Diapositive 1

advertisement
Słabe punkty francuskiego
systemu ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa w budownictwie
Seminarium w Brukseli
20-22 września 2011
1
System zamówień publicznych i umów
o podwykonawstwo
• Zamówienia publiczne:
 Często firma oferująca najniższą cenę wygrywa przetarg =
ryzyko oszczędności na bezpieczeństwie.
 Terminy ukończenia prac są często zbyt krótkie
= zwiększenie liczby godzin nadliczbowych i w konsekwencji
ryzyko wypadków.
= opóźnienie zmusza pracowników do pracy w tym samym
czasie i w tych samych miejscach, co powoduje zwracanie
mniejszej uwagi na bezpieczeństwo.
• Podwykonawstwo:
 Podwykonawcy są zmuszeni oferować bardzo niskie ceny =
środki niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 Podwykonawcy nie zawsze przed rozpoczęciem budowy
przygotowują plan prewencji.
2
Rynek pracy
• Pracownicy czasowi:
 Pracownicy czasowi to w większości osoby zajmujące miejsca
pracy o niskiej pewności zatrudnienia, słabo wyszkolone i mało
uczulone na kwestie bezpieczeństwa.
 Agencje pracy tymczasowej zapewniają minimum wyposażenia
bezpieczeństwa (obuwie), często w zamian za rekompensatę
finansową obciążającą pracownika czasowego.
 Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z usług
pracowników czasowych często nie zapewniają im środków
ochronnych i nie są przygotowane do ich przyjęcia.
 Pracownicy ci nie są objęci układem zbiorowym sektora
budowlanego i robót publicznych.
• Praca nielegalna:
 Korzystanie z siły roboczej pracującej bez umowy, często
nielegalnie.
• Pracownicy zagraniczni
 Problem komunikacji (obcy język).
 Czasami trudna jest weryfikacja przygotowania zawodowego.
3
Reprezentacja związkowa
• Brak reprezentacji związkowych w przedsiębiorstwach
zatrudniających mniej niż 10 pracowników.
• W małych i średnich przedsiębiorstwach (ponad 10
pracowników) często brak przedstawiciela związków
zawodowych.
• Przynależność do związków zawodowych we Francji:




We wszystkich sektorach razem: 8,2% pracowników
W sektorze prywatnym: około 5% pracowników
W sektorze budowlanym i robót publicznych: 2,5%
Mniej niż 20% pracowników w sektorze Budowlanym i Robót
Publicznych posiada reprezentację związkową w miejscu pracy.
• Problem wiarygodności związków zawodowych:
 Niewielka przynależność do związków + relacje w mediach tylko z
okazji demonstracji i protestów
• Fundusz bezrobocia sektora Budowlanego i Robót
Publicznych z tytułu niesprzyjających sezonowych
warunków pogodowych jest zarządzany wyłącznie przez
przedstawicieli pracodawców.
4
Negocjowanie umów o pracę
• Wynegocjowano bardzo niewiele umów dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, z wyjątkiem kilku
następujących aspektów:
 Zagrożenia psychospołeczne
 Zawody trudne i niebezpieczne
 Integracja i utrzymanie aktywności zawodowej starszych
pracowników
• Wynegocjowane porozumienia są często bardzo
niskiej jakości:
 Rząd wyznacza bardzo krótki czas na negocjacje w tych
sprawach = przedsiębiorstwa są narażone na ryzyko kar
finansowych w przypadku braku porozumienia
 Rząd przewiduje alternatywę dla negocjacji: plan działania
sporządzony jednostronnie przez pracodawcę.
5
Szkolenie
• Szeroka oferta szkoleń specjalistycznych (uprawnień)
w zakresie niektórych zadań:
 W małych i średnich przedsiębiorstwach często pracownicy
wykonują zadania, do których nie są uprawnieni.
 Czasami trudno jest sprawdzić, czy szkolenie zostało
faktycznie przeprowadzone.
• Problem szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
pracowników czasowych, nielegalnych i niektórych
podwykonawców.
6
Transpozycja dyrektyw europejskich do
prawa francuskiego
• Francja jest często opóźniona i często przekracza
ostateczny termin transpozycji.
• Jakość transpozycji jest dość zróżnicowana. Różnica
jest uzależniona od Rządów i ich troski o zdrowie
pracowników. Transpozycja zależy od partii
politycznej będącej u władzy.
7
Struktura przedsiębiorstw
• W małych i średnich przedsiębiorstwach występuje
więcej problemów dotyczących zdrowia i
bezpieczeństwa niż w dużych firmach:
 Nieznajomość przepisów w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w
miejscu pracy. Wiele przepisów zmienia się bardzo szybko.
 Brak zasobów ludzkich: często nie ma podmiotu
odpowiedzialnego za zdrowie i bezpieczeństwo.
 Niedobór środków finansowych: mniej inwestycji w zakresie
prewencji w zakresie zagrożeń zawodowych.
 Mniejsza reprezentacja pracowników: brak CHSCT (Komitet
Higieny, Bezpieczeństwa i Warunków Pracy) i trudniejsze
udowodnienie nieusprawiedliwionej winy pracodawcy
(szczególnie w odniesieniu do chorób zawodowych)
8
Choroby zawodowe i wypadki przy pracy
• Problem braku zgłoszeń:
 Od 5 do 10% wypadków przy pracy nie jest zgłaszanych.
 Odsetek niezgłoszonych chorób zawodowych jest jeszcze większy,
ponieważ skargę składa pracownik = procedura skomplikowana i
często ignorowana przez pracowników i lekarzy + obawa przed
utratą pracy.
• Problem braku rozpoznania:
 Przedsiębiorcy często składają sprzeciw wobec zgłoszonych
wypadków.
 Regionalne Kasy Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedzialne za
rozpoznanie chorób zawodowych lub urazów, nie postępują w taki
sam sposób: niektóre rozpoznają je łatwo, inne nie.
 Tabele chorób zawodowych są restrykcyjne.
• Odszkodowanie nie obejmuje całości poniesionej szkody:
 Odszkodowanie jest zryczałtowane i bierze pod uwagę tylko
niektóre aspekty poniesionej szkody.
9
Download