ZPL - L5

advertisement
Zarządzanie projektami
logistycznymi - laboratoria
Harmonogramowanie projektu
Harmonogram projektu - jest metodą która:
• przedstawia poszczególne czynności projektu,
• pozwala
zidentyfikować
logiczną
sekwencję
czynności projektu,
• pozwala zidentyfikować wszelkie zależności które
istnieją pomiędzy czynnościami projektu,
• stanowi bazę do przydzielania odpowiedzialności za
ukończenie każdego działania.
Tworzenie harmonogramu wymaga określenia:
• Kolejności poszczególnych etapów projektu,
• Oszacowania
czasu
etapów projektu.
trwania
poszczególnych
Wykres Gantta – to tradycyjna technika
zarządzania służąca do planowania projektów
Wykres
tworzy
się
w
prostokątnym
układzie
współrzędnych, gdzie:
• na osi X zaznaczany jest czas
• na osi Y nanoszone są poszczególne czynności
(zadania)
Przykładowy wykres Gantta
Zadanie
Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na
odcinku 10 km. Realizacja projektu przebiegać będzie
w dwóch etapach. Poszczególne działania wraz z
czasem ich trwania przedstawia poniższa tabela.
Stwórz harmonogram realizacji projektu, wskaż dla
których działań istnieje rezerwa czasu.
Informacje dodatkowe:
• Termin rozpoczęcia działania to pierwszy dzień tygodnia
• Termin zakończenia działania to ostatni dzień tygodnia
Numer
działania
Czynność projektu
Czas trwania
działania (w tyg.)
Termin
rozpoczęcia
Termin
zakończenia
1
Wykonanie projektu wstępnego
4
1
4
2
Uzyskanie pozwoleń
5
5
9
3
Wyłonienie dostawcy dokumentacji
projektowej i sporządzenie
dokumentacji technicznej
8
10
17
4
Wywłaszczenie gruntów
2
18
19-22
5
Wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych
3
18
20
6
Roboty drogowe etap I
2
21
22
7
Roboty drogowe etap II
2
23
24
8
Roboty inżynieryjne etap II
4
25
28
9
Roboty inżynieryjne etap II
2
23
24-30
10
Infrastruktura techniczna etap I
2
29
30
11
Infrastruktura techniczna etap II
1
31
31-33
12
Prace wykończeniowe przy drodze
3
31
31-33
13
Odbiór techniczny
1
34
34
14
Rozliczenie budowy
3
35
37
Download