organizacyjne Plik - e

advertisement
MIĘDZYNARODOWE
RYNKI
NIERUCHOMOŚCI
Dr Małgorzata Zięba
CELE WYKŁADU

Poznanie problematyki inwestycje pośrednich i bezpośrednich
w nieruchomości na rynkach międzynarodowych.

Poznanie narzędzi inwestowania pośredniego na rynku
nieruchomości, tj. poprzez instytucje rynków finansowych.

Poznanie zagadnienia zagranicznych inwestycji bezpośrednich
(Foreign Direct Investment), rynkach nieruchomości.

Zrozumienie uwarunkowań ekonomicznych, politycznych,
społecznych i kulturowych funkcjonowania rynków
nieruhcomości w różnych krajach

Przedstawienie ryzyk podejmowania inwestycji zagranicznych.
Lp.
7
Tematy zajęć
Globalna gospodarka. Teorie międzynarodowej wymiany
gospodarczej
Międzynarodowe trendy inwestycyjne
Cykle gospodarcze na rynkach nieruchomości
Kryzys finansowy
Wybór rynku docelowego - seminarium
Instrumenty inwestycji pośrednich na międzynarodowych
rynkach nieruchomości
Inwestorzy na rynkach międzynarodowych
8
Real Estate Investment Trusts
2
Uwarunkowania kulturowe inwestowania na rynku
nieruchomości
Ryzyko inwestycji międzynarodowych
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Inwestycje w Chinach - seminarium
Obsługa rynków nieruchomości
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
Test sprawdzający
2
2
2
2
2
2
2
2
METODY PRACY
 Wykład
 Case
studies (+praca własna studentów)
 Dyskusja
(seminaria) nad
przygotowanymi projektami i zadanymi
lekturami
LITERATURA
 Readings:
artykuły, linki (moodle)
 Monografie:


M.A. Wiśniewska: Inwestowanie w nieruchomości na rynkach
międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011
Czinkota, M, i in. International Business, European Edition,
Wiley, 2009. części: 1, 2, 3 (rozdz.8)
WARUNKI ZALICZENIA
Udział w
ocenie
końcowej
Uczestnictwo w
zajęciach
5%
Co najmniej 10 / 4 obecności
(niestacjonarne)
Projekty
semestralne
25%
3 / 2małe projekty grupowe
(niestacjonarne)
1. Rynek docelowy
2. Kultura w inwestycjach
3. Chiny
Przygotowanie
do zajęć
20%
Przeczytanie / opracowanie zadanych
materiałów na kolejne zajęcia,
dostępnych na moodle + aktywny udział
w dyskusji (5/3 duże plusy
dzienne/zaoczne)
Test końcowy
50%
Test wielokrotnego wyboru

Kurs moodle Międzynarodowe Rynki
Nieruchomości (MRNier)

Klucz dostępu: MRN2015ni
MATERIAŁY INFORMACJE
Download