bioz - Agencja Rezerw Materiałowych

advertisement
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
l OCHRONY ZDROWIA
(sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)
OBIEKT: Budynek mieszkalny i administracyjny
„Naprawa
ADRES:
elewacji budynku mieszkalnego i administracyjnego”.
Agencja Rezerw Materiałowych, Składnica w Lublińcu
ul. Klonowa 40
42-700 Lubliniec
INWESTOR:
Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
OPRACOWAŁ :
Edward Ostrowski
Agencja Rezerw Materiałowych
Warszawa, 29.06.2015 r.
I. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie:
1.1. częściowe odbicie starych tynków,
1.2. demontaż starych parapetów, montaż nowych,
1.3. zeskrobania starej farby, przetarcie i wyrównanie tynku,
1.4. ocieplenie ścian płytami ze styropianu,
1.5. zatopienie siatki elewacyjnej,
1.6. nałożenie tynku cienkowarstwowego mineralnego na elewacji,
1.7. czyszczenie i malowanie rynien i rur spustowych,
1.8. ułożenie opaski wokół budynku,
1.9. malowanie ścian zewnętrznych fasadowymi farbami silikonowymi.
II. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
Informacja dotyczy budynku mieszkalnego i administracyjnego, którego będą dotyczyć
roboty budowlane.
III . KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT
3.1. Zagospodarowanie placu budowy,
3.2. Roboty blacharskie - rozbiórkowe,
3.3. Roboty blacharskie - montażowe,
3.4. Roboty budowlane,
3.5. Roboty malarskie
IV . ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - ZAGROŻENIA
4.1. Roboty prowadzone będą na terenie czynnego zakładu pracy. Budynek których dotyczy
opracowanie oraz teren bezpośrednio przyległy na okres robót budowlanych powinien zostać
wygrodzony. Pracownicy zakładu i mieszkańcy winni być poinformowani o zakazie wstępu
na teren wokół budynku oraz w obszar prowadzonych prac.
4.2. Nie występuje zagrożenie dla osób postronnych z uwagi na fakt, że zakład jest ogrodzony
i nie ma możliwości przedostania się na teren budowy osób niepowołanych.
V . PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA
5.1.
W trakcie wykonywania prac blacharskich i rozbiórkowych, oraz użycie sprzętu o
napędzie elektrycznym.
5.2.
W trakcie transportu i rozładunku materiałów budowlanych – zagrożenie dla
pracowników ze strony pojazdów transportowych i urządzeń rozładunkowych.
5.3.
W trakcie wykonywania i przestawiania rusztowań ,
5.4.
W trakcie wykonywania robót tynkarsko-malarskich,
5.5.
W trakcie wykonywania robót remontowych zagrożenie upadkiem przedmiotów z
wysokości.
5.6.
W trakcie wykonywania prac na wysokości.
VI . ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM – ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
Zwraca się uwagę osobie nadzorującej roboty budowlane na:
6.1.
Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót w zakresie
zagrożeń związanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrożeniami
wynikającymi z istniejących uwarunkowań i występujących elementów
zagospodarowania, a w szczególności wynikających z prowadzonych prac
rozbiórkowych i montażowych na wysokości,
6.2.
Konieczność zapewnienia wyłączenia prądu w instalacjach elektrycznych
znajdujących się w obrębie prac budowlanych na czas prowadzenia robót
(rozbiórkowych i innych), które mogą powodować zagrożenie porażenia prądem,
6.3.
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń a w szczególności asekuracji pracowników
znajdujących się na wysokości,
6.4.
Konieczność odpowiedniego wyposażenia pracowników w odzież ochronną - kaski
oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich,
6.5.
Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w
rejonie pracy sprzętu,
6.6.
Zabezpieczenie pracowników przed porażeniem prądem na skutek dotknięcia do
przewodów elektrycznych – zastosowania odpowiednich urządzeń o napędzie
elektrycznym,
6.7.
Organizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,
6.8.
Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny,
6.9
W trakcie wykonywania prac związanych z robotami blacharskimi na budynkach.
Wykonawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej.
6.10
Prace na budowie należy organizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.
UWAGA:
Wykonawca powinien pouczyć pracowników budowlanych o zagrożeniach, jakie mogą się
pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego
instruktażu każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
VII . PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
7.1.
Przewiduje się, że pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni.
7.2.
W związku z punktem 7.1. sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
nie jest wymagane, ale z uwagi że roboty będą wykonywane na dużej wysokości,
istnieje więc ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m – plan BIOZ należy opracować.
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień
zawartych w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).;
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity ( Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z późn. zm.);
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263);
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie
BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313);
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129 poz. 844);
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy ( Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596).
7.3.
Download