Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót

advertisement
Dane inwestora:
Imię i nazwisko/nazwa firmy
…………………………...........................
Adres …………………………………….
……………………………………………
Telefon …………………………………..
e-mail …………………………………....
Police, dnia ……………………
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
ZAWIADOMIENIE
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych / rozbiórkowych*
…………………………………………………………………………………………………
(wymienić jednostkę lub osobę zawiadamiającą o rozpoczęciu robót)
na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zamiarze przystąpienia do
wykonywania robót budowlanych / rozbiórkowych *
w dniu ………………………. na nieruchomości położonej w miejscowości …………………
przy ul. ……………………………. pod nr ………….. nr ewid. gr. …………………………..
na podstawie udzielonego pozwolenia * / zgłoszenia budowy *, o której mowa w art. 29 ust. 1
pkt 1a, 2b i 19a / zgłoszenia przebudowy *, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b
…………………………………………………………………………………………………...
(wymienić przedmiot pozwolenia lub zgłoszenia)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
decyzja z dnia ………………nr. …………………znak ………………………………...........
lub
zgłoszenie z dnia………………………………………..............................................…...........
a) Funkcję kierownika budowy / robót *) będzie wykonywał:
…………………………………………………………………………………………………...
b) Obowiązki inspektora (ów) nadzoru inwestorskiego będzie(dą) wykonywał(li):
………………………………………………………………………………………………….
(wymienić specjalność(ci) i osoby inspektorów nadzoru inwestorskiego)
…………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Pb, a także zaświadczenie,
o którym mowa w art. 12 ust. 7.
2. Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy Pb, a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 7.
3. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone
w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Pb * (wypełnić na odwrocie).
4. Inne…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
*) niepotrzebne skreślić
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń)
INFORMACJA
zawierająca dane zamieszczone o ogłoszeniu,
o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
(na podstawie art.41 ust. 4 pkt. 3 i art.42 ust. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953 z późn.
zm.)
1. Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych:
od…………………………………………
do…………………………………………..
od…………………………………………
do…………………………………………..
od…………………………………………
do…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach:
- …………………………………………
- …………………………………………..
- …………………………………………
- …………………………………………..
- …………………………………………
- …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………
(podpis inwestora lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń)
Download