Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych - E-SGH

advertisement
Tytuáoferty
Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych
Sygnatura
132200 - 0701
Prowadzący
dr Jacek Tomaszewski
3 pkt. ECTS
A. Cel przedmiotu
W czasie wykáadu studenci zostanązaznajomieni z podstawami funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych na rynkach
finansowych.
B. Program przedmiotu
Typy inwestorów instytucjonalnych. Charakterystyka, zasady dziaáania i ocena inwestorów instytucjonalnych: fundusze
inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, zakáady ubezpieczeĔ.
C. Efekty ksztaácenia
Wiedza
Wie czym sąinwestorzy instytucjonalni, jak dziaáająi jakie jest ich znaczenie na rynkach
finansowych.
UmiejĊtnoĞci
Umie samodzielnie oceniüefektywnoĞüdziaáania inwestorów instytucjonalnych.
Inne kompetencje
Szkoáa Gáywna Handlowa w Warszawie
Al. NiepodlegáoĞci 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, informacja: +48 22 564 64 64
e-mail: [email protected], http://www.sgh.waw.pl/
1
c.d.Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych
D. Semestralny plan zajĊü
1
PojĊcie, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych.
2
PojĊcie i rodzaje funduszy inwestycyjnych.
3
Podstawy prawne dziaáalnoĞci funduszy inwestycyjnych.
4
Mechanizm funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.
5
Ocena wyników dziaáania funduszy inwestycyjnych. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych.
6
PojĊcie, istota oraz klasyfikacja funduszy hedgingowych.
7
Zasady dziaáania funduszy hedgingowych.
8
Ocena funkcjonowania funduszy hedgingowych.
9
PojĊcie oraz klasyfikacja funduszy emerytalnych.
10
Podstawy prawne funkcjonowania funduszy emerytalnych.
11
Mechanizm funkcjonowania funduszy emerytalnych.
12
Ocena wyników dziaáania funduszy emerytalnych.
13
PojĊcie, rodzaje oraz zasady dziaáania zakáadów ubezpieczeĔna rynkach finansowych.
14
Funkcjonowanie ubezpieczeniowych funduszy kapitaáowych.
15
Ocena funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju inwestorów instytucjonalnych na rynkach
finansowych.
E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podrĊczniki)
K.Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywnoĞü., Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006; P.Niedziyáka, Fundusze hedgingowe a stabilnoĞüfinansowa, Difin, Warszawa 2009; M.Dybaá, EfektywnoĞü
inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008; Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa
pod red. A.Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007.
F. Literatura uzupeániająca
E.P. Davis, B. Steil, Institutional investors, MIT Press, Cambridge MA 2001; Nowe usáugi finansowe, praca zbiorowa pod
red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006.
G. NajwaĪniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajĊü
Instytucje rynku finansowego w Polsce (wspyáautor), praca zbiorowa pod red. Anny Szelągowskiej, Wydawnictwo
CeDeWu, 2008; Rynek kapitaáowy w Polsce 1997 (wspyáautor), praca zbiorowa pod redakcjąMieczysáawa Puáawskiego,
PWE, 1998; Biura maklerskie na gieádach towarowych, Nasz Rynek Kapitaáowy Nr 1 (121)/2001.
H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów
nie sąwymagane
I. Wymiar i forma zajĊü
Stacj.
Sob. niedz.
Popoáud.
Ogyáem:
30
16
30
Wykáad
30
16
30
Szkoáa Gáywna Handlowa w Warszawie
Al. NiepodlegáoĞci 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, informacja: +48 22 564 64 64
e-mail: [email protected], http://www.sgh.waw.pl/
2
c.d.Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych
J. Elementy oceny koĔcowej
egzamin tradycyjny
100%
K. Wymagana znajomoĞüjĊzyka obcego
nie jest wymagana
L. Kryteria selekcji
M. Metody prowadzenia zajĊü
Wykáad
Szkoáa Gáywna Handlowa w Warszawie
Al. NiepodlegáoĞci 162, 02-554 Warszawa
centrala: +48 22 564 60 00, faks kancelarii: +48 22 849 53 12, informacja: +48 22 564 64 64
e-mail: [email protected], http://www.sgh.waw.pl/
3
Download