W2 - E-SGH

advertisement
Firmy globalne
Cechy firmy globalnej
Globalne myślenie (konkurowanie)
(koncepcja marketingu globalnego)
Globalne
wykorzystanie
zasobów
Globalna
organizacja
działalności
Wybór rynków i kształtowanie
marketingu mix
z perspektywy globalnej
„Globaliści po latach”





uzależnienie umiędzynarodowienia firmy od jej
wyników na rynku krajowym
zwiększanie zakresu internacjonalizacji stopniowo
metodą „kraj po kraju”
w pierwszej kolejności kraje zbliżone kulturowo
powolne zdobywanie wiedzy i doświadczenia w
działalności zagranicznej
ewolucja orientacji międzynarodowej
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
według modelu uppsalskiego
Firmy „globalne od początku” – „urodzeni
globaliści” (born globals)







udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w całej
sprzedaży – 25% (dwa pierwsze lata działalności)
firmy niewielkie (zatrudnienie – do 500 osób)
branże o zaawansowanym poziomie technologicznym
niewielkie zasoby
wyjątkowa innowacyjność i elastyczność działania
klienci najczęściej instytucjonalni
działalność w segmentach transnarodowych (często
niszach)
Globalne firmy niemieckie




Hauni
Brita
Tetra
Kärcher
H. Simon, Tajemniczy mistrzowie, 1999,
H. Simon, Tajemniczy mistrzowie XXI, Difin, 2009
Globalne firmy polskie
ETC
Pharmena
Selvita
Vigo
Opeus
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
6
7
6
6
1. Liczba
pracowników
Kryteria
poniżej 250 os.
przyna2. Roczny obrót
leżności do
poniżej 43 mln
MSP
euro
3. Powstanie nie wcześniej
niż 20 lat temu (1992 r.)
4. Rozpoczęcie ekspansji
zagranicznej najpóźniej w
ciągu 3 lat od powstania
5. Udział sprzedaży na
rynkach zagr. w ciągu 3 lat
od powstania > 25%
6. Orientacja na sektor
wysokich technologii/
wyspecjalizowane usługi
7. Dążenie do zdobycia
przewag na rynkach zagr. od
początku
SUMA
Standaryzacja i adaptacja w
marketingu międzynarodowym
Strategia standaryzacji
Ujednolicanie działań przedsiębiorstwa na rynkach
zagranicznych w różnych obszarach
Strategia adaptacji (indywidualizacji,
dyferencjacji)
Dostosowywanie działań rynkowych do odrębności
narodowych i regionalnych
Korzyści standaryzacji





Redukcja kosztów (produkcji, działań marketingowych)
Korzyści skali
Wzrost rozpoznawalności produktu, możliwość
promowania jednej marki na rynku międzynarodowym
Poprawa jakości produktów
Centralizacja decyzji marketingowych
Czynniki sprzyjające standaryzacji






Upodabnianie się potrzeb i gustów konsumentów na
różnych rynkach
Szybkie zmiany technologii
Dynamiczny rozwój telekomunikacji
Międzynarodowe standardy produktów
Mały dystans kulturowy wobec produktów zagranicznych
Rozwój sieci dystrybucji działających na licznych rynkach
zagranicznych
Korzyści adaptacji




Możliwość osiągania wyższych obrotów w wybranych
krajach
Możliwości wyróżnienia swojej oferty
Możliwość szybszego reagowania na zmiany w otoczeniu
Unikanie konfrontacji z konkurentami światowymi
Czynniki sprzyjające adaptacji




Czynniki prawno-administracyjne na rynkach lokalnych
Zróżnicowanie kulturowe
Różnice poziomu i struktury dochodów
Różnice w infrastrukturze marketingowej
Literatura
1.
E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa
2004.
2.
Biznes międzynarodowy, red. M. K. Nowakowski, SGH,
Warszawa 2005, rozdział „Marketing na rynkach
zagranicznych”.
3.
P. Pietrasieński, Międzynarodowe strategie marketingowe,
PWE, Warszawa 2005.
Download