banki-a-inne-instytucje-posrednictwa

advertisement
.
3
Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego
Konkurencja:
Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu. Do
tych instytucji finansowych należą przede wszystkim:
Towarzystwa ubezpieczeniowe,
Fundusze emerytalne,
Fundusze inwestycyjne,
Towarzystwa leasingowe.
Konkurencja z pierwszymi trzema z wymienionych typów przedsiębiorstw przebiega głównie na
dwu płaszczyznach: pozyskiwania środków finansowych, realizacji niektórych operacji
pośredniczących. Wszystkie wymienione instytucje finansowe zabiegają o środki finansowe
potencjalnych deponentów, czyli inaczej mówiąc - chcą pozbawić banki dopływu pieniędzy i
wykorzystać te pieniądze na własny użytek. Wszystko to z jednej strony zmniejsza napływ
depozytów do banków, a z ugiej - zwiększa ich koszt. Banki konkurują o pozyskanie pieniędzy z
innymi instytucjami finansowymi m.in. ceną, muszą płacić znacznie więcej za depozyty niż w
sytuacji, gdyby takiej konkurencji nie było. Jeśli chodzi natomiast o konkurencję w zakresie
pośrednictwa, to w Polsce widzimy to na przykład w dziedzinie gwarancji dla emisji akcji.
Gwarancji takich udzielają między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe i rozmaite zagraniczne
instytucje finansowe pozbawiając tym samym banki części prowizji.
Instytucje finansowe prowadzą też konkurencję z bankami w zakresie wielu operacji
pośredniczących. W Polsce widzimy to np. w dziedzinie gwarancji dla emisji akcji - gwarancji
takich udzielają m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe. Towarzystwa powiernicze, prowadząc
operacje akcjami i papierami wartościowymi dłużnymi, pozbawiają banki części prowizji.
Współpraca:
Instytucje finansowe, będąc w niektórych dziedzinach konkurentami, w innych korzystają z usług
banków i zapewniają im znaczne źródła dochodów. Olbrzymie przekazy pieniędzy tych instytucji
przechodzą przez banki, z czym wiążą się oczywiście dochody tych ostatnich. Część tych pieniędzy
jest przez pewne okresy lokowana w bankach, a banki też lokują swoje pieniądze w tych
instytucjach. Nie należy również zapominać o tym, że banki udostępniają instytucjom finansowym
swoją sieć placówek niezbędną do ich działalności. Przykładowo, sprzedaż jednostek uczestnictwa
Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Powierniczych Pionier odbywa się za pośrednictwem
oddziałów 11 banków, a także w kilku biurach maklerskich. Sieć bankowa jest w tym względzie
niezastąpiona, instytucje finansowe mogą natomiast wykorzystywać konkurencję między bankami
w celu uzyskania jak najlepszych warunków podpisywania umów. W sumie więc można
powiedzieć, że banki i inne instytucje finansowe żyją w ścisłej symbiozie, prowadząc równocześnie
walkę konkurencyjną w niektórych dziedzinach.
(…)
…, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Nie mają one prawa do bezpośredniej działalności
finansowej na terenie Polski, dlatego muszą korzystać z pośrednictwa banków. Poprzez banki
odbywa się większość ich rozliczeń, kredytów mogą udzielać także tylko za pośrednictwem
polskich banków. Naturalną tendencją jest dążenia banków do stworzenia kontrolowanych przez
siebie grup kapitałowych, w skład których wchodziłyby…
… o powstaniu wokół banków kontrolowanych przez nie grup kapitałowych. Za przykład można
podać grupę kapitałową skupioną wokół Banku Rozwoju Eksportu (BRE) oraz BIG Bank Gdański
S.A. W skład grupy kapitałowej BIG Bank Gdański S.A. wchodzą m.in.: inny bank o nazwie BIG
Bank SA, dom maklerski, trzy towarzystwa leasingowe, kilka spółek inwestycyjnych i inne
przedsiębiorstwa. Takie skonsolidowanie przynosi pewne…
… on Towarzystwo Ubezpieczeniowe PBK i PBK-Życie. Warto dodać, że np. w Amplico Life bank
Pekao S.A. ma 45% udziałów, w Commercial Union - Wielkopolski Bank Kredytowy ma 10%, w
Warta-Vita - PKO BP ma 35%.
Kilka banków wspólnie powołało towarzystwo ubezpieczeniowe, zajmujące się w dużej mierze
bezpośrednią współpracą z bankami, w tym ubezpieczeniem niektórych transakcji bankowych. Jest
to Heros, towarzystwo…
… przedsiębiorstwami, o kapitałach kontrolowanych przez banki,
biura maklerskie należące do innych właścicieli.
Biura maklerskie zaliczane do dwu ostatnich z wymienionych grup muszą (od 4 stycznia 1998) mieć
formę spółek akcyjnych. Zgodnie z ustawą o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
normującą ich działalność, noszą one nazwę domów maklerskich.
Znaczna część polskich biur maklerskich powstała jako część…
Instytucje finansowe w Polsce
Systemy bankowe - bank
Istota marketingu usług finansowych
Instytucje rynku finansowego
Makroekonomia - banki
Ogniwa rynkowego systemu finansowego
Reklama































.
Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download