentu finansowego jest sprawą pierwszorzędną. Właściwy instrument
finansowy powinien odpowiadać skłonności Inwestora do ryzyka oraz jego
oczekiwaniom co do stopy zwrotu z inwestycji.
Podejmując decyzję, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z dwoma głównymi
grupami instrumentów finansowych notowanych na GPW, którymi są:
 Instrumenty kasowe,
 Instrumenty terminowe.
Na początku Inwestor powinien się zastanowić, która z tych dwóch grup bardziej
odpowiada jego potrzebom.
 Dla Inwestora unikającego ryzyka, oczekującego umiarkowanej stopy zwrotu z
inwestycji wybór instrumentu z grupy instrumentów kasowych będzie
prawdopodobnie lepszym posunięciem niż dokonanie wyboru w obrębie grupy
instrumentów terminowych.
Instrumenty kasowe charakteryzują się bowiem niższymi stopami zwrotu niż instrumenty
terminowe, lecz także niższym poziomem ryzyka. Należy też wspomnieć, iż przy inwestycjach
w instrumenty kasowe całkowita wartość inwestycji pobierana jest już w momencie złożenia
zlecenia.
Istotny pozostaje również fakt, iż inwestowanie w instrumenty kasowe nierzadko wymaga
czasochłonnej analizy czynników, które mogą mieć wpływ na wartość danego instrumentu
kasowego. Np. w przypadku zakupu akcji konkretnej spółki należy najpierw przeanalizować
m.in. wyniki finansowe tej spółki oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.
 Jeśli Inwestor jest skłonny do ryzyka i oczekuje wysokich stóp zwrotu, właściwym
wyborem może okazać się odpowiedni instrument terminowy.
Instrumenty terminowe są obarczone zdecydowanie większym ryzykiem niż instrumenty
kasowe. Jest to związane z istnieniem tzw. efektu dźwigni finansowej, który umożliwia
Inwestorom osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Obowiązkowy wkład
własny w postaci depozytu zabezpieczającego ustalany jest zazwyczaj na poziomie 5-15 %.
Inwestując w instrumenty terminowe Inwestor nie jest więc zobowiązany do pokrycia
całkowitej wartości inwestycji, lecz jedynie niewielkiej jej części.
Za sprawą działania efektu dźwigni możliwe jest więc osiąganie ponadprzeciętnych zysków,
gdyż mała kwota środków własnych może wygenerować bardzo duży zwrot z inwestycji.
Czyni to inwestycje w instrumenty terminowe wyjątkowo atrakcyjnymi. Należy jednak
pamiętać, iż działanie efektu dźwigni jest równie silne również w przypadku niekorzystnego
przebiegu inwestycji, co może prowadzić do powstania znaczących strat. W związku z tym
należy być wyjątkowo ostrożnym dokonując inwestycji w instrumenty terminowe – ten typ
inwestycji powinien być rozważany tylko przez doświadczonych Inwestorów.
Na koniec warto też wspomnieć, iż instrumenty terminowe stanowią często interesującą
alternatywę szczególnie dla inwestycji w akcje. Dla początkującego Inwestora wybór
odpowiedniej spółki stanowi niekiedy bardzo duży dylemat, gdyż wymaga szerokiej wiedzy
na temat spółki i branży, do której ta spółka należy. Z kolei przy inwestycjach w instrumenty
terminowe, w szczególności w kontrakt futures na indeks WIG20, Inwestor może kierować
się bardziej „globalnym” podejściem i podejmować decyzje na podstawie ogólnej oceny
sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.
Inwestor może dokonać wyboru spośród następujących instrumentów finansowych
notowanych na GPW:
Instrumenty kasowe:
Akcje,
Prawa do akcji,
Prawa poboru,
Obligacje,
Certyfikaty inwestycyjne,
Warranty,
ETF-y.
Instrumenty terminowe:
Kontrakty futures,
Opcje,
Jednostki indeksowe.
Download