tutaj - Podstawy Ekonomii

advertisement
EGZAMIN Z MAKROEKONOMII
IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................................................. ...........................................
Zadanie
1
2
3
4
5
6
7
8
Punkty
Plusami i minusami zaznacz odpowiedzi prawdziwe i fałszywe:
1. Wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI):
A. jest średnią arytmetyczną trzech wskaźników cząstkowych.
B. zależy m.in. od przeciętnej długości życia (ang. life expectancy index, LEI).
C. zależy m.in. od przeciętnej liczby lat, które mieszkańcy spędzają w szkole.
D. jego konstrukcja uwzględnia prawo malejących przychodów.
2. W sytuacji przedstawionej na rysunku obok:
A. w punkcie A Y>AEPL i MD>MS,
B. w punkcie B Y>AEPL i MD<MS,
C. w punkcie C Y<AEPL i MD>MS,
D. w punkcie D Y<AEPL i MD<MS,
•D
•B
•C
3. Na rysunku obok:
A. Punkt A jest stabilnym stanem wzrostu zrównoważonego.
B. Punkt C odpowiada pułapce ubóstwa.
C. Punkt B jest niestabilnym stanem wzrostu zrównoważonego.
D. Na prawo od punktu D trwa wzrost gospodarczy (wzrost y).
4. „Choroba holenderska” polega m. in. na:
A. niedowartościowaniu kursu walutowego w krajach względnie ubogich,
B. deprecjacji kursu waluty kraju dotkniętego „chorobą holenderską”,
C. przewartościowaniu kursu walutowego w krajach względnie bogatych,
D. aprecjacji kursu waluty kraju dotkniętego „chorobą holenderską”.
A teraz rozwiąż zadanie:
5. W zamkniętej gospodarce konsumpcja opisana jest równaniem:
C=100/P+0,5·Y, gdzie Y to PKB. Inwestycje wynoszą I=900–2000·i ,
wydatki państwa, G, są równe 2000. Popyt na pieniądz równa się
MD=0,5·Y–600, podaż pieniądza MS=1000. Ceny są stałe i równe 1.
a) Podaj równania linii IS i LM.
i
a) IS: Y= ............................................................................................... .
LM: Y= ................................................................................................ .
b) Wykonaj rysunek z liniami IS i LM. Oblicz i zaznacz poziom
produkcji, Y, oraz stopę procentową, i, odpowiadające równowadze
na obu rynkach. (Pamiętaj o oznaczeniach!).
Y
Zob. rysunek.
c) Jaki poziom osiągnie stopa procentowa po zmniejszeniu się wydatków państwa, G, o 500 (MS się nie zmienia)?
Pokaż tę sytuację na rysunku.
............... - zob. rysunek.
1
6. W pewnej gospodarce oczekiwania inflacyjne są adaptacyjne. a) Podaj równanie krzywej Phillipsa uzupełnionej o te
oczekiwania inflacyjne. b) Wyjaśnij wszystkie oznaczenia. c) Jakie skutki powoduje restrykcyjna polityka pieniężna?
Odpowiadając, uzupełnij poniższy szablon, wstawiając do niego SYMBOLE z równania z podpunktu (a).
a)
b)
c)
Restrykcyjna polityka pieniężna powoduje, iż w równaniu z podpunktu (a) zmienna …………….. staje się ………
-…............ od zmiennej…………...., co sprawia, że wartość ……….. staje się ………. …. od wartości ………… .
7. Oto makroekonomiczna funkcja produkcji w gospodarce, która odpowiada modelowi Solowa: y=A·ka, gdzie y to
produkcyjność pracy, A to stała równa 4, a równa się 1/2 , a k to techniczne uzbrojenie pracy. Tempo wzrostu ilości
pracy, n, wynosi 3% rocznie, kapitał się nie zużywa, skłonność do oszczędzania, KSO, równa się 0,3. a) W jakim
tempie rośnie ta gospodarka? b) Oblicz, ile wynosi współczynnik kapitał/praca w tej gospodarce. b) Oblicz, ile wynosi
wielkość konsumpcji na zatrudnionego.
a)
b)
c)
8. Hipotecja ma 1 mln mieszkańców, PKB równa się tu 7,0 mld gdybów (gb). Natomiast w Fantazji PKB per capita
wynosi 5000 jeśli (jl). Oba kraj wytwarzają tylko wino i ryby. Tablica zawiera dalsze informacje.
Dobro
Wino
Ryby
cena
3,0 jl
6,0 jl
Fantazja
udział w PKB
75,0%
25,0%
cena
6,0 gb
3,0 gb
Hipotecja
udział w PKB
50%
50%
a) Podaj kurs wymiany jeśli na gdyby, odpowiadający parytetowi siły nabywczej (PPP) obu walut, dotyczącej koszyka
dóbr o takiej samej strukturze wartościowej jak struktura PKB wytwarzanego w Hipotecji (uzupełnij szablon). b) A
teraz podaj kurs wymiany jeśli na gdyby, odpowiadający parytetowi siły nabywczej (PPP) obu walut, dotyczącej
koszyka dóbr o takiej samej strukturze wartościowej jak struktura PKB wytwarzanego w Fantazji (uzupełnij szablon).
c) Wyraź PKB per capita w Hipotecji w jeślach. Posłuż się kursem walutowym z podpunktu (a). d) W którym kraju
PKB per capita umożliwia nabycie większej porcji dóbr o takiej samej strukturze wartościowej jak struktura PKB
wytwarzanego w Hipotecji?
a)
1 gb = ……………………………. jl.
b)
1 jl = ……………………………. gb.
c)
d)
2
Download