Slide 1

advertisement
Makroekonomia I
Ćwiczenia 10
RÓWNOWAGA NA RYNKU DÓBR I
PIENIĄDZA – MODEL ISLM
Równowaga na rynku dóbr i
pieniądza
r
LM
E
r0
IS
Y0
Katedra Makroekonomii WNE UW
Punkt E:
zarówno rynek dóbr, jak
i rynek pieniądza jest w
równowadze: r0 jest
stopą procentową
równowagi, zaś Y0 to
poziom dochodu w
równowadze, przy
danym poziomie
zmiennych
egzogenicznych, a
zwłaszcza: podaży
pieniądza i polityki
fiskalnej.
Y
2
Równowaga na rynku dóbr i
pieniądza: analiza algebraiczna
 Krzywa IS: Y = αG(Ā-br)
 Krzywa LM: r = 1/h (kY - M/P)
 Równowaga: Y oraz r, dla których spełnione
są oba równania.
 Podstawienie równania LM do równania IS
daje:
Y = αG[Ā-b/h(kY - M/P)]
Y = γ Ā + γ (b/h) (M/P)
 Gdzie:
γ = αG/(1+ kαGb/h)
Katedra Makroekonomii WNE UW
3
Wyprowadzenie Y* w modelu ISLM




Y = αG Ā – αG (b/h)kY + αG(b/h)(M/P)
Y + αG(b/h)kY = αGĀ + αG(b/h)(M/P)
Y(1 + αG(b/h)k) = αGĀ +αG(b/h)(M/P)
Y = γĀ + γ (b/h)(M/P)
Y w równowadze
 Gdzie:
γ = αG/(1+ kαGb/h)
Katedra Makroekonomii WNE UW
zależy zatem, przy
danych parametrach
od autonomicznych
wydatków (w tym od
parametrów polityki
fiskalnej) oraz od
realnego zasobu
pieniądza.
4
Stopa procentowa równowagi w
ISLM
 Wstawiając Y w równowadze do równania
krzywej LM otrzymamy wartość stopy
procentowej w równowadze:
r = [(k/h)γĀ)] - [1/(h+kbαG)]M/P
 Stopa procentowa w równowadze zależy
zatem m. in. od parametrów polityki
fiskalnej (zawartych w mnożniku i Ā) oraz
od realnego zasobu pieniądza.
Katedra Makroekonomii WNE UW
5
Polityka fiskalna i monetarna
 Polityka gospodarcza w modelu ISLM
(zmiany parametrów i przesunięcia
krzywych).
 Zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej
wpływają na gospodarkę poprzez mnożnik
polityki fiskalnej i monetarnej.
 Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej
zależy od wartości parametrów.
 Zależność położenia i nachylenia IS i LM od
parametrów modelu a skuteczność polityki
fiskalnej i monetarnej.
Katedra Makroekonomii WNE UW
6
Polityka fiskalna i monetarna
 Mnożnik polityki fiskalnej pokazuje, jak zmiana wydatków
rządowych zmienia dochód w równowadze (przy możliwych
zmianach stopy procentowej):
ΔY/ ΔG = Δ(γ Ā + γ (b/h) (M/P) ) / ΔG = γ
Gdzie:
γ = αG/(1+ k αGb/h)
 Mnożnik polityki monetarnej pokazuje, jak zmiana w
realnych zasobach pieniądza zmienia na dochód w
równowadze (przy dopuszczeniu możliwości zmian stopy
procentowej):
ΔY/Δ(M/P)=Δ(γ Ā + γ(b/h) (M/P))/Δ(M/P)=(b/h)γ
Katedra Makroekonomii WNE UW
7
Skuteczność polityki fiskalnej
 Mało skuteczna, gdy wywołany przezeń
wzrost stopy procentowej przenosi się
mocno na spadek inwestycji i na spadek AD.
 Będzie tak, gdy:
 mała wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany
stopy procentowej (zmiana popytu na pieniądz
wywołana zmianą G (przez zmianę Y) musi być
zrekompensowana dużą zmianą stopy
procentowej).
 inwestycje są bardzo wrażliwe na zmiany stopy
procentowej.
Katedra Makroekonomii WNE UW
8
Skuteczność polityki fiskalnej
 Pamiętając, że:
ΔY/ ΔG = γ , gdzie: γ = αG/(1+ kαGb/h)
widać, że wartość mnożnika γ różni się od
prostego mnożnika keynesowkiego αG (przy
stałej stopie procentowej): γ < αG .
 Mnożnik jest mały, jeśli h jest małe (stroma
LM), jeśli b jest duże i jeśli αG jest małe.
 Mnożnik jest duży, jeśli h jest duże (płaska
LM), jeśli b jest małe i jeśli αG jest duże.
Katedra Makroekonomii WNE UW
9
Skuteczność polityki monetarnej
 Mało skuteczna, jeśli spadek stóp
procentowych wywołany wzrostem podaży
pieniądza słabo oddziałuje na wzrost
inwestycji.
 Będzie tak, gdy:
 wrażliwość popytu na pieniądz na stopy
procentowe jest duża (wzrost podaży pieniądza
nie da dużych obniżek stóp procentowych).
 wrażliwość inwestycji na stopy procentowe jest
mała.
Katedra Makroekonomii WNE UW
10
Skuteczność polityki monetarnej
 Pamiętając, że:
ΔY / Δ(M/P) = (b/h) γ
gdzie: γ = αG/(1+ kαGb/h)
 Im większe b (oraz αG) tym wartość
mnożnika jest większa (płaska IS).
 Im mniejsze h, tym wartość mnożnika
jest większa (strome LM).
Katedra Makroekonomii WNE UW
11
Zmiany w poziomie równowagi
Katedra Makroekonomii WNE UW
12
Dynamika na rynku dóbr oraz
pieniądza
Katedra Makroekonomii WNE UW
13
Dynamika na rynku dóbr oraz
pieniądza
Katedra Makroekonomii WNE UW
14
Podsumowanie
 Skuteczność polityki fiskalnej rośnie
gdy:




k  (LM b. płaska)
h  (LM b. płaska)
b  (IS b. stroma)
αG  (IS b. płaska, ale poziome przesunięcie większe)
 Skuteczność polityki monetarnej
rośnie gdy:




k  (LM b. płaska, ale poziomie przesunięcie większe)
h  (LM b. stroma)
b  (IS b. płaska)
αG  (IS b. płaska)
Katedra Makroekonomii WNE UW
15
Download