Teoria Wymiany Międzynarodowej dr Gabriela Grotkowska Analiza

advertisement
Teoria Wymiany Międzynarodowej
dr Gabriela Grotkowska
Analiza danych empirycznych dot. modelu grawitacyjnego handlu
Wytyczne do raportu:
(a) celem raportu jest wykazanie umiejętnością zebraniach danych empirycznych dot. wielkości oraz
struktury handlu wybranego kraju, PKB krajów partnerskich i przeprowadzenia ich prostej analizy;
opis procedur oraz informacja o źródłach danych znajduje się w materiałach do zajęć zamieszczonych
stronie www.wne.uw.edu.pl/ggrotkowska
(b) raport przygotowywany jest w grupach dwuosobowych i nie powinien być dłuższy niż 3 strony;
(c) raport należy złożyć w formie wydruku najpóźniej w dniu 20 października 2014 roku (w czasie
zajęć lub na portierni WNE);
(d) w raporcie należy przedstawić przebieg analizy i wnioski dot. przypadku wybranego kraju (kraje i
rok raportowania będą przydzielone na ćwiczeniach); zadania pomocnicze:
 W jakim stopniu PKB partnerów i odległość wyjaśnia wielkość wymiany handlowej danego
kraju? (wykres)
 Jakie mogą być inne przyczyny takiej, a nie innej struktury handlu danego kraju? (np.
instytucjonalne)?
 Skonstruuj „naiwny” model grawitacyjny.
 Jaka jest wartość dopasowanego parametru A? Czy można ją jakoś intepretować?
 Narysuj wykres reszt pomiędzy wartościami dopasowanymi handlu a rzeczywistą jego
wartością.
 Dla chętnych: jakie zalety miałaby analiza regresji w porównaniu do modelu „naiwnego”?
(e) Praca powinna być napisana zwięzłym językiem, ocenie podlega także strona formalna pracy:
 staranność wykonania,
 redakcja,
 konstrukcja tabel czy wykresów,
 wskazanie źródeł danych.
Download