analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże u dzieci w wieku

advertisement
Natalia BOROWSKA, Tech-Med Team, Inżynieria Biomedyczna, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
ANALIZA ROZKŁADU NACISKU STÓP NA PODŁOŻE U DZIECI
W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
ANALYSIS OF THE DIAGNOSTIC POTENTIAL FOR FOOT LOAD
DISTRIBUTION ON A SUBSTRATE IN EARLY CHILDHOOD AGE.
Słowa kluczowe: stopa, diagnostyka, wady stóp u dzieci, pedobarografia,
stabilometria
1. WSTĘP
Chód i bieg, pomimo intensywnego rozwoju techniki, pozostają główną formą lokomocji
ludzi. Badania M. Morlocka wykazały, że około 10% dnia poświęcane jest na chód, stanowi
to istotną część codziennego życia [2]. Końcowymi ogniwami łańcucha kinematycznego
kończyny dolnej są stopy. M. Politkowski donosi, że anomalie biomechaniczne postawy
dotykają około 75% populacji Polski [3]. Szczególnie wrażliwe na czynniki zewnętrzne są
dzieci w wieku 3-12 lat, co dowodzi w swoich badaniach E. Demczuk [1]. W tym okresie
dochodzi do dynamicznego rozwoju kończyn dolnych i stóp. Kształtowanie postawy dziecka
należy, więc kontrolować i stosować szeroko pojętą profilaktykę prozdrowotną. Ogromny
wpływ na prawidłową sylwetkę również środowisko szkolne i stosowanie w nim
podstawowych zasad ergonomii.
2. CEL PRACY
Celem pracy jest analiza pomiaru rozkładu nacisku stóp na podłoże u dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.
3. MATERIAŁY I METODY
W badaniach wzięło udział 79 uczestników, w tym 40 dziewcząt i 39 chłopców. Grupę
ze względu na wiek podzielono na 7 i 8-latków. Byli to uczniowie klas II Szkoły
Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy. Eksperyment odbył się 12.10.2015 r.
Podczas badań określono wzrost i masę ciała badanych dzieci oraz wykonano pomiary
przy pomocy platformy dynanometrycznej RSscan oraz platformy stabilometrycznej Alfa
firmy Technomex. Uzyskano dane pozwoliły na określenie wskaźnika BMI, badanie
pedobarograficzne na wyznaczenie parametrów stopy, a dzięki platformie stabilometrycznej
wyznaczono pole i długość ścieżki środka ciężkości ciała dzieci.
XIII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej
s. 10
4. WYNIKI BADAŃ
Uzyskane wyniki pomiarów jednoznacznie wskazują na największe obciążenie
śródstopia. Przenosi bowiem około 60% ciężaru ciała człowieka. W obrębie guzów piętowych
nacisk spada do 30%. Najmniejszy udział procentowy w przenoszeniu obciążenia mają palce,
pomiary wskazują na 10-12% ogółu. Na podstawie pracy zbiorowej pod redakcją D.
Tejszerskiej rozkład obciążeń powinien wyglądać inaczej. Największe siły powinny
oddziaływać na część piętową (50%), a mniejsze na śródstopie (20%) [4].
Zauważono że zarówno u płci męskiej i żeńskiej występują różnice ukształtowania
między prawą i lewą stopą. W jednym i w drugim przypadku przeważają zdrowe stopy
mieszczące się w zakresach normatywnych. Drugie miejsce zajmują stopy wydrążone z
udziałem bliskim 30% badanych, a trzecie płaskostopie które nie przekracza 7% dzieci. W
badanej grupie nie wykazano wystąpienia istotnych statystycznie różnic między płcią męską i
żeńską dla parametrów stabilogramu oraz kąta Clarka.
LITERATURA
[1] Demczuk-Włodarczyk E.: Budowa stopy w rozwoju progresywnego człowieka, Studia i
Monografie nr 66, AWF, Wrocław, 2003.
[2] Morlock M., Schneider E., Bluhm A.:Duration and frequency of everyday activities in
total hip patients, Journal of Biomechanics, 2001, volume 34, Issue 7, s.873-881.
[3] Mrozkowiak M.: Modulacja, Wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała
dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej tom I,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2015.
[4] Tejszerska D., Świtoński E., Gzik M.: Biomechanika narządu ruchu człowieka. Wyd.1.
Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, 2011
Download