TECZKA ZAWIERA

advertisement
- 1 -
TECZKA ZAWIERA
I. OPIS TECHNICZNY
 uzgodnienie Przeciwpożarowe, Sanepid, BHP
II
RYSUNKI :
1. Rzut przyziemia skala 1:100,
Nr rys .1
2. Przekrój
Nr rys .2
skala 1:100,
- 2 -
I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
OBIEKT:
Budynek świetlicy wiejskiej
Osówiec Gm. Sicienko
BRANŻA: Wentylacja mechaniczna.
STADIUM: Projekt budowlany
1. WSTĘP
1.1. Podstawa opracowania
Projekt budowlanym wentylacji mechanicznej opracowano w oparciu o następujące
materiały wyjściowe:
 zlecenie Inwestora na sporządzenie dokumentacji,
 podkłady architektoniczno-budowlane,
 normy, normatywy,
 uzgodnienia międzybranżowe.
1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
 wentylację mechaniczną świetlicy wiejskiej.
1.3. Wstęp
Budynek zaprojektowany został jako 1-no kondygnacyjny do realizacji w tzw. tradycji a
dachem dwuspadowym. Jest to świetlica wiejska. Obiekt posiada salę świetlicy z zapleczem
oraz zespołem sanitariatów.
1.4 Opis przyjętych rozwiązań
Sala świetlicy
- Temperatura w zimie:
Sala świetlicy ma być wentylowana przy pomocy centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepła typu podwieszonego, umieszczonej w części międzystropowej nad magazynem. Ilość
powietrza nawiewanego, 20m3/h/1os. Udział powietrza świeżego 20%. Nawiew powietrza poprzez
anemostaty nawiewne. Nawiewniki mają być podłączone do izolowanego termicznie kanału nawiewnego
prowadzonego maksymalnie wysoko pod dachem. Przed każdym nawiewnikiem zabudować przepustnicę
o konstrukcji jednopłaszczyznowej Spód nawiewnika na wysokości ~4,5 m
Wyciąg powietrza poprzez sieć kanału wywiewnego umieszczony maksymalnie pod kalenią, z
kratkami umieszczonymi w górnej cz. kanału. Przewody nawiewny i wywiewny umieszczone są
w jednym pionie, wywiew wyżej
Centrala ma być wyposażona w filtr klasy F5, nagrzewnicę wodną (nawiew w zimie +20ºC) oraz
wentylatory sterowany regulatorem.
Toalety
Toalety i umywalnie mają mieć instalację wyciągową z wentylatorem kanałowym umieszczonymi na
kanałach wentylacji grawitacyjnej. Ilość powietrza wywiewanego ma zapewniać w pomieszczeniach min
50 m3/h. Napływ powietrza ma się odbywać poprzez kratkę kontaktową w drzwiach oraz zawór
nawiewny powietrza zewnętrznego.
Mgazyn
Powierzchnia magazynowa na mieć wentylację wyciągową o wydajności 1,5 wym/h realizowaną przy
pomocy wentylatora osiowego zamontowanego na kanale wentylacji grawitacyjnej .
Napływ powietrza ma się odbywać poprzez kratkę kontaktową w drzwiach oraz zawór nawiewny
powietrza zewnętrznego z powietrzem skierowanym na grzejnik
Zaplecze sali
Powierzchnia magazynowa na mieć wentylację grawitacyjna o wydajności 1,5 wym/h
Napływ powietrza ma się odbywać poprzez kratkę kontaktową w drzwiach
- 3 2. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego i dobór urządzeń
L.p.
01
06
04
08
07
Pomieszczenie
Sala świetlicy
20 m3/h na 1 os
Magazyn
Zaplecze sali
WC Damskie
Wc Męskie
Kubatura
V [m3]
Krotność
wymiany
Ilość powietrza
[m3/h]
800
40,8
23,68
17,6
22,4
1,5
1,5
60
36
50
50
3. Przewody wykonać
z blachy stalowej ocynkowanej typu BI, lub AI z blachy ocynkowanej.
Łączenie kanałów przy użyciu nitowanych i taśmowanych muf łączeniowych.
Połączenia wentylatora wywiewnego z przewodami wykonać elastyczne, łączenie kanałów
poprzez wkładki tłumiące. Przejścia przez ściany uszczelnić materiałem izolacyjnym.
Połączenia kanałów blaszanych z murowanymi wykonać poprzez kątowniki.
W okresie pracy wentylatora należy przynajmniej raz w miesiącu dokonywać przeglądu
okresowego (wentylator, silnik, łożyska).
Centrale wentylacyjne muszą mieć zapewniony swobodny dostęp dla konserwacji lub demontażu. Wykonać pomost serwisowy wraz z drabiną i oświetleniem przestrzeni roboczej.
Przewody wentylacji izolować termicznie.
4. WYTYCZNE W ZAKRESIE POMIARÓW I STEROWANIA
Sterowanie praca układów wentylacyjnych będzie się odbywało z pomieszczenia
wentylowanego.
4.1. Wentylator wywiewny W-C załączane załącznikiem światła zblokowane z w.c,
w pozostałych pomieszczeniach załączane wyłącznikiem ręcznym załącz/wyłącz
indywidualnie z pomieszczeń wentylowanych.
5. WARUNKI WYKONANIA I MONTAŻU
Instalacje wentylacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych” - część II, oraz normy PN- /B-10440 „Wentylacja
mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
6. UWAGI KOŃCOWE
 Przy odbiorze instalacji maja zastosowanie:
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych
 zalecenia i wytyczne producentów zaprojektowanych urządzeń.
 Wykonawstwo prac instalacyjnych powierzyć firmom koncesjonowanym lub serwisowym.
 Wszystkie przewody, kanały wentylacji mechanicznej, centrale wentylacyjne, cała
armatura musi być izolowana termicznie i akustyczna wełna mineralną typu lamella.,
grubości 50 mm i płaszczem ochronnym.
- 4 II. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (bioz)
1. Zakresem robót objęto instalację wentylacji mechanicznej
2. Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa:




roboty montażowe, spawalnicze instalacji.
roboty antykorozyjne i malarskie.
kontrola szczelności przewodów.
rozruch instalacji.
3. Wytyczne sposobu prowadzenia instruktażu.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać pracowników z:
 projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi oraz
organizacji budowy,
 wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu,
 zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i
porządku,
 obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej,
 obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń,
 obowiązkiem zabezpieczenia stanowiska pracy systemem sygnalizacji i
telefonami alarmowymi,
 systemem ochrony pożarowej,
 odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp i p-poż.
4. W trakcie realizacji budowy należy:


prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapu
budowy i frontu robót,
kontrola i zalecenia w zakresie bhp.
5. System kontroli stanu bezpieczeństwa.
Pracownik



codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczęciem robót,
przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp,
zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób
niepowołanych.
Kierownik:



bieżąca ocena stanu bhp na budowie,
wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania,
winien poinformować pracowników o miejscu przechowywania instrukcji,
wytycznych i oceny ryzyka zawodowego.
W związku z tym, że przewidziane rodzaje robót wykonywane podczas budowy będą trwały
krócej niż 30 dni roboczych i jednocześnie przewiduje się zatrudnienie mniej niż 20
pracowników , a pracochłonność planowanych robót nie przekroczy 500 osobodni i w trakcie
budowy nie będą też wykonywane roboty budowlane wymienione w art.21a ust.2 Prawa
Budowlanego nie wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie.
PROJEKTANT
..............................................................
inż. Ewa Karaś
Download