UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W ZAPOBIEGANIU ZESPOŁOWI STOPY

advertisement
ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ –
SPOJRZENIE PIELĘGNIARKI
SABINA TĘCZA
GABINET STOPY CUKRZYCOWEJ
MODEL ZESPOŁOWEJ OPIEKI NAD CHORYM NA CUKRZYCĘ
EDUKATOR
PODIATRA
DIABETOLOG
PACJENT
CHIRURG
ORTOPEDA
SZEWC
REHABILITANT
• Chory na cukrzycę w przebiegu choroby rozwija
wiele poważnych powikłań, z których problemy
w obrębie stóp uznawane są za szczególnie
obciążające pacjenta i jego rodzinę jak również
systemy zdrowotne.
• Szacuje się, że w Polsce jest około 2 mln chorych
na cukrzycę, z czego około 10 proc. to pacjenci z
ZSC.
STATYSTYKA STYCZEŃ 2014
•
•
•
•
•
•
OGÓŁEM UDZIELONYCH PORAD – 433
STOPA NEUROPATYCZNA – 307 - 70,9%
STOPY NIEDOKRWIENNE – 45 – 10,4%
STOPY NEURO – NIEDOKRW – 81 – 18,7%
STOPY Z CECHAMI ZAKAŻENIA – 67 – 15,5%
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE – 65 STÓP -15%
STOPA CHARCOTA – 21 – 4,8%
PREWENCJA
• Moment rozpoznania cukrzycy jest
odpowiednim czasem rozpoczęcia działań
prewencyjno - edukacyjnych, w których
znaczącą rolę odgrywają przeszkolone
pielęgniarki
• Cukrzyca zaliczana jest do tych chorób, w
których los pacjenta oraz jakość jego życia w
dużej mierze uwarunkowane są stopniem
przygotowania pacjenta do radzenia sobie w
chorobie.
DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZSC
– ZESPOŁY MEDYCZNE
• Edukacja pacjentów, opiekunów oraz personelu
medycznego w szpitalach i lecznictwie otwartym,
1.Regularne oglądanie i badanie stóp w
kierunku neuropatii i niedokrwienia
• Aktywne szukanie obecności neuropatii
cukrzycowej - najważniejszego czynnika ryzyka
rozwoju owrzodzenia stopy u chorych na
cukrzycę.
•
•
•
•
Brak ochronnego czucia bólu =
nieświadomość urazów
brak interwencji
opóźnione objęcie opieką specjalistyczną
OBJAWY PODMIOTOWE
NEUROPATII
•
•
•
•
•
•
•
Uczucie pieczenia,
Kłucia,
Bóle przeszywające,
Mrowienia, drętwienia,
Uczucie gorąca lub chłodu,
Przeczulica skóry ( allodynia )
Kurcze mięśni.
STOPA NEUROPATYCZNA
Neuropatii nie można rozpoznać na
podstawie samego wywiadu
obowiązkowo należy dokładnie zbadać
stopy.
BADANIE NEUROLOGICZNE
• Badanie czucia
temperatury
• Badanie czucia wibracji
• Badanie czucia dotyku
• Badanie stóp powinno być przeprowadzane
regularnie u każdego chorego z cukrzycą celem
kwalifikacji do grupy ryzyka i podjęcia działań
edukacyjno – prewencyjnych.
STOPA NIEDOKRWIENNA
BADANIE W KIERUNKU
NIEDOKRWIENIA
BADANIE TĘTNA NA
TĘTNICY GRZBIETOWEJ I
PISZCZELOWEJ TYLNEJ
BADANIE WSKAŹNIKA
KOSTKA-RAMIĘ
PEDOBAROGRAFIA - obrazowanie
rozmieszczenia nieprawidłowych pól
nacisku na stopie
Możemy zastosować prewencję tych miejsc przed
uszkodzeniem, stosując odpowiednio dobrane
obuwie, wyprofilowane wkładki.
2.Identyfikacja pacjentów
znajdujących się w grupie ryzyka
rozwoju owrzodzenia
3. Kwalifikacja do grup ryzyka – ustalenie
wspólnie z pacjentem planu wizyt
• Bez cech neuropatii czuciowej – 1 x w roku.
• Cechy neuropatii czuciowej – co 6 mies.,
• Cechy neuropatii czuciowej oraz objawy choroby naczyń
obwodowych i/lub zniekształcenie stopy - co 3 mies.,
• Przebyte owrzodzenia – co 1-3 mies.,
• Obecność owrzodzeń – w zależności od stanu rany,
zgodnie z harmonogramem wizyt wyznaczonych przez
lekarza.
4.Systematyczna kontrola obuwia
pacjentów
5.Postępowanie mające na celu zmniejszenie ryzyka
powstania rany na stopie ( działania podiatryczne,
właściwe obuwie, leczenie przez chirurgów
naczyniowych)
6. Prawidłowe wyrównanie
metaboliczne cukrzycy
7. Organizacja gabinetów stopy
cukrzycowej.
ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
EDUKACJA
PACJENTA
CODZIENNA INSPEKCJA STÓP
PIELĘGNACJA SKÓRY STÓP
Z
ZZ
UNIKANIE CHODZENIA BOSO,
NIEWSKAZANE CHODZENIE W
KLAPKACH
UŚWIADAMIANIE
NIEBEZPIECZNYCH
ŚRODOWISK
DOBÓR WŁAŚCIWYCH SKARPETEK I
RAJSTOP DOPASOWANYCH I
BEZSZWOWYCH
CHRONIENIE STÓP PRZED
NADMIERNĄ TEMPERATURĄ
BEZPIECZNE WYKONYWANIE
ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
NIE STOSOWANIE ŚRODKÓW
CHEMICZNYCH, PLASTRÓW, PUMEKSU
DO USUWANIA MODZELI, ODCISKÓW,
ZROGOWACEŃ
ZABIEGI PODIATRYCZNE
Paznokcie wrośnięte, pogrubiałe,
modzele,odciski, zrogowacenia powinny być
opracowane przez przeszkolony personel
SPRAWDZANIE WNĘTRZA OBUWIA
PRZED WŁOŻENIEM STOPY
DOBÓR WŁAŚCIWEGO OBUWIA
STOPA JAK KAŻDA INNA CZĘŚĆ
CIAŁA WYMAGA SYSTEMATYCZNEJ
TROSKI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download