siciaga finanse2

advertisement
Domy makler- dzialaność ich wiąze się z funkcjono rynku kapitalwoego. Mogą one działać na zasadzie brokerskiej (instrumenty
finan nabywane na rachunek klientow) albo na zasadzie dealerskiej (inst. fin nabywane na wlasny rachunek- przyjmuja ryzyko
zmiany kursu instrum.) członkowie giełdy papierow wartos nabywaja i zbywaja./Firmy factoringowe- działalność powiazana z
opoznieniem przepływu srodkow pieniężnych które powstaly na tle transakcji kupna sprzedazy dokonywanymi przez podmioty
niefinansowe. nabywaja od sprzedawcow należności z pewnym dyskontem i tym samym przyjmuja na siebie ryzyko odzyskania
srodkow od dłużnika. Firma fakt odkupując kredyt dostarcza swojemu klientowi przed terminem zapadalności kredytu srodki
pieniężne *poprawia płynność i sprawność rozliczen w handlu/Towarz ubezpiecz -istata dzialanosci polega na tym ze nastepuje
czesciowe przesuniecie ryzyka z podmiotu indywidualnego (ubezpieczonego) na towarzystwo ubezpiecz. Towa ubezpiecz
specjalizauje się w gromadzeniu srodkow finan które pozwalaja na pokrycie szkod. dzielimy je na 2 specjalizacje ubezpiecz
majat i na zycie. Kreuje specjalne polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczyciel zakład ubezpieczen który prowadzi dzialanosc
gospodarcza i na podstawie umowy zobowiazuje się do świadczenia w razie wydazenia losowego)/Towarz wspolnego
inwestowania (fundusz inwest) specjalizuje się w gromadzeniu srodkow pieniężnych które potem sa inwestowane na plynnych
rynkach finansowych (gieldy).jest to forma wspolnego inwestowania polegajaca na zbiorowym lokowaniu srodkow pieniężnych.
Ze względu na sposób gromadzenia srodkow dziela się na *zamkniete- dostep ograniczony towarzystwo emituje okreslona
liczbe certyfikatow inwestycyjnych *otwarte-nieograniczony dostep klienci w kazdej chwili mogą nabyc lub zlikwidowac
kreowane przez fundusz instrumenty finansowe/Fundu emerytalne- dodatkowa forma ubezpiecz na straosc tym samym
uzupełniają państwowe systemy emerytalne. Lacza cechy towarzystw ubezpie i fundu inwesty. Kreuja polisy emerytalne/Firmy
venture capital- instytucje które powierzone im pieniadze inwestuja w zakup udziałów i akcji firm nienotowanych na gieldzie.
Potem po podniesienu ich wartości odsprzedaja je z zyskiem. Podstawowym źródłem zysku jest przyrost wartości
przedsiębiorstwa. Firmy te finansuja projekty o duzym stopniu ryzyka ale które mogą przynieść duze zyski w przyszłości. Jest to
forma fianasowania innowacyjnych projektow inwestycyjnych./Banki inwesty- nie typowe banki nie pelnia klasycznych funkcji.
Zajmuja się glownie operacjami na rynku kapitalowym (emitowanie papierow wartościowych przez przedsiębiorstwa oraz
podmioty publiczne). Ich rola jest doradztwo oraz doprowadzenie do sprzedazy emisji w tym świadczenie usługi zwanej
gwarantowaniem emisji (polega na zabezpieczeniu ostatecznego sfinalizowania emisji tzn przyjeciu ryzyka nabycia emitowanych
papierow wartościowych w sytuacji trudności z uplasowaniem ich na rynku) mogą zajmowac się przejeciami przedsiebirostwa
oraz fuzjami (laczenie przedsiębiorstw w 1)
System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki
pieniężno- kredytowej. Należy go rozumiec jako ogo banków dopuszczonych do funkcjonowania w państwie. Ustala on między
innymi rodzaje banków funkcjonujących w systemie, role banku centralnego i zadania nadzoru bankowego.okresla prawo
bankowe./System zdominowany przez banki model kontynentalny (niemiecko japonsko renski)-zaklada ze Głowna role w
sektorze finansowym poleni system bankowy. Banki zaspokajaja krotkoterminowe jak i długoterminowe potrzeby klientów. W
tym modelu banki maja zatem charakter uniwersalny. Równocześnie ropowszechniaja się powiazania kapitalowe miedzy
bankami i korporacjami przemysłowymi. Banki uniwersalne. Niski stopien specjalizacji banki nastawione na długoterminowa
dzialanosc pozyczkowa./Model anglosaski- opiera się na rynkach finansowych. Sprzyja to uzaleznienu się wielkich korporacji
przemysłowych od bankow komercyjnych. Banki te wykorzystywane sa przede wszystkim do funkcji płatniczych, rozliczeniowych
a także do zaspokajania krotkoterminowego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na kredyt. Podstawowy zas dopływ kapitalu
odbywa się przez emisje papierow wartościowych. Bardzo wazna role w tym modelu odgrywaja fundusze i banki inwestycyjne.
Banki specjalistyczne. Wysoko wyspecjalizowane instytucje banki zorientowane na krotkoterminowa dzialanosc pozyczkowa
/Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen , przy jednoczesnym wspieraniu polityki
gospodarczej rządu. Zabezpiecza pieniadz przed inflacja. Zapewnia bezpieczeństwo bankom i zgromadzoanym w nich wkładom
pieniężnym, zachowuje płynność w systemie bankowym, jest kredytodawca. Zadania NBP *czuwanie nad realizacja uchwalonej
przez sejm polityki pieniężnej *emitowanie pieniadza *wykonywanie obsługi bankowej budzetu panstwa *współdziałanie z
misnitrem finansow w celu opracowania bilansu płatniczego *regulowanie plynnnosci bankow oraz ich refinansowanie
*zarzadzanie rezerwami dewizowymi/Bank cent- naczelna instytucja systemu bankowego kazdego kraju. ma monopol na
kreowanie gotówki czyli bazy monetarnej. Jej zadaniem jest emisja pieniadza i prowadzenie polityki peinieznej kraju. Odpowiada
za funkcjono sytemu bankowego. Rola: *bank emisyjny (instytucje majace wyłączne prawo na emitowanie znakow pieniężnych
które sa prawnym srodkiem płatniczym danego kraju) *Bank bankow- inne banki utrzymuja swoje rachunki w banku centralnym
odprowadzaja do niego rezerwy obowiązkowe, zaciągają w nim kredyty *bank panstwa- otrzymuje dochody z podatkow i innych
źródeł oraz dokonuje płatności w imeniu panstwa zaciąga pozyczki dla rzaduobsluguje zadłużenia budzetu panstwa. +emisja
pieniadza gotówkowego +nadzor bankowy +tworzenie warunkow równowagi gospodarki narodowej +zarzadzanie rezerwami
+dzialanie regulacyjne- ostroznosciowe +płynność systemu płatniczego, rozliczen miedzybankowych +ochrona pieniadza przed
inflacja/Bank komercyjny (kredytowe) zalicza sie ich do grupy instytu nazywanych pośrednikami finansowymi. Specjalizuja się w
gromadzeniu depeozytow od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw aby potem pożyczyć te srodki innym. Bank komercyjny
jest to instytucja powolana do przymowania depozytow i udzielania kredytow (dzialanosc depozytowa kredytowa swiadczaca
usługi operacyjne)/Banki spółdzielcze- jednoczesnie bank i spoldzielnia. Podstawa prawna jest prawo spółdzielcze. Bank jest
dobrowalnym zrzeszeniem jakies liczby osob o zmiennym skladzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. (*współdziała
na zasadach samopomocy *demokracja wewnątrz spółdzielcza *komercyjny *niezarobkowy charakter dzialanosci *specyficzny
lad organizacyjny./Banki hipoteczne- instytucje wyspecjalizowane nastawione na udzielanie kredytow zabezpieczonych hipoteka
(a także nabywa od innych bankow wierzytelności zabezpieczonych hipoteka) hipoteka jest to nieruchomość obciazona prawem.
Daje uprawnienie wierzycielowi dochodzenia należności z obciążonej nieruchomości./Skoki (instytucje barabankowe)- ich celem
dzialania jesr propagowanie oszczędności i gospodarności *upowszechnianie idei samopomocy *kształtowanie umiejętności
zarzadzania finansami *zapewnienie możliwości korzystnego gromadzenia oszczędności oraz zrodla pozyczek i kredytow o
unikalnym oprocentowaniu.//TFI towarzystwo funduszy inwestycyjnych- organ funduszu inwestycyjnego który nim zarzadza
oraz reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. (*dokonuje codziennie wyceny funduszy *tworzy i zarzadza funduszami
*podlega mu agent transferowy realizauajcy zlecenia uczestnikow)/Firmy reasekuracyjne- sa to firmy które zabezpieczaja firmy
ubezpieczeniowe przed nadmiernym ryzykiem. Firmy ubezpiecz. Przekazuja w czesci lub w całości ryzyka wraz z czescia lub
całością skladek re asekurantowi. W zamian za to on zobowiazuje się do wyplaty odszkodowania lub świadczenia w przypadku
zdarzenia losowego. /Firmy brokerskie- broker swiadczy usługi pośrednictwa, dziala na cudzy rachunek. Broker reprezentuje
interesy swojego klienta (jest pełnomocnikiem) doprowadza on do zawarcia umowy ubezpieczenia miedzy ubezpieczonym
klientem a zakładem ubezpieczen./Instytucje asset menagment sa to wyspecjalizowane firmy zarządzające powierzonymi
portfelami aktywów w celu ich pomnazania. Celem zarządzania aktywami jest osiągnięcie wysokiego wzrostu wartości przy
danym kapitale lub osiągnięcie założonego wzrostu przy możliwie najniższej wartości zainwestowanego kapitału. (usługi te
prowadza domy maklerskie *zagraniczne firmy inwestycyjne *TFI *towarzystwa emerytalne)/Venture capital a private eguite VC
to kapital zainwestowany w początkowej fazie rozwoju społki zas PE to kapital wysokiego ryzyka inwestowany we wszystkich
fazach rozwoju/Fundusze hedgingowe (zabezpieczające) spolki inwestycyjne które przy uzyciu dźwigni finansowej (czyli
instrumentu finansowego wykorzystywanego w celu zwiekszenia zyskowności)zarzadza skoncentrowanym portfelem dostępnych
w ofertach publicznych.
Instrumenty finansowe rynku pieniężnego najmniej ryzykowne niska rentownośc, dużą płynnośc oraz krótkim terminem
realizacji /Bony skarbowe- krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa (max 52 tyg) w celu pokrycia
bieżących potrzeb płatniczych. Emitowane sa one z reguły w dużych nominałach i są przeznaczone do transakcji na rynku
hurtowym. Należą do podstawowych instrumentów operacji otwartego rynku. Ułatwiającym władzom monetarnym regulowanie
podaży pieniądza w gospodarce./Czek jest to pisemne zlecenie udzielane bankowi, na określonym prawem formularzu. Bank
wypłaca okazicielowi lub oznaczonej osobie czek na wymienioną sumę pieniędzy ze środków będących w dyspozycji wystawcy.
/Weksel papier wartościowy potwierdzający istnienie zobowiązania pieniężnego wobec osoby lub osób, które go podpisały.
Osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest prawny posiadacz weksla. Cechą
charakterystyczną weksla jest to, że jego posiadacz może przenosić prawa wynikające z tego dokumenty na inne osoby. Weksel
spełnia funkcje płatniczą jako tzw. Surogat pieniądza, co polega na tym, że płatnik wykorzystuje weksel do regulowania
zobowiązań powstający w związku z zawieraną transakcją. /Certyfikat depozytowy instrument dłużny emitowany przez bank,
różni się od zwykłego depozytu bankowego tym, że można nim obracać na rynku, w szczególności można go odsprzedać temu
samemu bankowi, w którym został kupiony. Certyfikaty depozytowe to dokumenty wystawiane przez banki komercyjne na
okaziciela. Potwierdzają złożenie depozytu o określonej wielkości i na określony czas w banku. Po tym czasie właściciel
certyfikatu otrzymuje kwotę na jaką opiewa certyfikat z należnymi mu odsetkami.///instrumenty finansowe rynku
kapitałowego/akcje to najczęściej kupowane i sprzedawane papiery wartościowe na giełdzie. Każda akcja stanowi pokrycie
finansowe konkretnej spółki akcyjnej która ja wyemitowała. Dla osób znających doskonale prawa rynku oraz potrafiących
analizować wydarzenia gospodarcze to jest to bardzo dobra możliwość szybkiego zarobku. Mając akcje jakieś spółki masz jej
ułamek kapitału (jesteś jej współwłaścicielem). Tym samym przysługują ci prawa i obowiązki wobec spółki. Rodzaje akcji *ze
względu na sposób przenoszenia własności (imienie i na okaziela) *uprawnienia do społki (akcje zwykle, uprzywilejowane) *na
sposób wnoszenia kapitału (pieniezne i aportowe) *inne (groszkowe, nieme, uzytkowe, pierwszorzędne)/obligacje-sa to
instrumenty dłużne. Są formą zaciągania długu przez różne podmioty. Ich cecha charakterystyczna jest ze maja one z góry
określony dochód (oprocentowanie). Sa one papierem wartościowym, który potwierdza wystapienie stosunku wierzycielskodluzniczego. potwierdzający nabycie przez jego posiadacza prawa do otrzymania w określonym terminie sumy pieniężnej
określonej w obligacji, oraz ewentualnie odsetek. Charakteryzuje je: termin wykupu, wartość nominalna, oprocentowanie,
częstotliwość płaconych odsetek. rodzaje obligacji ze względu na: *miejsce emisji (krajowe, zagraniczne) *sposób oznaczania
obligatariusza (imienne, na okaziciela) *ze względu na sposób obliczania odsetek (stale oprocentowanie, zmienne,
indeksowane(inflacja) zero kuponowe(z dyskontem)) *ze względu na czas (długoterminowe, krótkoterminowe,
srednioterminowe) *źródło pokrycia zobowiązań (ogólne przychodowe)/List zastawny- jest rodzajem instrumentu dłużnego
emitowanego przez instytucje kredytowe- emitowac go mogą wyłacznie banki hipoteczne. Sa dla nabywcow jednym z
najpewniejszych instrumantów lokowania wolnych srodków ponieważ ich zabezpieczeniem sa aktywa banku. Wpływ z emisji
listów sluża do nabywania przez banki hipoteczne wierzytelnosci innych bankow i do refinansowania kredytów hipotecznych
udzielanych przez banki hipoteczne. Rodzaje: *hipoteczny- wyemitowany na podstawie wierzytelnosci banku hipotecznego
zabezpieczony hipoteka. *publiczny- wemitowany na podstawie kredytu poreczony przez WE NBP lub Skarb Panstwa./Certyfikat
inwestycyjny- swiadectwa udzialowe potwierdzające tytuł własności w majątku funduszy inwestycyjnych. Reprezentuja prawa
majatkowe uczestnikow funduszu./// Instrumenty pochodne- na rynku instrumentów pochodnych handluje się instrumentami
finansowymi zmiejszającymi ryzyko. Instrumenty te są bardziej zlożaona forma w stosunkow do instrumentów takich jak
obligacje, akcje. Nie mogą one jednak funkcjonowc samoistnie wplywaja one na instrumenty podstawowe.funkcje*ubezpieczeniowa (zabezpiecz się przed wzrostek wartosci instrumentu podstawowego) *spekulacyjna (dokonaie spekulacji w
celu osiagniecia wzrostu warotści instrumentu podstawowego) *strukturalna (zapewnienie inwestorom pozadanej struktury
przychodow)/Opcje- prawo do zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego po danej cenie w o okreslonym
czasie. /Swapy- to bezwarunkowe zobowiazanie do obustronnej wymiany strumieni platnosci. (walutowy i
procentowy)/Kontrakty terminowe, to instrumenty zobowiązujące strony kontraktu do kupna bądź sprzedaży instrumentu
podstawowego w określonej ilości, w określonym terminie po określonej cenie./Warranty- daja prawo do zakupu akcji po
określonej cenie w przyszłości. Mogą przynieść wysokie zyski gdy cena instrumentu podstawowego spadnie poniżej ceny
rozliczeniowej.
Download