OD RECESJI DO KONIUNKTURA CZYLI ZMIENNA GOSPODARKA

advertisement
OD RECESJI DO KONIUNKTURY
CZYLI ZMIENNA GOSPODARKA
LAURA ŻACH, NATALIA LECH 1CT
Koniunktura
 Koniunktura gospodarcza - to wszelkie zmiany
aktywności gospodarczej przejawiające się w
zmianach podstawowych wskaźników
ekonomicznych. Wskaźniki te to wskaźniki
agregatowe określające kondycję gospodarki. Są
to np.: PKB, PNB, inwestycje, konsumpcja,
wskaźniki bezrobocia i inflacji. Koniunktura
odzwierciedla cykliczny przebieg procesu
gospodarowania i odnosi się zarówno do stanu i
dynamiki zjawisk i procesów gospodarczych.
Wahania koniunkturalne

Są powtarzającymi się ze względną regularnością
i średniookresowymi zmianami aktywności
gospodarczej. Wyrażają się w ekspansji lub
kurczeniu tej aktywności wokół linii trendu.
Cechy wahania koniunkturalnego
Obejmują swym zasięgiem całą gospodarkę
2. Mają charakter krótko - a przede wszystkim
średniookresowy
3. Powtarzają się ze względną regularnością
4. Cechy te odróżniają wahania koniunkturalne od
wahań sezonowych i przypadkowych
1.
Cykl koniunktury
 To wahania wzrostu dochodu narodowego. Cykl
koniunkturalny zaczyna się od załamania wzrostu
gospodarczego i trwa przez fazę depresji, ożywienia i
wysokiej koniunktury aż do nowego załamania
gospodarczego.
Fazy cyklu koniunktury
1.
2.
3.
4.
Faza recesji (kryzysu)
Faza dna (depresji)
Faza ożywienia
Faza rozkwitu
RECEJSA
 Początkowy etap kryzysu, jedna z faz cyklu
koniunkturalnego
 Polega ono na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu
gospodarczego, co odbija się na spadku produktu
krajowego brutto (PKB). O tym, że w danej gospodarce
mamy do czynienie z recesją mówimy wtedy, gdy spadek
PKB odnotowany jest przez co najmniej dwa kolejne
kwartały.
 Zjawisku recesji często towarzyszą gwałtowne zmiany
poziomu inflacji, która może przekształcić się, w
zależności od czynników gospodarczych, zarówno na
deflację jak i hiperinflację.
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
 to wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych
wytworzonych w gospodarce narodowej w danym
okresie, np. w ciągu jednego roku. Produkt krajowy
brutto jest podstawowym miernikiem całkowitej
produkcji dóbr i usług w gospodarce.
Metody na obliczanie PKB
 PKB metodą wydatkową = konsumpcja + inwestycje
+ wydatki rządowe + eksport – import + zmiana
stanu zapasów
 PKB metodą dochodową = dochody z pracy +
dochody z kapitału + dochody państwa +
amortyzacja
 PKB metodą produkcyjną = produkcja globalna
kraju – zużycie pośrednie = suma wartości dodanej
ze wszystkich gałęzi gospodarki krajowej
Rodzaje PKB
 PKB realny – wartość wszystkich dóbr i usług
wytworzonych na terytorium danego kraju w danym
okresie czasowym, liczona w cenach obowiązujących
w okresie bazowym.
 PKB nominalny -wartość dóbr i usług wytworzonych
w danym kraju obliczana według bieżącej wartości
pieniądza.
 PKB potencjalny - maksymalna wartość produkcji,
która dana gospodarka może wytworzyć przy
zachowaniu stabilności cen.
PKB per capita
 Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego
mieszkańca jest to wskaźnik zamożności państwa.
Obliczany jest przez podzielenie PKB danego kraju
przez liczbę jego mieszkańców.
Koniunktura w przemyśle, budownictwie,
handlu i usługach
Deflacja, Hiperinflacja, Inflacja
 Deflacja – jest to zjawisko przeciwne do inflacji. Określa długotrwały
spadek przeciętnego poziomu cen wywołany ograniczeniem podaży
pieniądza na rynku. Najczęstszą przyczyną deflacji jest zbyt mała, w relacji
do wzrostu gospodarczego, emisja pieniądza. Inną przyczyną występowania
deflacji jest zbyt wysokie oprocentowanie lokat terminowych przez co
Tezauryzacja pieniądza jest zbyt duża.
 Hiperinflacja – jest to inflacja na bardzo wysokim poziomie, która
zazwyczaj jest wynikiem całkowitego załamania systemu finansowego
danego kraju i ogromnego deficytu budżetowego, który finansowany jest
przez dodruk pieniędzy. W Polsce ze zjawiskiem hiperinflacji mieliśmy do
czynienie w okresie międzywojennym oraz w latach 80-tych XX wieku.
 Inflacja – wzrost średniego poziomu cen koszyka dóbr konsumpcyjnych w
określonym czasie. Jest to zjawisko trwałego obniżenia wartości rynkowej
pieniądza, jego siły nabywczej w danym kraju.
Indeks Agregatowy
 Wskaźnik tempa zmian zjawisk ekonomicznych (cen,
ilości produkcji, konsumpcji, wartości pieniężnych),
porównywanych w dwóch okresach, określanych jako
okres bieżący i okres bazowy
 Za pomocą indeksów porównuje się dobra
pojedyncze bądź zestawienia wielu dóbr. Indeksy
agregatowe (zespołowe) wyrażają łączne zmiany
zachodzące w całej danej populacji. Dzielą się na
indeksy wartości, cen i ilości. Służą do porównania
inflacji, zmian PKB, poziomu konsumpcji
TREND
 TREND - reprezentuje on w sposób systematyczny i
regularny długookresowe zmiany występujące w
poziomie danego zjawiska powodowane np.:
zmianami podaży czynnika pracy, kapitału,
wprowadzenia postępu technicznego i naukowego.
Download