informacja prasowa

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
DZIEŃ INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ
UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE
19 grudnia 2012r.
„INSTRUMENTY ZWROTNE
2007-2013- NA PÓŁMETKU I W PERSPEKTYWIE- 2014-2020”
Co, kto, gdzie i kiedy?
19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbywa się doroczne spotkanie wszystkich środowisk interesariuszy instrumentów
zwrotnych. Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, marszałkowie
województw, bankowcy, rynek kapitałowy, i kluczowe organizacje przedsiębiorców z kraju i zagranicy spotkali się żeby
ocenić dotychczasowe postępy we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej UE i rekomendować rozwiązania pod
nowe programy.
Organizatorami konferencji są Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji dla
polskiego rynku finansowego przy Związku Banków Polskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank
Gospodarstwa Krajowego. Patronatem Honorowym wydarzenie objęły m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo
Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Związek Województw RP, a także liczne organizacje europejskiego rynku
finansowego i przedsiębiorców.
Czym jest „Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce”
Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce (DIIF) są unikalnym w skali Europy spotkaniem
wszystkich przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii
finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy
specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w
Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie ponad, 20 programów (ramowych,
krajowych i regionalnych) w latach 2007-2017 oraz szukanie optymalnych rozwiązań dla nowego okresu
programowania. Głównym celem „Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce” jest swego
rodzaju zmapowanie wszystkich instrumentów zwrotnych i promocja nowej (w relacji do dotacji) formy wsparcia jaką
są instrumenty zwrotne.
Czym są instrumenty inż. finansowej/instrumenty zwrotne?
Unia Europejska posługuje się dwoma rodzajami wsparcia beneficjentów: dotacjami – czyli forma bezzwrotną oraz
instrumentami zwrotnymi (np. pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, kapitał). Do 2011 dominowały w Polsce
dotacje (czyli swego rodzaju „darowizny”), które właściwie wyczerpano w ub. r. Od tego momentu rozpoczęto szerokie
uruchomienie drugiego rodzaju instrumentów wsparcia- i. zwrotnych o wartości prawie 10 mld zł preferencyjnego (np.
tańszego, uproszczonego, także dla osób bez historii kredytowej i zabezpieczeń) finansowania dla polskich obywateligłównie dla małych i średnich przedsiębiorców. Te ostatnie dystrybuuje rynek finansowy: banki, fundusze
poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, firmy leasingowe czy też fundusze podwyższonego ryzyka. Obecnie trwa walka
z czasem aby terminowo i efektywnie wykorzystać te pieniądze.
Dlaczego ten temat jest ważny?
 Po pierwsze- dlatego, że to pieniądze publiczne, tj. podatników- czyli nas wszystkich. Powinny zostać optymalnie
zaangażowane, tj. tak aby wywołany przez nie rozwój podwyższył jakość i konkurencyjność naszej gospodarki, a
co za tym idzie poziom życia Polaków. Obecnie trwają działania, aby terminowo i efektywnie wykorzystać ww.
środki. Po dwóch latach wdrażania tego typu wsparcia, wykorzystaliśmy ok. 40% alokacji, czas na
zagospodarowanie pozostałych środków.
 Po drugie- ponieważ instrumenty te nie są „proste, łatwe i przyjemne” jak wsparcie grantowe. Dotacje można po
prostu „podarować”, a dług należy kreować z większym rozmysłem, pogłębionymi analizami, żeby nie zaszkodzić
beneficjentowi i pożyczkodawcy oraz aby jednak pożyczone pieniądze wróciły aby móc wspierać innych
obywateli/projekty. Niezbędne jest wykreowanie pozytywnej marki zwrotnej formuły wsparcia unijnego- podobnie
jak było z marką dotacji.
1
 Po trzecie- ponieważ w okresie nadchodzącego spowolnienia takie preferencyjne instrumenty finansowe, mogą być
realnym wsparciem dla naszych przedsiębiorców i samorządów. Mówić wprost- będzie wtedy łatwiej o kredyt.
 Po czwarte- w Polsce uruchomiono aktualnie kilkadziesiąt instrumentów zwrotnych, dostępnych w ramach ok. 20
programów współfinansowanych ze środków UE. Beneficjenci ewidentnie potrzebują „mapy drogowej” i wsparcia
doradczego / informacyjnego . „Mapy…”, która pomogłaby im się w tym zorientować i wybierać optymalne
rozwiązania.
 Po piąte - ponieważ w nowej perspektywie finansowej UE zamierza znacznie zwiększyć znaczenie tego typu
wsparcia. Dla biznesu będzie to prawdopodobnie jedyna dostępna formuła. Aktualne programy zwrotne to swego
rodzaju „poligon” przygotowujący nasz rynek do absorpcji dziesięciokrotnie większych (szacowanych na 50 mld zł)
środków tego rodzaju.
 Po szóste- nadchodzący rok 2013 będzie ostatnim i kluczowym rokiem przygotowań do opracowania
a następnie udanego uruchomienia nowych programów zwrotnych.
Banki a unijne instrumenty zwrotne- dziś i jutro?
Instrumenty te są ważnym poligonem doświadczalnym przed nowym okresem finansowania, po 2013r. Słowo
„poligon” dotyczy i rynku finansowego i beneficjentów, ale i regulatorów. Dzięki doświadczeniu nabytemu w obecnej
perspektywie istnieje nadzieja na lepsze regulacje w nowej.
W Polsce w l.2010-2014 pośrednicy finansowi, w tym banki uczestniczą w dystrybucji do beneficjentów, prawie 10 mld
zł łącznego, zlewarowanego, strumienia preferencyjnego wsparcia zwrotnego. Aktualny poziom wykorzystania
środków wynosi ok. 40%. Skorzystało z nich do tej pory ok. 15 tys. beneficjentów. Pośrednicy finansowi w większości
powinni zakończyć budowanie portfeli kredytowych do 2014r. W tym ponad 70% planowanego wolumenu to klienci
banków (40 % planowanego wolumenu całego portfela to „bezpośredni” klienci sektora bankowego, zaś kolejne 30%
to „pośredni” klienci – tj. podmioty które skorzystały z unijnych poręczeń kredytów bankowych).
- Banki są poważanie zainteresowane udziałem w nowym systemie dystrybucji środków UE, głównie w
charakterze pośredników finansowych oraz instytucji współfinansujących projekty inwestycyjne
beneficjentów ze środków własnych. Mamy mandat do oceny i rekomendacji: I to nie tylko jako kluczowe
środowisko finansowe. W latach 2007-2011 banki zaangażowały ok. 20 mld zł w ramach współfinansowania
18 tys. projektów inwestycyjnych, dotowanych ze środków polityki spójności UE i ok. 1,8 mld zł
finansowania dla prawie 4 tys. projektów w ramach instrumentów zwrotnych (p. spójności i programy
ramowe UE). Banki obsługują w zakresie rozliczeń każdy projekt unijny oraz finansują co trzeci. A to nie
wszystko ponieważ programy obecnej perspektywy jeszcze trwają i banki na pewno pogłębią swój udział.
Nie wyobrażam sobie sensownego systemu absorpcji środków unijnych bez banków- powiedział Krzysztof
Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
ZBP i IBnGR zakończyli właśnie badanie nt. udziału banków w dotychczasowej perspektywie finansowej oraz
rekomendacjach naszego środowiska na przyszłość. Na prezentację części poświęconej instrumentom zwrotnymzapraszamy Państwa już dzisiaj. A w 15 stycznia, na specjalnym seminarium poświęconym tematyce udziału banków
w procesie absorpcji środków UE, zaprezentujemy całość. Oto kilka kluczowych rekomendacji z ww. badania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Model dystrybucji środków unijnych powinien uwzględniać dominującą rolą systemu zwrotnego.
Dobór instrumentów finansowania projektów powinien być uzależniony od specyfiki beneficjenta, rodzaju projektu
i obszaru wsparcia.
System instrumentów zwrotnych powinien zostać oparty o produkty dłużne
Optymalny model zaangażowania banków w systemie dystrybucji środków unijnych powinien być zbliżony do
modelu kredytu technologicznego.
Niezbędna będzie poprawa spójności, przejrzystości i stabilności (pod względem przyjętych rozwiązań) systemu
dystrybucji środków unijnych.
Konieczne jest zapewnienie jednoznaczności w interpretacji przepisów w zakresie pomocy publicznej
Pożądana poprawa warunków dla rozwoju współpracy banków i funduszy poręczeniowych w Polsce.
Więcej na: www.diif.pl
Kontakt dla prasy: Związek Banków Polskich, Jacek Gieorgica, [email protected] tel. kom. 0 697 223 533
DZIEŃ INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE.2012
„INSTRUMENTY ZWROTNE: 2007-2013- NA PÓŁMETKU I W PERSPEKTYWIE- 2014-2020”
2
Download