wybrane-zagadnienia-finansowe

advertisement
20
Ewolucja pieniądza.
t-t wymiana towar za towar; problem ekwiwaletności i podzielności towaru
towar traktowany jako pieniądz (bydło, muszle, miód problem starzenia się ekwiwalentów
naturalnych
sztabki z metali szlachetnych, znakowanie sztabek, pojawienie się krążków z metali szlachetnych,
znakowanych przez urzędników świątyni
największy emitent w starożytnym Rzymie świątynia Junony Monety ( stąd nazwa moneta)
wymienialność pieniądza na złoto,
system bimetaliczny XVII ustanowiono urzędową relację między ceną złota i srebra, co wpłynęło na
relację między wartością monet z tych metali
system monometaliczny oparty na priorytecie złota
w średniowieczu obok monet wprowadzono tzw. Kwity depozytowe ( początek banknotów)
by utrwalić zaufanie do banknotów gwarantowano ich wymienialność na złoto (system sztabowozłotowy)
zniesienie wymienialności banknotów nastąpiło w momencie przekroczenia emisji nad wielkością
zapasów złota
system dewizowo-złoty wymienialność walut krajowych na dolary
w średniowieczu obok pieniądza gotówkowego pojawia się pieniądz bezgotówkowy (skrypturalny)
istniejący w formie zapisu (obecnie czeki, karty płatnicze)
pieniądz elektroniczny- pieniądz bezgotówkowy
Model ruchu okrężnego pieniądza.
DOPŁYWY ODPŁYWY
I - INWESTYCJE S - OSZCZĘDNOŚCI
G - WYDATKI RZĄDOWE T - PODATKI
Ex - EXPORT Im - IMPORT
Cechy i funkcje pieniądza.
- Cechy pieniądza
1. płynność, czyli możliwość szybkiej lub natychmiastowej zamiany na gotówkę, bez ponoszenia
strat; wiele papierów wartościowych można zamienić na gotówkę bez ponoszenia strat, ale w
dłuższym czasie (np. bony skarbowe), niektóre papiery wartościowe mogą przynieść starty (akcje),
lub nie być natychmiastowo wymienialne na gotówkę (zawieszenie sprzedaży akcji), straty może
przynieść obrót walutami zagranicznymi (ryzyko kursowe),
2. społeczna akceptacja jego zdolności do regulowania wszelkich zobowiązań finansowych
(legalność, przymus akceptowalności)
- Funkcje pieniądza:
1.Miernik wartości - pieniądz mierzy wartość wszystkich towarów i usług, nadmierna jego ilość w
obiegu prowadzi do powstania wzrostu cen, co powoduje, ze każda jednostka pieniężna traci na
wartości, Pojawia się kategoria ceny, która jest wartością towaru wyrażona w pieniądzu w sposób
teoretyczny, obrachunkowy,
(…)
… o nie rozwiniętej sieci dystrybucji). Lokaty międzybankowe są najdroższą formą pozyskania
pieniądza.
36.AKTYWNE OPERACJE B ANKOWE (inwestycje bankowe)
Aktywa banku można podzielić na aktywa;
niepracujące (nie przynoszące zysku), np. rzeczowe aktywa trwałe, pieniądze w kasie i NBP.
rozliczenia okresowe i inne aktywa,
pracujące (przynoszące zysk).
AKTYWA PRACUJĄCE:
kredyty,
lokaty miedzybankowe i inwestycje w akcje…
…
OPERACJE POŚREDNICZĄCE to operacje realizowane na koszt i ryzyko klienta, bez
angażowania środków finansowych banku.
1) Rozliczenia krajowe (gotówkowe, bezgotówkowe)
polecenie przelewu,
operacje czekowe,
karty płatnicze (debetowej kredytowe, charge),
rozliczenia międzybankowe za pomocą KIR - Krajowej Izby Rozliczeniowej, lub BRIR Bankowych Regionalnych Izb Rozliczeniowych
2) Rozliczenia zagraniczne…
…
1600
6400
III
6400
1280
5100
M dep = RNI/ SRO = 8000: 0,2 = 40 000
Mnożnik kreacji pieniądza mierzy wzrost podaży pieniądza na skutek powiększenia bazy
monetarnej o jednostkę, w tej formule uwzględnia się współczynnik preferencji gotówki, czyli chęć
przeznaczenia części gotówki na konsumpcje
M= G+D B= G+R M-agregat podaż pieniądza, B-baza monetarna G-gotówka
Gotówka-depozyty 0R-rezerwy
k= G/D -relacja gotówki do depozytów r= R/D - stopa rezerw, udział rezerw w depozytach
M=m*B = (G+D/G+R)*B= (G/D+1)/(G/D+R/D)*B= (k+1/k+r)*B
Współczynnik preferencji gotówki wynosi 50%, stopa rezerw obowiązkowych 10%, ile wynosi
mnożnik kreacji pieniądza i jaka jest podaż pieniądza
M = 0,5+1/0,5+0,1= 2,5 10 000 *2,5=25 000
FIRMA
KREDYT
GOTÓWKA
DEPOZYT
REZERWY
KREDYTY
BANK
I
10 000
3 333
6 667
667
10 000
6000
II
6000…
…, lecz nie najważniejszym). BS odgrywają dużą rolę na terenach wsi i małych miast.
24.BANKI HIPOTECZNE-SPECYFIKA
BANKI UNIWERSALNE to banki zajmujące się wszystkimi podstawowymi czynnościami
bankowymi, na które pozwala prawo bankowe. Niezależnie od tego, banki te starają się
koncentrować na określonych dziedzinach działań („bank wyspecjalizowany").
Prawo przewiduje możliwość powstawania banków nie uniwersalnych…
Systemy bankowe - bank
Wykład - Istota i funkcje banków
testy
Makroekonomia - banki
Finanse - wykład 4b
Banki w Polsce - nadzór nad działalnością banków
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download