Równowaga na rynku dóbr i pieniądza

advertisement
Równowaga na rynku dóbr i
pieniądza
Połączona analiza IS i LM
model IS - LM
Równowaga na rynku dóbr i
pieniądza
i
LM
E
i0
IS
Y0
Y
Punkt E:
zarówno rynek dóbr,
jak i rynek
pieniądza jest w
równowadze: i0 jest
stopą procentową
równowagi, zaś Y0 to
poziom dochodu w
równowadze, przy
danym poziomie
zmiennych
egzogenicznych, a
zwłaszcza: podaży
pieniądza i polityki
fiskalnej.
Równowaga na rynku dóbr i pieniądza
LM
i
Y > AD
M/P > L
Y < AD
i0
E
M/P > L
Y > AD
M/P < L
Y < AD
M/P < L
IS
Y0
Y
Równowaga na rynku dóbr i pieniądza:
analiza algebraiczna
• Krzywa IS: Y = αG(Ā-bi)
• Krzywa LM: i = 1/h (kY - M/P)
• Równowaga: Y oraz i, dla których spełnione są
oba równania.
Równowaga na rynku dóbr i pieniądza: analiza algebraiczna
•Podstawienie równania LM do równania IS daje:
b
M
Y   G [ A  (kY  )]
h
P
 G bk
Gb M
(1 
)Y   G A 

h
h P
G h
Gb
M
Y
 A

h   G bk
h   G bk P
M
Y    A 
P
b
 
h
Polityka fiskalna i monetarna
• Polityka gospodarcza w modelu ISLM (zmiany
parametrów i przesunięcia krzywych)
• Zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej wpływają
na gospodarkę poprzez mnożnik polityki fiskalnej i
monetarnej
• Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej zależy
od wartości parametrów.
• Zależność położenia i nachylenia IS i LM od
parametrów modelu a skuteczność polityki fiskalnej
i monetarnej.
Polityka fiskalna
• Mnożnik polityki fiskalnej pokazuje, jak zmiana
wydatków rządowych zmienia dochód w równowadze
(przy możliwych zmianach stopy procentowej):
b M
[   A     ( )]
Y
h
P

G
G
Gh

h   G bk
Polityka monetarna
• Mnożnik polityki monetarnej pokazuje, jak zmiana w
realnych zasobach pieniądza zmienia dochód w
równowadze (przy dopuszczeniu możliwości zmian
stopy procentowej):
b M
[   A     ( )]
Y
b
h
P

   
M
M
h


P
P
Gb
 
h   G bk
Skuteczność polityki fiskalnej
• Mało skuteczna, gdy wywołany przezeń wzrost
stopy procentowej przenosi się mocno na spadek
inwestycji i na spadek AD.
• Będzie tak, gdy:
– mała wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany
stopy procentowej (zmiana popytu na pieniądz
wywołana zmianą G (przez zmianę Y) musi być
zrekompensowana dużą zmianą stopy
procentowej)
– inwestycje są bardzo wrażliwe na zmiany stopy
procentowej
Skuteczność polityki fiskalnej
• ΔY/ ΔG = β, gdzie β = αG/(1+ kαGb/h)
• Wartość mnożnika β różni się od prostego
mnożnika keynesowkiego αG (przy stałej stopie
procentowej): β < αG . Dlaczego?
• Mnożnik jest mały, jeśli h jest małe (stroma
LM), jeśli b jest duże i jeśli αG jest małe.
• Mnożnik jest duży, jeśli h jest duże (płaska
LM), jeśli b jest małe i jeśli αG jest duże.
Skuteczność polityki monetarnej
• Mało skuteczna, jeśli spadek stóp procentowych
wywołany wzrostem podaży pieniądza słabo
oddziałuje na wzrost inwestycji.
• Będzie tak, gdy:
– wrażliwość popytu na pieniądz na stopy procentowe
jest duża (wzrost podaży pieniądza nie da dużych
obniżek stóp procentowych)
– wrażliwość inwestycji na stopy procentowe jest
mała
Skuteczność polityki monetarnej
• ΔY / Δ(M/P) = (b/h) β
Im większe b (oraz αG)) tym wartość
mnożnika jest większa (płaska IS)
• Im mniejsze h, tym wartość mnożnika jest
większa (strome LM)
Skuteczność polityki
gospodarczej: skrajne przypadki
• Tzw. pułapka płynności: ludzie chcą
utrzymywać każdą ilość gotówki po danej
stopie procentowej
• Krzywa LM płaska, zmiana M/P nie przesuwa
jej
• Pełna skuteczność polityki fiskalnej (brak
efektu wypierania
• Brak skuteczności polityki pieniężnej
Skuteczność polityki
gospodarczej: skrajne przypadki
• Tzw. przypadek klasyczny: brak wrażliwości popytu na
pieniądz na zmiany stopy procentowej
– h 0, k ma wartość skończoną
– M/P = kY, czyli M = kPY
– Nominalny PKB (PY) zależy od ilości pieniądza w
gospodarce i szybkości jego obiegu – zgodne z ilościową
teorią pieniądza
• Krzywa LM jest pionowa
• Zachodzi pełny efekt wypierania
• Brak skuteczności polityki fiskalnej, pełna skuteczność
polityki pieniężnej
Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w
ISLM
Download