Plan nauczania na studium podyplomowym

advertisement
STUDIA PODYPLOMOWE W PRZASNYSZU
„ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM
W BUDOWNICTWIE”
(organizowane dla inżynierów kierunku budownictwa i pokrewnych)
Plan nauczania
Przedmioty, ich wymiar, prowadzący, treści i punkty ETCS
Liczba godzin
zajęć teoretycznych
Liczba godzin
zajęć
praktycznych
Liczba
ETCS
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Rola samorządu terytorialnego w rozwijaniu
przedsiębiorczości lokalnej- 11-12.03
4
2.
Zarządzanie zasobami ludzkimi –
Włodzimierz Świątek (Szkoła Biznesu PW)
11-12.03, 08-09.04
15
15
4
3.
Rola Studium Wykonalności Projektu (SW)
oraz Biznes Planu (BP) w procesie
inwestycyjnym – dr hab. inż. Wiesław
Kietliński ( Politechnika Warszawska)
15
0
4
4.
Wybrane zagadnienia prawa budowlanego –
dr inż. Jerzy Dylewski -25-26.03
12
0
2
5.
Zarządzanie jakością w budownictwie - prof.
dr hab. Wojciech Werpachowski, dr inż.
Dorota Wolak 27-28.05 i 25-26.06
(Politechnika Warszawska)
15
15
4
6.
Proces inwestycyjny w budownictwie- dr hab.
inż. Wiesław Kietliński
12
0
2
7.
Umowy o roboty budowlane- dr inż. Jerzy
Dylewski 10-11.06
15
0
2
8.
Zarządzanie kosztami i czasem realizacji
projektów – dr hab. inż. Wiesław Kietliński,
dr inż. Anna Krawczyńska ( Politechnika
Warszawska)
12
15
2
9.
Negocjowanie i zawieranie kontraktów
budowlanych – Włodzimierz Świątek 27-30
04 , 11-14.05
20
4
3
10.
Przetargi na usługi budowlane- dr hab. inż.
Wiesław Kietlinski , inż. Henryk Kuć
12
0
2
11.
Język angielski specjalistyczny- mgr
Martyna Sternal
0
64
4
Razem:
0
245
1
30
Harmonogram Zjazdów:
Semestr 1 - 125 godzin
125 godzin: 8 (zjazdów)- 16 godzin na zjazd (8 godzin sobota i 8 godzin niedziela)
1. 11-12.03. 2017 r.- Włodzimierz Świątek
2. 25-26.03. 2017 r. – dr inż. Jerzy Dylewski
3. 08-09.04. 2017 r. - Włodzimierz Świątek
4. 27-30.04. 2017 r. - Włodzimierz Świątek
5. 11-14.05. 2017 r. - Włodzimierz Świątek
6. 27-28.05. 2017 r. - prof. dr hab. Wojciech Werpachowski,
dr inż. Dorota Wolak
7. 10-11.06. 2017 r. – dr inż. Jerzy Dylewski
8. 25-26.06. 2017 r. prof. dr hab. Wojciech Werpachowski,
dr inż. Dorota Wolak
„ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”
IDEA I CELE PROGRAMU
Główną ideą proponowanego programu zajęć jest zapoznanie uczestników z
najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi Zarządzania Zasobami Ludzkimi we
współczesnej organizacji. Wśród proponowanych zagadnień, które będą przedmiotem
wykładów i warsztatów są następujące moduły tematyczne: budowanie i rozwój zespołu
pracowniczego, zarządzanie zespołem, efektywna komunikacja i współpraca w zespole,
rozwiązywanie konfliktów w zespole, motywowanie jednostki i zespołu, delegowanie zadań
oraz przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom. Celem zajęć jest przekazanie
uczestnikom wiedzy i umożliwienie im rozwoju umiejętności praktycznych w zakresie
wskazanych tematów.
METODOLOGIA PROWADZENIA ZAJĘĆ
Zajęcia będą realizowane w formie wykładów i praktycznych warsztatów z zastosowaniem
metody „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning). W związku z tym zostaną
zastosowane następujące metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne (w zespołach)

Prezentacja multimedialna (slajdy w formacie Power Point)

Wykład i dyskusja moderowana

Analiza przykładów z praktyki biznesowej
PROGRAM ZAJĘĆ
Łączny czas zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń
Moduł 1 „Budowanie i rozwój zespołu pracowniczego”
a. etapy budowania i rozwoju zespołu (model D.Tuckmana)
b. proces rozwoju zespołu – trudności i zagrożenia
c. grupa a zespół – istotne różnice
d. role w zespole – ich dynamika i funkcja
e. ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 2 „Zarządzanie zespołem pracowniczym”
a.
b.
c.
d.
e.
rola lidera w zarządzaniu zespołem
jak zwiększać efektywność działania zespołu ?
zespół wysokiej skuteczności – jak nim zarządzać ?
efektywny zespół w działaniu – stawianie wyzwań i dawanie wsparcia
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 3 „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”
a. bariery w komunikacji zespołowej – jak je przezwyciężać ?
b. elastyczność i otwartość – kluczem do efektywnej komunikacji
c. proces przekazywania informacji w zespole
d. rozwijanie efektywnej współpracy zespołowej
e. ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 4 „Rozwiązywanie konfliktów w zespole”
a. czym jest konflikt ?
b. skąd się biorą konflikty w zespole firmowym ?
c. konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie ?
d. metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
e. ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 5 „Motywowanie jednostki i zespołu”
a. motywacja i motywowanie
b. prawa i zasady skutecznej motywacji
c. metody i techniki motywowania jednostki i zespołu
d. motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
e. ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 6 „Delegowanie zadań pracownikom”
a. proces delegowania zadań i uprawnień
b. przeszkody w delegowaniu zadań i ich przezwyciężanie
c. metody i techniki skutecznego delegowania zadań
d. strefy delegowania zadań pracownikom
e. ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Moduł 7 „Przekazywanie informacji zwrotnej pracownikom”
a.
b.
c.
d.
e.
zasady i techniki przekazywania informacji zwrotnej
informacja zwrotna a krytyka i ocena (istotne różnice)
rola konstruktywnej informacji zwrotnej w motywowaniu pracownika
rola menedżera w przekazywaniu informacji zwrotnej podwładnym
ćwiczenia praktyczne z omówieniem
Prowadzący zajęcia:
WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK – trener i psycholog biznesu, coach i konsultant. Wykładowca w
Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 18 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z
zakresu: rozwijania i doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju
zespołów, zarządzania zespołem, skutecznego przywództwa w sytuacji zmiany, rozwijania
kluczowych kompetencji menedżerskich, motywowania i delegowania zadań, komunikacji i
asertywności, zarządzania sobą w czasie, sztuki prezentacji i wystąpień publicznych, sztuki
facylitacji i pracy z grupami, kreatywności i innowacyjności oraz executive i team coachingu.
„Rola Studium Wykonalności Projektu (SW) oraz Biznes Planu (BP) w procesie
inwestycyjnym.”
Studium Wykonalności Projektu Inwestycyjnego - 10 h
1. Jaki jest sens i kiedy warto opracować SW,
2. Nad czym warto zastanowić się przystępując do opracowywania SW,
3. Z jakich części składa się SW
4. Co składa się na analizę otoczenia społeczno – gospodarczego projektu,
5. Czym jest analiza pobytu,
6. Analiza otoczenia instytucjonalno – prawnego realizowanego projektu,
7. Co składa się na analizę techniczną projektu,
8. Analiza finansowa projektu w tym metody oceny projektów inwestycyjnych,
9. Harmonogram realizacji projektu. Jak sporządzić taki harmonogram – plan realizacji projektu
inwestycyjnego
10. Plan finansowania projektu inwestycyjnego,
11. Weryfikacja – ocena projektu inwestycyjnego.
Biznes Plan – 5 h
1. Po co opracowujemy Biznes Plan – funkcje biznes planu,
2. W jakich warunkach warto opracować biznes plan
3. Kto opracowuje biznes plan,
4 Jak obszerny powinien być biznes plan,
5. Dla kogo i jak powinniśmy pisać biznes plan,
6. Z jakich części- rozdziałów składa się biznes plan,
- plan techniczny biznes planu,
- jak stworzyć plan marketingowy,
- plan organizacyjny BP,
- finansowanie projektu inwestycyjnego,
- mocne i słabe strony BP – dlaczego to talie ważne,
- jak napisać podsumowanie i wniosku wynikające z BP
Prowadzący zajęcia:
Dr hab. inż. Wiesław Kietliński. Jest specjalistą w zakresie technologii budownictwa ogólnego i
komunikacyjnego. Przez kilkanaście lat nadzorował realizację wielu inwestycji budowlanych o dużej
wartości.
Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących zagadnień organizacji i technologii budowy.
Jest- między innymi- autorem kilku podręczników akademickich w tym wydanego j przez Oficynę
Wydawniczą PW. p t. Proces inwestycyjny w budownictwie.
Do moment przejścia na emeryturę był
zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora PW. W swojej karierze zawodowej
wykonał kilkaset ekspertyz na potrzeby Sądów oraz firm ubezpieczeniowych.
„UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE”
1. Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami Kodeksu
cywilnego (art. 647 – 658 k.c.)
2. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe wobec
podwykonawców – jak ograniczyć ryzyko inwestora
3. Nowe regulacje w zakresie ochrony podwykonawców w sferze zamówień publicznych na roboty
budowlane
4. Gwarancja zapłaty za wykonane roboty budowlane
5. Informowanie o przeszkodach w prawidłowym wykonaniu robót
6. Odpowiednie stosowanie przepisów innych części Kodeksu cywilnego do umów o roboty
budowlane, swoboda kontraktowa stron umowy
7. Umowy o roboty budowlane w sferze zamówień publicznych
8. Zasady ochrony podwykonawców, obowiązujące w sferze zamówień publicznych
9. Możliwości zmiany postanowień umowy o roboty budowlane zawartej zgodnie z Prawem
zamówień publicznych
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane
11. Zaliczki w umowach o roboty budowlane
12. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o roboty budowlane wg prawa cywilnego i prawa
zamówień publicznych
13. Płatności w procesie budowlanym – rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane, wady
i zalety ryczałtu, wynagrodzenia ryczałtowo –ilościowego i powykonawczego
14. Waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane
15. Termin wykonania umowy o roboty budowlane i możliwości jego aneksowania
16. Osoby uczestniczące w procesie budowlanym – ich podstawowe prawa i obowiązki
17. Zastępstwo inwestycyjne
18. Inspektor nadzoru inwestorskiego i jego umocowanie prawne
19. Dziennik budowy jako ważny dokument dowodowy w przypadku powstania sporów
rozstrzyganych na drodze sądowej
20. Rękojmia i gwarancja w umowach o roboty budowlane
Prowadzący zajęcia:
dr inż. JERZY DYLEWSKI – ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia
i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie
zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach
eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo –dydaktyczny
Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuje w Sądzie Najwyższym, gdzie jest głównym
specjalistą od spraw zamówień publicznych. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako rzeczoznawca PZiTB,
wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu
inwestycyjnego w budownictwie organizowanych pod auspicjami PZITB, PZITS, SEP i
szeregu innych firm (Promocja Warszawa, Aspro Kraków, Apex-Net Warszawa, WACETOB
Warszawa, OCESiA Warszawa, CE-2 Lublin, FRDL Katowice, JGTraning Warszawa, itd.).
Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory
inwestorskie, a także prowadzi, od 1994 roku, własną firmę projektowo -ekspercką Biuro
Ekspertyz Budowlanych "Rzeczoznawca". Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach
zabytkowych.
„WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA BUDOWLANEGO”
RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie
2. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy,
definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego
oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności,
korelacje z definicjami innych ustaw
4. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i
implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych
5. Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar
realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia
obiektu lub wykonania robót budowlanych
6. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
7. Decyzje administracyjne poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na
budowę, w tym decyzja planistyczna i decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach
8. Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna,
ostateczna i prawomocna
9. Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych
10. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty
związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi
11. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i
wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –
budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
12. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie
projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu, jesienna
nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego projektu budowlanego
13. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia
budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie
dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór
inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
14. Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
15. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
16. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego,
uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje
karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia
opłaty legalizacyjnej na raty
17. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o
zakończeniu robót Nowe regulacje dotyczące wykonywania robót budowlanych
przy obiektach zabytkowych
18. Nowe wymogi dotyczące racjonalizacji zużycia energii przez nowoprojektowane
budynki
19. Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach
okresowych, w tym nowej kontroli wprowadzonej w roku 2016 i o książce obiektu
budowlanego
20. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru
budowlanego
21. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa
uczestników procesu budowlanego
22. Co dalej z Kodeksem budowlanym ? – cztery lata minęły i nic nie jest przesądzone
23. Dyskusja i podsumowanie
Prowadzący zajęcia:
dr inż. JERZY DYLEWSKI – ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia
i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie
zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach
eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo –dydaktyczny
Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuje w Sądzie Najwyższym, gdzie jest głównym
specjalistą od spraw zamówień publicznych. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jako rzeczoznawca PZiTB,
wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu
inwestycyjnego w budownictwie organizowanych pod auspicjami PZITB, PZITS, SEP i
szeregu innych firm (Promocja Warszawa, Aspro Kraków, Apex-Net Warszawa, WACETOB
Warszawa, OCESiA Warszawa, CE-2 Lublin, FRDL Katowice, JGTraning Warszawa, itd.).
Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory
inwestorskie, a także prowadzi, od 1994 roku, własną firmę projektowo -ekspercką Biuro
Ekspertyz Budowlanych "Rzeczoznawca". Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach
zabytkowych.
Download