Najaktywniejsze firmy na rynku produktów strukturyzowanych w

advertisement
Instrumenty finansowe
Sylwia Jawor, Loan Dang Thanh
„Zmiany konstrukcji instrumentów służące
wykorzystaniu asymetrii informacji:
uprzywilejowanie i upośledzenie uprawnień
z instrumentów, tworzenie instrumentów
strukturyzowanych, wydawanie świadectw
(założycielskich, tymczasowych,
udziałowych).”
Plan prezentacji
• Asymetria informacji
• Świadectwa :
• Rodzaje
• Zastosowanie
• Uprawnienia z nimi związane
• Instrumenty strukturyzowane
• Konstrukcja
• Zastosowanie
• Przykłady
• Podsumowanie
Czym jest asymetria informacji?
Jest to sytuacja, w której jedna ze stron
transakcji dysponuje większą liczbą
informacji od drugiej strony. Stronę, która
jest lepiej poinformowana, określa się
mianem pełnomocnika (agenta), a stronę
poinformowaną gorzej, nie dysponującą
pełnią informacji, mianem mocodawcy
(pryncypał).
Skutki występowania asymetrii
informacji:
• Inwestorzy nie są w stanie prawidłowo ocenić oczekiwanych
korzyści lub ryzyka, jakie niesie ze sobą dana decyzja
finansowa
• Odmienne postrzeganie ryzyka pomiędzy inwestorami a
oferującymi nowoczesne instrumenty finansowe
• Powstanie nieefektywności ekonomicznej – wzrost kosztów
transakcji
NARASTANIE RYZYKA, WYPIERANIE Z RYNKU INSTRUMENTÓW
„DOBRYCH”
ALE: asymetria informacji jest bodźcem do powstawania nowych
instrumentów finansowych
Świadectwa
Założycielskie, tymczasowe, użytkowe, udziałowe
Imienne
założycielskie
Tymczasowe
Depozytowe
ŚWIADECTWO
Użytkowe
Udziałowe
Świadectwa użytkowe
• Cel:
• podział zysku po umorzeniu akcji spółki
• Uprawnienia:
• Majątkowe
• Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umorzonej akcji
• MUSZĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W STATUCIE SPÓŁKI
Imienne świadectwa założycielskie
• Cel:
• wynagrodzenie osób, które poniosły wysiłek przy tworzeniu
spółki, ale nie stały się jej akcjonariuszami
• Uprawnienia:
• prawo do udziału w zysku spółki maksymalnie przez 10 lat
• MUSZĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W STATUCIE SPÓŁKI
Świadectwa tymczasowe
• Cel:
• potwierdzenie stanu opłacenia akcji
• Uprawnienia :
• Korzystanie z wszelkich uprawnień akcjonariusza
• ale udział w dywidendzie jest ograniczony do proporcji, w jakiej
została opłacona akcja
• MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU I ZASTAWU
Świadectwo tymczasowe
1. firma, siedziba i adres spółki,
2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka
jest wpisana do rejestru,
3. data zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i
uprawnienia szczególne z akcji,
5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6. ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach
wobec spółki.
Źródło: http://muzeum.waw.pl
Świadectwo udziałowe
• Cel:
• realizacja Programu Powszechnej Prywatyzacji
• Uprawnienia:
• prawo do cząstkowej współwłasności 512 spółek wniesionych do
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
• Warunki uczestnictwa:
• Powszechne świadectwo udziałowe: pełnoletni obywatel Polski
• Rekompensacyjne świadectwa udziałowe: emeryci i pracownicy
sfery budżetowej
Źródło: http://www.olimpiada.edu.pl/
Nowe instrumenty
finansowe
Istrumenty strukturyzowane
Instrumenty strukturyzowane
• Konstrukcja:
• Część „bezpieczna” - lokowana w instrumenty, które przynoszą z
góry zadaną stopę zwrotu
• Część „ryzykowna” - zakup instrumentu pochodnego
• Marża
• Zastosowanie:
• Zabezpieczenie przed ryzykiem
• Unikanie opodatkowania
• Ominięcie restrykcyjnych regulacji prawnych
Przykład lokaty strukturyzowanej
Przykład: Inwestycyjna Lokata
Terminowa Stabilny Frank
Konstrukcja produktu
ING Bank Śląski
Dystrybutor
ING Bank Śląski
Klasa aktywów
Waluty
Poziom ochrony kapitału
100%
Aktywa szczegółowo
Kurs CHF/PLN (frank szwajcarski)
Gwarantowana stopa zwrotu
Brak
Maksymalna stopa zwrotu
10% (rocznie)
Waluta rozliczeniowa
PLN
Minimum inwestycyjne
3000 PLN
Podatek od zysków kapitałowych (19%)
Tak
Opłata wstępna
Brak
Opłata przy wcześniejszym wyjściu z inwestycji
4%
Czas trwania
1 rok
Okres trwania ubezpieczenia
19.10.2012 - 18.10.2013
Przykład: Inwestycyjna Lokata
Terminowa Stabilny Frank (cd.)
• Roczny produkt strukturyzowany oparty na kursie CHF/PLN z
maksymalnym zyskiem w wysokości 10 proc.
• Instrumentem bazowym inwestycji jest kurs CHF/PLN z fixingu
Narodowego Banku Polskiego.
• Po zakończeniu inwestycji inwestorzy otrzymają 100 proc.
zainwestowanych środków plus premię.
• Premia będzie sumą czterech przyznawanych co kwartał
kuponów w wysokości 2,5 proc. każdy.
• Kupony są przyznawane pod warunkiem, że kurs CHF/PLN
znajdzie się w określonym przedziale
Dlaczego instrumenty strukturyzowane
nie powstałyby bez istnienia asymetrii
informacji?
• Nabywcy tych instrumentów liczą na wyższy zwrot niż w
przypadku zwykłej inwestycji
• Sprzedający w przeciwieństwie do nabywców mają dostęp do
danych i analizy wysokości oczekiwanych wypłat
• Przy pełnej informacji zajmowane pozycje nie są opłacalne ani
dla inwestora, ani dla nabywcy, bo:
wartość oczekiwana opcji jest równa lub niższa od
premii, którą inwestor za nią płaci -> gdyby o tym wiedział
wolałby zainwestować w zwykłą lokatę terminową.
dla emitenta oznacza to stratę części korzyści
wynikającą z dodania opcji
Najaktywniejsze firmy na rynku produktów
strukturyzowanych w Polsce
w okresie I-XII 2010 r.
Noble Bank
14%
Butik Inwestycyjny
16%
Raiffeisen Bank Polska
2%
BZ WBK/DM BZ WBK
2%
2%
Deutsche Bank PBC
12%
3%
KBC TFI/Kredyt Bank/Warta TUnŻ
5%
Bank Millenium
Getin Bank
5%
11%
mBank
ING Bank Śląski
7%
Wealth Solutions
10%
11%
Bank DnB Nord Polska
Inne
Źródło: www.structus.pl
Forma prawna produktów strukturyzowanych
zaoferowanych w Polsce
w okresie I-XII 2010 r
Źródło: www.structus.pl
Podsumowanie
• Asymetria informacji wpływa na zmianę konstrukcji
instrumentów finansowych
• Asymetria informacji prowadzi do narastania ryzyka
• Świadectwa są formą uprzywilejowania
• Instrumenty strukturyzowane powstają tylko wtedy, gdy
istnieje asymetria informacji
• Instrumenty strukturyzowane są wykorzystywane do
uzyskania relatywnie taniego finansowania
Bibliografia
•
•
•
•
•
•
•
•
Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania
http://wydawnictwoumk.pl
http://www.knf.gov.pl
http://www.finanseosobiste.pl
http://www.konferencja.edu.pl
http://e-prawnik.pl
http://portalwiedzy.onet.pl
http://www.structus.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards