Produkt krajowy brutto jako miara poziomu produkcji krajowej

advertisement
Produkt krajowy brutto jako
miara poziomu produkcji
krajowej
Autor: Wiktoria Sawczak kl. 1at
Dominika Ratajczak
Czym jest produkt krajowy brutto?
Produkt krajowy brutto, w skrócie
PKB - jest to łączna wartość wyrażona
w pieniądzu końcowych dóbr i usług
wytworzonych w danym kraju w
danym roku; jest to suma wartości
dodanej wytworzonej przez wszystkie
przedsiębiorstwa w danym kraju.
Zmiany wzrostu PKB w Polsce
Wzrost gospodarczy
Jest to powiększanie się zdolności danego
społeczeństwa do produkcji dóbr i usług
zaspokajających ludzkie potrzeby. W teorii
ekonomii pojęcie wzrost gospodarczy służy do
opisania zmian ilościowych, a nie
jakościowych; proces zmian jakościowych
(zwłaszcza w długim okresie i związanych ze
zmianą struktury gospodarki) nazywany
jest rozwojem gospodarczym.
PKB a wzrost gospodarczy
Powszechnie przyjętą miarą wzrostu
gospodarczego jest przyrost realnego
produktu krajowego brutto (PKB). Wskaźnik
ten często uzupełnia się przez podanie PKB
przypadającego na 1 mieszkańca (PKB per
capita).
PKB nominalne a PKB realne
PKB nominalny oblicza się według bieżącej
wartości pieniądza, PKB realny natomiast
według realnej wartości pieniądza, a więc
„oczyszczonej” z wpływu inflacji. Przeliczenie
polega na podzieleniu PKB nominalnego przez
indeks cen. W zestawieniach statystycznych
PKB realny najczęściej przedstawiany jest w
cenach stałych z wybranego roku bazowego.
Do porównań międzynarodowych PKB
przelicza się według bieżącego kursu wymiany,
zazwyczaj na dolary amerykańskie.
Bibliografia
https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwisgospodarczy/wiadomoscigospodarcze/25012,Polski-produkt-krajowybrutto-PKB-wzrosl-w-III-kwartale-o-14-procponizej-oczeki.print
https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_krajowy_bru
tto
http://mfiles.pl/pl/index.php/Produkt_krajowy_bru
tto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/art
ykul/pkb;polski;wzrosnie;bedzie;wiecej;miejsc;pr
acy;latem;i;jesienia,108,0,1536876.html
Dziękuję za
uwagę!
Download