Adventure Works 2006 Sales Proposal

advertisement
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Budownictwa
Katedra Procesów Budowlanych
RYNEK BUDOWLANY
RYNEK BUDOWLANY - STRUKTURA
I WIELKOŚĆ RYNKU
Rynek



Rynek to ogół transakcji kupna - sprzedaży towarów
dokonujących się w sposób dobrowolny i ciągły
Rynek i wolna przedsiębiorczość oznacza gospodarkę,
w której decyzje podejmowane są niezależnie przez wielu
kupujących oraz sprzedających
ważne elementy systemu rynkowego to: prywatna
własność (prawo osób prywatnych oraz firm do
posiadania środków produkcji), pragnienie osiągania
zysków
Założenia modelu gospodarki rynkowej



Na rynku działają podmioty gospodarcze -gospodarstwa
domowe (czyli konsumenci) i przedsiębiorcy,
występujące w roli sprzedawców i nabywców (?)
Podmioty gospodarcze spotykają się na rynku dóbr
i usług oraz na rynku czynników produkcji
Podmioty gospodarcze działają na rynku w warunkach
konkurencji doskonałej tzn. że na rynku działa wielu
konsumentów oraz wielu producentów wykonujących
jednorodne dobro
Założenia modelu gospodarki rynkowej - cd



Poszczególni uczestnicy rynku nie mają wpływu na
poziom i zmianę ceny danego dobra, która jest
kształtowana przez mechanizm rynkowy.
Wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do
informacji.
Każdy sprzedawca i nabywca ma swobodę wyboru
kontrahenta
Funkcje rynku



Informacyjna - dostarcza informacji o popycie, podaży i
cenie
Równowagi - dostosowuje wielkość produkcji oraz jej
jakość do oczekiwań klienta
Akceptacji produktu – na rynku następuje potwierdzenie
przydatności danego produktu lub jego odrzucenie przez
rynek
Funkcje rynku - cd




Alokacyjna - zasoby pracy i kapitału przemieszczane są
do działalności najbardziej rentownych
Selekcyjna - akceptowane są produkty dobre i ich
producenci, a eliminowane są produkty i producenci
niekonkurencyjni
Pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności –
konkurencja
Stymulowanie rozwoju gospodarczego
Mechanizm rynkowy
Mechanizm rynkowy - jest to określenie wzajemnych
zależności występujących między podażą, popytem a ceną
towaru
Elementy mechanizmu rynkowego:
 Popyt - ilość dóbr i usług jakie klienci chcą i mogą kupić po
określonej cenie
 Podaż - ilość dóbr i usług jakie dostawcy chcą i mogą
sprzedać po określonej cenie
 Cena - wartość rynkowa towaru lub usługi wyrażona w
pieniądzach
Mechanizm rynkowy - cd
Cena równowagi rynkowej - cena przy której wyroby i usługi
są sprzedawane w takiej samej ilości w jakiej zostały
wyprodukowane
Warunki funkcjonowania gospodarki rynkowej
 Wolność i swoboda w podejmowaniu działalności
gospodarczej
 Konkurencja między podmiotami gospodarczymi
 Prywatna forma własności
Rola państwa w systemie wolnorynkowym







Ochrona własności, ustalanie prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa i interesów społecznych
Wytwarzanie dóbr publicznych
Zapobieganie praktykom monopolistycznym
Ochrona środowiska
Zabezpieczenie dochodów i opieki zdrowotnej
Stabilizacja gospodarki i poprawa koniunktury
Rola państwa

Art.. 22 Konstytucji RP: „Ograniczenie wolności działalności
gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko
ze względu na ważny interes publiczny”
Ograniczenia prawne



Koncesja – upoważnienie do wykonywania jakiejś
działalności (gospodarczej) wydane przez władze
administracyjne osobie fizycznej lub prawnej.
Zezwolenie – wyrażenie zgody (przez odpowiedni organ
administracji publicznej) na działalność w ramach
obowiązującego prawa
Rejestracja – zgłoszenie działalności do
odpowiedniego rejestru prowadzonego przez władze
administracyjne
Rynek budowlany
Ogół transakcji dotyczących wznoszenia obiektów,
wykonywania robót budowlanych, produkcji, dystrybucji
i sprzedaży wyrobów budowlanych oraz pozostałych
wyrobów i usług związanych z procesami budowlanymi.
Uczestnicy rynku budowlanego to podmioty gospodarcze
(występujące w roli zamawiających) instytucje publiczne,
administracja państwowa i samorządowa oraz gospodarstwa
domowe.
Rynek budowlany – struktura systemu (wg
transakcji)
Rynek wyrobów budowlanych
Rynek usług /robót budowalnych – inwestycyjnych ,
remontowych, specjalistycznych (mieszkaniowe, przemysłowe,
inżynieryjne, drogowe itd.)
Rynek usług projektowych
Rynek maszyn i sprzętu budowlanego / rynek usług
sprzętowych i transportowych
Rynek usług specjalistycznych dla budownictwa
Rynek usług inżynierskich, doradczych, w zakresie nadzoru i
zarządzania
Pozostałe dostawy i usługi

Rynek budowlany – struktura systemu (wg
podmiotów)
Inwestorzy i inni klienci
Wykonawcy robót budowlanych
Projektanci
Producenci wyrobów budowlanych, (w tym prefabrykatów)
Dostawcy usług specjalistycznych, pomocniczych, sprzętu
Doradcy techniczni, inżynierowie-konsultanci
Firmy zarządzające,
Jednostki nadzoru technicznego
Laboratoria , instytucje certyfikujące
Banki, instytucje finansujące

Rynek budowlany – dane
statystyczne dot. rynku
BUDOWNICTWO :
- jest trzecim największym sektorem polskiej gospodarki po
przemyśle oraz handlu.
- udział w wytwarzanym PKB w 2011 roku wyniósł 7,06 % .
- zatrudnienie w branży budowlanej stanowi ok. 9%-10%
ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw.
- od ok. połowy 2012 roku spada liczba podmiotów
zarejestrowanych w tej branży
- branża notuje także wysokie tempo upadłości, w ciągu
2012 upadło kilkaset firm budowlanych.
- średni wskaźnik ogólnego zadłużenia dla 8 największych
spółek z indeksu WIG-BUDOW wynosi 60% ich wartości.
Rynek budowlany w Polsce – dane statystyczne
Korzystanie z danych statystycznych – interpretacja
i porównywanie danych zgodnie z definicjami i uwagami dot.
zawartości (definicje);
-
klasyfikacja PKD,
-
klasyfikacji KOB;
Wg Rocznika Statystycznego 2012 (dane z 2011 roku):
Wartość produkcji budowlano – montażowej to ok. 182,2 mld zł
Wielkość zatrudnienia w budownictwie – ok. 909 tyś. osób
PKD - Sekcja F - Budownictwo
Dział Grupa
Nazwa grupowania
41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
42
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych
42.3 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
.43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych
instalacji budowlanych
43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PKOB
Rynek budowlany w Polsce – 182,2 mld PLN
STRUKTURA WG RODZAJÓW OBIEKTÓW
budynki
mieszkalne
13,0%
58,4%
28,6%
budynki
niemieszkalne
obiekty inż. i
wodne
Główni wykonawcy robót budowlanych w Polsce
• Budimex S.A. Grupa Kapitałowa (przychód ponad 5,5 mld zł,
zatrudnienie ponad 7000 osób)
• Strabag sp. z o.o. - (przychód ponad 5,0 mld zł, zatrudnienie ponad
4300 osób )
• Polimex-Mostostal S.A. Grupa Kapitałowa (przychód ponad
4,8 mld zł, zatrudnienie ponad 14000 osób )
• Grupa Skanska SA (przychód ponad 4,7 mld zł, zatrudnienie ponad
7000 osób )
• PBG SA GK (przychód ponad 4,7 mld zł, zatrudnienie –brak danych)
• Mostostal Warszawa S.A.
• Trakcja - Tiltra SA GK (budowa dróg szynowych)
• Grupa Eurovia w Polsce
Główni deweloperzy na rynku budowlanym w Polsce
• Dom Development
• ECE Projektmanagement
• Echo Investment
• Gant Development
• Globe Trade Centre
• Helical Poland
• J.W. Construction
• Mayland Real Estate
• Neinver Polska
• Panattoni
• Parkridge Retail Poland
• Plaza Centers
• Polnord
• ProLogis
• Tri-Granit.
Rynek materiałów budowlanych w Polsce
Głównymi producentami cementu w Polsce są firmy:
• Heidelberg Cement
• Lafarge
• CRH
• Cemex
• Dyckerhoff.
Pozostałych materiałów:
• Atlas ; • BASF , • Baumit; • Henkel Bautechnik
• Knauf; • Monier; • Paroc • Rockwool; •Röben
• Ruukki; • Saint-Gobain; • Selena; • Swisspor
• Termo-Organika; • Wienerberger
Pozostałe dane dotyczące rynku budowlanego dane wg raportu GUS pt. „Budownictwo – wyniki działalności w
2011 r” (http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2798_PLK_HTML.htm)
Download