ekonomia-wzrost-gospodarczy-omowienie

advertisement
.
3
Łukaszewicz - Ekonomia
30. WZROST GOSPODARCZY
Podstawowe pojęcia:
WZROST GOSPODARCZY- wzrost realnej produkcji społecznej
TECHNICZNA- o metodach wytwarzania + praktyczne umiejętności i kwalifikacje (know-how)
WYNALAZKI- zastosowanie nowej wiedzy w procesach produkcyjnych (nowe technologie i
metody produkcji, nowe lub ulepszone produkty, usprawnienia)
INNOWACJE- odkrycie nowej wiedzy stosowanej
TECHNICZNE UZBROJENIE PRACY- relacja kapitał-praca, czyli wielkość kapitału przypadająca
na 1 zatrudnionego
ŚCIEŻKA WZROSTU ZRÓWNOWAŻONEGO- (w neoklasycznej teorii wzrostu) ścieżka wzrostu,
na której zarówno produkcja, jak i nakłady kapitału i pracy rosną w jednakowym tempie
AKUMULACJA INTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na zwiększaniu wyposażenia
kapitałowego przypadającego na 1 pracownika (zwiększenie technicznego uzbrojenia pracy)
AKUMULACJA EKSTENSYWNA- akumulacja kapitału polegająca na tworzeniu dodatkowych
miejsc pracy przy utrzymaniu dotychczasowego technicznego uzbrojenia pracy
RESZTA SOLOWA - część przyrostu produkcji, która nie wynika ze wzrostu mierzalnych
nakładów
WZROST ENDOGENICZNY- wzrost gospodarczy zależny od czynników wewnętrznych,
uwzględnionych w danym modelu wzrostu, a nie od czynników zewnętrznych, takich jak wzrost
liczby ludności.
FUNKCJA PRODUKCJI - funkcja przedstawiająca maksymalne rozmiary produkcji, którą można
wytworzyć przy określonych nakładach i danym stanie techniki.
ANALIZA CZYNNIKÓW WZROSTU- dokonywane na gruncie teorii wzrostu gospodarczego
wyoębnienie elementów składowych rzeczywistego przyrostu produkcji będących rezultatem
nakładów różnych czynników wytwórczych oraz składnika resztowego, odzwierciedlającego czysty
postęp techniczny.
NEOKLASYCZNA TEORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO- teoria opracowana przez
R.Solowa, która objaśnia długookresowy wzrost potencjału wytwórczego, lecz nie wyjaśnia, w jaki
sposób rzeczywiste tempo wzrostu produkcji osiąga poziom potencjalny.
KAPITAŁ LUDZKI- zasób wiedzy i umiejętności posiadanych przez pracownika.
BADANIA + ROZWÓJ- skrótowe określenie prac badawczo- rozwojowych
UPRZEDMIOTOWIONY POSTĘP TECHNICZNY- postęp wiedzy uprzedmiotowiony w nowych
maszynach, technologiach i produktach
ZASOBY ODNAWIALNE- zasoby, które nie ulegną wyczerpaniu pod warunkiem, że będą
umiarkowanie eksploatowane, pielęgnowane i odnawiane (lasy, rzeki)
ZASOBY NIEODNAWIALNE- zasoby dostępne w ograniczonej ilości, nie dające się uzupełnić
(złoża węgla, ropy naftowej)
KONCEPCJA WZROSTU ZEROWEGO- koncepcja sugerująca, że optymalnym rozwiązaniem dla
krajów wysoko rozwiniętych jest zerowe tempo wzrostu PNB z uwagi na to, że wzrost produkcji
powoduje zwiększenie kosztów degradacji środowiska.
(…)
… z którym kraje biedne rozwijają się szybciej niż kraje bogatsze.
Wzrost gospodarczy
PKB i PNB- za ich pomocą mierzy się ogólną wartość produkcji i całkowity dochód w gospodarce
narodowej.
PKB jako miernik zadowolenia społecznego - PKB per capita- wskaźnik poziomu życia i
zadowolenia
PKB- wskaźnik potencjału danej gospodarki, jej rangi w gospodarce światowej
PKB jako miernik produkcji w sensie ekonomicznym- miernik produkcji czystej, czyli wartości
dodanej (pieniężna wartość dóbr i usług nabywanych na rynku), nie obejmuje produkcji - zaniża
rzeczywiste ekonomiczne rozmiary produkcji w gospodarce.
Czynniki wzrostu
Funkcja produkcji.
Wzrost produkcji potencjalnej- zwiększenie nakładów czynników produkcji (ziemia, kapitał,
surowce).
Źródłem wzrostu produkcji jest zwiększanie nakładów lub efektywności…
…- wynika to z możliwości korzystania z przepływu wiedzy technicznej w skali międzynarodowej.
Teoria wzrostu endogenicznego- z akumulacją kapitału wiążą się jeszcze efekty zewnętrzne (funkcja
produkcji jednego przedsiębiorstwa ma wpływ na inne).Może to usprawiedliwiać interwencję
państwa.
Podstawą polityki wzrostu gospodarczego jest popieranie i pobudzanie inwestycji.
Ale konieczne są także starania…
Teorie wzrostu gospodarczego - wykład
Wzrost gospodarczy - wykład
Wykład - wzrost gospodarczy
Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia
Środki działalności gospodarczej - wykład
Teoria egzogenicznego wzrostu
Reklama





















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego










.
Download