OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

advertisement
OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku
gospodarczego, zlokalizowanych na działce 2162 w obr. 11 w Białymstoku przy ulicy
Konopnickiej 1A i 1B.
2. OPIS ZAKRESU ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2.1.Rozbiórka budynku mieszkalnego
Charakterystyka obiektu:
 powierzchnia zabudowy
- 76,65 m²
 kubatura
- 482,9 m³
 stan istniejący – budynek mieszkalny wolnostojący, w kształcie prostokąta,
parterowy bez podpiwniczenia, bez poddasza użytkowego; wymiary:
- długość budynku
- 10,5 m
- szerokość budynku - 7,3 m
- wysokość budynku - 6,3 m
Posadowiony jest na fundamencie betonowym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
wykonane z bala, oszalowany. Strop drewniany na belkach drewnianych,dach
dwuspadowy, kryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniane. Podłoga z desek.
 wyposażenie budynku- instalacja elektryczno-oświetleniowa zdemontowana i
odłączona przez Rejon Energetyczny, instalacja wodociągowa odłączona,
instalacji gazowej brak, ogrzewanie – piece kaflowe.
2.2 Rozbiórka budynku gospodarczego:
Charakterystyka obiektu:
 powierzchnia zabudowy - 31,93 m²
 kubatura
- 137,61 m³
 stan istniejący -budynek gospodarczy, magazynowy, w kształcie prostokąta, o
wymiarach:
- długość budynku – 15,5 m
- szerokość budynku – 3,35 m
-wysokość budynku – 2,65 m,
posadowiony na fundamencie betonowym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z
pustaka cementowego. Dach drewniany jednospadowy, kryty papą. Nie posiada żadnych
instalacji.
3. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:
Teren, na którym odbywać sie będzie rozbiórka obiektów budowlanych, należy
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu
objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie
wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów
podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie
jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
innego.
Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać
elementy nośne konstrukcji.
Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno byc należycie zabezpieczone.
Usuwając gruz z większych płaszczyzn, należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Budynek drewniany rozbiera się za pomocą narzędzi ciesielskich, pił
mechanicznych. Odpady nie będą magazynowane w miejscu ich wytwarzania, lecz
moga być jedynie czasowogromadzone do czasu zakończenia prac związanych z
wytwarzaniem odpadów.
Prace przy wyrobach zawierających azbest prowadzone będą zgodnie z
wytycznymi znajdującymi sie w aktualnych przepisach dotyczących prac przy
wyrobach zawierających azbest. Odpady zaiwerajace azbest będą pakowane w folie o
grubości min. 0,2 mm i umieszczane w paletach. Po zakończeniu rozbiórki materiały
zostaną przekazane do zakładu utylizacji za potwierdzeniem.
3.1 BUDYNEK MIESZKALNY:
 ręcznie zdjąć pokrycie dachowe z blachy, rozpoczynając od kaletnicy w dół
ku okapowi;
 po zdjęciu pokrycia przystąpić do rozbiórki pokładu z łat, a następnie
demontażu więźby dachowej, krokwi, szczyty z desek i murłaty;
 rozpocząć rozbiórkę pionu kominowego;
 rozebrać stropy na belkach drewnianych po uprzednim odbiciu tynku
sufitowego i zdjęcia podsufitki;
 rozebrać ściany z bali wraz z wyjęciem stolarki drzwiowej i okiennej;
 rozebrać podłogi drewniane z desek;
 usunąć fundamenty z betonu;
 wywieźć gruz i zasypać doły po budynkach;
 uporządkować teren;
 usunąć materiały azbestowo – azbestowe w miejsce składowania
3.2. BUDYNEK GOSPODARCZY:
 ręcznie zdjąć pokrycie dachowe z papą, rozpoczynając od kaletnicy w dół
ku okapowi;
 po zdjęciu pokrycia przystąpić do rozbiórki podkładu z łat, a następnie
do demontażu więźby dachowej;
 rozebrać strop na belkach drewnianych;
 rozebrać ściany z pustaków betonowych wraz z wyjęciem stolarki
drzwiowej;
 usunąć fundamenty z betonu;
 uporządkować teren.
4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
Na przedmiotowej działce znajdują się trzy budynki drewniane mieszkalne oraz
jeden budynek gospodarczy murowany. Podczas realizacji nie przewiduje sie
większych zagrożeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie bezpieczeństwa przy robotach
rozbiórkowych dachu. Pracownicy powinni posiadać ochronne ubrania i kaski.
W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
rozbiórkowych należy:
 przestrzegać przepisów BHP;
 zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed przystapieniem do
robót, w szczególności ogrodzenie i przejścia dla ruchu pieszego;
 oznakować miejsca niebezpieczne (prace na wysokości, spadające przedmioty);
 przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy
zabezpieczyć barierką z deski o wysokośco 0,15 m;
 rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o
powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych;
 każda konstrukcja rusztowania powinna byc codziennie sprawdzana;
 przejście obok rusztowań i wejścia do budynku zabezpieczyć daszkami
ochronnymi na wysokości 2,4 m;
 przy robotach na wysokośco pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami
ochronnymi;
 zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny
maksymalny udźwig;
 zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem;
 używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy;
 utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych.
Download