Wiedza o gospodarce przykład 6

advertisement
Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,
z których tylko jedna jest prawidłowa.
1.
Baza monetarna to:
a) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu pozabankowym plus
depozyty ludności
b) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu pozabankowym
c) łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu pozabankowym oraz
będących w posiadaniu banków
d) łączna ilość banknotów i bilonu w posiadaniu banku centralnego
2.
Decyzję władz monetarnych kraju o zmniejszeniu wartości własnego pieniądza
względem innych walut nazywamy:
a) dewaluacją
b) rewaluacją
c) reemisją
d) monetyzacją
3.
Krańcowa skłonność do konsumpcji, to:
a) stosunek przyrostu dochodu do jego dotychczasowej wielkości
b) część całkowitego dochodu gospodarstw domowych przeznaczana na konsumpcję
c) część dodatkowego dochodu gospodarstw domowych przeznaczana na konsumpcję
d) stosunek przyrostu konsumpcji do jej dotychczasowej wielkości
4.
Według keynesowskiego modelu gospodarki spadek krańcowej skłonności do
konsumpcji powoduje:
a) zmniejszenie zagregowanego popytu i produktu gospodarki
b) zmniejszenie zagregowanego popytu i wzrost produktu gospodarki
c) zwiększenie zagregowanego popytu i spadek produktu gospodarki
d) zwiększenie zagregowanego popytu i produktu gospodarki
5.
Który z czynników spowoduje przesunięcie w prawo krzywej zagregowanego popytu
(AD) w modelu AS – AD?
a) ograniczenie deficytu budżetu państwa
b) spadek podaży pieniądza
c) wzrost oczekiwanej inflacji
d) spadek oczekiwanej inflacji
6.
Który z poniższych rysunków ilustruje gospodarkę opisaną modelem klasycznym:
1
P
A
P
AS
B
AS
P
AD
AD
Y
Y
C
AS
a)
b)
c)
d)
D
P
AS
AD
AD
Y
Y
A
B
C
D
7.
Pod pojęciem cyklu koniunkturalnego rozumie się:
a) naprzemienne spadki i wzrosty ogólnego poziomu cen
b) oscylacje poziomu bezrobocia wokół linii trendu
c) odchylenia faktycznego produktu od jego poziomu potencjalnego
d) wahania produktu gospodarki, którym towarzyszą zmiany poziomu zatrudnienia
i poziomu cen
8.
Niedostosowanie rodzajowe popytu na pracę i podaży pracy to bezrobocie:
a) naturalne
b) frykcyjne
c) keynesowskie
d) strukturalne
9.
Które z poniższych działań polityki gospodarczej może spowodować inflację?
a) restrykcyjna polityka fiskalna
b) restrykcyjna polityka pieniężna
c) zwiększenie ilości pieniądza w gospodarce
d) zwiększenie podstawowych stóp procentowych
2
10. Zasada, zgodnie z którą zmniejszenie stopy bezrobocia o jeden punkt procentowy
wymaga wzrostu realnego produktu (PKB) o kilka punktów procentowych, określana
jest:
a) prawem Okuna
b) hipotezą Fishera
c) zasadą Laffera
d) „złotą regułą”
11. Emisja bonów skarbowych oznacza pożyczkę zaciągniętą przez:
a) gospodarstwo domowe
b) bank komercyjny
c) sektor publiczny
d) firmę prywatną
12. Deprecjacja oznacza:
a) proces wzrostu wartości pieniądza krajowego względem walut zagranicznych
b) proces spadku wartości pieniądza krajowego względem walut zagranicznych
c) wzrost ogólnego poziomu cen
d) wzrost siły nabywczej pieniądza
13. Według keynesowskiego modelu gospodarki skutkiem wzrostu wydatków publicznych
na zakup dóbr jest:
a) wzrost eksportu
b) wzrost produktu realnego
c) obniżenie poziomu cen
d) zmniejszenie zatrudnienia
14. Które z poniższych wielkości NIE są automatycznymi stabilizatorami koniunktury?
a) zasiłki dla bezrobotnych
b) progresywne podatki dochodowe
c) wydatki zbrojeniowe
d) wydatki na pomoc społeczną
15. W krótkim okresie ujemny (negatywny) makroekonomiczny szok podażowy powoduje w
gospodarce:
a) wzrost cen i zwiększenie produktu
b) wzrost cen i zmniejszenie produktu
c) spadek cen i zmniejszenie produktu
d) spadek cen i zwiększenie produktu
3
16. Gospodarka opisana poniższym modelem AS − AD jest w stanie równowagi
długookresowej (punkt A). Który punkt ilustruje stagflację?
LAS0
P
SAS1
SAS0
C
B
D
A
AD0
AD1
Y
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
17. Przyspieszeniu realnego wzrostu gospodarczego sprzyjają:
a) restrykcje pieniężne (monetarne)
b) procesy deflacyjne
c) coroczne wzrosty inwestycji,
d) restrykcje budżetowe
18. Osoba, która zmienia miejsce pracy w poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia:
a) należy do zasobu bezrobotnych przymusowo
b) pozostaje poza zasobem czynnych zawodowo
c) należy do zasobu bezrobocia frykcyjnego
d) należy do zasobu bezrobocia strukturalnego
19. Inflacja wywołana przez wzrost cen energii to przykład inflacji:
a) popytowej
b) kosztowej
c) strukturalnej
d) dochodowej
20. Według ilościowej teorii pieniądza zmiany cen są spowodowane przede wszystkim przez
zmiany:
a) oczekiwań inflacyjnych uczestników rynku
b) dochodu realnego
c) stopy procentowej
d) nominalnej podaży pieniądza
21. Współcześnie w krajach o gospodarce rynkowej nominalną podaż pieniądza kontroluje:
a) rząd
b) ministerstwo gospodarki
c) bank centralny
d) ministerstwo finansów
4
22. Wśród poniższych posunięć wskaż takie, które NIE kojarzy się z prowadzeniem
restrykcyjnej polityki pieniężnej:
a) podniesienie stóp procentowych
b) sprzedaż bonów pieniężnych przez bank centralny
c) skup papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku
d) podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych w bankach komercyjnych
23. Które z poniższych działań należy do instrumentów ekspansywnej polityki fiskalnej?
a) zwiększenie wydatków państwa na zakup dóbr
b) podwyższenie stopy podatku dochodowego
c) obniżenie deficytu budżetowego
d) zmniejszenie państwowych wydatków transferowych
24. Zgodnie z teorią keynesowską można wnioskować, że ekspansywna polityka fiskalna jest
bardziej skuteczna:
a) w gospodarce zamkniętej niż w otwartej
b) w gospodarce otwartej niż zamkniętej
c) gdy jest niska skłonność do konsumpcji
d) w warunkach zrównoważonego budżetu
25. W krótkim okresie pozytywny (dodatni) makroekonomiczny szok podażowy powoduje w
gospodarce:
a) wzrost cen i zwiększenie produktu
b) spadek cen i zwiększenie produktu
c) wzrost cen i zmniejszenie produktu
d) spadek cen i zmniejszenie produktu
26. Gospodarka opisana modelem AS – AD jest w stanie równowagi długookresowej w
punkcie A. Załóżmy, że rząd zwiększa wydatki socjalne. W którym punkcie ukształtuje
się nowa równowaga długookresowa tej gospodarki?
LAS0
P
C
B
A
SAS1
SAS0
D
AD0
AD1
Y
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
5
27. Deficyt budżetu państwa to:
a) nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami
b) zobowiązania państwa wobec gospodarstw domowych
c) nadwyżka dochodów państwa nad jego wydatkami
d) zobowiązania państwa wobec wierzycieli zagranicznych
28. Krzywa ilustrująca sposób, w jaki bezrobocie i inflacja dostosowują się do szoków
popytowych, nazywana jest:
a) krzywą Phillipsa
b) krzywą Beveridge`a
c) krzywą Laffera
d) krzywą Fishera
29. Nieoczekiwany wzrost inflacji przynosi nadzwyczajne korzyści:
a) pożyczkodawcom, którzy pożyczyli pieniądze wg stałej stopy procentowej
b) pożyczkobiorcom, którzy pożyczyli pieniądze wg stałej stopy procentowej
c) pożyczkobiorcom, którzy pożyczyli pieniądze wg zmiennej stopy procentowej
d) posiadaczom gotówki
30. Przykładami tzw. automatycznych stabilizatorów koniunktury są:
a) wydatki publiczne
b) transfery
c) podatki ryczałtowe
d) podatki dochodowe
31. Która z poniższych pozycji NIE jest zaliczana do aktywów banku komercyjnego?
a) kredyty udzielone gospodarstwom domowym
b) rezerwy obowiązkowe
c) udziały kapitałowe w innych podmiotach gospodarczych
d) depozyty długoterminowe
32. Koszt alternatywny utrzymywania oszczędności w gotówce:
a) wyrażony jest przez nominalną stopę procentową
b) określony jest przez nominalny zasób pieniądza
c) równy jest stopie inflacji
d) wynosi zero
33. Według keynesowskiego modelu gospodarki zwiększenie podaży pieniądza spowoduje:
a) zwiększenie popytu inwestycyjnego
b) zmniejszenie popytu konsumpcyjnego
c) zmniejszenie realnego produktu
d) wzrost stopy procentowej
34. Przykładem ekspansywnej polityki fiskalnej jest:
a) zwiększenie wydatków państwa na zakup dóbr
b) podwyższenie stopy podatku dochodowego
c) obniżenie deficytu budżetowego
d) zmniejszenie wydatków transferowych państwa
6
35. W krótkim okresie negatywny (ujemny) makroekonomiczny szok popytowy powoduje w
gospodarce:
a) wzrost cen i zwiększenie się produktu
b) wzrost cen i zmniejszenie się produktu
c) spadek cen i zmniejszenie się produktu
d) spadek cen i zwiększenie się produktu
36. Gospodarka opisana modelem AS – AD jest w stanie równowagi długookresowej w
punkcie A. Który punkt ilustruje inflację „pchaną” przez koszty?
P
LAS0
C
B
A
SAS1
SAS0
D
AD0
AD1
Y
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
37. Państwo prowadzi politykę zrównoważonego budżetu, gdy:
a) wydatki publiczne nie wymagają zaciągania przez państwo długu
b) wydatki publiczne stanowią stałą część PKB
c) dochody z podatków są wystarczające dla pokrycia płatności transferowych
d) podatki w równym stopniu obciążają każdego opodatkowanego
38. Bezrobocie wynikające z niedostatku popytu określane jest mianem bezrobocia:
a) frykcyjnego
b) klasycznego
c) strukturalnego
d) keynesowskiego
39. W warunkach stałego kursu walutowego deficyt bilansu płatniczego prowadzi do:
a) zmniejszenia krajowej podaży pieniądza
b) zwiększenia krajowej podaży pieniądza
c) rewaluacji
d) aprecjacji
40. Jeśli konsumenci i inwestorzy chcą nabyć więcej dóbr niż gospodarka jest w stanie
wytworzyć, to w zamkniętej gospodarce rynkowej dochodzi do:
a) inflacji
b) deflacji
c) wzrostu produktu krajowego
d) spadku produktu krajowego
7
41. Której z wymienionych niżej funkcji NIE spełnia pieniądz?
a) środka tezauryzacji
b) miernika wartości
c) gwaranta stałej siły nabywczej
d) środka wymiany
42. Gdy bank centralny ustala dla banków komercyjnych wyższą stopę obowiązkowych
rezerw gotówkowych, to zmierza do:
a) zwiększenia podaży pieniądza
b) zaostrzenia konkurencji między nimi
c) obniżenia stopy procentowej
d) ograniczenia możliwości udzielania przez te banki kredytów
43. Według keynesowskiego modelu gospodarki wysoka wrażliwość popytu na pieniądz na
zmiany stopy procentowej:
a) ogranicza skuteczność polityki fiskalnej
b) zwiększa skuteczność polityki fiskalnej
c) ogranicza skuteczność polityki pieniężnej
d) zwiększa skuteczność polityki pieniężnej
44. Jaką politykę stosuje bank centralny, gdy sprzedaje papiery wartościowe w ramach
operacji otwartego rynku?
a) ekspansję pieniężną
b) restrykcję pieniężną
c) ekspansję fiskalną
d) restrykcję fiskalną
45. W gospodarce opisanej modelem AS – AD, będącej w punkcie wyjściowym w stanie
równowagi długookresowej, wystąpił negatywny (ujemny) szok podażowy. Rząd w celu
przywrócenia równowagi długookresowej podjął pewne działania propodażowe,
zmniejszając narzuty na wynagrodzenia pracownicze. Tę sytuację można zilustrować
zmianą położenia równowagi gospodarki:
SAS1
LAS0
P
SAS0
C
B
D
A
AD0
AD1
Y
a)
b)
c)
d)
z punktu B do punktu A
z punktu D do punktu A
z punktu B do punktu C
z punktu D do punktu C
8
46. Który z czynników spowoduje przesunięcie w lewo krzywej zagregowanego popytu
(AD) w modelu AS – AD?
a) spadek kursu walutowego
b) wyczerpanie złóż surowców naturalnych
c) obniżenie stopy podatku dochodowego
d) nieoczekiwany spadek realnych stóp procentowych
47. Związek pomiędzy przeciętną stopą podatkową a podatkowymi przychodami budżetu
państwa ilustrowany jest tzw. krzywą:
a) Phillipsa
b) Laspeyresa
c) Laffera
d) Lucasa
48. W długim okresie zależność między stopą bezrobocia a stopą inflacji:
a) jest ujemna
b) jest dodatnia
c) nie występuje
d) jest taka sama, jak w okresie krótkim
49. Według tzw. zasady Fishera wzrost stopy oczekiwanej inflacji (np. o jeden punkt
procentowy) spowoduje, że nominalna stopa procentowa:
a) obniży się o tyle samo
b) wzrośnie, lecz nie wiadomo, o ile
c) wzrośnie o tyle samo
d) obniży się, lecz nie wiadomo, o ile
50. Przy płynnym kursie walutowym wzrost ceny 1 euro o 1 grosz oznacza:
a) deprecjację złotówki
b) aprecjację złotówki
c) dewaluację złotówki
d) rewaluację złotówki
51. Pieniądzem NIE jest:
a) gotówka
b) weksel
c) karta debetowa
d) czek
52. Decyzję władz monetarnych kraju o zwiększeniu wartości własnego pieniądza względem
innych walut nazywamy:
a) sterylizacją
b) monetyzacją
c) rewaluacją
d) reemisją
9
53. Silny motyw przezornościowy będzie skłaniał posiadaczy gotówki do:
a) lokowania jej w bankach
b) wymiany jej na papiery wartościowe
c) zwiększenia jej zasobów bieżących
d) zwiększenia konsumpcji
54. Wzrost wydatków socjalnych państwa (transferów) to jeden z możliwych instrumentów:
a) ekspansywnej polityki fiskalnej
b) restrykcyjnej polityki fiskalnej
c) ekspansywnej polityki pieniężnej
d) restrykcyjnej polityki pieniężnej
55. Model IS – LM wskazuje, że wspólnym efektem restrykcyjnej polityki fiskalnej i
ekspansywnej polityki pieniężnej jest:
a) zwiększenie produktu krajowego
b) obniżenie stopy procentowej
c) podniesienie stopy procentowej
d) zmniejszenie produktu krajowego
56. Według keynesowskiego modelu gospodarki restrykcyjna polityka pieniężna w krótkim
okresie powoduje:
a) zwiększenie produktu i wzrost stopy procentowej
b) zwiększenie produktu i spadek stopy procentowej
c) zmniejszenie produktu i spadek stopy procentowej
d) zmniejszenie produktu i wzrost stopy procentowej
57. Gospodarka opisana modelem AS – AD jest w stanie równowagi długookresowej w
punkcie A. Który punkt ilustruje inflację „pchaną” przez popyt?
P
LAS0
SAS1
SAS0
C
B
A
D
AD0
AD1
Y
a)
b)
c)
d)
A
B
C
D
58. Który z czynników spowoduje przesunięcie w prawo krzywej zagregowanej podaży
(SAS) w modelu AS – AD?
a) obniżenie podatków od zysków przedsiębiorstw
b) wzrost wynagrodzeń
c) zwiększenie wydatków na zbrojenia
10
d) spadek krańcowej skłonności do importu
59. Zależność, którą opisuje krzywa Laffera, wiąże:
a) wielkość wydatków publicznych z wielkością realnego PKB
b) wielkość wydatków publicznych z wielkością dochodów budżetu państwa
c) wielkość dochodów podatkowych budżetu państwa z wielkością realnego PKB
d) wielkość dochodów podatkowych budżetu państwa ze stopą opodatkowania
60. Przy płynnym kursie walutowym obniżenie ceny 1 euro o 1 grosz oznacza:
a) aprecjację złotówki
b) deprecjację złotówki
c) rewaluację złotówki
d) dewaluację złotówki
ODPOWIEDZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
c
a
c
a
b
b
d
d
c
a
c
b
b
c
b
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
b
c
c
b
d
c
c
a
a
b
c
a
a
b
d
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
11
d
a
a
a
c
b
a
d
a
a
c
d
d
b
a
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
a
c
c
c
a
b
c
c
a
b
d
d
a
d
a
Download