Umowa na okreslone miesiace

advertisement
Umowa o świadczenie usługi dostępu do lokalnej sieci radiowej
dla klientów indywidualnych
Określa zasady i warunki świadczenia Usług dostępu do lokalnej sieci radiowej przez Roboty Remontowo-Budowlane Marian Biaduń.
_______________________
__________________
zawarta w dniu (dzień/miesiąc/rok)
miejsce zawarcia umowy
Pomiędzy: Roboty Remontowo-Budowlane Marian Biaduń 21-150 Kock
NIP 714-114-37-97 REGON 432255234 tel. (081) 859 12 17
a Panem/Panią: ______________________________________________________________
imię i nazwisko
zamieszkałym(ą): ____________________________________________________________
dokładny adres
seria i numer dowodu osobistego: ________________ PESEL: ________________________
telefon kontaktowy stacjonarny: _________________ komórkowy: ____________________
Warunki umowy:
1. Umowa została zawarta na czas: określony od _________ do ________ na co
najmniej 6 pełnych miesięcy:
□ Styczeń
□ Maj
□ Wrzesień
□ Luty
□ Czerwiec
□ Październik
□ Marzec
□ Lipiec
□ Listopad
□ Kwiecień
□ Sierpień
□ Grudzień
Zaznaczyć wybrane miesiące
2. Usługa zawiera opcję Internet pakiet standardowy/aktywny*
3. Data rozpoczęcia świadczenia usługi : ________________________
4. Roboty Remontowo-Budowlane Marian Biaduń zobowiązuje się do świadczenia
Usług określonych w Regulaminie przez okres, na jaki Umowa została zawarta.
5. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu świadczenia” a także do
uiszczania opłat zawartych w „Cenniku Usług świadczonych przez Roboty
Remontowo-Budowlane”.
Oświadczenie Abonenta:
1.
2.
Oświadczam, że otrzymałem(-am) regulamin i dokładnie zapoznałem(-am) się z „Regulaminem
świadczenia Usług przez Roboty Remontowo-Budowlane”.
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą.
Dostawca
Pieczęć/czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić
Abonent
czytelny podpis
Download