Egzamin

advertisement
Egzamin
Zarządzanie, 07/08
dr Maria Świętochowska
Podstawy Makroekonomii
Grupa I
1. Metoda wydatkowa liczenia PKB - sumowanie wydatków na dobra finalne wszystkich
sektorów instytucjonalnych.
Y = C + I +/- NX + G ;
Y - PKB
C - wydatki na dobra konsumpcyjne gospodarstw domowych
I - sektor przedsiębiorstw, wydatki inwestycyjne
G - wydatki rządowe i pozarządowe
NX - saldo eksportu netto
NX = X - Q
X = Q = NX = 0
X > Q NX>0
X < Q NX<0
2. Stopa procentowa rośnie, efekt substytucyjny = efektowi dochodowemu, wówczas
konsumpcja bieżąca nie zmienia się a konsumpcja przyszła rośnie.
3. Kapitałooszczędny typ postępu technicznego - techniczne uzbrojenie pracy rośnie
wolniej niż wydajność pracy,
 Licznik rośnie szybciej niż mianownik
 Efekty rosną szybciej niż proporcjonalnie do nakładów
 W miarę zwiększania kapitałochłonności produkcji następuje coraz mniejszy wzrost
wydajności pracy; nie zachęca to do podnoszenia kapitałochłonności , gdyż przychody z
kapitału maleją
 Prowadzi do wzrostu udziału wartości środków trwałych w wartości wyrobu przy
obniżeniu wielkości nakładów pracy żywej
4. Równanie wyznaczające optymalny, pożądany zasób kapitału.
Optimum zależy nie tylko od wartościowej produktywności marginalnej ale także od
wartościowych marginalnych kosztów.
x  (r  a  Pk )  Pk
x – koszt marginalny kapitału
a – stopa amortyzacji
r – koszt kapitału
Pk – inflacyjny wzrost cen dóbr kapitałowych
Pk – cena kapitału
P  y' k
Optymalny poziom kapitału, rentowność netto kapitału - r 
Pk
r – koszt kapitału
y’ – fizyczny produkt marginalny brutto
-1-
y’k – produkt marginalny netto
P
a  k - realna wartość amortyzacji
P
P  y' k
- przychód marginalny
Pk
Gdy rentowność > 0 opłaca się podwyższenie kapitału
Gdy rentowność < 0 następuje obniżenie wartości kapitału
5. TOT > 1
Terms of trade – rozmiary eksportu i importu zależą od różnych czynników, między innymi
od warunków cenowych.
TOT = dynamika cen w eksporcie : dynamika cen w imporcie
TOT > 1 => ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie lub spadały wolniej niż w
imporcie, najkorzystniejsza sytuacja
6. Funkcja produkcji Cobb-Douglas i jej dekompozycja wg Solowa.
Model Cobb-Douglasa:
Y  A  k   N  , gdzie
A = postęp techniczny
k = nakłady kapitałowe
N = nakłady czynnika pracy
N Y
 
= elastyczność produkcji względem nakładów pracy
Y N
k Y
 
= elastyczność produkcji względem nakładu kapitału
Y k
    1 stałe przychody względem skali produkcji
    1 rosnące przychody względem skali produkcji
    1 malejące przychody względem skali produkcji
Model Solowa-model wzrostu zrównoważonego:
Wzrost zrównoważony polega na tym, że PKB rośnie przy zachowaniu równowagi na rynku
dóbr i rynkach czynników produkcji.
Y A
k
N



, gdzie
Y
A
k
N
A
- tempo wzrostu PKB z tytułu postępu technicznego
A
k
- tempo wzrostu nakładów kapitałowych
k
N
- tempo wzrostu zasobów siły roboczej(zatrudnienia)
N
Solow wyprowadził także z tej funkcji model wzrostu zrównoważonego:
a
r
 n - model wzrostu zrównoważonego
1
O wzroście zrównoważonym decydują: tempo postępu technicznego, przyrost zasobów siły
roboczej, elastyczność produkcji względem nakładów pracy. Inwestycje potrzebne są aby
-2-
stworzyć nowe miejsca pracy. Wielkość nakładów inwestycyjnych zależy od tempa przyrostu
zasobów siły roboczej i wyjściowej wielkości kapitału.
7. Mnożnik dla podatków niezależnych od dochodu.
C
c - wydatki na konsumpcję
1 C
Mnożnik - mnożnikiem nazywamy stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do
powodującej ją zmiany w wydatkach autonomicznych. Mnożnik informuje o tym jak zmienia
się produkcja w wyniku zmiany popytu autonomicznego. Wartość mnożnika jest większa od 1
ponieważ każda zmiana autonomicznego popytu inwestycyjnego uruchamia dalsze zmiany
popytu konsumpcyjnego. Wysokość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do
konsumpcji MPC.
8. Równanie dochodowego obiegu pieniądza.
MV y  Y  P
M – wypłaty potrzebne do obsłużenia obiegu (?)
Vy - szybkość krążenia pieniądza w obiegu
Y - dochód realny
P - poziom cen
9. Co to jest krzywa LM i kiedy jest pionowa.
Krzywa LM - jest to zbiór punktów ilustrujący równowagę na rynku pieniądza przy różnym
poziomie PKB i stopy procentowej.
h
1
Y  r  M
k
k
Wysoki parametr k oznacza, że wzrost dochodu o jednostkę wymaga znacznego wzrostu
pieniądza transakcyjnego.
Parametr h mówi nam ile musimy uwolnić pieniądza spekulacyjnego w wyniku wzrostu stopy
procentowej.
LM jest pionowa gdy: h=0 - popyt spekulacyjny nie reaguje na zmianę stopy procentowej
10. Równanie krzywej IS.
Krzywa IS – zbiór punktów wyrażających równowagę na rynku dóbr przy różnym poziomie
PKB i różnym poziomie stopy procentowej.
1
1
Y  A
 br 
1 c
1 c
A – wydatki autonomiczne
A
1

Y
b  n   (b  n)
 - mnożnik wydatków konsumpcyjnych
n - parametr reakcji wydatków inwestycyjnych na zmianę stopy procentowej
n - informuje o ile się zmieni NX gdy stopa procentowa zmieni się o 1%
r
11. Inflacja indukowana – kolejne wzrosty cen spowodowane zmianą popytu/kolejne
wzrosty cen, odpowiedzią na pierwotny wzrost cen.
-3-
12. Bezrobocie strukturalne – powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą
pracy i popytem na pracę/wynika z przemian o charakterze technologicznym. W Polsce
bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu
takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR-ów.
Grupa II
1. Metoda produkcyjna liczenia PKB – sumowanie wartości dodanej brutto.
Wartość dodana – przyrost wartości produkcji w ciągu roku.
WDN (wartość dodana netto) otrzymujemy odejmując od przychodów ze sprzedaży
materialne kosztu produkcji (obejmują one amortyzację, kosztu surowcowe, remontów,
energii, ubezpieczenia majątkowe).
WDN + amortyzacja = WDB (wartość dodana brutto)
WDN = przychody ze sprzedaży – materialne koszty produkcji (amortyzacja, koszty
surowcowe remontów, energii, ubezpieczenia majątkowe)
2. Stopa procentowa rośnie efekt substytucyjny większy od efektu dochodowego, wówczas
konsumpcja bieżąca maleje a konsumpcja przyszła rośnie.
3. Kapitałochłonny typ postępu technicznego – techniczne uzbrojenie pracy rośnie szybciej
niż wydajność pracy
 Licznik rośnie szybciej niż mianownik
 Efekty rosną szybciej niż proporcjonalnie do nakładów
 W miarę zwiększania kapitałochłonności produkcji następuje coraz mniejszy wzrost
wydajności pracy; nie zachęca to do podnoszenia kapitałochłonności , gdyż przychody z
kapitału maleją
 Prowadzi do wzrostu udziału wartości środków trwałych w wartości wyrobu przy
obniżeniu wielkości nakładów pracy żywej
4. Formuła Kaleckiego – uproszczony model wzrostu
y I 1 uy ay
  

y
y k y
y
1
r  i u a
k
I
K
y
i - stopa inwestycji
l
– współczynnik efektywności inwestycji
k
k – współczynnik kapitałochłonności przyrostowej
u - współczynnik usprawnień, który mówi o jaki odsetek może wzrosnąć PKB pod wpływem
wprowadzenia usprawnień organizacyjnego typu
a – parametr amortyzacji mówi nam o ile procent maleje PKB w ciągu roku w wyniku
likwidacji stanowisk pracy pod wpływem przyczyn naturalnych lub nadzwyczajnych
-4-
5. Optymalny poziom zatrudnienia.
W
 Py ' N
P
P – poziom cen
N – liczba zatrudnionych
W – wynagrodzenie
6. Definicja i wzór krzywej LM.
Krzywa LM jest to zbiór punktów ilustrujący równowagę na rynku pieniądza przy różnym
poziomie PKB i stopy procentowej.
h
1
Y  r  M
k
k
Wysoki parametr k oznacza że wzrost dochodu o jednostkę wymaga znacznego wzrostu
pieniądza transakcyjnego.
Parametr h mówi nam ile musimy uwolnić pieniądza spekulacyjnego w wyniku wzrostu stopy
procentowej.
7. TOT = 1
Terms of trade – rozmiary eksportu i importu zależą od różnych czynników, między innymi
od warunków cenowych.
TOT = dynamika cen w eksporcie : dynamika cen w imporcie
TOT = 1 => ceny w eksporcie rosły lub spadały tak samo jak ceny w imporcie.
8. IS jest pionowa gdy:
b = 0 – oznacza to, że inwestycje nie reagują na zmiany stopy procentowej.
9. Obieg transferów pieniężnych.
M  Vt  T  P
M - ilość pieniądza potrzebna do obsłużenia transakcji kupna-sprzedaży
Vt - szybkość obiegu transakcyjnego
T - ilość transakcji, które trzeba przeprowadzić w ciągu roku
P - wartość przeciętna 1 transakcji
10. Bezrobocie frykcyjne - bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu
poszukiwania lepszej/innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na
poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy.
11. Inflacja autonomiczna - pierwszy wzrost cen spowodowany zmianą popytu.
12. Mnożnik dla podatków niezależnych od dochodów.
C
c - wydatki na konsumpcję
1 C
Mnożnik - mnożnikiem nazywamy stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do
powodującej ją zmiany w wydatkach autonomicznych. Mnożnik informuje o tym jak zmienia
się produkcja w wyniku zmiany popytu autonomicznego. Wartość mnożnika jest większa od 1
ponieważ każda zmiana autonomicznego popytu inwestycyjnego uruchamia dalsze zmiany
popytu konsumpcyjnego. Wysokość mnożnika zależy od krańcowej skłonności do
konsumpcji MPC.
-5-
Download