Uploaded by User7158

makroekonomia-pytania-egzaminacyjne-zamkniete-odpowiedzi

advertisement
lOMoARcPSD|18576257
Makroekonomia - pytania egzaminacyjne zamknięte +
odpowiedzi
Makroekonomia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
1. Zgodnie z modelem IS LM z równowagą w gospodarce mamy do czynienia gdy:
a) przy aktualnej stopie procentowej ilość pieniądza w gospodarce jest równa
ilości pieniądza, którą są skłonni utrzymać jej uczestnicy
b) zarówno rynek produktów, jak i rynek oszczędności są w równowadze
c) przy bieżącej stopie procentowej wielkość produkcji jest równa wielkości
popytu globalnego
d) wielkość popytu na pieniądz jest równa wielkości podaży pieniądza oraz
wielkość produkcji jest równa wielkości popytu globalnego
e) przy bieżącej wielkości produkcji rynek pieniądza jest w równowadze
2. Pojęcie deficytów bliźniaczych (deficyt budżetowy i handlowy) związane jest z:
a) ekspansywna polityką monetarną
b) restrykcyjną polityką monetarną
c) ekspansywną polityką fiskalną
d) zależnością pomiędzy deficytem budżetowym i deficytem handlowym
(deficyt obrotów bieżących)
e) zależnością pomiędzy deficytem budżetowym a deficytem oszczędności
krajowych
3. W modelu IS LM wzrost zakupów rządowych doprowadzi do:
a) wzrostu zarówno stopy procentowej jak i PKB
b) spadku zarówno stopy procentowej jak i PKB
c) nie zmieni się rynkowa stopa procentowa i spadnie wielkość produkcji
d) spadnie rynkowa stopa procentowa i spadnie wielkość produkcji
e) wzrośnie rynkowa stopa procentowa i nie zmieni się wielkość produkcji
4. Jeśli Bank Centralny (w ramach polityki pieniężnej) zmniejszy podaż pieniądza to
zgodnie z modelem IS LM:
a) wzrośnie rynkowa stopa procentowa i wzrośnie wielkość produkcji
b) wzrośnie rynkowa stopa procentowa i spadnie wielkość produkcji
c) nie zmieni się rynkowa stopa procentowa i spadnie wielkość produkcji
d) spadnie rynkowa stopa procentowa i spadnie wielkość produkcji
e) wzrośnie rynkowa stopa procentowa i nie zmieni się wielkość produkcji
5. Ekspansywna polityka fiskalna rządu i restrykcyjna polityka monetarna Banku
Centralnego:
a) wzrost rynkowej stopy procentowej i wzrost dochodu narodowego
b) wzrost rynkowej stopy procentowej i spadek dochodu narodowego
c) wzrost rynkowej stopy procentowej i brak zmian dochodu narodowego
d) żadna z powyższych
6. Kombinacja restrykcyjnej polityki monetarnej i ekspensywnej polityki fiskalnej
prowadzi do:
a) zwiększenia poziomu stóp procentowych i zwiększenia dochodu
b) zwiększenia poziomu stóp procentowych i zmniejszenie dochodu
c) zmniejszenia poziomu stóp procentowych i utrzymania dochodu na tym samy
poziomie
d) zwiększenia poziomu stóp procentowych i utrzymania dochodu na tym
samym poziomie
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
e) zmniejszenia poziomu produkcji i utrzymanie stopy procentowej na tym samy
poziomie
7. Kombinacja restrykcyjnej polityki monetarnej i restrykcyjnej polityki fiskalnej
prowadzi do:
a) zwiększenia poziomu produkcji i zwiększenia dochodu
b) zwiększenia poziomu stopy procentowej i zmniejszenia dochodu
c) zmniejszenia poziomu stopy procentowej i utrzymania dochodu na tym samym
poziomie
d) zwiększenia poziomu stopy procentowej i utrzymanie dochodu na tym samym
poziomie
e) zmniejszenia poziomu produkcji i utrzymaniu stopy procentowej na tym
samy poziomie
8. Rząd dokonał kolejnych cięć budżetowych. Przeprowadzono również skup papierów
wartościowych będących w posiadaniu sektora publicznego. W efekcie tych działań
można było oczekiwać:
a) spadku poziomu produkcji przy niezmienionym poziomie stóp
procentowych
b) wzrostu poziomu produkcji przy niezmienionym poziomie stóp procentowych
c) spadku poziomu stóp procentowych przy niezmienionym poziomie produkcji
d) wzrostu poziomu stóp procentowych przy niezmienionym poziomie produkcji
e) spadku poziomu stóp procentowych przy jednoczesnym spadku poziomu
produkcji
9. Jeżeli stopa procentowa wzrośnie to:
a) podaż pieniądza wzrośnie w większym stopniu niż PKB
b) spadnie stopa rezerw obowiązkowych
c) wzrośnie kurs walutowy
d) wzrośnie PKB, a podaż pieniądza się nie zmieni
10. Restrykcyjna polityka fiskalna charakteryzuje się:
a) wysokimi wydatkami państwa
b) wysoką podażą pieniądza
c) obniżeniem wydatków państwa
d) spadkiem stopy procentowej
11. Ekspansywna polityka monetarna w gospodarce zamkniętej powoduje:
a) wzrost stopy procentowej
b) wzrost dochodu
c) obniżenie wydatków państwa
d) spadek stopy procentowej
12. Polityka gospodarcza, której podstawą są wysokie wydatki państwa, niska stopa
podatkowa lub oba te narzędzia równocześnie to:
a) ekspansywna polityka fiskalna
b) restrykcyjna polityka fiskalna
c) ekspansywna polityka monetarna
d) restrykcyjna polityka monetarna
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
13. Polityka gospodarcza, której podstawą są niskie wydatki państwa, wysoka stopa
podatkowa lub oba te narzędzia równocześnie to:
a) ekspansywna polityka fiskalna
b) restrykcyjna polityka fiskalna
c) ekspansywna polityka monetarna
d) restrykcyjna polityka monetarna
14. Jeżeli podaż pieniądza wzrośnie to w dłuższym okresie:
a) stopy procentowe wzrosną
b) stopy procentowe zmaleją
c) tempo inflacji będzie wyższe
d) żadne w powyższych
15. Wielkość popytu na pieniądz rośnie gdy:
a) wzrasta koszt utrzymania pieniądza
b) maleje rynkowa stopa procentowa
c) maleje przeciętny poziom cen produktów w gospodarce
d) rośnie podaż pieniądza
e) rośnie realny dochód narodowy
16. Zmiana stóp procentowych w krótkim okresie będzie miała wpływ na:
a) podaż pieniądza
b) popyt na pieniądz
c) akcje kredytowe prowadzone przez banki komercyjne
d) przeciętny poziom cen
17. Funkcja IS ulega przesunięciu w lewo na skutek:
a) podniesienia poziomu stopy podatkowej
b) obniżenia poziomu podatków
c) zwiększenia zapotrzebowania za granicą na nasze wyroby
d) zmniejszenie zapotrzebowania za granicą na nasze wyroby
e) obniżenie przez gospodarstwa domowe poziomu konsumpcji
18. Jeśli administracja rządowa (w ramach polityki budżetowej) zwiększy poziom
wydatków budżetowych na drodze wzrostu deficytu budżetowego:
a) krzywa IS przesunie się w prawo
b) krzywa IS przesunie się w lewo
c) krzywa LM przesunie się w prawo
d) krzywa LM przesunie się w lewo
e) zmienia się położenie zarówno krzywej IS, jak i LM
19. Stopa procentowa spada jeżeli:
a) podaż pieniądza wzrośnie w większym stopniu niż PKB
b) spadnie stopa rezerw obowiązkowych
c) wzrośnie kurs walutowy
d) wzrośnie PKB, a podaż pieniądza nie zmieni się
20. Gdy stopa procentowa maleje to eksport netto rośnie dlatego, że:
a) do kraju napływają obce lokaty
b) z kraju odpływają obce lokaty
c) rośnie kurs walutowy, który potania eksport i podraża import
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
d) maleje kurs walutowy, który potania eksport i podraża import
21. Przyczyna efektu wypierania jest to, że:
a) wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost stóp procentowych
b) wzrost wydatków rządowych powoduje spadek cen
c) wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost stóp procentowych
d) wzrost podaży pieniądza powoduje wzrost poziomu cen
e) spadek podatków wywołuje wzrost stóp procentowych
22. W modelu długookresowym, efekt wypierania:
a) występuje, ale mniejszy (słabszy) niż w modelu krótkookresowym
b) występuje i ma charakter zupełny (całkowity)
c) jest spowodowany zwiększeniem podaży pieniądza
d) jest spowodowany zwiększeniem wydatków rządowych
e) powoduje, że polityka fiskalna nie prowadzi do wzrostu produkcji
23. Wzrost wydatków rządowych prowadzi do:
a) wzrostu stopy procentowej, spadku kursu, zwiększenia deficytu handlowego
b) wzrostu stopy procentowej, wzrostu kursu, zwiększenia deficytu
handlowego
c) wzrostu stopy procentowej, spadku kursu, zmniejszenia deficytu handlowego
d) wzrostu stopy procentowej, wzrostu kursu, zmniejszenia deficytu handlowego
e) wzrostu stopy procentowej, spadku kursu, pogorszenia konkurencyjności
gospodarki
24. Czynnikami powodującymi zmiany w deficycie budżetowym są:
a) zmiany wysokości podatków
b) zmiany w płatnościach odsetek od długu publicznego
c) zmiany w płatnościach transferowych
d) zmiany w zakupach rządowych
25. Bank Centralny zastosował politykę podwyższenia stopy rezerw obowiązkowych. W
efekcie:
a) nastąpił wzrost stopy procentowej
b) nastąpił spadek stopy procentowej
c) nastąpił wzrost dochodu
d) nastąpił spadek dochodu
e) zmniejszyła się podaż pieniądza
26. Która z wymienionych instytucji jest w Polsce odpowiedzialna za politykę monetarną:
a) Bank Narodowy
b) Urząd Premiera
c) Ministerstwo Gospodarki
d) Rada Ministrów
27. Która z wymienionych instytucji jest w Polsce odpowiedzialna za politykę fiskalną:
a) Bank Narodowy
b) Donald Tusk (Urząd Premiera)
c) Ministerstwo Gospodarki
d) Ministerstwo Finansów
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
28. Wzrost podaży pieniądza prowadzi do:
a) obniżenia stopy procentowej, spadku kursu walutowego, spadku eksportu
netto, spadku PKB
b) obniżenia stopy procentowej, wzrostu kursu walutowego, spadku eksportu
netto, wzrostu PKB
c) obniżenia stopy procentowej, spadku kursu walutowego, wzrostu eksportu
netto, wzrostu PKB
d) wzrostu stopy procentowej, wzrostu kursu walutowego, wzrostu eksportu
netto, wzrostu PKB
e) wzrostu stopy procentowej, wzrostu kursu walutowego, wzrostu eksportu
netto, wzrostu PKB
29. Efektem zwiększenia podaży pieniądza jest:
a) wzrost stopy procentowej
b) spadek stopy procentowej
c) wzrost poziomu dochodu
d) spadek poziomu dochodu
e) przesunięcie funkcji LM w prawo
30. Wzrost podaży pieniądza spowoduje:
a) przesunięcie funkcji LM w prawo
b) ruch w lewo po krzywej LM
c) ruch w prawo po krzywej LM
d) przesunięcie krzywej IS w lewo
31. Główne założenie przyjęte przy konstrukcji modelu IS LM brzmi:
a) przeciętny poziom cen produktów w gospodarce jest stały
b) realna wielkość produkcji jest stała
c) rynkowa stopa procentowa jest stała
d) wielkość podaży pieniądza jest stała
e) poziom wydatków inwestycyjnych jest stały
32. Polityka fiskalna jest tym bardziej skuteczna (polityka monetarna jest tym bardziej
nieskuteczna) im:
a) bardziej płaska jest krzywa LM (fiskalna skuteczna)
b) bardziej płaska jest krzywa IS
c) wyższa jest wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej
(wtedy monetarna nieskuteczna)
d) większa jest wrażliwość inwestycji na zmiany stopy procentowej
e) mniejszy jest efekty wypierania
33. Skuteczność polityki fiskalnej zależy od:
a) wrażliwości społeczeństwa i rządu na ludzką biedę
b) przewagi parlamentarnej partii rządowej
c) krańcowej skłonności do konsumpcji
d) żadna z powyższych
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
34. Polityka fiskalna jest skuteczna jeśli:
a) popyt inwestycyjny jest bardzo wrażliwy na zmiany stopy procentowej
b) popyt inwestycyjny jest mało wrażliwy na zmiany stopy procentowej (IS
stroma)
c) funkcja IS jest stroma
d) funkcja LM jest płaska
e) funkcja IS jest płaska
35. Neutralność pieniądza (klasyczna dychotomia), oznacza że w długim okresie polityka
monetarna NIE WPŁYWA na:
a) poziom produkcji
b) poziom stopy procentowej
c) poziom cen
d) poziom zatrudnienia
e) poziom stopy bezrobocia
36. W długi okresie poziom cen jest:
a) jest proporcjonalny do podaży pieniądza
b) zmienia się szybciej niż podaż pieniądza
c) zmienia się wolniej niż podaż pieniądza
d) żadne z powyższych
37. Funkcja popytu makroekonomicznego/globalnego (MDS/AD):
a) składa się z punktów obrazujących przesunięcia IS i LM
b) jest wyprowadzona z modelu IS-LM
c) ulega przesunięciu w prawo na skutek ekspansywnej polityki fiskalnej
(lub monetarnej)
d) ulega przesunięciu w prawo przy restrykcyjnej polityce monetarnej (lub
fiskalnej)
e) żadne z powyższych
38. Funkcja MDS (popyt globalny AD):
a) wyprowadzona jest z modelu IS i LM
b) przesuwa się w prawo przy ekspansywnej polityce fiskalnej (lub
monetarnej)
c) przesuwa się lewo przy restrykcyjnej polityce monetarnej (lub fiskalnej)
d) żadne z powyższych
39. Krzywa MDS przesuwa się w prawo, gdy:
a) rosną zakupy rządowe
b) rośnie potencjalny PKB
c) rośnie stopa procentowa
d) rośnie podaż pieniądza
40. Inwestycje są:
a) ujemnie skorelowane z poziomem stopy procentowej
b) dodatnio skorelowane z poziomem stopy procentowej
c) uzależnione ujemnie od stopy podatku dochodowego
d) żadne z powyższych
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
41. Antycykliczna polityka stabilizacyjna:
a) jest polityką popytową, tzn. oddziałuje na składniki popytu globalnego
b) jest polityką podażową, tzn. oddziałuje na zdolności produkcyjne gospodarki
c) może polegać na wykorzystaniu narzędzi polityki monetarnej w celu
stabilizacji PKB
d) może polegać na wykorzystaniu narzędzi polityki fiskalnej w celu
stabilizacji PKB
e) jest prowadzona w celu łagodzenia skutków recesji, wywołanej szokiem
popytowym
42. Polityka amortyzująca pozytywny szok cenowy (szokowy wzrost poziomu cen) polega
na zastosowaniu:
a) narzędzi ekspansywnej polityki monetarnej
b) narzędzi restrykcyjnej polityki monetarnej
c) narzędzi ekspansywnej polityki fiskalnej
d) narzędzi restrykcyjnej polityki fiskalnej
e) kombinacji restrykcyjnej monetarnej i restrykcyjnej fiskalnej
43. Jeżeli ma miejsce pozytywny szok cenowy, a państwo nie zastosuje polityki
amortyzującej, to:
a) produkcja rzeczywista spadnie poniżej poziomu potencjalnego
b) nastąpi recesja
c) gospodarka będzie funkcjonować przez pewien czas poniżej poziomu pełnego
zatrudnienia
d) w długim okresie produkcja powróci do wyjściowego poziomu, ale ceny będą
wyższe niż przed skokiem
e) w długim okresie zarówno produkcja, jak i ceny powrócą do wyjściowego
poziomu
44. Negatywny szok popytowy wywołuje:
a) spadek eksportu
b) wzrost importu
c) spadek inwestycji
d) wzrost inwestycji
e) wzrost wydatków rządowych
45. Polityka monetarna jest:
a) neutralna w krótkim okresie, ale może wywierać znaczący wpływ na
gospodarkę w długim okresie
b) neutralna w długim okresie, ale w krótkim okresie może powodować
wzrost lub spadek PKB
c) neutralna w długim okresie, ale w krótkim okresie może powodowa tylko
wzrost PKB
d) neutralna w długim okresie, ale w krótkim okresie może powodować tylko
spadek PKB
e) nie jest neutralna, bo powoduje tzw. efekt całkowitego wypchnięcia
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
lOMoARcPSD|18576257
46. Krzywa LM jest wzrastająca ponieważ:
a) im wyższa wielkość produkcji, tym mniejszy jest popyt na pieniądz
b) im wyższa wielkość produkcji, tym wyższa musi być stopa procentowa, aby
rynek produktów w gospodarce pozostawał w równowadze
c) im wyższa wielkość produkcji, tym większy poziom oszczędności w
gospodarce
d) im wyższa wielkość produkcji, tym większa musi być rynkowa stopa
procentowa, aby przy danej podaży pieniądza rynek pieniądza pozostawał
w równowadze
e) im wyższa wielkość produkcji, tym niższa musi być rynkowa stopa
procentowa, aby przedsiębiorstwa w pełni wykorzystały wygenerowane w
gospodarce oszczędności
47. Efekt realnych zasobów pieniężnych (efekt Fischera) dotyczy:
a) wpływu inflacji na poziom bezrobocia
b) wpływu stopy procentowej na poziom inflacji
c) wpływu inflacji na siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych
d) wpływu inflacji na czynniki powodujące graficzne przesunięcie funkcji IS
e) wpływu inflacji na czynniki powodujące graficzne przesunięcie funkcji
LM
Downloaded by Anastasiia Muzafarova ([email protected])
Download