CZĘŚĆ OPISOWA-Inf

advertisement
CZĘŚĆ OPISOWA BIOS
I. ZAKRES ROBÓT.
-demontaż okien i drzwi
-demontaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych
-renowacja zadaszenia schodów i altanki
-montaż nowej stolarki
-renowacja i montaż podokienników drewnianych
-montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej
-demontaż czerpni powietrza
-uzupełnienie powłok malarskich ościeży
II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenia działki nie ma innych obiektów kubaturowych
III. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Teren na którym odbywać się będą prace budowlane nie zawiera
elementów mogących stwarzać zagrożenie bezp. I zdrowia ludzi.
IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
Przewidywanym najbardziej trudnym elementem robót będzie demontaż i
montaż okien w dachu oraz od strony ruchliwej ulicy.
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Należy zwrócić uwagę w trakcie instruktażu na zasady prowadzenia robot:
-na wysokości z rusztowań.
Prace prowadzone będą przy użytkowanym chodniku, dlatego należy
uwzględnić w planie BIOS odpowiednie zabezpieczenia i zasady
bezpieczeństwo dot. prowadzenia robót w miejscu publicznym.
Należy uwzględnić zasady bezpieczeństwa związane z montażem i
użytkowaniem rusztowań zewnętrznych.
Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych wykonawca
jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i
zasad bezpieczeństwa oraz poinformować:
- o rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych
1
- o wymaganiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
higieny pracy
- obowiązku noszenia i stosowania środków ochrony
indywidualnej
- udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do
udzielania pierwszej pomocy
- udostępnić aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.
Przyjęcie do wiadomości przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz różnych form szkoleń i instruktaży stanowiskowych, musi być
potwierdzone jego własnoręcznym podpisem w rejestrze szkoleń. Obowiązek
ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie
VI. SRODKI TECHNICZE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA
ROBOT.
Prace należy prowadzić w środkach ochrony osobistej.
Wszystkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny i pod
nadzorem. Teren budowy należy oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W dostępnym miejscu powinien wisieć wykaz
adresów i. telefonów alarmowych.
Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi,
środowisko i majątek przed zdarzeniami wypadkowymi, urazem, awarią,
uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas realizacji budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
wytycznych ujętych w Planie bezpieczeństwa oraz w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, a w szczególności:
- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w
szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym
egzaminom sprawdzającym
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosować się do poleceń i wskazówek przełożonych
- dbać o należyty start maszyn, urządzeń i narzędzi oraz o porządek i ład na
miejscu pracy
- stosować środki ochrony zbiorowej a także używać
przydzielonych środków ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia
zgodnie z przeznaczeniem
2
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim
- niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym na budowie
wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia
o grożącym im niebezpieczeństwie
- współdziałać z prawodawcą i przełożonymi w wypełnieniu obowiązków
dotyczących bhp.
Wykonawca jest obowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach dla
zdrowia oraz o podjętych działaniach zapobiegawczych zmniejszających
ryzyko zawodowe, W trakcie prowadzenia budowy należy przestrzegać
przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy".
VII. UWAGI KOŃCOWE
W sprawach dotyczących warunków higieniczno - sanitarnych stosuje się
ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych
- obowiązujące przepisy, normy i normatywy oraz wytyczne zawarte w
obwieszczeniach, rozporządzeniach, warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych i polskich normach.
3
Download